Anläggning 1 - geoteknik

 1. Ange två beräkningsmetoder för spänningar och deformationer
  Analytiska beräkningar och Numeriska lösningar FEM
 2. Ange de två huvudtyperna av deformationer som uppstår i ett hålrum i berg
  Plastiska och elastiska deformation
 3. Ange tre sätt ett valv kan kollapsa på
  Glidning i en fogRotation av blockKrossning av en fog eller ett block
 4. Ange 3 olika verkningssätt för bultar
  • Förankring av enstaka block
  • Låstensbultning
  • balkbildande
 5. Ange 3 viktiga faktorer man måste beakta vid dimensionering av en bergförstärkning
  • Insättes vid rätt tidpunkt 1/3 av deformatione
  • Har rätt hållfasthet Pmax
  • Har rätt styvhet k
 6. Ange hur säkerhetsfaktorn definieras
  f = pmax/pi  ungefär 1,3 till 1,6.

  Kriterier: rund profil, ej tidsberoende, långsträckt, el-plastiskt material.
 7. Nämn två huvudtyper av tunneldrivningsmetoder samt exempel av varje typ.
  Konventionella metoder

           Borrning och sprängning, NATM

  Tunneldrivningsmaskiner

        TBM, sköldade maskiner
 8. Nämn arbetsmomenten vid borrning & sprängning.
  Borrning - Laddning - sprängning - utvädring spränggas - Utlastning - Maskinskrotning - Rensning - Driftförstärkning
 9. Nämn 3 huvudfaktorer som påverkar valet av tunneldrivningsmetod samt ge exempel på varje faktor.
  Geologiska- och hydrogeologiska förhållandenProjektspecifika faktorerKontraktuella faktorer
 10. Ange hur  frammatning av TBM- resp. sköldmaskin sker.
  TBM - maskinen skjuts framåt med hjälp av grippers som kläms fast mot bergväggen och borrhuvudet matas framåt.

  Sköldmaskin - frammatningen sker genom att maskinen pressas fram av hydrauliska pressar som tar fäste mot betongfundament bakåt
 11. Ange vad skärverktyget som krossar hårt berg på TBM kallas samt hur det fungerar.
  Med cuttrar och man pressar mot väggen. Krossat berg transporteras bakåt och sedan ut ur tunnel.
 12. Nämn tre metoder att täta tunnlar mot vatteninläckning
  Injektering, Lining & betong med plast i
 13. Vilka 2 huvudtyper kan man dela in totala tider och kostnader i?
  • Normala
  • Extraordinära
 14. Vilka är de 3 kostnadstyperna?
  • Mängdberoende
  • Fast
  • Tidsberoende
 15. Vilka 4 moment ingår i en riskanalys?
  • Riskidentifiering
  • Beräkning av sannolikheter
  • Beräkning av konsekvenser
  • Riskreduktion (robusthöjande åtgärde
 16. Nämn olika typer av risker som kan inträffa vid tunneldrivning
  • Ras
  • Mekanisk incident
  • Bristande kompetens
 17. Vilken metod finns att hantera osäkerheter i indata?
  Monte Carlo Simuleri:

  Byggkostnad med variation + Kostnader för incidenter (sannolikheter, Konsekvernser) =  Total byggkostnad
 18. Vilka beslut kan fattas baserat på fördelningskurvor?
  totalkostnad

  Bör kompleteras
 19. Ange minst fyra förutsättningar för att bergets responskurva (GRC) skall kunna beräknas analytiskt
  • rund profil
  • ej tidsberoende
  • långsträckt,
  • el-plastiskt material
  • Spänningsfältet måste vara homogent
  • Bergmassans egenskaper måste vara kända (E, v, c, fi)
 20. Redogör för sambandet mellan spänning och deformation i berget
  bergtyck i osprängt berg som tunneln utsätts för tas ut ur tunneln sedan uppstår elastiska def direkt efter sprängningen medan elastoplastiska uppstår senare då den maximala elastiska deformationen har skett
 21. Ange varför en starkare (styvare) förstärkning kan ge lägre säkerhet än en svagare (mjukare) i en plastisk bergmassa
  En för styv förstärkning kan brista medan en svagare och mjukare kan hålla
 22. Ange fördelar med TBM framför borrning och sprängning
  • .större/högre framdrift
  • bättre arbetsmiljö
  • kan drivas under grundvattnet
  • bra grundvattenkontroll
  • kan driva i jord
 23. Vilka geologiska samt hydrogeologiska faktorer är viktiga att beakta vid val av tunneldrivningsmetod?
  Tryckhållfasthet och konduktivitet.
 24. Ange minst 6 olika faktorer för beräkning av framdriften hos en tunneldrivningsmetod
  • .Klassificering av berget
  • Ta fram erforderlig förstärkning
  • Bestäm lämplig drivningsmetod
  • Beräkna drivningstiden
  • Beräkna kostnaden
  • Bedöm risker
  • Besluta/undersök metoder för att höja robustheten
  • Besluta om anbudspris/budget
 25. Definiera och exemplifiera robusthöjande åtgärder samt ange hur dessa åtgärder påverkar sannolikheter och konsekvenser för oönskade händelser för en tunneldrivningsmetod.
  • Minskar Sannolikhet för Incidenter
  • Minskar Konsekvens för Incidenter
  • Ökar det Geologiska Anvädningsområdet.
 26. Beskriv en metod att beräkna sannolikheter för oönskade händelser.
  Felträdsanalys
Author
pepette
ID
335206
Card Set
Anläggning 1 - geoteknik
Description
Frågor kring geoteknik
Updated