ENCEPHALON 2 - závity+rýhy na facies inf+convexa

 1. jaké rýhy vymezují gyrus praecentralis?V jakém laloku se závit nachází?
  • sulcus centralis + praecentralis
  • lobus frontalis
  • Image Upload 1
 2. kde najdeme sulcus frontalis sup.+inf?
  • dvě horizontální rýhy, probíhají po konvexní ploše čelního laloku před sulcus praecentralis
  • Image Upload 2
 3. jaké tři závity nacházíme ventrálně v lobus frontalis? Které rýhy je vymezují?
  • gyrus frontalis sup.+medius+inferior
  • vymezují je sulcus frontalis sup.+inf.
  • Image Upload 3
 4. jak se dále dělí gyrus frontalis inferior a pomocí kterých rýh?
  • ze sulci lateralis se směrem dopředu odděluje horizontálně probíhající ramus anterior a směrem nahoru vystupuje ramus ascendens
  • vamezují:
  • pars orbitalis: před r.ant.
  • pars triangularis: mezi
  • pars opercularis za r.ascendens
  • Image Upload 4
 5. jaká část frontálního laloku tvoří horní ohraničení fossa cerebri lateralis?
  pars opercularis
 6. kde najdeme sulci orbitales a co vymezují?
  • =několik nepravidelně probíhajících rýh na dolní ploše čelního laloku; ohraničují gyri orbitales
  • Image Upload 5
 7. kde se nachází gyrus rectus?
  = podélně orientovaný závit na facies inferior blízko margo medialis ve frontálním laloku

  Image Upload 6
 8. která rýha laterálně ohraničuje gyrus rectus?
  sulcus olfactorius

  Image Upload 7
 9. v jaké rýze leží rhinencephalon?
  v sulcus olfactorius
 10. rhinencephalon začíná ventrálně jako vejčitě protáhlý...
  bulbus olfactorius

  Image Upload 8
 11. na jakou kost naléhá bulbus olfactorius?
  na lamina cribrosis ossis ethmoidalis
 12. co a kde jsou fila olfactoria?
  • =vlákna čichových buněk, která vstupují do bulbus olfactorius skrze otvory v lamina cribrosa ossis ethmoidalis
  • ve svém souboru představují nn.olfactorii

  Image Upload 9
 13. směrem dozadu přechází bulbus do tenkého proužku nervové hmoty zvané...
  tractus olfactorius

  Image Upload 10
 14. co je trigonum olfactorium?
  rozšíření tractus olfactorius do trojúhelníkovitého políčka

  Image Upload 11
 15. kde leží a jakou má fci substantia perforata anterior
  • leží za trigonem olfactorium a je to dírkovaná ploténka kterou do mozku vnikají drobné aa.centrales anteriores
  • Image Upload 12
 16. co jsou to striae olfactoriae?
  • tři proužky /lateralis, medialis, intermedia/, které tvoří zadní část tractus olfactorius
  • Image Upload 13
 17. popiš útvary tvořící rhinencephalon
  fila olfactoria - bulbus olfactorius - tractus olfactorius - trigonum olfactorium - (substantia perforata anterior) - striae olfactoriae (lateralis, medialis, intermedia)
 18. odkud kam směřuje striae olfactoriae lateralis?
  • ohraničuje laterálně trigonum olfactorium a dále přechází j.gyrus seminlunaris do uncus gyri parahippocampalis
  • Image Upload 14
 19. odkud kam směřuje stria olfactoria medialis?
  • ohraničuje mediálně trigonum olfactorium a na mediální ploše hemisféry navazuje na gyrus paraterminalis
  • Image Upload 15
 20. odkud kam směřuje stria olfactoria intermedia?
  přes trigonum do substantia perforata anterior k tzv. tuberculum olfactorium

  Image Upload 16
 21. popiš ohraničení trigonum olfactorium
  • laterálně: stria olfactoria lateralis
  • mediálně: stria olfactoria medialis
  • předpona vzadu: substantia perforata anterior
 22. vyjmenuj útvary v lobus frontalis
  • na facies superolat:
  • GYRUS PRAECENTRALIS (sulcus prae+centralis)
  • GYRI FRONTALES - sup, med, inf (sulci frontales sup.+inf)
  • gyrus front.inf: pars orbitalis + triangularis + opercularis (ramus ant. + asc. sulci lat.)
  • na facies inf.:
  • GYRUS RECTUS (sulcus olfactorius)
  • GYRI ORBITALES (sulci orbitales)
  • +rhinencephalon
 23. které rýhy ohraničují gyrus postcentralis?
  sulcus centralis + postcentralis

  Image Upload 17
 24. kde a v jakém směru probíhá sulcus intraparietalis?
  =horizontálně orientovaná rýha probíhající po konvexní ploše temenního laloku rovnoběžně s ramus post.sulci lateralis

  Image Upload 18
 25. jaká rýha odděluje lobulus parietalis sup. a inf?
  sulcus intraparietalis
 26. kde se nachází gyrus supramarginalis?odkud a kam směřuje?
  • =zadní část lobulus parietalis inf., kt.obkružuje zadní okraj ramus post.sulci lateralis a přechází do zadní části gyrus temporalis sup. spánkového laloku
  • Image Upload 19
 27. co a kde je gyrus angularis?
  • = část lobulus parietalis inferior obkružující zadní okraj sulcus temporalis superior
  • směřuje do zadní části gyrus temporalis medius

  Image Upload 20
 28. které závity popisuje na lobus parietalis?
  • lobulus parietalis superior+inf.
  • gyrus supramarginalis
  • gyrus angularis
 29. kde probíhají sulci temporales sup.+inf?
  po konvexní ploše spánkového laloku; rovnoběžně s ramus post.sulci lateralis

  Image Upload 21
 30. kde je gyrus temporalis superior?
  mezi sulcus lateralis a sulcus temporalis sup.
 31. kde se nacházejí gyri temporales transversi?
  • =2-4příčné závity, které nasedají na horní plochu gyrus temporalis sup.
  • Image Upload 22
 32. horní plocha gyrus temporalis sup. je obrácena do které jámy?
  fossa cerebri laterales
 33. co a kde je heschlův závit?
  přední gyrus temporalis transversus; sídlo korového sluchového pole
 34. kde je uložen gyrus temporalis medius?
  mezi sulcus temp.sup+inf.
 35. jak je ohraničen gyrus temporalis inf?
  probíhá pod sulcus temp.inf; přechází na dolní plochu hemisféry, kde je mediálně ohraničen pomocí sulcus occipitotemporalis
 36. kde se nachází sulcus collateralis?
  podélná rýha na bazální ploše spánkového a týlního laloku

  Image Upload 23
 37. které závity vymezují gyrus occipitotemporalis lateralis?
  • sulcus collateralis + sulcus occipitotemporalis
  • Image Upload 24


  Image Upload 25
 38. který závit leží mediálně od sulcus collateralis?
  gyrus occipitotemporalis medialis

  Image Upload 26
 39. jaké je pokračování gyrus parahippocampalis směrem dopředu a dozadu?
  • vzadu: gyrus occipitotemporalis medialis
  • vpředu se hákovitě ohýbá - uncus gyri parahippocampalis
 40. co je podkladem hippocampu?
  vyklenutí gyrus parahippocampalis který se vyklenuje do cornu inferius postranní komory mozkové
 41. jaká rýha z med.strany ohraničuje gyrus parahippocampalis?
  sulcus hippocampi
 42. jaké závity popisujeme na lobus occipitalis?
  • gyri occipitales superiores et laterales
  • gyrus occipitotemporolateralis
 43. která rýha odděluje od temenního laloku drobné a variabilní gyri occipitales superiores + laterales?
  sulcus occipitalis transversus
 44. sulcus collateralis na dolní ploše lobus occipitalis od sebe odděluje které závity?
  gyrus occipitotemporolateralis lateralis + medialis
 45. insulu od opercul doděluje hluboká rýhy...
  • sulcus circularis
  • Image Upload 27
 46. jaký je průběh prstencové rýhy sulcus circularis?
  • vpředu a dole (proti substantia perforata anterior) je přerušena krátkou hranou - limen insulae
  • Image Upload 28
 47. jaké závity popisujeme na insule?
  • gyrus longus insulae v zadní části
  • vpředu nkolik drobných gyri breves insulae

  Image Upload 29
 48. jaké rýhy popisujeme na konvexní ploše spánkového laloku?
  • sulcus temporalis sup. et inf.
  • sulcus occipitotemporalis
 49. jaké závity popisujeme na konvexní ploše spánkového laloku?
  • gyrus temporalis superior + gyri temporales transversi
  • gyrus temporalis medius
  • gyrus temporalis inferior
 50. jaké rýhy popisujeme na bazální ploše spánkového laloku?
  • sulcus collateralis
  • sulcus hippocampi
 51. jaké závity popisujeme na bazální ploše spánkového laloku?
  • gyrus occipitotemporalis lateralis+medialis
  • gyrus parahippicampalis

  Image Upload 30
Author
iren
ID
335062
Card Set
ENCEPHALON 2 - závity+rýhy na facies inf+convexa
Description
mozek závity a rýhy čelní lalok
Updated