Begrepp inom Byggprocessen

 1. Rullande tidplan
  En mer detaljerad planering än den övergripande produktionstidplanen. Görs varje vecka och är en noggrann genomgång av den närmaste tidens aktiviteter. Även kallad veckoplanering.
 2. AMA, och AMA:s Pyramidregel
  Allmän material- och arbetsbeskrivning. Används vid upprättandet av tekniska beskrivningar till FU. AMA:s Pyramidregel innebär att förutom den text som anges under en viss kod, gäller dessutom överordnade koder. Ex F, FS, FSG och FSG1, där F är den högsta koden. För koden FSG1 gäller dessutom beskrivningarna för F, FS och FSG.
 3. Entreprenörsarvode
  Entreprenörsarvode är något entreprenören erhåller som innefattar ersättning för central administration och vinst. Förekommer vid löpande räkning.
 4. Garantibesiktning
  Garantibesiktning påkallas av beställaren och utförs före utgången garantitid. Syftet med garantibesiktningen är att pröva förekomsten av fel som framträtt under garantitiden.
 5. Kontraktsskrivning
  Avtal mellan BH (Byggherre) och E (Entreprenör)
 6. Betalningsplan
  Beställaren håller inne ca.10% av beloppet på varje faktura tills beställaren har 5% av totala kontraktsumman! Betalningsplanen kan göras på fler sätt, här är några exempel:

  • Tidsbaserad
  • Prestationsbunden
  • Framtung respektive Baktung
 7. Arbetsfront
  Arbetsfront används vid tidsavstämningar för att enkelt kunna se hur man ligger till i verklighet jämfört med planeringen. Arbetsfront är en avstämningslinje som inritas i produktionstidsplanen.
 8. A’pris
  A’pris är PRIS/ENHET och tas fram av anbudsgivaren i mängdkontraktet. Används som ersättningsform vid fast pris. A’priser används vid reglering av ÄTA-arbeten.
 9. MER
  Mät- och ersättningsregler. Används exempelvis vid schaktning, och om handlingarna inte stämmer när det kommer till jordarten/mängden så kan priset stiga.
 10. Inköpsplan
  Inköpsplan tas fram av entreprenören vid byggstart. Används vid inköp av varor och har en strategisk betydelse för företaget och dess ekonomiska utveckling.
 11. AF AMA
  används av byggherren/konsulter för att upprätta de administrativa föreskrifterna i ett förfrågningsunderlag. AF AMA är uppbyggd på rubriker och koder som byggherren kan hänvisa till i sin AF-del.
 12. VVS AMA
  används för att upprätta tekniska beskrivningar, avseende VVS. Gäller för all form av vvs entreprenad.  AMA betyder allmänna material- och arbetsbeskrivningar. AMA- systemet är uppbyggt med ett kod-system. Med hjälp av AMA-systemet så kan byggherren välja att använda detta vid framtagning av bygghandlingarna.
 13. AB 04
  Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader.

  Gäller vid alla utförendeentreprenader.
 14. ABS 05
  Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader, där en privatperson/konsument är köpare. (Konsumenttjänstlagen)
 15. ABT 06
  Allmänna bestämmelser för totalentreprenad.
 16. ABM 07
  Allmänna bestämmelser för upphandling av varor o material. Används för att reglera avtalsförhållandet mellan exempelvis en entreprenör och en leverantör. Ifall något blir fel finns svar och stöd i ABM.
 17. ABU 07
  Allmänna bestämmelser för upphandling av underentreprenader.

  Gäller vid alla utförendeentreprenader.
 18. ABTU 07
  Allmänna bestämmelser för upphandling av underentreprenader vid totalentreprenad.
 19. ABK 09
  Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet.
 20. Prestationsincitament
  innebär att entreprenören erhåller en morot/premie om han uppfyller en bättre funktion än vad byggherren har fastslaget i avtalet. Ex: Längre garantitid på entreprenad eller lägre underhållskostnader. Förekommer vid totalentreprenad.
 21. Produktionskalkyl
  Är en ekonomisk budget som entreprenören upprättar inför byggstarten. Budgeten syftar till att kunna stämma av kostnaderna under byggtiden. Produktions budgeten kan delas upp på olika kostnadsposter såsom platta, stomme och stomkomplettering etc.
 22. Täckningsbidrag
  är byggentreprenörens procentuella pålägg på totala arbetsplatskostnaden. Ett ekonomiskt överskott som varje arbetsplats måste lämna vidare uppåt i organisationen. I TB ingår centrala administrativa kostnader, vinst och risk. TB används vid anbudskalkylering och ingår i anbudspriset. TB inräknas i ersättningsformen fast pris.
 23. Mängdkontrakt
  Byggherren tillhandahåller en preliminär mängdförteckning i förfrågningsunderlaget. Entreprenören prissätter denna med a’priser på varje konto. Entreprenören fakturerar byggherren efter uppmätta arbeten enligt mängdkontraktet.

  Dvs utförd mängd arbete x a’priset = Faktureringsbelopp
 24. Nollställning
  Görs av byggherren i samband med upphandling av tex entreprenader. Då byggherren har fått in anbuden från entreprenören, så nollställer man dessa anbuden. Nollställning innebär att man gör anbuden jämförbara med varandra. Eventuella reservationer och förtydligande prissätts, så att det blir jämförbara med varandra. Syftet med nollställningen är att försöka välja ut det förmånligaste anbudet ur byggherrens synvinkel.
 25. Löpande räkning
  Är en ersättningsform där entreprenören måste ( i sitt faktureringsunderlag) styrka sin nedlagd produktionskostnader. Dvs antal nedlagda timmar, kostnader för allt material och ue-kostnader mm. Till dessa kostnader så lägger entreprenören ett påslag, sk entreprenörsarvode. Vilket ska innefatta alla centrala kostnader o vinst mm.

  Löpande räkning är vanlig vid reglering av Tillkommande-arbeten.
 26. Sidoanbud
  Ett anbud som entreprenören lämnar till byggherren som bygger på förfrågningsunderlaget men är en alternativlösning till förfrågningsunderlaget.
 27. E40/B60
  Är ett uttryck som används vid ett så kallat incitamentsavtal (kostnad). Avtalet är baserat på löpande räkning där det finns ett riktpris angivet i avtalet. T.ex. om totalkostnaden (totala summan fakturerat belopp) hamnar under det avtalade riktpriser så får entreprenören 40% av skillnaden på avtalat riktpris.
 28. Tröskelvärde
  Ett gränsvärde som påverkar upphandling enligt LOU, d.v.s anger ett maxbelopp för värdet av varor/tjänster/Entreprenader som avgör val av upphandlingsform. 

  • Varor/material : €200.000
  • Entreprenader : €5 milj.

  • Under = förenklad eller direkt upphandling
  • Över = öppen,selektiv eller förhandlad upphandling
 29. Slutkostnadsprognos
  Görs kontinuerligt av entreprenören under byggtiden. Dessa prognoser bygger på att entreprenören gör en kostnadsuppskattning/prognos på vad de återstående ej utförda arbetena kommer att kosta.
 30. E84
  Är ett entreprenadindex, som tillämpas vid ersättningsformen fast pris med indexreglering. Vilket innebär att entreprenören får betalt för eventuella kostnadsökningar efter att man har lämnat anbud.
 31. Arbetsberedning
  Innebär att man i detalj utformar och beskriver bästa möjliga byggmetod, preciserar och dokumenterar alla resursinsatser och gör alla ytterligare förberedelser som behövs för att allt ska kunna genomföras som planerat.
 32. Verkligt täckningsbidrag
  Begrepp som används vid slutet av ett byggprojekt för att fastställa det verkliga täckningsbidraget som återstår efter att ha räknat med totalkostnaden. Det vill säga vinsten som gjorts vid ett komplett och avslutat byggprojekt.
 33. Kontrakts handlingar
  Kontraktshandlingar, är alla gällande handlingar som är infogade i kontraktet.
 34. Entreprenadhandlingar
  Samlingsnamn för alla handlingar från kontraktets tecknande fram till garantitidens början. (E-handlingar mot UE,B eller K)
 35. Entreprenadtid
  Kontraktstiden som står angiven i kontraktet fram tills att entreprenaden är godkänd, plus eller minus tid för ÄTA-arbeten som måste göras för att få entreprenaden godkänd.
 36. Kontraktstid
  Den tid det tar att utföra de arbeten som står skrivna i kontrakten.
Author
Anonymous
ID
335270
Card Set
Begrepp inom Byggprocessen
Description
36 begrepp inom byggprocessen, KTH 2017 - Period 1
Updated