FOSSAE CRANII

 1. Kosti lebky (ossa cranii) dělíme na:
  • a) kosti mozkové části (neurocranium)
  • tvoří zejm. leb. klenbu (její kosti osifikují endesmálně) a kosti báze lební (s osifikací enchondrální).

  • b) kosti obličejové části (splanchnocranium)
  • vznikly ze žaberních oblouků, které pozbyly své původní funkce a staly se především základem obou čelistí.
  • Osifikují endesmálně s výjimkou jazylky, kt. osifikuje enchondrálně. S
  • splanchnokranium má tvar trojbokého jehlanu, který se podsouvá pod ventrální část neurokrania.
  • tvoří ji 16kostí
 2. charakterizuj kalvu
  • Kalva je mozková část lebky sahající od horních okrajů očnic po linea nuchae superior týlní k.
  • Při anatomické preparaci se obvykle odděluje řezem vedeným těsně nad nadočnicovými oblouky a vzadu nad protuberantia occipitalis externa.
 3. Na basis cranii interna nalézáme tři mozk.jámy:
  a na vnější straně lební:
  • fossa cranii anterior
  • fossa cranii media
  • fossa cranii posterior
  • +
  • fossa temporalis
  • Fossa infratemporalis
  • Fossa pterygopalatina
  • orbita
  • cavitas nasi ossea
  • cavitas oris
 4. jak je dorzálně ohraničena fossa cranii anterior ?
  • pomocí sulcus chiasmaticus a zadním okrajem malých křídel k.klínové, leží tedy nad očnicemi, nosní dutinou, sinus frontalis a částečně nad sinus sphenoidalis.
  • Nejvyšší místo přední lební jámy se promítá do úrovně arcus superciliares, její zadní okraj na kolmici půlící jařmový oblouk.
 5. jaké útvary tvoří hranici mezi střední a zadní jámou lební?
  horní hrana pyramidy (crista pyramidis superior) a dorsum sellae
 6. kde se nachází Fossa infratemporalis?
  nachází se pod fossa temporalis (hranici tvoří crista infratemporalis velkého křídla klínové k.) navnitř od větve dolní čelisti
 7. co je obsahem fossa infratemporalis?
  obsahem jsou žvýkací svaly (mm.pterygoidei) a jejich nervově-cévní svazky
 8. kde se nachází fossa pterygopalatina a co ji ohraničuje?
  je nejhlubší částí fossa infratemporalis umístěná mezi horní čelistí a předním okrajem processus pterygoideus, mediálně ji ohraničuje lamina perpendicularis ossis palatini.
 9. co obsahuje fossa pterygopalatina
  Obsahuje nervy II. větve n. trigeminus a doprovodné cévy.
 10. vyjmenuj otvory kterými fossa ptergopalatina komunikuje s okolními prostory?
  • přes canalis palatinus major s ústní dutinou,
  • přes foramen sphenopalatinum s nosní dutinou,
  • skrze fisura orbitalis inferior s očnicí,
  • přes foramen rotundum s fossa cranii media
  • přes canalis pterygoideus s basis cranii externa.
 11. canalis palatinus major spojuje které prostory?
  Fossa pterygopalatina s ústní dutinou
 12. foramen sphenopalatinum spojuje které dva prostory?
  Fossa pterygopalatina s nosní dutinou
 13. fisura orbitalis inferior spojuje fossa pterygopalatina s...
  očnicí
 14. foramen rotundum spojuje fossa pterygopalatina s...
  fossa cranii media
 15. canalis pterygoideus spojuje které dva prostory?
  fossa pterygopalatina+basis cranii externa
 16. orbita: jaký má tvar, kde je uložena?
  • má tvar čtyřbokého jehlanu se základnou směřující dopředu (aditus orbitae), vrcholem dorzálně.
  • Uložena je pod přední jámou lební, po stranách nosní dutiny, navnitř od fossa temporalis.
  • Obsahem je oční koule, okohybné svaly, slzný aparát, jejich cévy a nervy
 17. jaké útvary prostupují skrze fissura orbitalis superior ?
  • n. ophtalmicus,
  • n. trochlearis,
  • n. abducens,
  • n. oculomotorius,
  • v. ophtalmica superior
 18. jaké útvary probíhají skrze fissura orbitalis inferior ?
  • v. ophtalmica inferior
  • n. et vasa infraorbitalia
 19. jaké útvary probíhají skrze canalis opticus?
  n. opticus + a. ophtalmica
 20. co tvoří strop očnice?
  • facies orbitalis ossis frontalis
  • částí malých křídel klínové k.
 21. jaké útvary tvoří med.stěnu očnice?
  • processus frontalis maxillae,
  • os lacrimale
  • lamina orbitalis ossis ethmoidalis a vzadu část malých křídel klínové k
 22. na které stěně očnice nalézáme foramen ethmoidale anterius a posterius?
  mediální
 23. co tvoří lat.stěnu očnice?
  facies orbitalis alae majoris ossis sphenoidalis a facies orbitalis lícní kosti
 24. co tvoří dno očnice?
  • facies orbitalis corporis maxillae,
  • část facies orbitalis ossis zygomatici a vzadu processus orbitalis ossis palatini
 25. co tvoři nosní přepážku?
  vomer a lamina perpendicularis ossis ethmoidalis
 26. kde je a co ústí do  meatus nasi superior
  mezi horní a střední nosní konchou – je zde vyústění sinus sphenoidalis a celullae ethmoidales posteriores,
 27. kde je a co ústí do meatus nasi medius?
  mezi střední a dolní skořepou – s vyústěním sinus maxillaris, sinus frontalis a cellulae ethmoidales anteriores
 28. kde je a co ústí do meatus nasi inferior?
  nosní průchod uložený mezi dolní konchou a tvrdým patrem – ústí sem ductus nasolacrimalis
 29. co tvoří Strop nosní dutiny?
  • nosní kosti,
  • pars nasalis čelní kosti,
  • lamina cribrosa čichové kosti a tělo klínové kosti
 30. co tvoří Laterální stěnu nosní dutiny?
  • processus frontalis maxilla ,
  • facies nasalis corporis maxillae,
  • lamina medialis processus pterygoidei ,
  • os lacrimale,
  • lamina perpendicularis ossis palatini,
  • labyrinthus ethmoidalis s oběma konchami a concha nasalis inferior
 31. co tvoří Spodinu nosní dutiny?
  • patrový výběžek maxily
  • a lamina horizontalis ossis palatini
 32. Vstup do dutiny nosní tvoří:
  apertura piriformi, kt. je ohraničena frontálními výběžky maxil a nosními kostmi
 33. Východ z nosní dutiny vede do nosohltanu a vytvářejí jej dvě choanae, které ohraničuje:
  • lamina medialis processus pterygoidei,
  • vomer,
  • tělo klínové k.
  • a lamina horizontalis ossis palatini.
 34. co tvoří Strop ústní dutiny(kostěnný podklad)?
  je tvořen tvrdým patrem (palatum durum).
 35. které kosti se podílejí na vytvoření Laterální a přední stěny ústní dutiny?
  na jejich vytvoření se podílejí processus alveolares obou čelistí.
 36. co tvoří Dno ústní dutiny?
  tvoří suprahyoidní svaly (m. mylohyoideus a m. geniohyoideus
 37. kde se nachází fossa temporalis?
  sahá od linea temporalis superior na temenní kosti po jařmový oblouk
Author
iren
ID
335229
Card Set
FOSSAE CRANII
Description
lebni jamy, lebka
Updated