Byggprocessen Ja/nej frågor

 1. En programkalkyl ska ingå i programskedet?
  JA
 2. E45/B55 används ofta vid ett s.k. kostnadsincitamentsavtal mellan två parter?
  JA
 3. Kostnader för entreprenörens försäkringar ingår i täckningsbidraget?
  JA
 4. E84 bygger på ett s.k. tidsincitamentsavtal mellan två parter?
  NEJ
 5. En produktionskalkyl upprättas av beställaren inför byggstarten?
  NEJ
 6. Vid en renodlad generalentreprenad har underentreprenörerna endast ett utförandeansvar?
  JA
 7. Tröskelvärdet används i samband med kostnadsavstämningar?
  NEJ
 8. Arbetschefens lön ingår i täckningsbidraget (Arbetschefen är ej placerad på byggplatsen)?
  JA
 9. En inköpsplan ingår i förvaltningsskedet?
  NEJ
 10. Verkligt täckningsbidrag kan bestämmas i samband med första ekonomiavstämningen d.v.s. efter halva byggtiden?
  NEJ
 11. Funktionsentreprenad är en utförandeentreprenad där fler parter deltar?
  NEJ
 12. I täckningsbidraget ingår kostnader för projektledarens lön?
  NEJ
 13. En placeringsritning upprättas oftast av platschefen/arbetsledaren inför byggstarten?
  JA
 14. byggledarens lön ingår i lämnade a'priser?
  NEJ
 15. entreprenörens etableringskostnader ingår normalt i dom direkta produktionskostnaderna?
  NEJ
 16. Entreprenören ska föreslå en kvalitetsansvarig enligt Hus Ama
  NEJ
 17. Entreprenören upprättar en arbetsfront i samband med tidplaneavstämningar
  JA
 18. Selektiv upphandling gäller endast för statliga byggherrar
  NEJ
 19. Vid en delad entreprenad har entreprenörerna ett samordningsansvar
  NEJ
 20. En arbetsberedning ska göras av beställaren inför anbudslämnandet av en entreprenad
  NEJ
 21. Ett lokalprogram ska ingå i programskedet?
  JA
 22. Beställaren upphandlar ofta sidoentreprenörer vid en delad entreprenad
  JA
 23. Kostnader för entreprenörens försäkringar ingår i de indirekta produktionskostnaderna
  NEJ
 24. mängdkontrakt används vid löpande räkning
  nej
 25. en produktionskalkyl upprättas av entreprenören inför slutbesiktningen
  nej
 26. vid samordnad generalentreprenad har entreprenörerna både ett utförandeansvar och ett funktionsansvar
  nej
 27. tröskelvärde är ett underlag för att fastställa täckningsbidragets storlek
  nej
 28. mätchefens lön ingår i mängdkostnaderna
  nej
 29. en inköpsplan ingår i detaljprojekteringen
  nej
 30. sidoentreprenörer upphandlas av beställaren i en renodlad generalentreprenad
  nej
 31. funktionsentreprenad är ett helhetsåtagande där endast en part deltar
  ja
 32. i mängdkostnaderna ingår kostnader för bodar och kontor
  nej
 33. en placeringsritning upprättas av entreprenören inför byggstarten
  ja
 34. platschefens lön ingår i lämnade a´priser
  nej
 35. entreprenörens etableringskostnader ingår normalt i de indirekta produktionskostnaderna
  ja
 36. ABK gäller vid både totalentreprenader och utförandeentreprenader
  ja
 37. Entreprenören upprättar en arbetsfront i samband med ekonomiavstämningar
  nej
 38. öppen upphandling är en form av prekvalificering
  nej
 39. vid en delad entreprenad ha sidoentreprenörerna ett samordningsansvar
  nej
 40. en arbetsberedning ska göras av entreprenören inför slutbesiktning av en entreprenad
  nej
Author
scannaafkletman
ID
335446
Card Set
Byggprocessen Ja/nej frågor
Description
..
Updated