Arbetsmiljö/miljö

 1. Nämn 3 eller fler uppgifter som Bas-p ansvarar för
  • Uppföra arbetsmiljöplan för att skapa bra arbetsmiljö under byggskedet
  • Sammanställa och samordna de underlag som tas fram av projektörer 

  Planera och projektera utifrån arbetsmiljö och säkerhet så att olika arbeten inte skapar risker för varandra
 2. Hur ska olycksfall och olyckstillbud rapporteras?
  • Olyckstillbud till AV
  • Olycksfall och allvarligare tillbud till AV och FK
 3. Nämn 4 riskfyllda arbeten enligt AV. Om man har ett riskfyllt arbete, vad måste man då göra?
  • risk för drunkning
  • tunga byggelement
  • sprängning
  • schaktning risk för ras
  • högt upp risk för fall

  vidta de åtgärder som finns i AMP, ha rätt säkerhetsutrustning, ha de kunskaper som krävs. Arbetsgivaren ska kontrollera detta.
 4. Systematiskt arbetsmiljöarbete
  a) vad reglerar/styr detta?
  b) Vem bedriver ett sådant?
  c) Hur genomförs detta? Vad består det av?
  d) Hur kan man verifiera att man bedriver ett sådant?
  • a) AML, regeringens förordningar och AV:s föreskrifter
  • b) Arbetsgivaren, skyddsombud, arbetstagare 
  • c) innebär att man arbetar med frågor som rör arbetsmiljön i det dagliga arbetet. Arbetsgivare, skyddsombud och arbetstagare ska tillsammans medverka i arbetsmiljöarbetet. Undersöka risker och åtgärder. Skyddsronder. Uppföljning
  • d) genom certifiering med BF9K och OHSAS18001
 5. Vad kan du säga som arbetsledare på en byggarbetsplats för att din personal ska få bättre hälsa/mindre besvär? Ange 6 saker
  • Använd skyddsutrustning
  • Skaffa kunskap
  • växla arbetsuppgifter
  • jobba inte i kylan 
  • åtgärda risker du upptäcker i arbetet
  • anmäl risker till skyddsombud eller bas-u
  • gå på hälsoundersökning
 6. Nämn 3 arbetsuppgifter/befogenheter som arbetsmiljöinspektören har
  • tystnadsplikt
  • besöka arbetsplatsen anmäld eller oanmäld
  • upplysa om risker i arbetsmiljön
  • kräva att arbetet stoppas eller kräva förändringar
 7. Vad är skyddsombudets arbetsuppgifter/befogenheter? Nämn 4 stycken
  • företräda arbetstagare i arbetsmiljöfrågor
  • gå med på skyddsronder
  • vara delaktig i och planera arbetsmiljöarbetet
  • berätta om risker för arbetsgivaren och kräva förändring 
  • Anmäla till AV om arbetsgivaren inte lyssnar
 8. Nämn två härdplaster som ofta används inom byggbranschen
  • Epoxi
  • Isocyanid
  • Akrylat
 9. Vad heter det svenska miljöklassningssystem som fokuserar på innemiljö?
  P-märkning
 10. Vilka tre områden fokuserar miljöbyggnad på?
  • Energi
  • inomhusmiljö
  • material
 11. Vilka tre huvudtyper av krav ger poäng för svanenmärkning?
  • byggprocess
  • material
  • energibehov
 12. Vilket system har märkning av stadsdelar?
  Breeam
 13. Vad heter det europeiska systemet för energimärkning?
  Green building
 14. Varför källsorterar man på en byggarbetsplats?
  • renare, effektivare, bättre arbetsmiljö
  • för att kunna återanvända, återvinna material
  • deponiskatt -> dyrt att inte källsortera
 15. Vad avgör i det enskilda projektet hur många fraktioner man delar upp avfallet i?
  • 5-7 fraktioner normalt
  • rivningsarbete kräver ofta fler fraktioner
  • krävs olika många under olika delar av projektet
  • storleken på projektet och utrymme på arbetsplatsen
 16. Varför är det ur miljösynpunkt speciellt bra att återvinna aluminium?
  Det sparar mycket energi. Krävs endast 5 % av den energi som krävs för att framställa nytt aluminium
 17. Nämn tre material som kan och brukar återvinnas inom byggsektorn
  • Asfalt
  • Betong
  • Plast
  • Metaller
 18. Vad är en byggvarudeklaration?
  I BVD redovisar tillverkaren produktens innehåll och dess miljöpåverkan under livscykeln
 19. Hur fungerar byggvarubedömningen?
  • Icke vinstdrivande förening som drivs av stora aktörer inom byggbranschen. 
  • Dom bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda produkter 
  • syftet är att få en giftfri och god bebyggd miljö
  • materialen kan få bedömningen rekommenderas, accepteras, undviks
 20. Vem har fastställt de nationella miljökvalitetsmålen?
  Riksdagen
 21. Nämn tre miljökvalitetsmål
  • God bebyggd miljö
  • Myllrande våtmarker
  • Frisk luft
  • Levande skogar
  • Giftfri miljö
  • Begränsad miljöpåverkan
 22. Hur kan nationella miljökvalitetsmålen påverka ett byggprojekt?
  • Uppföra MKB
  • Kanske inte kan bygga på den utsedda platsen om det bor en viss art där som kan skadas
  • Miljötänk genom hela processen
  • Minska transporter m.m. 
  • Materialval
 23. Vad är BASTA? Vem registrerar produkter i BASTA?
  BASTA är en sammanställning av material/produkter som klarar vissa krav på kemiskt innehåll. Det är tillverkaren själv som lägger upp material baserat på den egna byggvarudeklarationen.
 24. Vad är BETA?
  • BETA ingår i BASTA-systemet. BETA-produkterna klarar baskraven för farligt kemiskt innehåll
  • Inte lika hårda krav som BASTA
 25. Koppla ihop aktivitet med konsekvens 
  Sprängning, Silikosrisk, användning av fossila bränslen, övergödning, slipning av betonggolv, hormonstörningar, epoxi, försurning
  • Sprängning - övergödning
  • slipning av betong - silikosrisk 
  • fossila bränslen - försurning
  • epoxi - hormonstörningar
 26. Nämn 4 uppgifter som byggherren måste utföra eller se till att bli utförda.
  • AMP
  • Utse Bas-P, Bas-U
  • förhandsanmälan 
  • dokumentera enligt AML
  • Riskbedömning
 27. Vad är en förhandsanmälan?
  • Lämnas till AV innan byggstart
  • Ska anslås på arbetsplatsen
  • Om arbete ska pågå i mer än 30 dagar med mer än 20 personer sysselsatta samtidigt 
  • Om det totala antalet persondagar överskrider 500
  • I anmälan ingår t.ex. vilken entreprenör man valt, vilka projektörer, lite om projektet osv.
 28. Nämn 6 uppgifter Bas-U har
  • uppdatera AMP
  • se till att skyddsronder görs
  • samordna olika riskfyllda arbeten
  • tidplan
  • arbetsmiljösamordnare under utförandet 
  • gemensamma personalutrymmen 
  • undersöka arbetsmetoder och utrustning 
  • organisera skyddsarbetet
  • avspärrning
  • kontrollera förarbevis
 29. Nämn 4 saker en Arbetsmiljöplan ska innehålla
  • riskbedömning
  • åtgärder
  • regler för verksamheten
  • rutiner för att uppnå god arbetsmiljö
  • hur arbeten ska samordnas
 30. Nämn tre konsekvenser som buller kan orsaka förutom hörselnedsättning
  • sömnproblem
  • stress
  • kommunikationsproblem
  • olyckor
 31. Vilken är den övre insatsnivån?
  85 dB(A)
 32. Vad måste arbetsgivaren göra om den övre insatsnivån överskrids?
  • Omedelbart vidta åtgärder
  • utreda händelsen
  • handlingsplan
 33. Vad heter den samlade miljölagstiftningen?
  Miljöbalken
 34. Nämn några hänsynsregler i miljöbalken
  • vidta försiktighetsåtgärder
  • minimera energianvändning och andra resurser
  • återvinn/återanvänd
  • skaffa nödvändig kunskap
  • tillämpa bästa tillgängliga teknik
  • ersätt farliga ämnen
 35. Vilken myndighet bestämmer riktvärden för buller utomhus?
  Naturvårdsverket
 36. I vilka sammanhang ska mkb upprättas?
  för verksamheter som kan ha en betydande miljöpåverkan
 37. vem ansvarar för att mkb upprättas?
  verksamhetsutövaren/byggherren
 38. Nämn några produkter som kräver producentansvar
  • elektronik
  • bilar
  • däck
  • läkemedel
  • förpackningar
 39. Vad är ledordet för ISO14001
  ständiga förbättringar
 40. Vilka är de fyra övergripande delarna av systemet?
  • Plan, do, check, act
  • Man undersöker, gör åtgärder, kontrollerar och agerar
 41. Vem utfärdar certifikatet för ISO14001?
  externa godkända miljörevisorer
 42. Vilka företag kan certifieras?
  • företag som vill uppfylla miljlmål
  • följer lagar och regler
  • jobbar för att förbättra miljöprestandan
 43. Nämn 2 fördelar med att införa miljöledningssystem
  • ekonomiskt -> effektivisering av resurser 
  • medarbetarna bli engagerade och medvetna
 44. Vad heter byggsektorns certifieringssystem som innehåller miljöaspekter?
  BF9K
 45. Vad utmärker ett passivhus?
  • tjocka väggar
  • mkt isolering
  • saknar traditionellt uppvärmningssystem
  • FTX
  • mycket lufttäta
  • värms av kroppsvärme, lampor m.m.
 46. Vad heter internationella systemet för träprodukter/skogsbruk?
  FSC, forest stewardship council
 47. Vad är en EPD?
  • Environmental product declaration
  • deklaration om en produkts livscykel
  • certifierad miljödeklaration
 48. Vad är ett säkerhetsdatablad?
  • Måste finnas där man hanterar kemiska produkter
  • Tillverkare av produkten upprättar databladet
  • Innehåller risker, hantering m.m.
 49. Ge exempel på damm som är skadliga samt vilka sjukdomar de kan ge
  • Kisel/stendamm kan ge silikos/stendammslunga
  • Asbest ger asbestos, cancerliknande sjukdom
 50. Vad är skillnaden mellan skyddsansvar och straffansvar?
  • Arbetsgivaren har skyddsansvar d.v.s. ansvar för att arbetet utförs säkert för att motverka risker/skador/ohälsa
  • Alla har straffansvar, det innebär att man kan bli straffskyldig om det inträffar en olycka som leder till polisutredning och åtal
 51. Vad är hälsoeffekterna vid helkroppsvibrationer?
  muskeltrötthet och ledbesvär
 52. I vilka sammanhang/vid vilka tillfällen måste en AMP upprättas?
  Vid förhandsanmälan om någon av de 13 utpekade riskerna finns
 53. När måste AMP vara upprättad?
  byggstart
 54. Nämn tre aktiviteter som påverkar övergödningen
  • sprängning
  • arbetsmaskiner
  • transporter
  • konstgödsel
 55. nämn två ämnen som påverkar växthuseffekten
  • metan
  • koldioxid
  • vattenånga
 56. Beskriv faktor 10
  Utnyttja våra resurser 10 ggr mer effektivt för att nå hållbar utveckling
 57. Vad är LCA?
  • livscykelanalys
  • studerar en produkt från råvara till deponering
 58. 3 organiska miljögifter
  • PCB
  • nonylfenol
  • ftalater
  • bisphenol A
 59. Var kan PCB förekomma i byggnad?
  • fogar till betong/fasadelement
  • gamla treglasfönster
  • halksäkra golv
 60. Vad ska MKB innehålla?
  • Beskrivning av projekt
  • alternativ till projekt
  • miljöfaror
Author
scannaafkletman
ID
335320
Card Set
Arbetsmiljö/miljö
Description
frågor i arbetsmiljö/miljö
Updated