Fastighetsbildningslagen (FBL)

 1. Hur lyder definitionerna på fast egendom och fastighet i 1§ Jordabalken?
  Fast egendom är jord som delas upp i fastigheter. Fastigheterna kan avgränsas horisontellt eller horisontellt och vertikalt.
 2. Hur betecknas fastigheter och samfälligheter och var kan man finna information om dessa?
  Fastighetsregistrets allmänna del

  Fastigheterna betecknas med registerområde (kommun), trakt, blocknummer kolon enhetsnummer

  Ex: Österåker, Skånska 1:2
 3. Ge exempel på fem tillbehör till fastighet.
  • Byggnader
  • Ledningar
  • Stängsel
  • På rot stående träd
  • Andra anläggningar som anbragts för stadigvarande bruk
 4. Ge exempel på fem tillbehör till byggnad.
  • Hiss
  • Ledstång
  • Ledningar för vatten, värme och ljus
  • Kakelugn
  • Värmepanna
  • Element
 5. Vilken myndighet beslutar om förändringar och bildande av fastigheter?
  Lantmäterimyndigheten
 6. Ge fem exempel på vilka sätt en fastighet kan överlåtas.
  • Köp
  • Gåva
  • Arv
  • Byte
  • Bodelning
 7. Vad är lagfart?
  Den som har lagfart på fastigheten anses vara ägare. Fysiskt papper till inskrivningsmyndigheten samt registrering på internet som anger ägandeskap.
 8. Vad är samfällighet, gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening?
  • Samfällighet – Mark som tillhör flera fastigheter samtidigt
  • Gemensamhetsanläggning – En anläggning till nytta för flera fastigheter samtidigt. Trapphus, hissar, enskild väg, garage, p-plats…
  • Samfällighetsförening – Förening som förvaltar samfälliget eller gemensamhetsanläggning. Fungerar som en juridisk person och utgörs av ägarna till de delaktiga fastigheterna.
 9. Vad innebär servitut och vilka olika typer av servitut finns det? Vad kallas de berörda fastigheterna och vad innebär dessa beteckningar?
  Innebär rätt för ägaren till en fastighet att på ett bestämt sätt använda viss del av en annan fastighet för behov av stadigvarande betydelse.

  • Avtalsservitut – överenskommelse mellan fasigheternas ägare
  • Officialservitut – beslut genom myndighet, gäller även mot tredje man
  • Lokaliserat – användning lokaliserat till särskild plats
  • Olokaliserat – spelar ingen roll var användningen sker
  • Härskande fastighet – den fastighet som använder annan fastighet
  • Tjänande fastighet – den fastighet som används av annan fastighet
 10. På vilka sätt kan fastigheter nybildas respektive ombildas? Beskriv hur dessa olika sätt används och i vilka praktiska situationer?
  Fastighetsreglering (ombildning)

  • Överföring av mark från en fastighet eller samfällighet till en annan
  • Andelar i samfälligheter som överförs till annan fastighet
  • Bildande av samfälligheter
  • Bildande eller ändring av servitut
  • Överförande av byggnader eller anläggningar till annan fastighet


  Avstyckning (nybildning)

  Viss ägodel av fastighet eller fastighets del i samfällighet avskiljs för att utgöra egen fastighet eller ingå i sammanläggning. Delen som avstyckas kallas styckningslott och fastigheten som blir kvar stamlott. Hänsyn måste tas till tomträtt, servitut, samfällighet etc.

  Klyvning (nybildning)  

  Om en fastighet innehas med samäganderätt så kan den av delägare begäras att få sin del utbruten till en egen ny fastighet. Vid klyvning måst hänsyn tas till ev byggnader, tomträtter etc och får endast utföras om olägenhet ej uppkommer, kostnader är rimliga och överenskommelser träffats. 

  Sammanläggning (nybildning)  

  Fastigheter, avstycknings- och klyvningslotter med samma ägare och som innehas med lika rätt kan sammanläggas till en och samma fastighet.  Hänsyn måste tas till ev tomträtt.
 11. Redogör för lämplighetsvillkoren i fastighetsbildningslagen. Plan- och bygglagen (PBL) Lagtexten finns på internet. OBS! 2011 års lag
  • Fastighetsbildning ska bidra till varaktig lämplighet avseende ändamål
  • Lämplig utformning och behövliga vägar ska finnas.
  • Avlopp och vatten måste finnas om fastigheten är planerad för bebyggelse.
  • Får bara genomföras om ändamålet för användningen inte uppnås bättre på annat sätt
Author
Liljestrand
ID
333584
Card Set
Fastighetsbildningslagen (FBL)
Description
Instuderingsfrågor för FBL-delen av Samhällsplanering.
Updated