12A OS OCCIPITALE

 1. jaká je fce os occipitale?
  Tvoří podklad týlu a slouží pro úpony šíjových svalů
 2. Z jakých částí se skládá os occipitale?
  • 1) PARS BASILARIS
  • 2) PARTES LATERALES
  • 3) SQUAMA OCCIPITALIS
 3. Pars basilaris spojuje týlní kost s...
  Kostí klínovou, ventrálním směrem
 4. Jaký útvar je na nitrolební ploše pars basilaris a co je v něm uloženo?
  Mělké vyhloubení - CLIVIUS, leží na něm mozkový kmen
 5. Jaký útvar se nachází na pars basilaris ze zevní strany a co je na něj upíná?
  TUBERCULUM PHARYNGEUM, připojuje se na něj raphe pharyngis hltanu
 6. Co víš o synostosis sphenoocipitalis
  • Věntrálně od pars basiilaris,na rozhraní týlní a klínové kosti
  • Za růstového období (asi do 20let) je štěrbina vyplněna chrupavkou - synchondrosis sphenooccipitalis
 7. Jaké dva důležité útvary jsou na pars basilaris?
  Clivius, tuberculum pharyngeum
 8. Jaké útvary rozlišujeme na partes laterales?
  • Condyli occipitales
  • Canalis hypoglossalis
  • Fossa condylaris a canalis condylaris
  • Incisura jugularis
 9. Jaká část os occipitale slouží ke skloubení s atlasem?
  Condyli occipitales na partes laterales
 10. Skrz který útvar na os occipitale prostupuje XII.hlavový nerv?
  Canalis hypoglossalis na partes laterales
 11. Které kosti vytváří formamen jugulare?
  Incisura jugularis na partes laterales os occipitale a inc.jugularis na spánkové k.
 12. Skrz foramen jugulare prostupují:
  • 1)v.jugularis interna
  • 2)nervy postr.smíš.systému. IX.,X.,XI.hl.nerv
 13. Vyjmenuj útvary na zevní straně squama occipatelis:
  • PROTUBERANTIA OCCIPITALIS EXTERNA
  • CRISTA OCCIPITALIS EXTERNA
  • LINEA NUCHAE SUPREMA, SUPERIOR, INFERIOR
 14. Jaké orgány se přikládají na vnitřní plochu squama occipitalis?jak tyto prostory označujeme?
  • FOSSAE CEREBRALES - týlní laloky mozku
  • FOSSAE CEREBELLARES - hemisféry mozečku
 15. Jak jsou od sebe odděleny fossae cerebellares a cerebrales?
  Transverzálně probíhajícím SULCUS SINUS TRANSVERZI
 16. V jakém vztahu je os occipitale k foramen magnum?
  Část squama occipitalis a partes laterales ohraničují foramen magnum
 17. Kde se na os occipitale upíná falx cerebelli?
  Na crista occipitalis interna
 18. Jaké útvary tvvoří eminentia cruciformis?
  Sulcus sinus sagittalis superioris se při zkřížení se sulcus sinus transversi směrem dovnitř vyklenuje v protuberantia occipitalis interna a obě stýkající se struktury tvoří eminentia cruciformis
 19. Popiš osifikaci u os occipitale
  • Každá část má své samostatné osifikační centrum; k postupnému srůstání dochází během 4.-7.roku
  • Pouze horní část šupiny týlní kosti osifikuje endesmálně, zbylá část na chrupavčitém podkladě
 20. Co je to sutura mendosa?
  Zářezy perrsistující i v dospělém věku, které označují hranice částí šupiny týlní kosti vzniklé odlišnou osifikací (normálně zřetelné jen do 4let)
 21. Co je to os incae?
  • Os interparietale
  • Někdy zůstane celá část šupiny týlní kosti (s endesmální osifikací) oddělena švem od bazální části,a tak vznikne samostatná kost - os incae
  • Tato kost se může skládat i ze dvou nebo více samostatných částí - os interparietale bipartitum, tripartitum
Author
iren
ID
333799
Card Set
12A OS OCCIPITALE
Description
12A
Updated