Truncus cerebri-jádra

 1. Jaké struktury tvoří mozkový kmen
  M.o+pons+mesencephalon
 2. Definuj embryologicky fossa rhomboidea
  Při vývoji mozk.kmene se neurální trubice mezi oběma alárními ploténkami rozdělí,rozvine se do plochy a vytvoří spodinu 4.kom.mozk.
 3. Obě bazální ploténky jsou uloženy při střední rovině pod...
  Eminentia medialis
 4. Laterálně od pravého a levého sulcus limitans leží...
  Alarní ploténky
 5. Jádra hlavových nnervů se diferencují v...
  Šedé hmotě plotének (baz+alar.)
 6. Vyjmenuj jádra somatomotorického charakteru+jejich fce
  • NCLL.ORIGINIS n.III,IVmes,VI pons (inervace okohybných svalů)
  • NCL.ORIGINIS n.XII - m.obl. (inervace svalů jazyka)
 7. Laterálně od jader somatomotorického charakteru se diferencuje řada jader, která vznikly k inervaci svalů vzniklých ze žaberních oblouků.o jakou zónu se jedná +vyjmenuj jádra a jejich fci
  • Branchiomotorická z.
  • NCL.ORIGINIS n.V -pons(inervace žvýkacích svalů)
  • NCL.ORIGINIS n.VII - pons (inervace mimických svalů)
  • NCL.AMBIGUUS pro n. IX,X,XI - m.obl.(inervace svalů měkkého patra,phyryngu a laryngu
 8. Mediálně při sulcus limitans jsou uložena jádra jaké zóny?
  Visceromotorické
 9. Vyjmenuj parasympatická jádra v VM zóně+připoj fci
  Ncl.parasympathicus n.III   -mes(do ggl.ciliare, inervace m.sphincter papillae+m.ciliaris)

  Ncl.p. n.VII -pons (do ggl pterygopalatinum, inervace gl.lacrimalis, žláz dutiny nosní, žláz patrových; do ggl submandibulare, inervace gl.submandibularis, gl.sublingualis, drobných žláz spodiny dutiny ústní)

  Ncl.p.n.IX -m.obl.(do ggl.oticum, inervace gl.parotis)

  Ncl.p.n.X -m.obl.(inervace orgánu krku, hrudníku, retroperitoneálně uložených orgánů a pohl.žláz, v peritoneální dutině orgánů vyživovaných z tr.coealicus a a.mesenterica sup.)
 10. Z šedé hmoty alární ploténky se diferencují jádra jakého charakteru?
  Senzitivního/dostředivého
 11. Z šedé hmoty alární ploténky se při sulcus limitans diferencuje jaká zóna?+jmenuj patřičná jádra
  • Viscerosenzitivní
  • Ncl.tr.solitarii  -m.obl.+pons jehož součástí je chuťové jádro ncl. Gustatorius (aferentace cestou n.VII,IX,X)
 12. Jmenuj jádra SS zóny v mozkovém kmeni
  • Ncl.tr.spinalis n.V - m.obl.
  • Ncl.sensorius principalis n.V -pons
  • Ncl.tr.mesencephalicus n.V. - mes
  • (Aferentace cestou n.V,n.VII,IX,X)
 13. Jaká jádra vznikla dotatečně z nejlaterálnější části alární ploténky?+vyjmenuj
  • Senzorická
  • 4 ncll.vestibulares 
  • 2ncll.cochleares
  • /jádra dostředivých vláken n.VIII)
  • -pons
 14. Vyjmenuj a rozděl jádra nalézající se v substantia grisea medullae oblongateae
  • Jádra hlavových nervů:
  • NCL.OR.N.HYPOGLOSSI SM
  • NCL.AMBIGUUS IX-XI branchio
  • NCL.PARASYMPATHICUS N.VAGI VM
  • NCL. P-S. N. GLOSSOPHARYNGEI VM
  • NCL.TRACTUS SOLITARII VII, IX, X VS
  • NCL.TRACTUS SPINALIS N.TRIGEMINI SS

  • jádra bulbární:
  • NCL.GRACILIS
  • NCL.CUNEATUS MEDIALIS+LATERALIS

  • jádra napojená na mozeček:
  • NCLL.OLIVARES
  • FR
 15. Všechna bulbární jádra med.oblongaty leží v jaké zóně?
  SS
 16. Fce ncl.gracilis+cuneatus medialis
  Slouží fylogenetickz mladé n.dráze - epikritickému čití /=jemná kožní citlivost; přicházejí zde informace z trupu a končetin
 17. Neurity nerv.buněk uložených v bulbárních jádrech tvoří tractus...
  Tract.bulbothalamicus, který končí na specifických jádrech thalamu
 18. Co víš o ncll.olivares?
  • Podmiňují olivu na m.o.
  • =jádra napojená na mozeček
  • Největší je ncl.olivaris inf. - tvar zprohýbaného váčku, je zapojeno do zpracovacích motorických okruhů /mimovolní hybnosti)
 19. Co víš o FR?
  • Difúzně, síťovitě uspořádána šedá hmota v mozk.kmeni
  • Rostrálně zasahuje až do thalamu, kaudálně do krčních segmentů míchy
  • Fylogeneticky stará struktura, obsahující velké množství jaderných skupin
  • Retikulární jádra jsou tvvořena interneurony, které propojují jednotlivé struktury CNS a přicházejí k nim info ze všech projekčních drah
  • Ovlivňuje činnost nižších i vyšších etáží CNS ve smyslu jejich aktivace/inhibice
  • Pod jejím vlivem je aktivována M.kůra jako celek a je připravena zpracovávat konkrétní info.specifických nerv.drah
  • Obsahuje centra životně důl.reflexů a vegetativních fcí: dýchání, srdeční činnost,obranné reflexy-kašlání,kýchaníí,zvracení, vyživovací reflexy-sání, polykání
  • Součástí jsou také adrenergní+cholinergní jádra
 20. Vyjmenuj dráhy (+fci)senzitivních drah v m.o.:
  • dráhy jdoucí z nižších úrovní:
  • TRACT.SPINOTHALAMICUS
  • hrubá kožní citlivost, teplo, chlad, bolest, protopatické čití
  • T.SPINOCEREBELLARIS POST+ANT. informace z poh.aparátu DK a trupu

  • T.BULBOTHALAMICUS
  • slouží vývojově mladé dráze epikritického čití
  • T.BULBOCEREBELLARIS
  • Přivádí do mozečku inf z pohybového aparátu HK
 21. Jaké útvary obsahuje substantia grisea pontis?
  • Jádra hlav.nervů:
  • Ncl.originis n.abducentis SM
  • N. o.n. facialis branch
  • N.o. n.trigemini branch
  • N.parasympathicus n.facialis VM
  • N.tractus solitarii VS
  • N.sensorius principalis n.trigemini SS
  • Ncll.vestibulares senz
  • Ncll.cochleares senz

  • Jádra napojená na mozeček:
  • Nuclei pontis + FR
 22. Co víš o ncll.pontis
  • Drobná jádra uložená v pontu
  • Přepojují se na nich tractus corticoponto-cerebellares, které jdou z růz.oblastí M.kůry, přes střední stopky mozečku do kůry neocerebellla; umožňují mozečku koordinovat pohyby
 23. Vyjmenuj (+připoj fci) senzitivní dráhy procházející substantia alba pontis
  • Lemniscus medialis
  • Dráhy jemné a hrubé kožní citlivosti směřující do thalamu: TRACTUS BULBOTHALAMICUS,SPINOTHALAMICUS

  • lemniscus lateralis
  • Sluchová dráha

  • TRACTUS SPINOTECTALIS,SPINORETICULARIS, SPINOCEREBELLARIS ANTERIOR
  • inf z pohybového aparátu DK a trupu-propriocepce
 24. Z m.kůry vystupují a jsou v pontu interpolóvány mohutné... + fce
  • Tractus cortico-ponto-cerebellares
  • Fylogene.mladé dráhy z jednotl.laloků M.k.; směřují do mozečku
 25. Co víš o lemniscus medialis?
  • Svazek senzitivních nerv.drah, které probíhají do specifických jader thalamu
  • Jeho základem je TRACTUS BULBOTHALAMICUS, jehož vlákna vystupují v m.o. z ncl.gracilis a ncl.cuneatus medialis; probíhají j. FIBRAE ARCUATAE INTERNAE ke střední rovině, kde se kříží - DECUSSATIO LEMNISCORUM
  • k takto vytvořenému lemniscus medialis se postupně přidávají další specifické senzitivní dráhy-tract.spinothalamicus+ část t.trigeminothalamicus
 26. Popiš fci+průběh tract.trigeminothalamicus
  • Zahrnuje fylogeneticky starší dráhu protopatického čití a fyl.mladší dráhu epikrit.čití
  • Dráhy začínají v m.o.+ ve Varolově mostu na senz.jádrech n.trigeminus a jdou do spec.jader thalamu
 27. Co víš o lemniscus lateralis?
  • Část sluch.dráhy
  • Vzniká v pontu po překřížení vláken vystupujících z ncl.cochlearis dorsalis a běží do mezimozku na ncl.corporis geniculati medialis
  • K tomuto svazku se přidávají také vlákna z ncl.cochlearis ventralis, avšak až po interpolaci v ncll.corporis trapezoidii
Author
iren
ID
334893
Card Set
Truncus cerebri-jádra
Description
nervi craniales
Updated