Bergteknik

 1. Bergets responskurva (Ground Reaction Curve) kan användas för att beräkna förstärkningsbehovet för en tunnel. Beskriv principen och förutsättningar.
  Bergets responskurva visar hur berget reagerar när ett hålrum tas ut. Diagrammet visar hur mycket deformation som sker och utifrån det kan man avgöra när och vilken typ av förstärkning som erfodras. Lämpligast vid 1/3 av totala deformationen.
 2. Ange minst fyra förutsättningar för att bergets responskurva (GRC) skall kunna beräknasanalytiskt
  • Cirkulär profil
  • Långsträckt tunnel
  • När det inte finns några tidsberoende egenskaper
  • Materialet måste vara elasto-plastiskt
  • Spänningsfältet måste vara homogent
  • Bergmassans egenskaper måste vara kända
 3. Redogör för sambandet mellan spänning och deformation i berget
  När man spränger i berg minskar trycket och deformationen ökar. Berget strävar efter att avlasta sina egenspänningar genom att expandera in i hålrummet vid sprängning. Deformationen kan vara elastisk, dvs att den reagerar omedelbart efter sprängning. Den kan även vara plastisk, av krypningskaraktär och deformationen sker under flera års tid.
 4. Redogör för tre brottmekanismer att beakta vid beräkning av valvstabilitet.
  • Glidning i en fog - att skjuvspänningarna överskrider sprickans skjuvhållfasthet.
  • Rotation av ett block
  • Krossning av en fog eller ett block.
 5. Ange varför en starkare (styvare) förstärkning kan ge lägre säkerhet än en svagare (mjukare) i en plastisk bergmassa
  En för styv förstärkning leder till ett för högt nödvändigt pmax (brottlast), dvs att förstärkningen är för stark och därmed för dyr. En för styv förstärkning kan brista men en svagare, mjukare kan hålla. Man vill ha en "lagom" förstärkning där berget kan utnyttjas till att hålla lasterna själv.
 6. Beskriv tre verkningssätt för bergbultar
  • Förspända, ej ingjutna bultar
  • Förpända, ingjutna bultar
  • Ingjutna bultar utan förspänning
 7. Beskriv hur säkerhetsfaktorn för en bergförstärkning beräknas samt ange mellan vilka värden den skall ligga för att förstärkningen skall ses som lämplig/hållfast samt ekonomisk
  Den maximala lasten som bulten kan ta ska divideras med belastningen vid skärningspunkten av bergets responskurva och förstärkningens responskurva. Värdet bör hamna mellan 1,3-1,6.
 8. Nämn två huvudtyper av tunneldrivningsmetoder samt minst ett exempel på varje typ.
  • Konventionella metoder - ex borrning och sprängning
  • Tunneldrivningsmetoder - TBM och sköldade maskiner
 9. Vilka är arbetsmomenten vid borrning & sprängning?
  • Salva borras in med hydraulisk borrmaskin.
  • Laddning
  • Sprängning
  • Utvädring av gaser
  • Utlastning
  • Skrotning med maskin
  • Rensning
  • Driftförstärkning
 10. Vilka tre huvudfaktorer påverkar valet av tunneldrivningsmetod?
  • Geologi
  • Projektspecifika faktorer (L, A, Bebyggelse)
  • Kontraktuella faktorer
 11. Ange hur frammatning av TBM- resp. sköldmaskin sker.
  • TBM - Tar spjärn med grippers. Den pressar mot hålrummets väggar och matar fram borrhuvudet.
  • Sköldmaskin - Tar spjärn med hydrauliska pressar mot prefabricerade betongelement.
 12. Ange hur sönderbrytning av berget vid TBM drift sker (beskriv verktyget och funktionen).
  Verktyget kallas för kuttrar. Det krossar berget och sedan forslas det bakåt på transportband.
 13. Nämn tre metoder att täta tunnlar mot vatteninläckning.
  • Injektering
  • Frysning Kväve
  • Tätningsfolie under lining.
 14. Ange fördelar med TBM framför borrning och sprängning.
  • Större framdrift
  • Bättre arbetsmijö
  • Bra grundvattenkontroll
  • Kan driva i jord
 15. Vilka geologiska samt hydrogeologiska faktorer är viktiga att beakta vid val av tunneldrivningsmetod?
  Vilken typ av jord eller bergart som tunneln ska drivas i. Vilken bergsklass det ska drivas i.
 16. Beskriv och exemplifiera de tre kostnadstyperna för beräkning av totala kostnaderna för ett tunnelbygge.
  • Mängdberoende kostnader - Byggmaterial, ex betong och bult
  • Tidsberoende kostnader - maskiner, personal, utrustning
  • Fasta kostnader - etablering och avveckling
 17. Ange minst 6 olika faktorer för beräkning av framdriften hos en tunneldrivningsmetod.
  • T borrning
  • T laddning
  • T sprängning
  • T vent
  • T utlastning
  • T skrotning
  • T förstärkning
  • T sprutbetong
 18. Beskriv och exemplifiera de 4 steg som ingår i en riskanalys för ett bergarbete.
  • Riskidentifiering
  • Beräkna sannolikhet
  • Beräkna konsekvens
  • Robusthetshöjande konsekvens
 19. Definiera och exemplifiera robusthöjande åtgärder samt ange hur dessa åtgärder påverkar sannolikheter och konsekvenser för oönskade händelser för en tunneldrivningsmetod.
  Ex förstärkning av tunnel, minskar risken för ras.
 20. Beskriv en metod att beräkna sannolikheter för oönskade händelser.
  Felträdsanalys. Sannolikheten för ett bashändelse räknas ut och med hjälp av OCH och ELLER argument kan man räkna ut vad topphändelsen blir.
Author
Lelzor
ID
335310
Card Set
Bergteknik
Description
Bergteknik
Updated