Byggprocessen

 1. Vilka delar består byggprocessen av?
  • Förstudie
  • Projektering
  • Produktion
  • Förvaltning
 2. Vad innebär en förstudie?
  • Behovsutredning
  • Analyser
  • Utredningar
 3. Vad ingår i projekteringen?
  • Programskede
  • Projekteringsskede
  • Upphandlingsskede
 4. Vad händer under programskedet?
  • BH:s alla krav och önskemål preciseras
  • Alla förutsättningar och villkor kartläggs (BBR, miljö etc)
  • Byggnadsprogram formuleras
 5. Vilka steg består projekteringsskedet av?
  • Förslagsritningar - konstruktion, installationer, utformning - ska uppfylla byggnadsprogrammets krav
  • Systemritningar - detaljutformning
  • Färdiga bygghandlingar
 6. Vad består bygghandlingarna av?
  • Ritningar - A, K, Markritningar, E, VS, V
  • Beskrivningar
  • AF-del - administrativa föreskrifter (start/slut, vad anbudet ska innehålla)
 7. Hur går upphandlingen till?
  • Annonseras
  • Hos några E - anbudsräkning som resulterar i anbudskalkyl
  • Anbud lämnas in
  • Anbudsprövning
  • Val av entreprenör
  • Kontraktsskrivning
 8. Hur går anbudsprövning till?
  • Anbudsöppning
  • Anbudsgranskning - ev begäran om komplettering
  • Nollställning av anbud - gör dem jämförbara
  • Förhandlingar med E
 9. Ett annat ord för bygghandlingar?
  Förfrågningsunderlag
 10. Vad ingår i anbudet?
  • Summa - ej kalkyl
  • Översiktlig tidplan - veckovis planering
  • Betalningsplan, approximativ (ev lämnas denna lite senare)
 11. Vad förbereds inför byggstart?
  • Produktionstidplan (utifrån översiktlig tidsplan)
  • Produktionskalkyl (utifrån anbudskalkyl)
  • Inköpsplan
  • Personalplan
  • Maskinplan
  • Arbetsmiljöplan
  • Kvalitetsplan
 12. Vilka är styrverktygen inför byggstart?
  • Inköpsplan
  • Personalplan
  • Maskinplan
  • Arbetsmiljöplan
  • Kvalitetsplan
 13. Vilka typer av förvaltning finns?
  • Teknisk
  • Administrativ
  • Ekonomisk
 14. Hur kontrolleras de olika aspekterna av byggskedet?
  • Uppföljning - tidsavstämning
  • Kontroll ekonomi - kostnadsavstämning
  • Styrning - veckoplanering
  • UE-möten
  • leverensmöten
  • Byggmöten; BH -E
 15. Vad är ett byggobjekt/byggnadsverk?
  • Hus - byggnad
  • Anläggning - väg, bro, hamn, flygfält, tunnel, stödmur
  • Ombyggnad
  • Tillbyggnad
  • Renovering
 16. Vad är byggherrens roll?
  • Initierar
  • Finansierar
  • Organiserar
 17. Vad är en konsult?
  En expert som mot ekonomisk ersättning utför någon form av uppdrag.
 18. Vilka allmänna bestämmelser gäller vid generalentreprenad och andra utförandeentreprenader?
  AB04 Byggnads, anläggnings och installationsentreprenader
 19. Vad är ABU?
  Allmänna bestämmelser för upphandling av UE
 20. Vad är ABTU-07?
  Allmänna bestämmelser vid upphandling av underentreprenad vid totalentreprenad
 21. När gäller ABS-05?
  Mellan privatperson och entreprenör - upphandling av småhusentreprenör, följer konsumettjänstlagen
 22. AMA?
  Allmänna material och arbetsbeskrivningar
 23. AMA:s pyramidregel?
  • Bokstav för byggnadsdel
  • Nästa bokstav/siffra för mer specifik typ
  • Regel för ovanliggande del gäller även för de som ligger under
 24. Vad innehåller AF AMA?
  • Föreskrifter angående upphandling
  • entreprenader
  • hjälpmedel - bodar, vägar, kranar, hissar
  • arbeten - transporter, montering, håltagning, skyddsåtgärder
 25. Vad är kontraktshandlingar visavi entreprenadhandlingar?
  I entreprenadhandlingarna ingår inte bara handlingar som står i kontraktet utan även alla tillägg, ÄTA, fram till slutbesiktningen.
 26. Vilka olika kontrakt/entreprenad prefix finns?
  • Handlingar
  • Arbeten
  • Tid
  • Summa
 27. När är tröskelvärde intressant?
  Vid offentlig upphandling
 28. När har man mängdkontrakt?
  Då mängdförteckning finns, förses denna med à-prislista, vid löpande räkning.
 29. Vad ingår i PBL?
  • Plan och bygglagen innehåller:
  • Bestämmelser om kommunernas planläggning av mark och vattenområden
  • Bygglov, rivningslov, marklov
  • Tillsyn och kontroll av byggnadsarbeten
 30. Hur är en delad entreprenad uppbyggd?
  BH har konsultavtal med projektering. Därefter kontrakterar de ett antal sidoentreprenörer, varav en sedan får samordningsansvar.
 31. Vad är skillnaden mellan samordnad generalentreprenad och delad entreprenad?
  Vid den förra sköter BH upphandlingen av UE men överlåter sedan samordningsansvaret till en av UE.
 32. Vad ingår i täckningsbidraget?
  Centraladministrativa kostnader, vinst
 33. Hur kan de totalaarbetsplatskostnaderna delas upp?
  I direkta - material, eget arbete, UE och indirekta/omkostnader - maskiner, bodar, VVS under bygge, ställningar, transporter, arbetsledning
 34. Vad står ABK06 för?
  Allmänna bestämmelser för upphandling av konsulttjänster inom arkitektur och ingenjörsverksamhet
 35. Vad menas med arbetsfront?
  Om man ritar en linje i produktionstidplanen över var man verkligen ligger till i arbetet - tidplansavstämning, hur långt man kommit.
 36. Vilka betalningsplaner finns?
  Tidsbaserad, prestationsbunden - baktung eller framtung
 37. Vad kan användas vid ersättningsformen löpande räkning?
  Incitamentsavtal - om man uppnår högre kvalitet eller färdigställande före utsatt tid, eller till lägre pris än riktpriset kan BH och E dela på vinsten, tex E40/B60.
 38. I vilka fyra sammanhang används entreprenad/kontrakt som prefix?
  • Handlingar
  • Arbete
  • Summa
  • Tid
 39. Fyra ledarstilar?
  • Auktoritär
  • Demokratisk
  • Diffus/osynlige
  • VIngelpelle/laissez-faire
 40. Tre saker att tänka på då man ger negativ kritik?
  • Fokusera på konkret handling
  • Påtala ej personens egenskaper utan beteende - vilket är förändringsbart "När du, då du"
  • Utgå från egen känsla av besvikelse eller ledsenhet
 41. Vad är en garantibesiktning?
  Besiktning som genomförs innan utgången garantitid för att se om fel uppstått under garantitiden.
 42. Vad kan förekomma i AF-delen?
  • I de administrativa föreskrifterna kan förekomma:
  • entreprenadform
  • ersättningsform
  • omfattning av entreprenad
  • byggtider
  • objektets läge
  • förutsättningar
  • orientering om objekt
 43. Vad är entreprenörsarvode?
  Förekommer vid löpande räkning: är entreprenörs ersättning för central administration och vinst.
 44. Upprättas arbetsfront i samband med kostnadsavstämningar?
  Nej
 45. Vad är ABS?
  Allmänna bestämmelser vid småhusentreprenader
 46. Vad ska projekteringen resultera i - vilka är stegen dit?
  • I bygghandlingar och upphandling av entreprenad:
  • Byggnadsprogram
  • Förslagsritningar
  • Systemhandlingar (detaljutformning)
  • Byggnadshandlingar
  • Upphandling
 47. Vad innehåller ett byggnadsprogram?
  • Alla kända förutsättningar och byggherrens alla önskemål:
  • Projektbeskrivning
  • Verksamhetsbeskrivning
  • geoteknisk undersökning, tomtutredning
  • skisser och förslag
  • miljöprogram
  • kvalitetsprogram
  • tidplan
  • programkalkyl
 48. Vad är en kvalitetsansvarig?
  En person som bevakar att samhällets krav uppfylls och att viktiga kontroller genomförs, enligt PBL - utses av byggherren
 49. Vad ingår i de indirekta arbetsplatskostnaderna, procent?
  • Arbetsledning
  • Driftskostnader
  • Maskiner
  • 15-18%
 50. Hur många procent av kontraktsumman består täckningsbidraget, de olika delarna av?
  • 10-13%
  • Centraladministrativa kostnader 6-8%
  • Vinst 2-3%
  • Risk 2%
Author
msae
ID
334569
Card Set
Byggprocessen
Description
Byggprocessen
Updated