Stomföreläsning

 1. Vad avgör vilken typ av stomme en väljer till ett flerbostadshus?
  • Godfunktion/planlösning
  • Utöver Bärförmåga– tillgodose övriga byggnadstekniska krav–Brukbarhet, Beständighet
  • Samordning,stomme– installationer
  • Enkla tekniska lösningar
  • Rationell produktion
  • Kostnader(investering,drift och underhåll)
  • Tidigt val av stomsystem
  • Tidig upphandling av stomme
  • Tidig medverkan av konstruktör och installationskonsulter(VVS, El mfl)
  • Grundförhållanden/grundläggningsmetoder
  • Möjlighet till samordning/anpassning till optimal kostnad
 2. Vad menas med ta hänsyn till god funktion/planlösning?
  • Att samordna plan med olika verksamheter(bostäder, kommersiella lokaler, garage)
  • Vilka fria ytor/spännvidder en har
  • Att avgöra väggtjocklekar (vad som ska vara bärande/lgh‐skiljande m.m.)
  • Att ha flexibilitet i planerna
  • Konstruktionshöjd/våningshöjd
 3. Vad menas med Samordning, stomme‐installationer?
  • Vilka systemlösningar man planerat att ha(tex ventilation) 
  • Var i plan man tänkt placera dem(schakt,horisontella dragningar)
  • Vilket utrymmesbehov som krävs(isolerade kanaler och rör) inkl montageutrymme
 4. Vilka stommaterial är vanliga?
  • Betong
  • Trä
  • Stål(lättbyggnadsteknik)
 5. Vilka olika typer av byggmetoder är vanliga för stommar?
  • Platsbyggd stomme
  • Platsbyggd stomme–industrialiserat byggande
  • Prefabricerad stomme
 6. Vad ska synas på stomplanet?
  • Vertikalbärande delar(pelare och väggar ‐inkl dörrhål)
  • Fria plattkanter, om håldäck redovisa längsfogar
  • Trappor och hisschakt(schaktöppning exkl hiss)
  • Balkonger
  • Installations‐schakt
  • Utfackningsväggar inkl fönster och dörrar
  • Lägesmåttsättning exkl dörrar och fönster
  • Dimensionsmåttsättning(pelare kan littreras)
 7. Vilka funktioner finns i ett rörschakt?
  • Kallvatten
  • Varmvatten
  • Varmvattencirkulation
  • Spill
  • Ventilation
 8. Hur kan en platsbyggd stomme till ett flerbostadsshus utföras med industrialiserat byggande?
  • Skalväggar
  • Platsgjutna bjälklag på plattbärlag
  • Stålpelare i ytterväggar(utfackningselement)
 9. Vilka funktionskrav finns det på klimatskalet?
  • Bärförmåga
  • Värmeisolering
  • Vindskydd
  • Regnskydd
  • Lufttäthet
  • Fuktskydd
  • Brandskydd
  • Ljudisolering
  • Mekanisk motståndsförmåga
  • Estetiska aspekter
Author
Lelzor
ID
335143
Card Set
Stomföreläsning
Description
Stomval
Updated