17c Medula spinallis

 1. Tvar + rozměry m.spin.
  • Válcovitý provazec, ventrodorzálně lehce oploštělý
  • Uložen v páteřním kanálu
  • Délka mezi 40-50cm, tloušťka cca 10mm
 2. Hranice mezi m.spin. a m. Oblongata
  • Spinální mícha navazuje na prodlouženou kraniálně na úrovni foramen magnum
  • Hranice je kladena do výše odstupu prvního páru míšních nervů n.do výše DECUSSATIO PYRAMIDUM ve fissura mediana anterior
 3. Zakončení hřbetní míchy
  • Kaudálně se hřbetní mícha zakončuje kužeovitý ztluštěním-CONUS MEDULLARIS, jehož hrot ležíí ve výši L1-2
  • Od vrcholu conus medullaris pokračuje kaudálně tzv. FILUM TERMINALE,které srůstá s periostem kostrče
  • Image Upload 1
 4. Intumescentia hřbetní míchy
  • Mícha sleduje zakřivení páteře
  • Tloušťka není ve všech oddílech stejná
  • Je objemnější v místech, kde z ní odstupují silné nervy pro končetiny (plexus brachialis et sacralis)
  • INTUMESCENTIA CERVICALIS na rozhraní krčních a hrudních segmentů
  • I.LUMBALIS-na přechodu hrudních a bederních obratlů
  • Image Upload 2
 5. Rýhy na povrchu hřbetní míchy
  • FISSURA MEDIANA ANTERIOR
  • Nejhlubší, probíhá po přední ploše ve střední rovině
  • SULCUS MEDIANUS POSTERIOR
  • odpovídá fis.m.ant. na zadní ploše, podstatně mělčí

  Takto je mícha rozdělena na P a L polovinu

  • SULCUS LATERALIS ANT. ET POST.
  • na ventro- a dorsolaterálním obvodu

  Každá polovina je tak rozdělena na tři provazce míšní - FUNICULI MEDULLAE SPINALIS

  • SULCUS INTERMEDIUS
  • podélná rýha v rozsahu Ce a kran. Th obratlů, která rozděluje zadní provazec na fun.gracilis a cuneatus
 6. Vyjmenuj a lokalizuj funiculi medullae spinalis
  • FUN.VENTRALIS S.ANTERIOR
  • mezi fissura mediana ant. A sulcus lat.ant.

  • FUN.LATERALIS
  • mezi sulcus lateralis anterior a sulcus lateralis posterior

  • FUN.DORSALIS S. POSTERIOR
  • Mezi sulcus lateralis post. A sulcus medianus posterior

  Zadní provazec je v rozsahu Ce a kran. Th.obratlů rozdělen sulcus intermedius posterior na FUN.GRACILIS a FUN.CUNEATUS
 7. Odkud vystupují fila radicularia
  Ze sulc.lat.ant. a sul.lat.post.
 8. Co tvoří radices ventrales s. Anteriores (et posteriores) nervorum spinalium
  • Ant.
  • Kořenová vlákna-fila radicularia,vystupující z přední lat.rýhy
  • Motorické kořeny míš,nervů

  • Post.
  • Kořenová vlákna vytupující ze sulcus lat.post.
  • Senzitivní kořeny
 9. Které kořeny zduřují v ganglion spinale
  Zadní kořeny míšní
 10. Jak vzniká nervus spinalis?
  Spojením předních a zadních kořenů
 11. Co to je míšní segmetn + kolik
  • Úsek míchy ze kterého odstupuje jeden pár míšních nervů
  • Počet míšních segmentů odpovídá počtu páru spinálních nervů - 31
  • C1-8 nervi cervicales
  • Th1-12 nervi thoracici
  • L1-5 nervi lumbales
  • S1-5 nervisacrales
  • Co-nervi coccygei
 12. Kudy opouštějí míšní nervy páteřní kanál?
  • Nervy směřují k příslušným meziobratlovým otvorům
  • První pár vystupuje mezi k.týlní a atlasem
  • Poslední dva páry (S5+Co) vystuůují z kanálu páteřní cestou HIATUS CANALIS SACRALIS
 13. Leží míšní segmenty ve stejné výši jako jim odpovídající obratle?
  • Pouze do 3.m.nitroděložního vývoje
  • V dalším období roste páteř rychleji než mícha, tkž se mícha relativně zkracuje
  • Pouze kořeny krčních a kran. Th nervů probíhají k příslušným meziobratlovým otvorům téměř vodorovně
  • Ostatní nervy sesetupují pát.kanálem ke svým meziobrt. Otvorům šikmo dolů a pod kaudální úrovní míchy tvoří svazek - CAUDA EQUINA
 14. Co je to cauda equina
  Svazek nerv. Vláken (Kaud. Th+L+S+Co nervy) pod kaudální úrovní míchy + filum terminale
 15. Med.spin.-úvod
  • Nejstarší a stavebně nejjednodušší oddíl CNS
  • Uplatňuje se při řízení míšních reflexů (mikce, erekce,defekace)
 16. Stavba med.spinalis je přímo odvozena ze struktury.... a v jejím uspořádání je zachováno pův.segmentární rozdělení:
  • Neuronální trubice
  • 31míšních segmentů-31míš.nervů
 17. Kde je uložena substantia grisea spinalis?
  • Kolem centrálního kanálu, kde vvytváří útvar, který se na řezu podobá písmenu H s předním,zadním a v hrudní oblasti i laterálním rohem
  • CORNU ANTERIUS,POSTERIUS,LATERALIS
 18. Popiš uspořádání jader v substantia grisea spinalis
  • Cornu anterius:
  • Především jádra somatomotorická - nuclei motorii

  • Cornu posterius:
  • Jádra somatosenzitivní - nucleus proprius +thoracicus

  • Cornu lateralis prostřední část:
  • Jádra visceromotorická+viscerosenzitivní (ncl intermediolateralis+intermediomedialis)
 19. Motorická jádra
  • Tvořena především nakupením velkých alfa motoneuronů, ukterých končí neurity všech sestupných (motorických) drah
  • Druhou část tvoří menší gama motoneurony, jenž inervují tzv. Intrafusální vlákna svalových vřetének
  • Neurity všech motoneuronú se stávají součástí míšních nervů (vytvářejí přední kořeny) a jejich prostřednictvím se dostávají k příslušným PPS
 20. Ssomatosenzitivní jádra-vyjmenuj + fce + dráhy
  • V zadním rohu šedé hmoty míšní
  • NCL.PROPRIUS: slouží propatickému čití; neurity vystupují ke speciálním jádrům thalamu a vytvářejí TRACTUS SPINOTHALAMICUS

  • NCL.THORACICUS (od C8-L2)
  • Přicházejí do něj informace z pohybového aparátu DK a trupu (propriocepce)
  • Neurity buněk zde směřují do mozečku jako TRACT.SPINOCEREBELLARIS ANT. ET POST.
 21. Tractus spinothalamicus
  • Neurity vystupující z buněk uložených v ncl.proprius, vystupující ke specifickým jádrům thalamu
  • Část vláken této dráhy končí v nižších etážích CNS, např TRACTUS SPINOTECTALIS na tectum mesencephali, TRACTUS SPINORETICULARIS na jádrech RF
 22. Ncl.intermediolateralis
  • V laterálním rohu šedé hmoty míšní
  • =visceromotorické jádro (C8-L3)
  • Slouží sympatiku (k inervaci kožních žláz,hladké a srd.svaloviny)
  • Neurity vystupují j.součást předních kořenů míšních nervů
  • Po krátkém průběhu míšním nervem se tato vlákna oddělují j. RAMUS COMMUNICANS ALBUS vstupují do nerv.provazce uloženého podél páteře TRACTUS SYMPHATICUS
 23. Co tvoří sakrální parasympatik
  Nerv.vlákna, jejichž zdrojem ješedá hmota sakrálních segmentů míšních (v prodloužení ncl. Intermediolateralis)
 24. Ncl.intermediomedialis
  • =viscerosenzitivní jádro, picházejí sem informace z vnitřních orgánů
  • Neurity buněk zde uložených směřují do různých hčástí CNS, ptž toto jádro slouží k uskutečňování růz.druhů viscerálních reflexů
  • Např. Pro nejjednodušší reflexy jdou neurity přímo na visceromotorické jádro ve hřbetní míše (ncl.intermediolat.), pro složitější přes rretikulární formaci do hypo/thalamu i M.ků
 25. Popiš dělení jader v ŠHM,lokalizuj je a které svazky tvoří?
  • SOMATOMOT.J.
  • Cornu ant.

  • SOMATOSENZ.J.
  • cornu post.
  • 1)NCL.PROPRIUS---TRACT.SP.THALAMICUS
  • ---TRACT.SP.TECTALIS
  • ---TRACT.SP.RETICULARIS
  • 2)NCL.THORACICUS---TRACT.SP.CEREBELLARIS ANT.+POST.

  • VISCEROMOT.J.
  • cornu lat.
  • NCL.INTERMEDIOLATERALIS
  • ---RAMUS COMMUNICANS ALBUS---TRUNC.SYMPATHICUS
  • --------------SAKRÁLNÍ PARASYMPATIKUS

  • VISCEROSENZIT.J.
  • med.část ŠHM
  • NCL.INTERMEDIOMEDIALIS---růz.částí CNS.
 26. Vedle senzitivních a motorických neuronů se v ŠHM nacházejí... Část z nich vytváří...(které dvě struktury?)
  • Interneurony
  • Ncl.apicalis+substantia gelatinosa rolandi
 27. K čemu všemu slouží interneurony?
  • Část z nich vytváří ncl.apicalis+subst.gelatinosa rolandi
  • Slouží k:
  • Propojení jednotl.etáží CNS (zde míšních segmentů)
  • Vliv na specifické senz+mot.jádra (aktivace/inhhibice)=pohybují prahem vnímavosti
  • Z části centra elementárních mísšních reflexů (většinou viscerálních)
 28. Lokalizuj BHM a co tvoří?
  Obklopuje ŠHM v podobě tří provazců: funiculus ant+lat+post
 29. V provazcích probírají soubory neuritů seskupených do...nebo do...
  • Nerv.drah -tractus
  • Svazků-fasciculi
 30. Vyjmenuj senzitivní dráhy v BHM + jaký typ info vedou?
  • TRACT.SP.BULBARIS-jemná kožní citlivost, diskriminační, epikritické čití
  • TRACT.SP.THALAMICUS-hrubá kožní citl.,teplo,chlad,bolest, propatické čití
  • TRACT SP.CEREBELLARIS ANT.+POST.-propriocepce (poh.aparát)

  • ostatní senz.dráhy vedou k různým oddílům CNS na centra někt.nižších reflexů:
  • TRACT.SP.TECTALIS
  • TR.SPINORETICULARIS
  • TR.SPINOOLIVARIS
 31. Vyjmenuj motorické dráhy a rozděl je
  • Fylogeneticky mladší
  • (Pyramidová, volní, ctěná hybnost)
  • TRACT.CORTICOSPINALIS ANT.+LAT.

  • Fylogen.starší (extrapyramidová,mimovolní činnost)
  • TRACT.RETICULOSPINALIS
  • TRACT.RUBROSPIN.
  • TRACT.VESTIBULOSPIN.
  • TRACT.TECTOSPINALIS
 32. Co víš o fylogeneticky nejstarších visceromotorických dráhách?
  • Jdou obvykle roztříštěné přes RF a interneurony a nevytvářejí makroskopicky patrné svazky
  • Výjimkou je v tomto ohledu FASCICULUS LONGITUDINALIS DORSALIS
 33. schema med.spinalis
  Image Upload 3
 34. schema jader med.spinalis
  Image Upload 4
 35. v jakém rozsahu míšních segmentů se vyskytují jádra ncl. thoracicus + intermediolateralis
  • thor: C8-L2
  • inter: C8-L3
Author
iren
ID
334491
Card Set
17c Medula spinallis
Description
mícha
Updated