Logistik

 1. Vad är det största fördelen att tänka på sitt företag som en stor process?
  Man optimerar hela företaget som en enhet
 2. Vad är de 7 R:en?
  • Rätt produkt
  • Rätt tid
  • Rätt kvalitet
  • Rätt totalkostnad
  • Rätt antal
  • Rätt sätt
  • Rätt kund
 3. Vad är rätt påstående om ABM 07?
  Det är ett leveransavtal, gemensamt utformat mellan byggbranschens parter
 4. Vad är Överförbrukning?
  Den del av ex. materialkostnader som uppstår pga spill, stöld, svinn etc.
 5. Vad är Direkta produktionskostnader?
  Kostnader för material och arbetstid som avser installation/ produktion/ uppsättning på ex. byggarbetsplats
 6. Vad är Enhetstid?
  Den tid som det normalt tar för en byggarbetare att sätta upp ex. 1m2 gipsvägg
 7. Beskriv vad som skiljer restaurering från renovering.
  Renovering = förnya utskickt

  Restaurering = samlingsord för att reparera en ex. byggnad
 8. Vad är och vad visar PPU?
  Procent Plan Utfört

  • Här mats antalet aktiviteter och orsaken till förseningar antecknas.
  • Det visar hur bra vi är på att följa tidsplanen.

  • Bra planering = _>80%
  • Dålig planering = _< 60%
 9. Hur många timmar/vecka lägger en yrkesarbetande på materialhantering i ett nybyggnadsprojekt?
  ca. 10,7 h
 10. Hur stor andel av alla olyckor i byggbranschen är kopplade till materialhantering?
  50%
 11. Vad stämmer med förändringsarbete?
  Förändringar kräver ett stort engagemang
 12. Vem är det som ska styra utvecklingen i byggbranschen?
  Kunden
 13. Hur stor andel av alla lastbiltransporter i Sverige är kopplade till samhällsbyggandet?
  40%
 14. Vad är:
  HOS
  HLS
  LOK
  LLK
  LIK
  • HOS = Hämtat, Olastad, Säljare
  • HLS = Hämtat, Lastad, Säljare
  • LOK = Lastad, Olossat, Köpare
  • LLK = Lastad, Lossat, Köpare
  • LIK = Lastad, Inburet, Köpare
 15. Vilket alternativ stämmer gällande pris och kostnadsutveckling i ett företag?
  Det är företaget som sätter nivån för kostnader och kan aktivt arbeta på att sänka dem på längre sikt
 16. Hur stor del av produktionskostnaderna för bostäder utgörs av byggkostnader? Hur stor del utgörs av markkostnader?
  • Byggkostnader = 35.000kr
  • Markkostnader = 10.000kr
 17. Beskriv vad en teknisk besiktning/ inventering av en byggnad inför ett ROT-projekt bör innehålla.
  • Besiktning
  • Genomgång av befintliga ritningar (stämmer det med verkligheten?)
  • Genomgång av använda material (mkt viktigt vid avfallshantering)
  • Bedömning av byggandets kondition (mätningar på plats och konstruktionsberäkningar)

  Byggherren ska förse kommunen de tekniska handlingarna som behövs för bedömning av kontrollbesiktningen => teknisk beskrivning

  => Föreskrifter och förklaringar
 18. Vad står ROT för?
  Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad
 19. Beskriv 3 typer av kostnader som uppkommer i samband med lagarföring av material.
  • S-kostnader (spill, stöld, skador)
  • Kapitalkostnader (avskrivning ränta)
  • Åldrande (produkter med kort hållbarhet)
 20. Beskriv var i logistikprocessen som kundorderpunkten (KOP) kan ligga och hur de olika placeringarna påverkar produktionsflödet.
  • KOP i materialförsörjning (material måste beställas innan produktionen startar)
  • KOP i tillverkningen (Råvara och insatsvaror finns i materialförrådet)
  • KOP i monteringen (alla komponenter och artiklar finns i lager, monteringen sker)
  • KOP i distributionen (Produkten finns klar i lager och kan levereras omedelbart)
 21. Beskriv och förklara vad som kännetecknar Just In Time (JIT).
  Alla projektets materialleveranser ska ske till inbyggnadsplatsen viid inbyggnadstillfället.

  • Korta leveranstider
  • Små volymer
  • Hög tisprecision
  • Hög leveranssäkerhet
  • Totalansvar från leverantörens sida
 22. Beskriv olika faktorer som ska tas till vid val av en riskanalysmetod.
  • Syfte med analysen
  • Möjliga konsekvensnivå
  • Krav på täckning och noggrannhet
  • Systemets utformning och dess aktivitet
  • Tidigare kunskap om systemet
  • Systemets storlek och komplexitet
  • Resurskrav och tillgänglig kompetens
  • Tillgänglig underlag
  • Arbetsinsats
 23. Beskriv kortfattat vad de olika aktörerna nedan i en bygglogistikprocess utför och ge exempel på hur de kan organisera sitt behov av lager (t ex centralt eller lokalt eller båda delar) och vilka för- respektive nackdelar olika lagerlösningar kan ha: 

  Byggmaterialtillverkare 
  Bygghandel 
  Speditör 
  Byggproducent.
  • Byggmaterialtillverkare = Den aktör som köper och bearbetar råvara till produkter i form av byggaterial i delar eller sammanfogade i moduler. Centrallager och utkörning till olika Bygghandlare eller direkt till byggarbetsplats.
  • Bygghandel = En grossist som köper in byggråvara och färdiga yggmaterial. För vidare försäljningen till detaljister eller direkt till företag/privatkunder. Lokala lager i anslutning till fysisk butik. Centrallager om näthandel är omfattande och transporter sker direkt till kunder.
  • Speditör = Hittar smarta transportlösningar åt kunder, som är effektiva både i tid och kostnader. 
  • Byggproducent = Den som sköter nybuggnationer eller ROT-projekt i egen regi eller till en beställare. Lokalt lager på byggarbetsplatsen för JIT flyttning när material ska användas i monteringen.
 24. Hur bedrivs ett systematisk riskhantering i ett projekt?
  • Identifiera risker och möjligheter
  • Bedöma vilka risker som har störst betydelse för projektet: sannolikheten för en viss händelse inträffar. Konsekvensen av att händelsen inträffar.
  • Utveckla handlingsplan, upprätta reserv och kontroll
 25. På ett större kontorsbygge har man i efterhand följt upp uppsättning av gipsväggar. Arbetslaget bestod av 7 träarbetare. De arbetade på olika delar av byggnaden. Den utförda mängden gipsväggar har uppmätts till 2 500 m2. Arbetet har pågått under 16 arbetsdagar. Under tiden har en del av arbetslaget, 2 träarbetare utlånats till en annan arbetsplats på totalt 4 arbetsdagar och 3 andra träarbetare i 6 timmar. Beräkna med ledning av detta den verkliga enhetstiden för uppsättning av gipsväggar på vårt kontorsbygge.
  (16*7*8)-(2*4*8)-(3*6) = 814h

  (814h*60min)/2500m2 = 20min/1m2 gipsvägg
 26. Vad är Logistik?
  • Läran om effektiva materialflöden
  • Skapa en stödjande materialförsörjning som ger goda förutsättningar för rationell produktion utifrån kundens behov.
 27. Vad är en Funktionsorganisation? Vad är deras syfte samt konsekvens?
  Syfe: Särskilja organisatoriska enheter med olika verksamheter (ex. Avdelningar affärsområden, divitioner, etc.)

  Konsekvens:

  • Varje enhet optimerar sin verksamhet på många sätt (marknad, inköp, kunder, ekonomisystem)
  • Problem adderas genom hela kedjan
  • Ofta har de ingen eller liten kunskap om varandras verksamhet.
 28. Vad är Processorganisation? Vad är deras syfte samt konsekvens? Vad är svårigheterna?
  Syfte: Få hög flödeseffektivitet (projekteffektivitet)

  Konsekvens:

  • Alla delar i projektet känner till helheten (slutresultat)
  • Fokus ligger på att optimera hela processen.

  Svårigheter:

  • Hitta en lämplig ansvarig för helheten
  • Få avdelningar att släppa "revir tänket"
  • Svårt att veta vilka problem som ska prioriteras
  • Avdelningar har oftast en intern budget mot företaget som ska levas upp till, stärker intern konkurrens.
 29. Vilka leveranselement finns det? (6st)
  • Ledtid
  • Leverans/precision - pålitlighet
  • Leveranssäkerhet
  • Lagertillgänglighet
  • Information
  • Flexibilitet/kundanpassning
 30. Vad är de viktiga frågorna?
  • Vad kräver kunderna?
  • Vad behöver de egentligen?
  • Vad erbjuder vi?
  • Vad erbjuder konkurenterna?
  • Vad ger ökad service i merförsäljning?
  • Vad kostar olika leveransåtgärder?
 31. KOP- Fördel och nackdel för:
  Produktion
  Distribution
  Produktion:

  • + Större möjlighet till kundanpassning
  • + Lägre kapitalbindning
  • - Längre leveranstid
  • - Ofta högre produktions & inköpskostnader

  Distribution:

  • + Korta leveranstider
  • + Långa & ekonomiska produktionsserier
  • - Mindre möjlighet till kundanpassning
  • - Högre kapitalbindning
 32. Förklara Logistiken i byggbranschen. 3 olika delar.
  Unika produkter:

  • Olika kunder har olika preferenser
  • Arkitektens "kreativitet" medför situationsanpassade lösningar
  • Förutsättningar varierar beroende på produktionsplats
  • Vad ska produceras och hur det ska produceras ändras i varje projekt

  Platsbaserade produkter:

  • Svårt att förutse & planera hur produktionen kommer att gå -> stor osäkerhet
  • Begränsad utrymme på produktionsplats
  • Stor påverkan av externa faktorer (såsom vädret)

  Temporära multiorganisationer:

  • Ett team man jobbat med innan är inte detsamma.
  • Människor byts och man får nya kollegor 
  • => Lära känna nya, lära känna deras olika sätt att arbeta
Author
Monmin
ID
334765
Card Set
Logistik
Description
Byggteknik och design
Updated