Träteori

 1. Hållfasthet hos konstruktionsvirke påverkas av vadå?
  • Virkesfel
  • Storlek
  • Tid
  • Fukt
  • Temperatur–brand
  • Nedbrytning(svampar,insekter)
 2. Vilka virkesfel kan ett virke ha?
  • Kvistar
  • Snedfibrighet
  • Tjurved
  • Insektsskador
  • Röta
  • Blånad
  • Kådlåpor
  • Sprickor
 3. Vad ska man beakta när man konstruerar med trä som material?
  • Variation i materialegenskaper
  • Tidsberoende–lasters varaktighet,krypning
  • Varierande temperatur och fuktighet
  • Olika dimensioneringssituationer (olika byggskeden,varierande upplagsförhållande mm)
 4. Vilka krav på beständighet har man när man konstruerar med trä som material?
  • Beständighet motskadliga biologiska angrepp(tex röta och virkesförstörande insekter)
  • Korrosionsskydd på ståldetaljer
  • Beständighet hos limfogar
 5. Vilka olika träprodukter finns det?
  • Virke för bygganvändning
  • Limträ(fyra eller flerlameller–L)
  • Limmat konstruktionsvirke(två–trelameller–LK)
  • LVL–Laminated veneer lumber (fanerträ)
  • Massivträ
  • Lättreglar/lättbalkar
  • Mellanväggsreglar
  • Skivmaterial
 6. Hur sorteras materialet?
  Handelssortering(visuell):

  • Växtsätt
  • Angrepp
  • Hantering

  • Hållfasthetssortering(visuell eller maskinell)
  • * Hållfasthetspåverkande faktorer(kvistar mm)
 7. Vilka träkonstruktioner kan prefabriceras?
  • Takstolar
  • Väggelement
  • Bjälklagselement
  • Takelement
 8. Vilka faktorer påverkar val av takbärverk i trä?
  • Lastförutsättningar, deformationsbegränsningar
  • Takbärverk vid olika spännvidder
  • Inverkan av takstolsavstånd och planmått
  • Stomstabilisering
  • Grundläggning
  • Konstruktionshöjd
  • Taklutning
  • Byggnadens form
  • Brandskydd
  • Miljöpåverkan
  • Anslutningar, håltagning
  • Produktionstid
  • Flexibilitet
 9. Varför ska man (enligt Reza) använda sig av limträ i konstruktioner?
  • Styrkan–i förhållande till vikt
  • Miljön– råvaran är förnyelsebar
  • Skönheten– limträ är miljöskapande produkter
  • Energisnålheten
  • Beständigheten
  • Formbarheten
  • Formstabiliteten
  • Brandmotståndet
  • Priset
  • Lättbearbetat
 10. Hur kan limträ användas i stommen på ett hus?
  • Som pelare
  • Som takbalkar
  • Som golvbjälklag
 11. Vad menas med radiell- tangetiell- och längsriktning?
  • Radiell och tangentiell, vinkelrätt fiberriktningen (skillnaderna är försumbara)
  • Längsriktning, längs med fibrerna
 12. Vilka grundläggande krav finns det vid dimensionering av trä?
  • Bärförmåga, brukbarhet, beständighet
  • Tillförlitlighet/ekonomi
  • Bärförmåga vid brand
  • Klara explosion, påkörning, mänskliga misstag i rimlig omfattning
  • Undvik/minska olycksrisker
  • Materialval, dimensionering/utformning, kontroll
 13. Hur påverkas träets hållfasthet av:
  belastningsriktning
  fuktkvot
  balkhöjd
  belastningstid
  Belastningsriktning

  • Tryckhållfastheten är hög i fiberriktningen men betydligt lägre vinkelrätt fibrerna
  • Draghållfastheten är hög i fiberriktningen men betydligt lägre vinkelrätt fibrerna
  • Böjhållfastheten tas helst i anspråk längs fiberriktningen
  • Skjuvhållfastheten är högre vinkelrätt fibrerna än längs med och därför blir i de flesta fall skjuvhållfastheten längs fibrerna avgörande, till exempel vid upplagsänden på en balk.

  Fuktkvot

  Ökande fuktighet i trä minskar hållfastheten.

  Balkhöjd

  Sannolikheten är större att det finns ett svagt träparti i ett träprov som är större. Därför tar man hänsyn till korrektionsfaktorn kh vid dimensionering av stora balkar.

  Belastningstid

  Träets hållfasthet reduceras när det belastas lång tid. Träets långtidshållfasthet är ungefär 60% av korttidshållfastheten.
 14. Vad menas med att trä är ett viskoelastiskt material?
  Att materialet samtidigt deformeras elastiskt och visköst. När lasten kommer på materialet sker en momentan deformation. Deformationen pågår hela tiden medan lasten ligger på. Den elastiska deformationen återgår om man avlastar materialet, medan den viskösa deformationen består.
Author
Lelzor
ID
335144
Card Set
Träteori
Description
Teorifrågor i träkonstruktion
Updated