Logestik

 1. Vad är det största fördelen att tänka på sitt företag som en stor process?
  Man optimerar hela företaget som en enhet
 2. Vad är de 7 R:en?
  • Rätt produkt
  • Rätt tid
  • Rätt antal
  • Rätt kvalitet
  • Rätt sätt
  • Rätt kund
  • Rätt totalkostnad
 3. Vad är rätt påstående om ABM 07?
  Det är ett leveransavtal, gemensamt utformat mellan byggbranschens parter
 4. Vad är Överförbrukning?
  Den del av tex. materialkostnader som uppstår pga spill, stölder, svinn etc.
 5. Vad är Direkta produktionskostnader?
  Kostnader för material och arbetstid som avser installation/ uppsättning/ produktion på ex. byggarbetsplats
 6. Vad är Enhetstid?
  Den tid som det normalt tar för en byggarbetare att sätta upp ex. 1 m2 gipsvägg
 7. Beskriv vad som skiljer restaurering från renovering.
  Renovera = förnya utskiktet

  Restaurering = samlingsbegrepp för att reparera en ex. byggnad
 8. Vad är och vad visar PPU?
  Procent Plan Utfört

  Här mäts antalet utförda aktiviteter och orsaken till förseningar antecknas.

  Det visar hur bra vi är på att följa tidsplanerna.

  • Bra planering = PPU _> 80%
  • Dålig planering = PPU _< 60%
 9. Hur många timmar/vecka lägger en yrkesarbetande på materialhantering i ett nybyggnadsprojekt?
  Ca 10,7 h
 10. Hur stor andel av alla olyckor i byggbranschen är kopplade till materialhantering?
  50%
 11. Vad stämmer med förändringsarbete?
  Förändringar kräver ett stort engagemang
 12. Vem är det som ska styra utvecklingen i byggbranschen?
  Kunden
 13. Hur stor andel av alla lastbiltransporter i Sverige är kopplade till samhällsbyggandet?
  40%
 14. Vad är:
  HOS
  HLS
  LOK
  LLK
  LIK
  • HOS = Hämtat, Olastad, Säljare
  • HLS = Hämtat, Lastad, Säljare
  • LOK = Lastad, Olossat, Köpare
  • LLK = Lastad, Lossat, Köpare
  • LIK = Lastad, Inburet, Köpare
 15. Vilket alternativ stämmer gällande pris och kostnadsutveckling i ett företag?
  Det är företaget som sätter nivån för kostnaderna och aktivt kan arbeta på att sänka dem på längre sikt.
 16. Hur stor del av produktionskostnaderna för bostäder utgörs av byggkostnader? Hur stor del utgörs av markkostnader?
  • Byggkostnader = 35.000kr 
  • Markkostnader = 10.000kr
 17. Beskriv vad en teknisk besiktning/ inventering av en byggnad inför ett ROT-projekt bör innehålla.
  • Besiktning
  • Genomgång av befintlig ritningsunderlag (stämmer det med verkligheten?)
  • Genomgång av använda material (mkt viktig vid avfallshantering)
  • Bedömning av byggandets kondition (mätningar på plats och konstruktionsberäkningar)

  Byggherren ska förse kommunen de tekniska handlingarna som behövs för att bedömning av kontrollbehovet kan ske relativt de kontroller som redovisas i kontrollplanen.

  En teknisk beskrivning kan vara en sådan handling

  => Förklaringar & föreskrifter
 18. Beskriv 3 typer av kostnader som uppkommer i samband med lagerföring av material.
  • S-kostnader (spill, stöld, skador)
  • Kapitalkostnader (avskrivning ränta)
  • Åldrande (produkter med kort hållbarhet ändrat sortiment från leverantören)
 19. Beskriv var i logistikprocessen som kundorderpunkten (KOP) kan ligga och hur de olika placeringarna påverkar produktionsflödet.
  • KOP i materialförsörjning ( material måste beställas innan produktionen startar)
  • KOP i tillverkningen (råvara och insatsvaror finns i materialförrådet)
  • KOP i monteringen (alla komponenter och artiklar finns i lager, monteringen sker)
  • KOP i distributionen (produkten finns klar i lager och kan levereras omedelbart)
 20. Beskriv och förklara vad som kännetecknar Just In Time (JIT).
  Alla projektets materialleveranser ska ske till inbyggnadsplatsen vid inbyggnadstillfället.

  • Korta transporttider
  • Små volymer
  • Hög tidsprecision 
  • Hög leveranssäkerhet
  • Totalansvar från leverantörens sida
 21. Beskriv olika faktorer som ska tas till vid val av en riskanalysmetod.
  • Syfte med analysen
  • Möjliga konsekvensnivå
  • Krav på täckning och noggrannhet
  • Systemets storlek och komplexitet
  • Tidigare kunskap om systemet
  • Systemets utformning och dess aktivitet
  • Resurskrav och tillgänglig kompetens
  • Tillgängligt underlag
  • Arbetsinsats
 22. har jag fuckat upp
  ja
Author
Anonymous
ID
334763
Card Set
Logestik
Description
Byggteknik och design
Updated