KOSTI SPLANCHNOKRANIA

 1. jaké kosti řádímě mezi kosti splanchnokrania?
  • 1) os nasale (2x)
  • 2) os lacrimale (2x)
  • 3) os zygomaticum (2x)
  • 4) os palatinum (2x)
  • 5) concha nasalis inf. (2x)
  • 6) vomer
  • 7) os hyoideum
 2. O které kosti splanchnokrania lze říct, že ji tvoří párové kostní ploténky stříškovitě k sobě skloněné?
  Os nassale
 3. S jakými kostmi se os nasale pojí?
  Prostř.švů s čelní k.,s čelními výběžky horních čelistí a navzájem ve střední rovině prostř.SUTURA INTERNASALIS
 4. Dolní okraj os nasale je u živého podložen...
  Chrupavkou
 5. Kde je sulcus ethmoidalis?k čemu je určen?
  • Na dorzální straně os nasale (přivrácené do dutiny nosní)
  • Určen pro jednu z větví n.ethmoidalis anterior
 6. Jaké útvary se nachází na os nasala?
  Sutura internasalis + sulcus ethmoidalis
 7. Která strana os nasale je ztluštělá?
  Mediální
 8. Co to jsou foramina nasalia?
  Nekonstantní otvory na zevním povrchu nosních kostí pro cévy a větévky n.ethmoidalis anterior
 9. Mezi kterými kostmi je uložena os lacrimale?
  Mezi frontální výběžkem maxily a lamina orbitalis čichové kosti
 10. Která kost splanchnokrania doplňuje mediální stěnu očnice?
  Os lacrimale
 11. K čemu se přikládá vnitřní plocha slzní kosti?
  K předním cellulae ethmoidales čichové kosti
 12. Kde leží crista lacrimalis posterior?
  Vertikální hrana na očnicové ploše slzní kosti
 13. Kde leží sulcus lacrimalis?
  Vznikl mezi crista lacrimalis ant.čelního výběžku maxily a crista lacrimalis post.slzní k.
 14. V jaký útvar se rozšiřuje sulcus lacrimalis?
  Ve fossa sacci lacrimalis
 15. Co je to hamulus lacrimalis?
  Tenký, ventrálně ohnutý háček, který obkružuje fossa sacci lacrimalis
 16. Slzný žlábek se rozšiřuje ve fossa sacci lacrimalis a z něj pokračuje kaudálně...
  Canalis nasolacrimalis
 17. Kam ústí canalis nasolacrimalis?
  Odvádí slzy do dolního průchodu nosní dutiny
 18. Která kost splanchnokrania se podílí na ohraničení dna a lat.stěny očnice?
  Os zygomaticum
 19. Jaké útvary nalezneme na slzní kosti?
  • Crista lacrimalis posterior
  • Sulcus lacrimalis - canalis nasolacrimalis
  • Fossa sacci lacrimalis
  • Hamulus lacrimalis
 20. Z čeho se skládá os zygomaticum?
  • CORPUS OSSIS ZYGOMATICI
  • PROCESSUS: FRONTALIS, MAXILLARIS, TEMPORALIS
 21. Jaké plochy rozlišujeme na corpus ossis zygomatici?
  Facies orbitalis, lateralis(malaris), temporalis
 22. Popiš postup kanálku v os zygomaticum pro n.zygomaticus z II.větve n.trigeminus
  • Začíná na očnicové ploše corpus ossis zygomatici jako FORAMEN ZYGOMATICOORBITALE
  • uvnitř kosti se kanálek dělí a vyúsťuje pak na:
  • Tvářové ploše jako FORAMEN ZYGOMATICOFACIALE
  • Temporální ploše jako FORAMEN ZYGOMATICOTEMPORALE
 23. Kam míří a s jakými kostmi se spojuje processus frontalis lícní kosti?
  Míří kraniálně a spojuje se s čelní kostí a velkými křídly klínové kosti
 24. Kam směřuje a s čím se pojí processus maxillaris lícní kosti?
  Míří ventromediálně a spojuje se s odpovídajícím výběžkem horní čelisti
 25. Kam směřuje a s čím se pojí processus temporalis lícní kosti?
  Směřuje dorzálně a pojí se s proc.zygomaticus spánkové kosti - spolu vytvářejí oblouk - arcus zygomaticus
 26. Jaké známe variety lícní kosti?popiš je
  Vícečetné FORAMEN ZYGOMATICOFACIALE na přední ploše kosti

  OS ZYGOMATICUM BIPARTITUM - OS JAPONICUM - vzácná varieta,kdy je lícní kost rozdělená švem

  TUBERCULUM MARGINALE - variabilní hrbolek na dorzálním okraji processus frontalis, podmíněný úponem někt.snopců m.temporalis
 27. Která kost splanchnokrania se podílí na utváření dorzální části tvrdého patra a doplňuje laterální stěnu nosní dutiny?
  Patrová kost - OS PALATINUM
 28. Os palatinum se skládá ze dvou plotének, kterých?
  LAMINA HORIZONTALIS + PERPENDICULARIS
 29. Který útvar tvoří dorzální 1/4 tvrdého patra?
  Horizontální ploténka pravé a levé strany os palatinum
 30. Co je to sutura palatina transversa?
  Tvarově variabilní šev, ve kterém se horizontální ploténky patrové kosti ventrálním směrem spojují s patrovými výběžky maxily
 31. Co a kde je crista nasalis?
  • Hrana vystupující směrem do nosní dutiny ze švu mezi oběma horizontálními ploténkami patrové k.
  • Přikládá se k ní vomer
  • Dorzálně vybíhá ve spina nasalis posterior
 32. K jaké části patrové kosti se přikládá vomer?
  Ke crista nasalis
 33. Crista nasalis vybíhá dorzálně v............
  SPINA NASALIS POSTERIOR
 34. Kde jsou na patrové kosti FORAMINA PALATINUM MAJUS + MINORA?co jimi prochází?
  • Na orální ploše lamina horizontalis
  • Procházejí jimi cévy a nervy zásobující tvrdé a měkké patro
 35. Jaký útvar patrové kosti vyplňuje inc.pterygoidea křídlatého výběžku k.spánkové?
  Processus pyramidalis
 36. Kde se na patrové kosti nachází processus pyramidalis?
  Laterodorzálně, v místě kde se stýká vodorovná ploténka s vertikální
 37. Jaké útvary lze nalézt na lamina horizontalis patrové kosti?
  • Sutura palatina transversa
  • Crista nasalis - spina nasalis posterior
  • Foramen palatinum majus + foramina palatina minora
  • Proc.pyramidalis
 38. Jaké hrany rozlišujeme na vnitřní straně lamina perpendicularis patrové kosti?co se k nim pojí?
  • Horizontální hrany:
  • CRISTA ETHMOIDALIS - horní - střední nosní concha
  • CRISTA CONACHALIS - dolní - dolní nosní skořepa
 39. Kraniální vybíhá lamina perpendicularis patrové kosti ve dva výběžky. Jak se jmenují a kam zasahují?
  • PROCESSUS ORBITALIS + SPHENOIDALIS
  • Zasahují do očnice a ke kosti klínové
 40. Kde je incisura sphenopalatina?
  Mezi výběžky lamina perpendicularis patrové kosti
 41. Jaký otvor najdeme na lamina perpendicularis patrové kosti a co propojuje?
  • FORAMEN SPHENOPALATINUM
  • pro komunikaci nosní dutiny s fossa pterygopalatina
 42. Který z obou výběžků lamina perpendicularis je větší a kam směřuje?
  Processus orbitalis, směřuje ventrálně
 43. Při stranové orientace ma která patrová kost tvar "L" a která je jeho zrcadlovým odrazem?
  Levá ve tvaru L
 44. Dolní nosní skořepa je párová kost podílející se na vytvoření...
  Laterální stěny nosní dutiny
 45. A kolik výběžků ma concha nasalis inf?který z nich je největší a s čím se pojí?
  • Tři
  • Processus maxillaris - jeho prostř.je concha zavěšena na hiatus sinus maxillae
 46. Kde leží processus lacrimalis a ethmoidalis dolní skořepy? S čím se pojí?
  Ventrálně odstupuje na horním okraji skořepy směrem k slzní kosti proc.lacrimalis, dorzálně menší proc.ethmoidalis
 47. Kam směřuje proc.maxillaris při stranové orientaci dolní skořepy?
  Laterálně
 48. S čím srůstá proc.maxillaris dolní conchy v dospělosti?
  S nosní plochou horní čelisti
 49. Jaká kost splanchnokrania je sagitálně postavená a tvoří dorzokaudální část kostěnného nosního septa?
  Vomer
 50. Popiš kraniální okraj vomeru
  Tvoří jej dvě rozvětvené lamely - ALAE VOMERI,které zdola přisedají na tělo klínové kosti
 51. S čím se pojí kaudální konec vomeru?
  Přikládá se ke crista nasalis na tvrdém patře
 52. S čím se vomer spojuje ventrokraniálně?
  S lamina perpendicularis čichové kosti
 53. Jak vypadá vomer u novorozence?
  Velmi nízký, po celé růstové období pak přirůstá ventrokraniálním směrem
 54. Co je to OSSICULUM PARASEPTALE?
  Samostatné osofokační ostrůvky vomeru, které se mohou objevit na jeho ventrálním okraji
 55. Kde se nachýzá jazylka a co vše se k ní připojuje?
  • Je zavěšená na lebeční bázi pomocí svalů a vazů mezi bradou a hrtanem
  • Sama je místem začátku a úponu řady krčních svalů )supra/infrahyoidních)
  • Je na ní zavěšen hrtan
 56. Z jakých útvarů se os hyoideum skládá?
  • CORPUS OSSIS HYOIDEI
  • CORNUA MINORA + MAJORA OSSIS HYOIDEI
 57. Popiš corpus ossis hyoidei
  Má tvar příčně postavené ploténky s kovexní přední a konkávní zadní plochou kosti
 58. Popiš cornua minora ossis hyoidei
  • Krátké, tvaru válečku
  • Směřují dorzokraniálně
 59. Co se připojuje ke cornua minora ossis hyoidei?
  Lig.stylohyoideum
 60. Popiš cornua majora ossis hyoidei
  Leží téměř v prodloužení těla jazylky, na konci jsou paličkovitě rozšířené
 61. Co začíná na cornua majora ossis hyoidei?
  M.hyoglossus
 62. Popiš spojení rohů jazylky s tělem
  • Cornua majora srůstají s tělem jazylky ke konci růstového období
  • Cornua minora zůstávají často chrupavčitá po celý život a bývají spojena s tělem jazylky drobným kloubem
 63. Proč má jazylka sillnou kompaktu?
  Je tak přizpůsobena značnému namáhání tahem upínajících se svalů, navíc je těsně pod kůží, nechráněná
Author
iren
ID
335227
Card Set
KOSTI SPLANCHNOKRANIA
Description
ethmoidale lacrimalis atd
Updated