rör o vent

 1. 1. I vilka fyra huvudfaktorer indelas inneklimatet i?
  • Termisk komfort
  • Lufthygienisk komfort
  • Visuell komfort (Ljus)
  • Akustisk komfort (Ljud)
 2. Beskriv kort begreppet operativtemperatur.
  Operativ temperatur: Kalla ytor gör att det känns kallt pga strålning. Medelvärde av lufttemperatur och temperatur strålande ytor.
 3. Vilken enhet används för beklädnad resp. aktivitetsnivå?
  • Clo är enheten för klädsel
  • watt eller met för värmealstring
 4. Vid vilken varaktig lufthastighet kan besvärligt drag uppkomma vintertid?
  0.15 m/s vinter 0.25 m/s sommar
 5. Vilka mått anges för vistelsezon enligt BBR?
  Vistelsezonen begränsas i rummet av två horisontella plan, ett på 0,1 meter höjd över golv och ett annat på 2,0 meter höjd över golv, samt vertikala plan 0,6 meter från yttervägg eller annan yttre begränsning, dock vid fönster och dörr 1,0 meter.
 6. Ange två orsaker till radon problematik i byggnader?
  Radon ur mark, luft, vatten och byggmaterial (Max 200Bq)
 7. Vid vilken Rf finns risk för mögeltillväxt?
  • 70% ⇒ MÖGEL
  • 40% ⇒ ROST
 8. I vilken enhet anges energiprestanda resp. effekt?
  kWh / kW
 9. Ange två typer av radiatorer?
  • Panel
  • Modul
  • Sektion
  • Konvektor
 10. Vad har en radiatortermostat för funktion
  • Känner av och justerar rumstemperatur genom att justera flödet genom radiatorn.
  • Termostatventilen består av en lös termostatdel och den ventil som ansluts på tilloppet till radiatorn. Termostatdelen känner av rumstemperaturen med en känselkropp som expanderar eller krymperberoende på rumstemperaturen. Känselkroppen belastar käglan i ventilen, som öppnar eller stänger beroende på rumstemperaturen.
 11. Ange två olika typer av rörmaterial.
  • Stål
  • Koppar
  • Plast (PEX, PVC)
  • Komposit
 12. Till vad används nomogram.
  • Dimensionera rörsystem.
  • Hitta rörstorlekar,
  • flöden,
  • hastighet
  • etc etc
 13. Ange två olika typer av fogningsalternativ för rör.
  • Lödning
  • Koppling
  • Presskoppling
 14. Vad skall beaktas vid dold rörfogning enligt ”säker vatten”?
  Generellt inga dold fogar. De ska vara synliga eller så ska man direkt se ifall de läcker genom att vattnet rinner ut på golvet.
 15. Varför behövs rör isoleras?
  För bibehållen temperatur och minskade energiförluster samt vid risk för kondens.
 16. Vad styr tilloppstemperaturen för ett radiatorsystem.
  Effektbehovet och cirkulationshastigheten
 17. Vilka tre huvudkomponenter ingår i en prefabricerad shuntgrupp?
  En shunt är en prefabenhet av en pump och en styrventil. Shuntens uppgift är attcirkulera flödet i systemet och se till att systemet har rätt temperatur. Den används ofta i samband med golvvärme där man inte vill ha för hög framledningstemperatur.

  • Givare
  • styrventil
  • pump
 18. Vad är syftet med en varmvattenberedare
  Att värma tappvarmvatten.
 19. Varför behövs ett expansionskärl för radiatorsystem?
  Så att vattnet kan expandera vid ändrad temperatur.
 20. Vad avses med Norm- resp. sannolikt flöde
  Normflöde det dimensionerande flödet för varje enskild komponent när dessa är i bruk, dessa komponenters normflöden summeras och ett sannolikt flöde läses ur tabell då det inte är sannolikt att alla komponenter används samtidigt.
 21. Varför bör varmvatten temperatur håll 55C
  Legionella
 22. Ge exempel på tre olika typer av användningsområden/applikationer för värmepump.
  • Värme,
  • kyla
  • och vadå?
 23. Vad skiljer kylbaffel resp. kylpanel åt?
  Ett kyltak består oftast av flera kylpaneler sammankopplade och ger bra kylning vid stora kylbehov. Eftersom kyltaket avger/upptar den största kylmängden via strålning minimeras luftrörelserna.Med en kylbaffel kyls den varma rumsluften mot baffelns kalla ytor,rumsluften passerar ett kylbatteri i baffeln. C:a 30% av kylningenavges genom strålning, resten via konvektion.
 24. Ange tre faktorer som styr behovet av kyla.
  • Fönsteryta
  • solinstrålning
  • Persontäthet (Antal mäniskor)
  • Belysning
  • Apparater, (datorer, kylskåp etc)
 25. Ge exempel på hur kylbehov kan minskas.
  Ex genom att med markis minska solinstrålningen
 26. Vad avses med COPkyla?
  Coefficient of Performance ett slags jämförelsetal för att se hur pass effektiv en värmepump är.

  En värmepumps effektivitet, värmefaktor, uttrycker förhållandet mellan avgiven värmeenergi och tillförd driftenergi. Värmefaktor 3 anger att för varje kWh elenergi man tillför kompressorn får ut 3 kWh värmeenergi från värmepumpen.
 27. Vad avses med våt resp. torr kyla?
  • Torr kyla får ej kondensera,
  • våt kyla får kondensera och kan bära lägre temperaturer samt behöver anslutas till avlopp
 28. Ange minsta uteluftsflödet vid personnärvaro i ex. en bostad.
  0,35l/s*m^2
 29. Beskriv kort, s-system, F-system, FTX-system.
  • S = Självdrag, enbart termisk drivkraft
  • F = Frånluftssystem
  • FT = Till och Frånluftssystem
  • FTX = Till- och Frånluftssystem med energiåtervinning
 30. Anta att en hyresgäst önskar ändra verksamhet från kontor till studielokal för tio personer, ange uppskattat erforderlig tilluftsflöde.
  10*10l/s
 31. Ange tre olika typer av VÅV.
  • Roterande-
  • korsströms-
  • vätskeburen värmeåtervinning
 32. Vad avses temperaturverkningsgrad (VÅV)?
  Beskriver en värmeåtervinnares förmåga att överföra värme. (Förhållandet mellan den aktuella temperaturändringen och den största tillgängliga temperaturskillnaden.)
 33. Till vad används med SFP-tal .
  • Specific fan power
  • Mått på ventilationssystemets eleffektivitet. (Lägre=bättre)
 34. Varför behövs kanaler isoleras?
  • Överhörning mellan rum
  • Brandspridning
 35. Ange fördel med rektangulär resp. cirkulär kanal.
  • Cirkulära: Billigare, lättare att hantera, väger mindre, lättare att tillverka och att få lufttäta.
  • Rektangulära: bra i begränsade utrymmen med stort behov av ventilation. (Undertak i restaurangkök t.ex)
 36. Vad avses med omblandande resp. deplacerande ventilation/luftföring.
  • Omblandande: luft tillförs med relativt hög hastighet. Temperatur och föroreningar jämnas ut i rummet.
  • Deplacerande: tilluft tränger undan rumsluft. Luft tillförs med låg hastighet och flyter ut längs golvet, värms upp av människor och utrustning och stiger sen mot taket.
 37. Vad avses med VAV rsp. CAV styrning av luftbehandling?
  • Variable- aktiv styrning beroende av givare eller brytare.
  • Constant Air Volume konstant luftflöde
 38. Vad avses med ventilationseffektivitet?
  Ventilationseffektivitet är ett mått på hur effektivt en förorening transporteras bort.
 39. Vilken funktion har en VVC-pump?
  Då tappvarmvattnet står still i ledningarna kallnar det och ledningenmåste tömmas på kallnat varmvatten innan varmt varmvattnet återkommer till tappstället. Detta kan medföra en lång väntetid om ledningarna är långa. För att förhindra detta monteras en cirkulationsledning där varmvattnet hela tiden cirkulerar över varmvattenberedaren med hjälp av en VVC-pump.
 40. Ge exempel på tre återströmsskydd för tappvatten.
  • Luftgap
  • Vacuumventil
  • Backventil
 41. Vad skiljer varmvattenberedare åt ifrån en ackumulatortank?
  En ackumulatortank använder man då man med hjälp av ett varmt media vill värma ett annat eller lagra värme. Som t.ex. att värmevattnet värmer tappkallvattnet och vi får tappvarmvatten.En varmvattenberedare använder el eller annan energikälla för att värma tappvarmvatten.
 42. Vad ingår i begreppet avlopp?
  • Spillvatten
  • Dagvatten
  • Dränvatten
 43. Vad är syftet med ett vattenlås för spillvattensystem?
  Förhindra lukt
 44. Vad skiljer PP-rör från MA-rör, för- och nackdel..
  MA-rör (gjutjärn) används främst vid installationer i större fastigheter då de uppfyller brandsäkerhet och ljudkrav bättre än plaströr. Nackdelen är att det kostar mer.....
 45. Varför behövs luftning för spillvatteninstallation?
  Normalt skall man dra en avloppsledning upp genom taket som kan suga in luft för att undvika undertryck i avloppsledningarna samt för att få bättre skjuts på själva avloppsinnehållet.
 46. Vad avses med plushöjd för avloppsanslutning?
  Detta är för att kontrollera att man kan få erforderligt fall fram till förbindelsepunkten. Huvudledningens uppdämningsnivå kontrolleras innan anslutningsnivån bestäms.

  Uppdämningsnivå är den plushöjd som huvudman för avloppsnätet har som höjd för att bestämma lägsta höjd för anslutning av avloppsenhet.
Author
anton8
ID
335242
Card Set
rör o vent
Description
hs1735
Updated