nervove drahy I

 1. jak zní definice nerv.dráhy?
  ustálený řetězec neuronů, po kt.se šíří kvalitativně stejná informace
 2. jaké tři typy nerv.drah popisujeme v CNS?
  projekční, asociační, komisurální
 3. definuj projekční nerv.dráhy a jak je dělíme?
  • spojují nižší a vyšší etáže CNS
  • 1)ascendentní - směřující k vyšším etážím: senzitivní + senzorické
  • 2)descendentní - k nižším etážím: motorické dráhy
 4. jaký je rozdíl mezi specifickými a nespecifickými aferentní dráhy?
  • Senzitivní a senzorické dráhy přivádí vstupní informace od receptoru až do místa jejich zpracování v CNS
  • Specifické af.dráhy vedou konkrétní senzitivní informace s přesným somatotypickým uspořádáním
  • nespecifické jsou tvořené většinou interneurony a připravují vyšší etáže CNS na příjem specifické informace ve smyslu její aktivace či inhibice
 5. co tvoří první neurony téměř všech senzitivních projekčních nerv.drah?
  pseudounipolární buňky uložené v gangliích míšních nebo hlav.nervů (s výj.propriocepce n.V)
 6. popiš výběžky a jejich směr pseudounipolárních buněk tvořících 1.neurony senzitivních projekčních drah
  • periferní raménka přivádějí inf od receptorů z kůže či vnitřních orgánů;
  • centrální ramékna vstupují do CNS na příslušná jádra
 7. každá senzitivní dráha směřuje přímo či nepřímo (přes mozeček) na specifická n.nespecifická jádra thalamu a odtud do kůry mozkové. od této zákl.struktury se liší pouze dráhy...
  senzorické: sluchová, zraková, vestibulární - běží do specializovaných orgánů
 8. jak dělíme somatosenzitivní dráhy?
  • dráha protopatického čití
  • dráha epikritického čití
  • dráha propriocepce
 9. o jakou dráhu se jedná?
  =přímá somatosenzitivní, fylogeneticky stará nerv.dráha s málo myelinizovanými nerv.vlákny. Přivádí do kůry mozkové nediferencované hmatové informace (hrubá kožní citlivost,teplo,chlad,tlak,bolest)
  dráha protopatického čití
 10. z končetin a trupu, kt.jsou inervovány míšními nervy, probíhá dráha protopatického čití jako tractus...
  spino-thalamico-corticalis
 11. popiš první neurony tractus spino-thalamico-corticalis
  prvními neurony jsou pseudounipolární buňky spinálních ganglií, jejichž periferní raménka jdou cestou mišního nervu a centrální končí v míše u druhých neuronů - ncl.proprius
 12. co tvoří druhý neuron tractus spino-thalamico-corticalis?Popiš průběh axonu tohoto druhého neuronu?
  ncl.proprius - axony neuronů z tohoto jádra se kříží a běží j.tractus spinothalamicus do specifických jader thalamu
 13. co tvoří 3.neuron tractus spino-thalamico-corticalis? popiš průběh jeho axonu
  3.neuron=neurony uložené v thalamu, jejich neurity probíhají jako tractus thalamo-corticalis do senzitivní oblasti-gyrus postcentralis (area 1,2,3)
 14. protopatické čití z oblasti inervovaných hlavovými nervy probíhá cestou tractus ...
  trigemino-thalamo-corticalis
 15. co tvoří 1.neurony tractus trigemino-thalamo-corticalis?
  pseudounipolární neurony senzitivních ganglií hlavových nervů: nervus trigeminus+facialis+glossopharyngeus+vagus
 16. co tvoří 2.neurony tractus trigemino-thalamo-corticalis?
  druhé neurony jsou lokalizovány v ncl.tractus spinalis nervi trigemini v prodloužené míše
 17. co tvoří 3.neurony tractus trigemino-thalamo-corticalis?Kam směřují jejich výběžky?
  3.neurony jsou ve specifických jádrech thalamu,z nichž vystupuje tractus thalamocorticalis do senzitivní oblasti kůry mozkové
 18. které dráhy se podílejí na protopatickém čití?
  • TRACTUS SPINO-THALAMO-CORTICALIS: tractus spino-thalamicus + tractus thalamocorticalis
  • TRACTUS TRIGEMINO-THALAMO-CORTICALIS:
  • tractus spinalis nervi trigemini + tractus thalamocorticalis
 19. o jakou dráhu jde?
  somatosenzitivní, fylogeneticky mladá nerv.dráha se silně myelinizovanými nerv.vlákny.Přivádí jemné diferencované hmatové inf.-tzv.diskriminační čití (hmatové rozlišení kvality předmětů: tvar,velikost,konzistence apod.)
  dráha epikritického čití
 20. z končetin a trupu které jsou inervovány míšními nervy, probíhá dráha epikritického čití jako tractus...
  spino-bulbo-thalamico-corticalis
 21. popiš první neurony tractus spino-bulbo-thalamo-corticalis a jejich výběžky
  1.neuron=pseudounipolární nerv.buňky spinálních ganglií, jejichž periferní raménka jdou cestou míšního nervu a centrální raménka vytvářejí v míše fasciculus gracilis+cuneatus
 22. co tvoří druhé neurony tractus spino-bulbo-thalamo-corticalis + kam směřují jejich výběžky?
  • druhé neurony jsou uloženy v prodloužené míše v ncl.gracilis + ncl.cuneatus medialis
  • Axony neuronů z těchto jader běží ke střední rovině jako fibrae arcuatae internae, kříží se v decussatio lemniscorum a utvářejí základ lemniscus medialis, kt.končí ve specifických jádrech thalamu
 23. popiš 3.neuron tractus spino-bulbo-thalamo-corticalis + kam směřují jejich výběžky?
  neurity 3.neuronů uložených v thalamu probíhají j.tractus thalamocorticalis do senz.oblasti kůry mozkové - gyrus postcentralis (1,2,3)
 24. epikritické čití z oblastí inervovaných hlav.nervy probíhá cestou tractus...
  trigemino-thalamo-corticalis
 25. co tvoří 1. neuron tractus trigemino-thalamo-corticalis?
  =pseudounipolární buňky senzitivních ganglií hlavových nervů (trigeminus+facialis+glossopharyngeus+vagus)
 26. co tvoří 2. neuron tractus trigemino-thalamo-corticalis?
  druhé neurony jsou lokalizovány v ncl.sensorius principalis n.trigemini v pons Varoli
 27. co tvoří 3. neuron tractus trigemino-thalamo-corticalis?kam směřují jejich výběžky?
  neurony uložené ve specifických jádrech thalamu, neurity vystupují j.tractus thalamocorticalis do senz.oblasti kůry mozkové
 28. vyjmenuj dráhy které tvoří dráhy epikritického čití
  • TRACTUS SPINO-BULBO-THALAMO-CORTICALIS: fasciculus gracilis,cuneatus + lemniscus medialis+tractus thalamocorticalis
  • TRACTUS TRIGEMINO-THALAMO-CORTICALIS:tractus thalamocorticalis
 29. o jakou dráhu jde?
  somatosenzitivní nerv.dráha; přivádí informace z pohybového aparátu do mozečku, kde jsou zpracovány a předány prostř.motorických jader thalamu do kůry mozkové. Z různých částí těla se do mozečku tyto informace dostávají různými cestami.
  dráha propriocepce
 30. pro dolní končetiny a trup jsou prvními neurony propriocepce: ...
  kam směřují jejich výběžky?
  pseudounipolární buňky spinálních ganglií, jejichž periferní raménka jdou cestou míšního nervu a centrální vstupují do míchy a končí u 2.neuronů v ncl.thoracicus
 31. co tvoří 2.neuron dráhy propriocepce pro DK a trup? Kam směřují jejich axony?
  neurony v ncl.thoracicus - jejich axony jdou cestoutractus spinocerebellaris ant.+post. do mozečku
 32. pro horní končetiny a trup jsou prvními neurony propriocepce: ...
  kam směřují jejich výběžky?
  1.neuron=pseudounipolární buňky spinálních ganglií, jejichž centrální raménka se přidávají k fasciculus cuneatus v zadním provazci míšním a končí u 2.neuronů v ncl.cuneatus lateralis
 33. pro horní končetiny a trup jsou druhými neurony propriocepce: ...
  kam směřují jejich výběžky?
  neurony ncl.cuneatus lateralis, odtud vystupuje do mozečku tractus cuneocerebellaris
 34. Propriocepci u oblastí inervovaných hlavovými nervy slouží jako první neurony...
  kam směřují jejich výběžky?
  pseudounipolární buňky v ncl.tractus mesencephalicus nervi trigemini, jejich centrální raménka směřují do mozečku jako tractus trigeminocerebellaris
 35. ve spinálním mozečku jsou proprioceptivní informace zpracovány,vyhodnoceny a předány prostřednictvím tractus... do motorických jader thalamu
  tractus cerebellothalamicus
 36. z motorických jader thalamu jsou proprioceptivní informace předávány dál cestou tractus... do motorických oblastí kůry mozkové - gyrus praecentralis
  tractus thalamocorticalis
 37. pro uvědomělé pohyby běží informace z pohybového aparátu z míchy a kmene mozkového nikoliv dráhou propriocepce, ale dráhou...
  epikritického čití
 38. fylogeneticky nejstarší jsou které dráhy?
  viscerosenzitivní
 39. co tvoří 1.neuron viscerosenzitivních drah? Kam směřují jeho výběžky?
  • pseudounipolární buňky spinálních ganglií, jejich centrální raménka končí na ncl.intermediomedialis
  • v tomto viscerosenzitivním jádru může být informace zpracována a předána VM neuronům v ncl.intermediolateralis
 40. co může být centrem viscerosenzitivního reflexu namísto ncl.intermediolateralis?
  případným centrem reflexu, vloženým mezi viscero senzitivním a viscero motorickým jádrem, může být také skupina neuronů, která se vydiferencovala z interneuronů šedé hmoty míšní
 41. v mozkovém kmeni jsou centra viscerálních reflexů tvořena zpravidla jádry...
  • FR
  • viscerální reflexy jsou sice řízeny z nižších etáží CNS, avšak VS informace se rovněž dostávají cestou FR do hypothalamu nebo prostř.nespecifických jader thalamu do mozk.kůry
 42. vyjmenuj dráhy propriocepce:
  • TRACTUS SPINOCEREBELLARIS ANT.+POST.:
  • fascilus cuneatus + tractus cuneocerebellaris
  • tractus trigeminocerebellaris
  • tractus thalamocorticalis
Author
iren
ID
335442
Card Set
nervove drahy I
Description
projekcni senzitivní+senzorické dráhy
Updated