Byggprocessen

 1. Vilka stadier ingår i byggprocessen?
  • Förstudie
  • Projektering
  • Produktion
  • Förvaltning
 2. Vad ingår i ett byggprojekt?
  • Projektering
  • Produktion 
  • Förvaltning
 3. Hur ser en förstudie ut?
  Den består av en behovsutredning med analyser, t ex geotekniska undersökningar, me utredningar om alternativa förslag med mål att ta beslut.
 4. Vilka steg ingår i projekteringen?
  • Programskedet
  • Projekteringsskedet
  • Upphandlingsskedet
 5. Hur ser programskedet ut?
  • Byggherrens alla krav och önskemål ska preciseras
  • Alla förutsättningar och villkor som påverkar den kommande projekteringen ska klarläggas, t ex BBR, miljö etc.
 6. Vad ska programskedet resultera i?
  Ett byggnadsprogram.
 7. Hur ser projekteringsskedet ut?
  • En systemutformning pågår utefter byggnadsprogrammet, man fastställer;
  • Konstruktionssystem
  • Installationssystem
  • Man gör en programkalkyl, översiktlig kostnad
 8. Vad ska projekteringsskedet utmynna i?
  • Systemhandlingar med detaljutformning
  • Färdiga bygghandlingar
 9. Vad ingår i bygghandlingar?
  • Ritningar A, K, M, E, VS, V
  • Beskrivningar; bygg, mark, V, E, AMA mm
  • AF-del
 10. Vad är en m-ritning?
  Markritning - gångar, planteringar, etc
 11. Vad ingår i AF-delen?
  I de administrativa föreskrifterna står när projektet ska starta och sluta, vad anbudet ska innehålla.
 12. Vad är förfrågningsunderlag?
  Bygghandlingar: Ritningar, Beskrivningar, AF-del
 13. Vad händer under Upphandlingsskedet?
  • Projektet annonseras
  • Anbudsräkning pågår, t ex 60 dagar
  • Anbud inlämnas tillsammans med översiktlig tidplan, betalningsplan, ev kvalité och miljö.
  • Anbudsprövning med anbudsöppning, anbudgranskning, ev infordring av kompletteringar och specificeringar - BH nollställer anbud (gör dem jämförbara), förhandlar och väljer entreprenör
  • Kontraktsskrivning
 14. Vad färdigställs inför byggstart? Vilka styrmedel finns?
  • Produktionstidplan, efter översiktlig tidplan
  • Produktionskalkyl, utifrån anbudskalkyl
  • Styrmedel: Inköpsplan
  • personalplan
  • maskinplan
  • arbetsmiljöplan
  • kvalitetsplan
 15. Vilka kontrollverktyg finns under produktionen?
  • Uppföljning - tidsavstämning
  • Kontroll - kostnadsavstämning
  • Styrning - veckoplanering
  • UE-möten
  • Leverantörsmöten, t ex kran, material
  • Slutbesiktning
 16. Vem sköter förhandling med UE?
  Beställare, t ex generalentreprenör eller totalentreprenör.
 17. Vilka sorters förvaltning av byggnad finns?
  • Operativ:
  • Teknisk
  • Administrativ
  • Ekonomisk
 18. Vem är beställare?
  När kontrakt ingåtts är byggherren beställare. Även en entreprenör är beställare gentemot underentreprenör.
 19. Vad är byggobjekt/byggnadsverk?
  • Hus
  • Anläggning
  • Ombyggnad
  • Tillbyggnad
  • Renovering
 20. Vad är ett hus?
  En byggnad?
 21. Vad är en anläggning?
  • Väg
  • bro
  • hamn
  • tunnel
  • Flygfält
  • stödmur
  • etc
 22. Vad är en konsult?
  En expert som mot ekonomisk ersättning utför någon form av uppdrag?
 23. Vem är byggherre?
  Den som initierar, organiserar och finansierar ett byggprojekt.
 24. Vad är ett konsultavtal?
  Avtal mellan BH och konsult, t ex projektledare.
 25. Vilka olika sorters byggherrar finns?
  • Privata
  • Kommunala
  • Landsting
  • Kooperativa (Riksbyggen; HSB)
  • staten (banverket, trafikverket)
 26. Vilka är byggherrens uppgifter?
  • Ordnar finansiering
  • Beräknar kostnader
  • Skaffar mark vid behov
  • Kontrollerar myndighetskrav
  • Beslutar om utformning
  • Träffar avtal med entreprenör/entreprenörer
  • Träffar avtal med konsulter
 27. Vem är byggledaren?
  Byggherrens och projektledningens förlängda arm på byggarbetsplatsen, sysslar med uppföljning, mätning och kontroll.
 28. Hur är arbetsgången på ett bygge?
  • Platschef (som står under koncernledningen)
  • Arbetsledare
  • Yrkesarbetare
 29. Vilka kontrollerande funktioner finns från byggherrens håll?
  • Byggledare
  • Besiktningsman
  • Kontrollant
 30. Vad händer i och med slutbesiktning?
  Då inleds en garantitid som avslutas med en garantibesiktning.
 31. Vad händer om man är oense vid slutbesiktningen?
  Då utses en besiktningsnämnd, en från varje part som i sin tur utser en tredje person.
 32. Vilken myndighet har regeringen utsett som ansvarig för samhällsplanering och stadsbyggnad?
  Boverket
 33. Vilka lagar berör bygg?
  • Plan och bygglagen
  • Byggnadsverkslagen
 34. Vilka förordningar berör bygg?
  • Plan och byggförordningen
  • Byggnadsverksförordningen
 35. Vilka föreskrifter berör bygg?
  • Boverkets byggregler BBR
  • Boverkets konstruktionsregler (Eurocode) BKR
 36. Vad ingår i Plan och bygglagen?
  • Bestämmelser om kommunernas planläggning av mark och vattenområden
  • Bygglov, rivningslov och marklov
  • Tillsyn och kontroll av byggnadsarbeten
 37. Vad ingår i byggnadsverkslagen?
  • Bestämmelser som berör tekniska egenskaper: buller, energi, brandsäkerhet
  • Byggprodukter, vilka som inte är tillåtna
  • Ventilation, OVK
  • Byggnadsmaterial - typkontroll, tillverkning av material och prefab
 38. Vad står i BBR?
  • Funktionskrav (vad som ska uppnås, även råd hur dessa kan uppnås) inom:
  • Markarbeten
  • Hälsa, miljö
  • Värmeisolering - U-värden
  • Ljus
  • Tillgänglighet
  • Brand
  • Ventilation
  • Ljud
 39. Vad står i BKR/Eurocode?
  • Inledning
  • Allmänna regler för bärande konstruktioner
  • Laster, dimensionerande
  • Geokonstruktioner
  • Trä
  • Stål
  • Betong
  • Murverk
 40. Vad är AML?
  Arbetsmiljölagen, kontrolleras av Arbetsmiljöverket.
 41. Vad reglerar AML?
  Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, hur bästa tillfredsställande arbetsmiljö ska uppnås. Arbetsgivare bär huvudansvaret och ska förhindra och förebygga att skador och olyckor uppstår på arbetsplatsen.
 42. Vad är en översiktsplan, vem upprättar?
  Varje kommun ska planera hur mark och vattenområden ska användas och hur bebyggelseutvecklingen ska ske.
 43. Vad är en detaljplan, vem upprättar?
  Kommunen upprättar där ny bebyggelse planeras och när befintlig bebyggelse ska ändras. Den ska redovisa gränser, gator, parker, byggnaders höjd, läge och placering. Genomförandetid 5-15 år.
 44. Vad är områdesbestämmelser?
  Planering för områden utanför samlad bebyggelse.
 45. Vad är en regionplan?
  Planering där samarbete krävs mellan kommuner. Vägar, räddningstjänst mm.
 46. När krävs bygglov?
  Vid nybyggnad, tillbyggnad och ändrad användning.
 47. Vem beviljar bygglov?
  Kommunens byggnadsnämnd.
 48. Hur länge gäller ett bygglov?
  Två ådr innan bygget startar.
Author
Anonymous
ID
334549
Card Set
Byggprocessen
Description
Byggprocessen
Updated