mesencephalon:vnitrni+vnejsi popis

 1. Na ventrální ploše mesencephala jsou dva podélně probíhající valy:
  • pedunculi s. crura cerebri
  • Image Upload 1
 2. Mezi oběma pedunculi s. crura cerebri je poměrně hluboká jáma - jak se jmenuje + popiš ji
  • fossa interpeduncularis.
  • Její spodinu tvoří substantia perforata posterior s četnými drobnými otvory, kterými do mozk.kmene vstupují tepny aa.centrales posteriores.
  • Image Upload 2
 3. Mezi pedunculus cerebri a fossa interpeduncularis vystupují kořenová vlákna kterého nervu?
  III
 4. Na dorzální ploše mesencephala je ploténka ...
  • lamina tecti s. lamina quadrigemina
  • Image Upload 3
 5. jaké útvary najdeme na ventrální ploše mesencephala?
  • pedunculi s. crura cerebri
  • fossa interpeduncularis
 6. jaké útvary leží na lamina tecti s. lamina quadrigemina mesencephala?
  • vystupují z ní dva páry hrbolků corpora quadrigemina: kaudální colliculi inferiores a rostrální superiores.
  • Od všech čtyř hrbolků vybíhají malé valy, kt.směřují k zadní straně mezimozku.
  • Od colliculus inferior probíhá brachium colliculi inferioris do corpus geniculatum mediale
  • + od colliculus superior směřuje brachium colliculi superioris do corpus geniculatum laterale.
  • Image Upload 4
 7. Kaudálně od lamina tecti navazují na mesencephalon...
  • pedunculi cerebellares superiores
  • Image Upload 5
 8. Horní mozečkové stopky jsou spojeny pomocí...
  • velum medullare superius
  • Image Upload 6
  • Image Upload 7

  Image Upload 8
 9. který nerv a odku přesně vystupuje z velum medullare superius?
  • Na jeho dorzální straně se ve střední rovině táhne drobná hrana – frenulum veli medullaris superioris. Po stranách této uzdičky odstupuje n.IV.
  • Image Upload 9
 10. Mezi brachium colliculi inferioris a laterálním okrajem crus cerebri je drobné políčko, které podmiňuje v hloubce probíhající svazek bílé hmoty, tzv. ...
  • lemniscus lateralis.
  • Image Upload 10

  Image Upload 11
 11. jaké útvary najdeme na dorzální straně mesencephala?
  • 1) lamina tecti s. lamina quadrigemina, ze kt.vystupují dva páry hrbolků corpora quadrigemina, kaudální colliculi inferiores a rostrální superiores.
  • 2)Od colliculus inferior probíhá brachium colliculi inferioris do corpus geniculatum mediale+ od colliculus superior směřuje brachium colliculi superioris do corpus geniculatum laterale.
  • 3)Kaudálně od lamina tecti navazují na mesencephalon pedunculi cerebellares superiores. Horní mozečkové stopky jsou spojeny pomocí velum medullare superius.
 12. Na mesencephalu rozlišujeme tři úrovně:
  • TECTUM MESENCEPHALI (lamina tecti)
  • TEGMENTUM MESENCEPHALI
  • CRURA CEREBRI
  • Image Upload 12
 13. kde se nachází TECTUM MESENCEPHALI?
  • = ploténka šedé hmoty na dorzální straně mesencephala.
  • Uloženo nejdorzálněji, nad rovinou proloženou přes aquaeductus mesencephali
 14. jaká jaderná seskupení obsahuje tectum mesencephali?
  • NUCLEUS COLLICULI INFERIORIS
  • NUCLEUS PRAETECTALIS
  • NUCLEUS COLLICULI SUPERIORIS
 15. charakterizuj ncl.colliculi inferioris
  • Jádro uložené pod colliculus inf.
  • Součástí sluchové dráhy + centrem akusticko-motorických reflexů (na akustický podnět motorická odpověď).
  • Akustické informace přicházejí sluchovou dráhou, v jádru končí část vláken z lemniscus lateralis.
  • Odstředivou dráhou směřující na nucleii motorii předních rohů míšních je tractus tectospinalis
 16. charakterizuj NUCLEUS COLLICULI SUPERIORIS
  • Jádro uložené pod colliculus sup. mesencephala
  • Centrem opticko-motorických reflexů (na zrakový podnět motorická odpověď)
  • Zrakové inf přicházejí ze sítnice zrakovou drahou; v jádru končí část vláken z tractus opticus
  • Odstředivou dráhou směřující na motorii předních rohů míšních je tractus tectospinalis.
 17. charakterizuj NUCLEUS PRAETECTALIS
  • Nepřesně ohraničená šedá hmota v tectum mesencephali
  • Centrum pupilárního reflexu (zpětnovazebný mechanismus, kt.je řízena intenzita světla dopadajícího na sítnici)
  • Inf přicházejí ze sítnice zrakovou dráhou, v jádru končí část vláken z tractus opticus
 18. Odstředivá dráha pupilárního reflexu  je závislá na charakteru odpovědi:
  při zúžení zornice (miosis) probíhá vzruch přes jádra FR na parasympatikus v parasympathicus n.oculomotorii a cestou n.oculomotorius po interpolaci v ggl.ciliare se dostávají parasympatická vlákna k m.sphincter pupillae.

  Příkaz k rozšíření zornice (mydriasis) jde prostř. FR na sympatikus v kraniální části intermediolateralis a cestou míšních nervů do ggl.cervicale superius trunci sympatici. Sympatická vlákna z ganglia vytvářejí pleteň kolem a.carotis interna, jejímž prostř.se dostávají do očnice k m.dilitator pupillae.
 19. která jádra hlav.nervů obsahuje střední oddíl mesencephala, TEGMENTUM MESENCEPHALI?
  • originis n.oculomotorii
  • originis n.trochlearis
  • parasympathicus n.oculomotorii
  • mesencephalicus n.trigemini
 20. která významná jádra jsou uložena v tegmentum mesencephali? (mimo jádra hlav.nervů)
  • ncl.ruber
  • substantia nigra
  • ncl interpeduncularis
  • ncl Darkševiči + INTERSTITIALIS (CAJAL)
  • Image Upload 13

  • Image Upload 14
 21. charakterizuj ncl ruber
  • načervenalé barvy
  • zapojeno do zpracování motorických okruhů
 22. charakterizuj substantia nigra
  • pruh šedé hmoty mezi tectum mesencephali a crura cerebri
  • součástí motorických okruhů (mimovolní hybnosti)
  • část jeho neuronů produkuje dopamin, kt.ovlivňuje zejm.činnost BG (striatum)
 23. charakterizuj NUCLEUS INTERPEDUNCULARIS
  • uložené pod fossa interpeduncularis
  • jeho prostřednictvím je zajišťována visceromotorická odpověď na emoční stavy
 24. charakterizuj NUCLEUS DARKŠEVIČI + INTERSTITIALIS (CAJAL)
  • jádra uložená rostrálně v tegmentu
  • koordinační centrum vestibulo-okulo-motorických reflexů (souhyby očí a hlavy ve vztahu k poloze hlavy při pozorování pohybujícího se předmětu)
 25. kde jsou CRURA CEREBRI a co je jejich podkladem?
  • = dva mohutné podélné valy bílé hmoty na ventrální straně
  • složeny z motorických drah, kt.vycházejí z kůry mozkové k nižším etážím CNS. Dráhy jsou uspořádány do pěti polí:
 26. crura cerebri jsou složeny z motorických drah, kt.vycházejí z kůry mozkové k nižším etážím CNS. Dráhy jsou uspořádány do pěti polí: vyjmenuj
  • centrálně probíhá tractus corticospinalis,
  • mediálně a laterálně od něho tractus corticonucleares (fylogeneticky mladé dráhy volní hybnosti sestupující na somatomotorická a branchiomotorická jádra hlavových nervů)
  • a zbývající dvě pole tvoří tractus cortico-ponto-cerebellares
  • z nichž tractus fronto-ponto-cerebellaris je uložen mediálně,
  • zbývající tractus parieto-temporo-occipito-ponto-cerebellaris probíhá v nejlaterálnějším pruhu
  • Image Upload 15
Author
iren
ID
335523
Card Set
mesencephalon:vnitrni+vnejsi popis
Description
střední mozek
Updated