hlavové nervy-úvod+topografie

 1. Označujeme je také jako nervy mozkové (nervi cerebrales), protože mají svá ústředí v mozku. Některá z nich mají pouze nervová vlákna dostředivá a jsou proto čistě senzitivní, jiná pouze nervová vlákna odstředivá, jsou proto výlučně motorická, některá mají i složku visceromotorickou (parasympatickou) a senzorickou. Senzitivní vlákna (somatosenzitivní, viscerosenzitivní a speciální senzitivní vlákna) končí v mozkovém kmeni v ...
  • v tzv. terminačních jádrech (ncl. terminationes) příslušného hlavového nervu a odpovídají kořenům zadního míšního rohu
  • Image Upload 1
 2. Motorická vlákna hlavových nervů vystupují z...
  • příslušných motorických jader – ncll. origines (motorius), která jsou uložena mediálně ve dvou řadách na spodině IV.mozkové komory. Motorická jádra hlavových nervů odpovídají jádrům motoneuronů předních rohů míšních
  • Image Upload 2
 3. K některým motorickým jádrům jsou přidruženy i parasympatická (visceromotorická) jádra nazýváná...
  ncll. origines dorsales příslušného hlavového nervu.
 4. Hlavové nervy jsou tvořeny 12 páry nervů, které vystupují z mozkového kmene  s výjimkou...
  I. a II. hlavového nervu (n.olfactorius et n.opticus), které se připojují k přednímu mozku.

  Image Upload 3
 5. Hlavové nervy opouštějí nebo vstupují do lebky příslušnými otvory. Hlavové nervy slouží jen strukturám hlavy a krku s výjimkou...
  bloudivého nervu – n. vagus (N.X.). který se táhne až k břišním orgánům.
 6. které hlavové nervy mají senzorickou fci?
  I,II,VIII,IX,X
 7. které nervy jsou čistě motorické (vč.parasymp.vláken)?
  • III: SM+parasympatický
  • IV: SM
  • VI: SM
  • IX: BM + parasympatický
  • XI: BM
  • XII: SM

  Image Upload 4
 8. které hlavové nervy jsou smíšené?
  • V: SS + BM
  • VII: BM+parasympatický+senzitivní +senzorický
  • IX: BM+parasympatický+senzitivní+ senzorický
  • X:BM+parasympatický+senzitivní+ senzorický
  • Image Upload 5
 9. vyjmenuj útvary CNS, ze kt.hlav.nervy vystupují
  • Image Upload 6
  • XII: sulcus lat.ant. med.obl (mezi olivou a pyramis)
  • XI,X,IX: sulcus laterlis post. med.obl.
  • VIII, VII, VI: sulcus bulbopontinus
  • V: mezi mostem a pedunculus cerebelli medius
  • IV: z mesencephala po stranách frenulum veli medullaris sup. (jako jediný z dorz.strany)
  • III: na dolní ploše mesencephala - fossa interpeduncularis - sulcus n.oculomotorii
 10. vyjmenuj jádra okohybných nervů v mozkovém kmeni
  • SM: ncl.originis n III, IV (mes), VI (pons)
  • VM: ncl. parasympathicus n. III (mes) ⇨ ggl.ciliare
 11. vyjmenuj jádra V.nervu
  • BM: ncl.originis (pons)
  • SS: ncl. tractus spinalis (ob) + ncl.sensorius principalis (pons) + ncl.tractus mesencephalicus (mes)
 12. vyjmenuj jádra VII. nervu
  • BM: ncl. originis (pons)
  • VM: ncl. parasympathicus (pons)⇒ ggl.pterygopalatinum + submandibulare
  • VSncl. tractus solitarii (ob + pons)
 13. vyjmenuj jádra n.VIII
  senz: 4x ncll.vestibulares + 2x ncll.cochleares (pons)
 14. vyjmenuj jádra nervů postranního smíšeného systému
  • BM: ncl. ambigiuus n. IX-XI. (ob)
  • VMncl. parasympathicus n. IX ⇒ ggl.otticum + ncl. parasympathicus n.X (ob)
  • VS: ncl. tractus solitarii n. VII, IX, X (obl + pons)
 15. vyjmenuj kanálky v kosti spánkové
  • c. caroticus
  • c. facialis
  • cc. chordae tympani
  • c. tympanicus
  • cc. mastoideus
  • c. musculotubarius
  • cc.cochlae
  • a. vestibuli
 16. CANALIS CAROTICUS
  • a. carotis interna
  • Apertura externa canalis carotici (na facies inf.pyramidis) → apertura interna can. carotici (u apex pyramidis na laterální straně klínové k.)
 17. CANALIS N. FACIALIS
  • n. facialis
  • fundus meatus acustici interni → pars labyrnthica + tympanica + mastoidea → foramen stylomastoideum
 18. CANALIS MUSCULOTUBARIUS
  • eustachova trubice + tensor tympani
  • středoušní dutina → k apex pyramidis (laterálně od canalis caroticus) → mediální strana spinosum + ovale
 19. CANALICULUS CHOR. TYMPANI
  • chorda tympani
  • pars mastoidea n.facialis → fisura petrotympanica → fossa infratemporalis (k n.lingualis)
 20. CANALICULUS MASTOIDEUS
  • r. auricularis n. vagi
  • foramen jugulare → fisura tympanomastoidea
 21. CANALICULUS TYMPANICUS
  • n. tympanicus
  • apertura externa canaliculi tympanici ve fossula petrosa → středoušní dutina → (dále j. n.petrosi minor)
 22. CANALICULUS COCHLEAE
  • ductus perilymphaticus
  • Vnitřní ucho → apertura externa canaliculi cochleae (pod porus acusticus internus)
 23. AQUAEDUCTUS VESTIBULI
  • ductus endolymphaticus
  • vnitřní ucho → apertura externa aquaeductus vestibuli (na facies posterior pyramidis)
 24. fossa pterygopalatina: otvory + ohraniceni
  • je nejhlubší částí fossa infratemporalis umístěná mezi:
  • horní čelistí vpředu
  • a předním okrajem processus pterygoideus vzadu,
  • mediálně ji ohraničuje lamina perpendicularis ossis palatini.
  • Obsahuje nervy II. větve n. trigeminus a doprovodné cévy.
  • Komunikuje s okolními prostory –
  • přes canalis palatinus major s ústní dutinou,
  • přes foramen sphenopalatinum s nosní dutinou,
  • skrze fisura orbitalis inferior s očnicí,
  • přes foramen rotundum s fossa cranii media
  • přes canalis pterygoideus s basis cranii externa.
  • Image Upload 7

  Image Upload 8

  Image Upload 9
 25. trigonum submandibulare: ohraničení
  • Kraniálně: dolní okraj těla mandibuly;
  • mediálně: venter anterior m. digastrici;
  • laterálně: venter posterior m. digastrici;
  • spodina: m. mylohyoideus, m. hyoglossus, m. styloglossus.

  Image Upload 10
Author
iren
ID
335519
Card Set
hlavové nervy-úvod+topografie
Description
nervi craniales
Updated