medulla oblongata+pons: struktura

 1. kde leží medulla oblongata?
  Leží ve foramen magnum na clivu
 2. Prodloužená mícha se jeví jako rozšířený horní konec hřbetní míchy a byla proto označována j. ...
  bulbus medullae spinalis
 3. jak je med.obl.ohraničena kaudálně?
  Její dolní hranice se nachází na úrovni decussatio pyramidum, tj. těsně nad odstupem prvního páru míšních nervů
 4. jaké je rostrální ohraničení med.obl.?
  Rostrálně dosahuje do poloviny pars basilaris ossis occipitalis, kde přechází do mostu.
 5. jak se jmenuje rýha,kt.od sebe odděluje med.obl a pons?
  sulcus bulbopontinus
 6. Na dorsální ploše přechází prodloužená mícha do mostu plynule a vytváří dolní oddíl spodiny čtvrté komory mozkové, latinsky:
  fossa rhomboidea
 7. Vzhledem k tomu, že m.o. je vlastně rostrálním pokračováním m.s., pokračují na ni všechny rýhy a provazce popisované na hřbetní míše.  Fissura mediana anterior je na rozhraní m.o. a m.s. přerušena diagonálně probíhajícími proužky (decussatio pyramidum), kt.představují...
  překřížení tzv.pyramidových drah (tractus corticospinales). Tato rýha je na hranici s mostem prohloubena a končí slepě ve foramen caecum
 8. Funiculus anterior se směrem rostrálním rozšiřuje a vyklenuje se v podélný val,zvaný...
  pyramis medullae oblongatae, jehož podkladem jsou pyramidové dráhy.
 9. co to je a kde najdeme olivu?
  Laterálně od sulcus lateralis anterior vystupuje v horní části funiculus lateralis vejčitý hrbolek – oliva. Jejím podkladem je jádro šedé hmoty ncl.olivaris.
 10. Zadní plocha m.o. má odlišnou úpravu v kaudální a rostrální části.
  V dolním oddíle nacházíme tytéž útvary jako na zadní ploše m.s.:
  • Sulcus medianus posterior
  • Sulcus lateralis posterior
  • Sulcus intermedius posterior
  • Fasciculus gracilis
  • Fasciculus cuneatus
 11. V horní části med.obl. se zadní provazce vidlicovitě rozdělují a j. pendiculi cerebellares inferiores směřují k ...
  mozečku
 12. kde se nachází tela choroidea ventriculi quarti?
  tenká blána napjatá mezi pendunculi cerebellares inferiores směřujících k mozečku. Oba pendiculi ohraničují kaudální úsek čtvrté komory mozkové (fossa rhomboidea)
 13. V horním oddílu zadních provazců med.oblongata  nacházíme dva hrbolky:
  • Tuberculum gracile /tub.ncl.gracialis
  • Tuberculum cuneatum/ tub.ncl.cuneati
 14. Z m.o. vystupují kořenová vlákna čtyř  párů  hlav.nervů.  Odkud přesně a které to jsou?
  • Ze sulcus lateralis anterior vystupuje n.hypoglossus (XII),
  • ze sul.lat.post. vystupují v rostrokaudálním směru n.glossopharyngeus (IX), vagus (X) a accesorius (XI). 
  • Tyto tři hlavové nervy jsou označovány j. postranní smíšený systém
 15. pons je silný, asi 3cm široký, příčně orientovaný val, kt.se vyklenuje na bazální ploše mozkového kmene
  Laterálním směrem přechází prostř. čeho do mozečku?
  pedunculi cerebellares medii
 16. Kaudálně je most na přední straně oddělen od m.o. hlubokým sulcus bulbopontinus, ze kterého odstupují tři páry hlavových nervů:
  • abducens (VI)
  • facialis (VII) v koutu mostomozečkovém
  • vestibulocochlearis (VIII)
 17. Při odstupu pedunculus cerebellaris medius vychází z mostu  který nerv?
  n.trigeminus (V.)
 18. Rostrálně hraničí most se středním mozkem.
  Podélně se ve střední rovině po přední ploše mostu táhne mělký široký ...
  sulcus basilaris, do kt.se klade a.basilaris.
 19. Dorzální plocha mostu je součástí střední části spodiny čtvrté komory mozkové (fossa rhomboidea) a je stejně jako dorzální plocha m.o. překryta...
  mozečkem
Author
iren
ID
335522
Card Set
medulla oblongata+pons: struktura
Description
prodloužená mícha,ons-vnější popis
Updated