FC ATM TOP 300.xlsx

 1. Jestliže letadlo ve fázi přiblížení nebo vzletu letí bezprostředně za jiným letadlem a obě používají stejnou nadmořskou výšku, se musí zajistit v případě, že první letadlo je kategorie střední a následující letadlo kategorie těžké, radarové minimum podle turbulence v úplavu
  Y6x: neuplatňuje se (3.0 NM // 5 NM)
 2. Letový plán by měl být opraven nebo podle vhodnosti předložen nový, přesáhne-li zdržení vypočítaného času zahájení pojíždění řízeného letu o
  Y5x: 30 minut ( // )
 3. Řídící musí oznámit letadlu, které je vektorováno pro přístrojové přiblížení jeho polohu
  Y5x: nejméně jednou před zahájením konečného přiblížení ( // )
 4. Schopnost RVSM se v poli vybavení uvede ve formuláři letového plánu pod písmenem:
  Y5x: W (žádná odpověď není správná // )
 5. Zprávy podaného letového plánu zahrnují
  Y5x: FPL, DLA, CHG, CNL, DEP, ARR (FPL, CPL, RLP, DLA, CHG, CNL // )
 6. Letadlo prolétává více letovými informačními oblastmi a není vybaveno vhodným obousměrným radiovým spojením. Odpovědnost za koordinaci pohotovostní služby má ATS letové informační oblasti
  Y5x: kde se nachází místo mezipřistání nebo místo jeho konečného určení (kde se nachází letiště vzletu // kde se nachází letiště určení)
 7. Na frázi „STŮJTE RUŠÍM, OPAKUJI, RUŠÍM VZLET“ pilot odpoví
  Y5x: STOJÍM (VZLET PŘERUŠEN // )
 8. Pokud je přijata hrozba bombou nebo jiným výbušným zařízením, stanoviště ATS které hrozbu přijalo
  Y5x: musí o této hrozbě neprodleně informovat letovou posádku ( // )
 9. Oznámení obsahující informaci o zřízení, stavu nebo změně nějakého leteckého zařízení, služby nebo postupů nebo informace o nebezpečí jejichž včasná znalost je nezbytná pro pracovníky zapojené do leteckého provozu jsou publikovány v
  Y4x: NOTAMu ( // )
 10. K označení tratě RNP 1 v a pod FL 190 kdy všechny zatáčky na trati o 30. až 90. stupňů, musí být prováděny s povolenou tolerancí RNP tečného oblouku mezi přímými úseky o poloměru 15 NM se používá písmeno
  Y4x: Z ( // )
 11. Kdykoliv se poskytuje hlasový ATIS, jednotlivé zprávy musí být označovány formou
  Y4x: písmene ICAO hláskovací abecedy ( // )
 12. Informace obsažené v platném vysílání ATIS, jehož příjem byl příslušným letadlem potvrzen, nemusí být zahrnuty do přímého vysílání letadlu s výjimkou údajů
  Y4x: pro nastavení výškoměru ( // )
 13. Letové informační středisko musí mít v prostoru své působnosti zařízení pro spojení s následujícími stanovišti
  Y4x: oblastním střediskem řízení, pokud není sloučeno, přibližovacími stanovišti řízení, letištními řídícími věžemi (oblastním střediskem řízení, pokud není sloučeno s letovým informačním střediskem, přibližovacím stanovištěm řízení, ohlašovnami letových provozních služeb // )
 14. Přibližovací stanoviště řízení, kromě toho, že má spojení s letovým informačním střediskem a oblastním střediskem řízení musí mít zařízení pro spojení
  Y4x: s přidruženými letištními řídícími věžemi a s ohlašovnou (ohlašovnami) letových provozních služeb, jsouli zřízeny samostatně ( // )
 15. V letištní provozní zóně se poskytuje
  Y4x: letištní letová informační a pohotovostní služba známému provozu (letištní letová informační služba a pohotovostní služba // žádná odpověď není správná)
 16. V případě výskytu vody na RWY musí být k dispozici popis včetně hodnocení vrstvy vody v rozsahu:
  Y4x: vlhká, mokrá, stojící voda (vlhká, kaluže, částečně zaplavená, zaplavená // )
 17. RWY pro nepřesné přístrojové přiblížení je
  Y4x: přístrojová RWY vybavená vizuálními prostředky a nevizuálním prostředkem zajišťujícím alespoň směrové vedení dostatečné pro přímé přiblížení (přístrojová RWY vybavená vizuálními prostředky a nevizuálním prostředkem zajišťujícím bezpečný vertikální odstup od překážek // )
 18. Převodní hladina musí být
  Y4x: nejbližší letová hladina nad převodní nadmořskou výškou ( // )
 19. Uplatňuje-li se 10- ti minutové minimum podélného rozstupu na stejné trati založené na metodě Machova čísla, musí letadlo vpředu udržovat pravé Machovo číslo
  Y4x: stejné jako letadlo vzadu (vyšší alespoň o 0,02, než letadlo vzadu // žádná odpověď není správná)
 20. Provádí-li přilétávající letadlo přímé přiblížení, odlétávající letadlo smí vzletět v kterémkoliv směru
  Y4x: nejpozději 5 minut před vypočítaným příletem letadla nad přístrojovou dráhu ( // )
 21. Vydá-li se letu VFR povolení, aby letěl s dodržením vlastních rozstupů za VMC naznačuje to, že po dobu platnosti takového povolení služba ŘLP
  Y4x: nezajišťuje rozstupy tomuto letu (považuje tento let za neřízený // )
 22. Minimum příčného nebo podélného rozstupu se smí snížit v blízkosti letišť
  Y4x: letíli dvě letadla za sebou a letová posádka zadního hlásí, že druhé letadlo je v dohledu a že může udržovat rozstup (pokud piloti uvažovaných letadel souhlasí, že mohou sami dodržovat rozstupy letadel // )
 23. Letové povolení pro odlétávající letadla musí kromě jiného obsahovat
  Y4x: žádná odpověď není správná (trať letu // )
 24. Předpokládaný čas přiblížení je čas, ve kterém ATC očekává, že přilétávající letadlo po zdržení
  Y4x: opustí vyčkávací bod k dokončení svého přiblížení na přistání ( // )
 25. Mezi prvky informací , které musí vyslat přilétávajícím letadlům stanoviště poskytující přibližovací službu řízení, patří
  Y4x: platné podmínky povrchu dráhy v případě srážek nebo jiných dočasných nebezpečí (převodní výška // převodní vrstva)
 26. Přistávajícímu letadlu se obvykle nepovolí přeletět práh dráhy při jeho konečném přiblížení dokud
  Y4x: všechna předchozí přistávající letadla neopustila dráhu v používání (žádná odpověď není správná // )
 27. Stop příčky patří do světel:
  Y4x: pojezdové dráhy ( // )
 28. Zvláštní lety VFR za normálních okolností
  Y4x: nesmí být vektorovány (mohou být vektorovány radarem // )
 29. Kategorie zpráv letových informací zahrnuje zprávy
  Y4x: obsahující informace o provozu, obsahující meteorologické informace, o provozu leteckých zařízení, obsahující podstatné informace o letišti, týkající se hlášení incidentů v letovém provozu (obsahující informace o provozu, o povolení, o řízení toku, o činnosti leteckých zařízení, obsahující důležité informace o letištích // )
 30. Při ústním předávání zpráv mezi stanovišti ATS je důkazem, že zpráva byla přijata
  Y4x: ústní potvrzení ( // )
 31. Informace o výskytu vody na dráze
  Y4x: musí být vysílána každému letadlu, kterého se to týká ( // )
 32. Velitel letadla letu IFR při ztrátě spojení za IMC pokračuje podle platného letového plánu na příslušné určené navigační zařízení sloužící letišti příletu, bude vyčkávat nad tímto prostředkem a zahájí klesání
  Y4x: v čase co nejblíže předpokládanému času přiblížení naposled přijatému a potvrzenému ( // )
 33. Stálé letové plány se mohou používat jen pro lety IFR, které se provozují pravidelně
  Y4x: každý den po dobu nejméně deseti po sobě jdoucích dnů ( // )
 34. Poletové informace podávané posádkami se týkají
  Y3x: stavu a provozu radionavigačních zařízení (stavu a provozu zařízení a podmínek se kterými se setkali za letu // meteorologických jevů se kterými se setkali za letu)
 35. Jako jednotka pro rychlost přízemního větru je v ČR stanovena
  Y3x: v uzlech ( // )
 36. Letištní provoz je
  Y3x: veškerý provoz na provozní ploše letiště a všechna letadla letící v blízkosti letiště ( // )
 37. Řízený okrsek je
  Y3x: řízený vzdušný prostor sahající od povrchu země do stanovené výšky (řízený vzdušný prostor sahající nahoru od stanovené výšky nad zemí // )
 38. Letové provozní služby mají za úkol
  Y3x: zabraňovat srážkám letadel, zabraňovat srážkám letadel na provozní ploše a s překážkami na této ploše, udržovat rychlý a spořádaný tok letového provozu, poskytovat rady a informace užitečné k bezpečnému a účinnému provádění letů, vyrozumívat příslušné organizace a orgány o letadlech, po nichž se má pátrat nebo kterým se má poskytnout záchranná služba a spolupracovat s těmito orgány jak se požaduje ( // )
 39. Letové provozní služby zahrnují
  Y3x: službu řízení letového provozu, letovou informační službu a pohotovostní službu (veškeré služby, které se poskytují letadlům v celém vzdušném prostoru // žádná odpověď není správná)
 40. Kde jsou v letové informační oblasti zřízeny řízené oblasti a řízené okrsky
  Y3x: musí tvořit součást této letové informační oblasti ( // )
 41. Ty části vzdušného prostoru,o nichž bylo rozhodnuto, že služba řízení letového provozu bude poskytována letům VFR musí být označeny jako třídy vzdušného prostoru
  Y3x: B, C, D (žádná odpověď není správná // )
 42. Jakmile je stanovišti letových provozních služeb známo, že v jeho prostoru je neidentifikované letadlo, musí usilovat
  Y3x: o zjištění jeho totožnosti ( // )
 43. Služba řízení letového provozu musí být poskytována
  Y3x: všem zvláštním letům VFR ( // )
 44. Přibližovací službu řízení může kromě přibližovacího stanoviště řízení poskytovat:
  Y3x: Oblastní středisko řízení nebo letištní řídící věž ( // )
 45. Pohotovostním mobilním prostředkům jedoucím na pomoc letadlu v tísni, musí být zajištěna přednost před
  Y3x: veškerými pohyby ( // )
 46. Letová informační služba musí být poskytována všem letadlům, kterým mohou informace prospět a letadlům, kterým se poskytuje služba řízení letového provozu, nebo jinak známým
  Y3x: stanovištím letových provozních služeb (žádná odpověď není správná // )
 47. Meteorologické informace a provozní informace týkající se navigačních prostředků a letišť, které jsou zahrnuty v letové informační službě musí být, kdykoliv jsou k disposici, poskytovány
  Y3x: provozně uceleným způsobem (v letecké informační příručce // )
 48. Dojde-li ke stavu nouze u letadla v době, kdy je řízeno letištní řídící věží nebo přibližovacím stanovištěm řízení, musí toto stanoviště ihned o tom uvědomit příslušné
  Y3x: záchranné koordinační středisko (letové informační středisko nebo oblastní středisko řízení // )
 49. Když došla zpráva, která udává, že provozní způsobilost letadla se zhoršila natolik, že je pravděpodobné vynucené přistání musí se vyhlásit údobí
  Y3x: tísně ( // )
 50. Letištní řídící věž, kromě toho, že má spojení s letovým informačním střediskem, oblastním střediskem řízení a přibližovacím střediskem řízení musí mít zařízení pro spojení s
  Y3x: s přidruženými ohlašovnami letových provozních služeb, jsouli zřízeny samostatně ( // )
 51. Výstražné značení se musí skládat
  Y3x: z bílého nápisu "RWY AHEAD", červeného pozadí a žlutého okraje (z bílého nápisu "RWY AHEAD", červeného pozadí a žlutého okraje // z bílého nápisu "RWY HOLDING POINT", černého pozadí a žlutého okraje)
 52. ICAO definuje poskytování AIS a leteckých map v:
  Y3x: Annex 15 a Annex 4 ( // )
 53. Jsou-li na letišti odletu podány letadlem letové plány pro různé úseky letu s mezipřistáním, nové letové povolení pro každou následující část letu
  Y3x: Musí být vydáno ( // )
 54. Provozní podmínky na jejichž základě se vydává letové povolení
  Y3x: Zahrnují též jakýkoliv provoz dopravních prostředků na používané provozní ploše ( // )
 55. Řízení dopředné rychlosti na konečném přiblížení by se nemělo provádět po bodu ve vzdálenosti
  Y3x: 4 NM od prahu RWY ( // )
 56. Je možné uplatňovat řízení vertikální rychlosti mezi letadly která jsou usazena ve vyčkávacím obrazci?
  Y3x: Ne, není to možné (Je to možné v odůvodněných případech // )
 57. Při povolení ke vstupu do letištního okruhu musí být letadlu poskytnut mimo jiné
  Y3x: QNH s výjimkou, kdy je známo, že letadlo již tuto informaci obdrželo (letištní QNH a převodní výšku // )
 58. Použít slovo „těžká“ musí letadla kategorie turbulence v úplavu „těžká“ použít bezprostředně za volacím znakem při prvním radiotelefonním spojení
  Y3x: se stanovišti ATS (s přibližovacím stanovištěm řízení nebo letištní řídící věží // )
 59. Při letech v ČR v blízkosti letišť se musí vertikální poloha letadel při letu v převodní hladině a nad ní vyjadřovat
  Y3x: letovými hladinami ( // )
 60. Hlášení o poloze musí kromě jiného obsahovat
  Y3x: Příští polohu a čas jejího přeletu ( // )
 61. Vertikální nebo horizontální rozstupy se musí zajistit mezi
  Y3x: lety IFR ve vzdušných prostorech A,B, C, D, E ( // )
 62. Vertikální rozstup se zajišťuje požadavkem, aby letadla používající předepsané postupy pro nastavení výškoměru
  Y3x: létala v různých letových hladinách nebo nadmořských výškách ( // )
 63. Příčný rozstup při použití stejného navigačního zařízení se zajišťuje požadavkem, aby letadla letěla na stanovených tratích, které jsou rozdílné o minimální hodnoty příslušné použitému navigačnímu prostředku. Pokud je použité navigační zařízení VOR, je tato minimální hodnota
  Y3x: 15 stupňů ( // )
 64. Stoupající letadlo prolétává hladinu obsazenou jiným letadlem na protisměrných tratích. Minimum podélného časového rozstupu před vypočítaným časem minutí je
  Y3x: 10 min ( // )
 65. Stoupající letadlo prolétává hladinou obsazenou jiným letadlem na stejné trati. Při průletu obsazenou letovou hladinou je minimum vzdálenostního rozstupu za předpokladu, že každé letadlo používá stanic DME na trati a rozstup je zajišťován získáváním současných údajů DME hlášených z letadel
  Y3x: 10 NM (20NM // 15 NM)
 66. Je-li uplatňována technika Machova čísla, minimální časový podélný rozstup mezi proudovými letadly na stejné trati, ať udržují hladinu, stoupají nebo klesají, musí být, je-li letadlo vpředu rychlejší o 0,04 Machova čísla než letadlo vzadu,
  Y3x: 7 min ( // )
 67. Jestliže odlétávající letadla letí po tratích, rozbíhajících se nejméně o 45 stupňů ihned po vzletu tak, aby byl příčný rozstup zajištěn, je minimum rozstupu
  Y3x: 1 min (2 min // )
 68. Pro STŘEDNÍ letadlo vzlétající za TĚŽKÝM se musí při použití stejné RWY zajistit minimum neradarového rozstupu
  Y3x: 2 minuty ( // )
 69. Let VFR s jiným letem VFR
  Y3x: může vytvořit význačný provoz ve třídě B (může vytvořit konfliktní provoz jenom v řízeném okrsku mezinárodních letišť // )
 70. IFR letu se smí povolit provést vizuální přiblížení za předpokladu, že pilot může udržovat vizuální reference vzhledem k terénu a pilot ohlásí v hladině počátečního přiblížení že
  Y3x: meteorologické podmínky jsou takové, že je přiměřená jistota provést vizuální přiblížení a přistání (vidí letiště nebo zemi // )
 71. Letištní řídící musí upozornit letadlo na očekávaný výskyt nebezpečí způsobeného turbulencí v úplavu
  Y3x: kdykoliv je to proveditelné ( // )
 72. Jednopilotním vrtulníkům by neměl být vydáván příkaz ke změně kmitočtu
  Y3x: během vznášení nebo pojíždění ve vzduchu ( // )
 73. Mohou být použita snížená minima mezi odlétávajícím letadlem a předcházejícím přilétávajícím letadlem
  Y3x: Ne ( // )
 74. Při uplatňování snížených minim rozstupu na dráhu musí být dodrženy tyto meteorologické podmínky
  Y3x: dohlednost nesmí být nižší než 5 km a základna oblačnosti ne níže než 1000 stop ( // )
 75. Po přijetí povolení k okamžitému vzletu letadlo před vstupem na dráhu musí
  Y3x: po vjetí na dráhu vzletět bez zastavení ( // )
 76. Povolení pro přistání
  Y3x: musí obsahovat číslo dráhy ( // )
 77. Může se od letadla kategorie HEAVY požadovat aby přistálo za dotykovou zónou dráhy?
  Y3x: Ne ( // )
 78. Hladina povolená letadlu letícímu mimo vzdušný prostor RVSM se považuje za dosaženou, jestliže informace o hladině odvozené z tlakové nadmořské výšky nevykazují větší rozdíl než 300 stop. Tyto informace musí být
  Y3x: tři po sobě jdoucí ( // )
 79. Za seřízení situační zobrazení a za ověření jeho přesnosti v souladu s technickými instrukcemi odpovídá
  Y3x: řídící letového provozu ( // )
 80. Kde je tak předepsáno příslušným úřadem ATS, může být tam, kde to schopnosti radarového zařízení na daném místě dovolují, minimum radarového rozstupu, mezi za sebou letícími letadly usazenými na stejné trati konečného přiblížení ve vzdálenosti do 10 NM od konce dráhy, sníženo ne však pod
  Y3x: 2,5 NM ( // )
 81. Řídící musí oznámit letadlu, které je vektorováno pro přístrojové přiblížení jeho polohu, nejméně
  Y3x: jednou před zahájením konečného přiblížení ( // )
 82. Jestliže radarový řídící neobdržel od letištního řídícího povolení k přistání pro letadlo provádějící přiblížení řízené radarem přibližně ve vzdálenosti 8 NM, následná informace a vyžádání povolení k přistání by měla být předána přibližně ve vzdálenosti
  Y3x: 4 NM ( // )
 83. Minima radarových rostupů podle turbulence v úplavu se musí uplatňovat když letadlo letí bezprostředně za jiným letadlem ve stejné nadmořské výšce nebo méně než
  Y3x: 1000 stop ( // )
 84. Pro letadla, které jsou ve fázi přiblížení a vzletu a obě používají stejnou nadmořskou výšku, se musí zajistit v případě, že první letadlo je A 380-800 a následující letadlo je kategorie těžká (jiné než A 380-800), toto minimum radarového rozstupu podle turbulence v úplavu :
  Y3x: 6 NM ( // )
 85. Pro letadla, které jsou ve fázi přiblížení a vzletu a obě používají stejnou nadmořskou výšku, se musí zajistit v případě, že první letadlo je A 380-800 a následující letadlo je kategorie střední, toto minimum radarového rozstupu podle turbulence v úplavu :
  Y3x: 7NM (6NM // )
 86. Letí-li LEHKÉ letadlo bezprostředně za STŘEDNÍM ve stejné nadmořské výšce a ve fázi přiblížení, musí se zajistit nejméně toto radarové minimum podle turbulence v úplavu
  Y3x: 5.0 NM ( // )
 87. AIRMET informace předávané letadlům z iniciativy země by měly pokrýt
  Y3x: část trati až jednu hodinu letového času před letadlem ( // )
 88. Základní údaje letového plánu pro řízení toku tvoří
  Y3x: FPL nebo RPL ( // )
 89. Zpráva DLA se musí vyslat, jakmile odlet letadla, pro nějž byly zaslány základní údaje FPL nebo RPL, je zdržen od EOBT obsaženého v základních údajích letového plánu o více jak :
  Y3x: 15 minut (10 minut // )
 90. Zprávy týkající se provozu leteckých zařízení se musí vysílat letadlům
  Y3x: z jejichž letového plánu je zřejmé, že provozní stav dotyčného zařízení může ovlivnit provedení letu ( // )
 91. Letadlo může být požádáno frází "ČEKEJTE "na kmitočtu, když
  Y3x: se zamýšlí, že spojení zahájí stanoviště ATS ( // )
 92. Velitel letadla letu IFR v třídě D při ztrátě spojení, letí-li za VMC, pokračuje v letu v meteorologických podmínkách pro let za viditelnosti a
  Y3x: přistane na nejbližším vhodném letišti (přistane na letišti určení // )
 93. Pokud se nachází let VFR v nepříznivých meteorologických podmínkách, měl by být pilot požádán o určité informace. Zahrnují tyto informace i dotaz na zkušenosti pilota?
  Y3x: Ano (Ne // )
 94. Pokud je používán nouzový rozstup
  Y3x: musí být dotyčné letové posádky o této skutečnosti informovány (musí být všechny letové posádky v daném prostoru odpovědnosti o této skutečnosti informovány // )
 95. Výraz "neidentifikované letadlo" v předpisu L 4444 znamená letadlo, které bylo zpozorováno nebo došlo hlášení, že letí v daném prostoru, ale
  Y3x: jehož identita nebyla získána ( // )
 96. Písmeno P uvedené ve formuláři letovém plánu v poli „VYBAVENÍ“, přehledové vybavení, vyjadřuje, že na palubě letadla je k dispozici
  Y3x: odpovídač mód S s vysíláním tlakové hladiny, ale bez vysílání identifikace letadla ( // )
 97. Zápis "BODAL/N0450F290" v poli „TRAŤ“ formuláře letového plánu znamená plánovanou změnu
  Y3x: hladiny nebo změnu cestovní rychlosti, i když se změní jen jedna z těchto hodnot (traťové rychlosti a hladiny // žádná odpověď není správná)
 98. Kategorie letadel jsou pro přiblížení podle přístrojů členěny podle
  Y3x: rychlosti (maximální povolené přistávací hmotnosti letadla // )
 99. Při postupech založených na RNAV znamená popis „Turn at PR506 (fly-by)“
  Y3x: točení na bodu PR506 s předstihem zatáčky (zatáčka s konstantním poloměrem okolo bodu PR506 // )
 100. Jako "reversal" označujeme následující postupy:
  Y3x: předpisová zatáčka (45°/180°), předpisová zatáčka (80°/260°), základní zatáčka (předpisová zatáčka (45°/180°), postup racetrack, základní zatáčka // )
 101. Bezpečná výška nad překážkami (OCH/A) je publikována
  Y3x: na mapě příblížení podle přístrojů (v přistávací mapě // )
 102. Zkratka SID znamená:
  Y3x: standardní přístrojový odlet ( // )
 103. Převodní nadmořská výška
  Y3x: musí být publikována v AIP a uvedena na příslušných mapách (musí být publikována v AIP , avšak neuvádí se již na přibližovacích mapách pro lety podle přístrojů // nemusí být publikována v AIP , avšak uvádí se v přibližovacích mapách pro lety podle přístrojů)
 104. Letecká informační příručka musí obsahovat platné informace seřazené takto
  Y2x: GEN, ENR, AD ( // )
 105. Označení omezeného, zakázaného nebo nebezpečného prostoru se skládá z písmen a čísla. Např. LKR 20. Písmeno R znamená
  Y2x: omezený prostor (zakázaný prostor // )
 106. Nebezpečné podmínky na pohybové ploše, způsobené sněhem, ledem, tajícím sněhem nebo stojící vodou původem ze sněhu, tajícího sněhu nebo ledu, nebo jejich pominutí,v zimním období jsou publikovány v
  Y2x: SNOWTAMu ( // )
 107. Informace rozšiřované AIRAC musí dosáhnout příjemce před datem účinnosti nejméně
  Y2x: 28 dní ( // )
 108. Jako jednotka pro vertikální rychlost je v ČR stanovena
  Y2x: stopy / min ( // )
 109. V ČR jako jednotku pro rychlost letu letadla lze použít
  Y2x: uzle nebo km.hod1 ( // )
 110. Letecká pohyblivá služba je služba mezi
  Y2x: leteckými a letadlovými stanicemi nebo mezi letadlovými stanicemi navzájem ( // )
 111. Palubní protisrážkový systém (ACAS) je systém založený na signálech odpovídače sekundárního radaru , který pracuje
  Y2x: v módu C a S ( // )
 112. Přibližovací služba řízení je služba řízení letového provozu pro
  Y2x: řízené lety přilétávajících a odlétávajících letadel ( // )
 113. Řízená oblast v ČR je řízený vzdušný prostor
  Y2x: sahající od horní hranice prostoru G nahoru do FL 660 ( // )
 114. Řízený let je jakýkoliv let, který je
  Y2x: Předmětem letového povolení ( // )
 115. Stanoviště řízení letového provozu je výraz zahrnující
  Y2x: oblastní středisko řízení, přibližovací stanoviště řízení a letištní řídící věž ( // )
 116. Trať letových provozních služeb je stanovená trať určená k usměrňování toku letového provozu, pro potřeby poskytování
  Y2x: letových provozních služeb (služeb řízení letového provozu // )
 117. Ty části vzdušného prostoru, o nichž bylo rozhodnuto, že v nich bude poskytována letová informační služba a pohotovostní služba se musí označit jako
  Y2x: letové informační oblasti ( // )
 118. Ve vzdušném prostoru jsou povoleny jen lety IFR; všem letům se poskytuje služba řízení letového provozu a zajišťují se mezi nimi rozstupy. Je to vzdušný prostor třídy
  Y2x: A ( // )
 119. Ve vzdušném prostoru jsou povoleny lety IFR i lety VFR; všem letům se poskytuje služba řízení letového provozu, a letům IFR se zajišťují rozstupy vůči jiným letům IFR a letům VFR. Letům VFR se zajišťují rozstupy od letů IFR a poskytují se jim informace o provozu o jiných letech VFR. Je to vzdušný prostor třídy
  Y2x: C ( // )
 120. Ve vzdušném prostoru jsou povoleny lety IFR i VFR; všem letům se poskytuje služba řízení letového provozu, při čemž letům IFR se zajišťují rozstupy vůči jiným letům IFR a poskytují se jim informace o provozu o letech VFR; letům VFR se poskytují informace o provozu o všech ostatních letech. Je to vzdušný prostor třídy
  Y2x: D ( // )
 121. Ve vzdušném prostoru jsou povoleny lety IFR i lety VFR; letům IFR se poskytuje služba řízení letového provozu a zajišťují se jim rozstupy vůči jiným letům IFR. Všem letům se, poskytují informace o provozu, pokud je to proveditelné. Je to vzdušný prostor třídy
  Y2x: žádná odpověď není správná (C // D)
 122. Má na stanovení druhu RNP vliv úroveň poskytovaných letových provozních služeb?
  Y2x: Ano ( // )
 123. K poskytování služby řízení letového provozu, letové informační služby a pohotovostní služby v řízených oblastech, řízených okrscích a na řízených letištích musí být zřízena stanoviště
  Y2x: řízení letového provozu (letových provozních služeb // )
 124. Letové informační oblasti se musí vymezit tak, aby pokryly:
  Y2x: celé uspořádání letových tratí ve FIR ( // )
 125. Řízené oblasti, včetně letových cest a koncových řízených oblastí musí být vymezeny tak, aby obsáhly dostatečný vzdušný prostor, pro dráhy těch letů ..................... nebo jejich částí, kde je požadováno poskytování ATS, přihlédnutím k vlastnostem obvykle používaných navigačních prostředků v dané oblasti.
  Y2x: IFR ( // )
 126. Horizontální hranice řízeného okrsku musí sahat do vzdálenosti nejméně
  Y2x: 5NM od středu letiště nebo dotyčných letišť, ve směrech z nichž se mohou provádět přiblížení ( // )
 127. Oblastní středisko řízení by se mělo označit
  Y2x: názvem nejbližšího města nebo zeměpisného místa (názvem stanoviště, kde má pravomoc // )
 128. Letištní řídící věž nebo přibližovací stanoviště řízení by se měla označit
  Y2x: názvem letiště, na kterém jsou umístěna ( // )
 129. Řízený okrsek, řízená oblast a letová informační oblast by se měly označovat
  Y2x: názvem stanoviště, pod jehož pravomoc takový vzdušný prostor spadá (žádná odpověď není správná // )
 130. Základní označení tratí letových provozních služeb je složeno z jednoho písmene abecedy následovaného číslem od 1 do
  Y2x: 999 ( // )
 131. Pro označování tratí prostorové navigace, které nejsou součástí oblastní sítě ATS se používají písmena
  Y2x: Q, T, Y, Z (L, M, N, P // H,J,V,W)
 132. K označení, že na trati nebo její části se poskytuje pouze poradní služba, se používá písmeno
  Y2x: F ( // )
 133. K označení, že na trati nebo její části se poskytuje pouze letová informační služba, se používá písmeno
  Y2x: G (F // )
 134. K označení tratě RNP 1 v a nad FL 200 kdy všechny zatáčky na trati o 30. až 90. stupňů, musí být prováděny s povolenou tolerancí RNP tečného oblouku mezi přímými úseky o poloměru 22, 5 NM se používá písmeno
  Y2x: Y ( // )
 135. Při hlasovém spojení se základní písmeno označení tratě ATS musí vyslovit
  Y2x: v souladu s hláskovací tabulkou ICAO (v souladu se zvláštní tabulkou pro tratě ATS // )
 136. Význačné body se musí zřizovat k vymezení tratí ATS nebo postupu přístrojového přiblížení a/nebo ve vztahu k požadavkům letových provozních služeb na získání informací
  Y2x: o průběhu letu ( // )
 137. V ČR používaná specifikace B-RNAV je:
  Y2x: základní navigace ( // )
 138. Letadlo vybavené odpovídačem SSR, může pro označení stavu nouze využít toto zařízení následovně
  Y2x: žádná odpověď není správná (v MODU C KOD 7700 // )
 139. Jakmile se stanoviště letových provozních služeb dozví, že v prostoru jeho odpovědnosti je zakročováno proti letadlu, musí se mimo jiného pokusit navázat obousměrné spojení s letadlem pomocí jakýchkoliv dostupných prostředků, včetně nouzového radiového kmitočtu
  Y2x: 121,5 MHz ( // )
 140. Letům IFR je služba řízení letového provozu poskytována ve vzdušných prostorech tříd
  Y2x: A, B, C, D, E ( // )
 141. Služba řízení letového provozu musí být poskytována na řízených letištích
  Y2x: veškerému letištnímu provozu ( // )
 142. Letová povolení vydávaná stanovišti řízení letového provozu musí zajišťovat rozstupy mezi lety IFR ve vzdušných prostorech tříd
  Y2x: C, D, E ( // )
 143. V případech, kdy je předepsáno zajistit mezi letadly IFR rozstup a kdy letadlo požádá, jestliže je tak předepsáno úřadem ATS, smí se mu vydat povolení k letu bez zajištění rozstupu po určitou část letu, probíhající v meteorologických podmínkách pro let za viditelnosti ve vzdušných prostorech tříd
  Y2x: D,E ( // )
 144. Odpovědnost za řízení všech letadel v dané části vzdušného prostoru musí mít vždy jen
  Y2x: jedno stanoviště řízení letového provozu ( // )
 145. Odpovědnost za řízení letadla předává stanoviště poskytující oblastní službu řízení v řízené oblasti jinému stanovišti, poskytujícímu oblastní službu řízení v sousední řízené oblasti
  Y2x: v čase přeletu společných hranic řízených oblastí, nebo v jiném bodě nebo v čase, na němž se obě stanoviště dohodla ( // )
 146. Letová povolení se musí zakládat výhradně na požadavcích pro poskytování
  Y2x: služby řízení letového provozu ( // )
 147. Letová povolení musí obsahovat
  Y2x: identifikaci letadla, jak je uvedena v letovém plánu, mez letového povolení, trať letu, hladinu (hladiny) letu pro celou trať nebo její část a změny hladin, požadujíli se, všechny nezbytné příkazy nebo informace ( // )
 148. Pohyby osob nebo mobilních prostředků, včetně vlečených letadel na provozní ploše musí řídit
  Y2x: letištní řídící věž ( // )
 149. Letová informační služba poskytovaná letům musí navíc k základním informacím zahrnovat poskytování informací týkajících se hlášených nebo předpovídaných meteorologických podmínek na
  Y2x: letištích odletu, určení a náhradních letištích (tratích ATS, letišti určení a náhradních letištích // )
 150. Zpráva ATIS - rozhlasového vysílání hlasem, by neměla, je-li to možné, překročit dobu
  Y2x: 30 sekund ( // )
 151. Jestliže letadlo potvrdí příjem ATIS, které již není platné postupuje řídící letového provozu takto
  Y2x: vyšle letadlu každý prvek informace, který potřebuje obnovu bez zdržení ( // )
 152. Pohotovostní služba musí být poskytována
  Y2x: všem letadlům, kterým se poskytuje služba řízení letového provozu; pokud je to proveditelné všem ostatním letadlům, která mají podaný letový plán nebo letadlům, jinak známým stanovištím řízení letového provozu a kterémukoliv letadlu, o kterém je známo nebo se předpokládá, že je předmětem protiprávního činu (všem letadlům // )
 153. Když nedošla žádná zpráva z letadla během 30 minut po čase, kdy měla být přijata nebo od doby, kdy byl učiněn první neúspěšný pokus o navázání spojení s takovým letadlem, podle toho, co nastane dříve, nebo když letadlo nepřiletělo do 30 minut, od vypočítaného času příletu naposledy oznámeného nebo vypočítaného stanovištěm letových provozních služeb, podle toho co nastane později s výjimkou, kdy není pochyb o bezpečnost letadla a všech osob na palubě, musí stanoviště letových provozních služeb uvědomit záchranná koordinační střediska a oznámit jim údobí
  Y2x: nejistoty (pohotovosti // )
 154. Když po údobí nejistoty, následné pokusy o navázání spojení s letadlem byly neúspěšné a dotazy na jiné zdroje, nepřinesly nové zprávy o letadle, nebo když, letadlo, které obdrželo povolení přistát, nepřistálo během pěti minut od vypočítaného času přistání a spojení s ním nebylo znovu navázáno, nebo když byla přijata informace, která naznačuje že provozní způsobilost letadla se zhoršila, ale ne do té míry, aby bylo pravděpodobné vynucené přistání, vyjma, kdy existuje důkaz, který zmírňuje obavy o bezpečnost letadla a všech osob na palubě, nebo když je známo nebo se předpokládá, že letadlo je předmětem protiprávního činu musí stanoviště letových provozních služeb ihned uvědomit záchranná koordinační střediska a oznámit jim údobí
  Y2x: pohotovosti (tísně // )
 155. Když se předpokládá, že palivo na palubě je vyčerpáno a jeho zásoba nepostačuje letadlu k bezpečnému dokončení letu musí se vyhlásit údobí
  Y2x: tísně ( // )
 156. Když letadlo, které obdrželo povolení přistát, nepřistálo během pěti minut od vypočítaného času přistání a spojení s ním nebylo znovu navázáno musí se vyhlásit údobí
  Y2x: pohotovosti ( // )
 157. Stanoviště letových provozních musí podle potřeby použít všech dostupných spojovacích zařízení, ve snaze navázat a udržet spojení s letadlem které je
  Y2x: ve stavu nouze (neidentifikované // )
 158. Jakmile oblastní středisko řízení nebo letové informační středisko rozhodne, že letadlo je v údobí nejistoty nebo v údobí pohotovosti, musí, je-li to proveditelné, než to oznámí záchrannému koordinačnímu středisku oznámit to dříve
  Y2x: provozovateli ( // )
 159. Je-li letadlo v údobí tísně, musí to oblastní středisko řízení nebo letové informační středisko oznámit záchrannému koordinačnímu středisku
  Y2x: ihned (co nejdříve // )
 160. Letištní provozní zóna je vymezena kružnicí o poloměru
  Y2x: 3 NM (5 NM // )
 161. V letectví musí být jako horizontální referenční systém používán světový geodetický systém. Tento systém má označení:
  Y2x: WGS 84 ( // )
 162. Stání letadel (Aircraft stand) je
  Y2x: vymezená plocha na odbavovací ploše určená pro parkování letadel ( // )
 163. Standardní rozměry pracovní plochy pro radiovýškoměr jsou
  Y2x: 120 x 300 m (90 x 300m // )
 164. Standardní úhel sestupu je
  Y2x: 3 stupně ( // )
 165. Kategorie letiště pro záchrannou a požární službu musí být odvozena od
  Y2x: celkové délky a maximální šířky trupu letounu běžně používající letiště ( // )
 166. Zásahový čas na kteroukoliv část provozované RWY nesmí přesáhnout
  Y2x: 3 minuty (2 minuty // )
 167. ICAO Annex 4 definuje povinnosti státu v oblasti:
  Y2x: Leteckých map ( // )
 168. AIRAC je:
  Y2x: Regulovaný systém řízení leteckých informací ( // )
 169. Informace o měřících jednotkách je uvedena v AIP části
  Y2x: GEN (AD // )
 170. V AIP je uvedena provozní doba AD od 07:00 UTC do 21:00 UTC. Účinný NOTAM uvádí provozní dobu stejného AD od 06:00 UTC do 20:00 UTC. Provozní doba AD je:
  Y2x: od 06:00 UTC do 20:00 UTC ( // )
 171. Správné dekódování NOTAM položky D) „0500-1400 EXC 10-13 AND SAT SUN“ je:
  Y2x: v období účinnosti NOTAM od 0500 UTC do 1400 UTC vyjma 10. až 13. daného měsíce a sobot a nedělí (v období účinnosti NOTAM od 0500 UTC do 1400 UTC vyjma 10:00 UTC až 13:00 UTC a sobot a nedělí // )
 172. Seznam traťových radionavigačních zařízení je publikován v AIP část:
  Y2x: ENR ( // )
 173. Letovou informační službu v řízeném vzdušném prostoru a na řízených letištích poskytuje
  Y2x: příslušná stanoviště řízení letového provozu ( // )
 174. Letový plán by měl být opraven nebo podle vhodnosti předložen nový, přesáhne-li zdržení vypočítaného času zahájení pojíždění neřízeného letu o
  Y2x: 60 minut ( // )
 175. Jsou-li na letišti odletu podány letadlem letové plány pro různé úseky letu s mezipřistáním může být vydáno letové povolení na celý let
  Y2x: ano, ale při splnění stanovených podmínek ( // )
 176. Jestliže je hladina letadla hlášena vzhledem ke QNH, pak slovo „METRŮ“ nebo „STOP“ za číslicemi
  Y2x: musí následovat (nemusí následovat // )
 177. Je-li v letovém plánu uvedeno, že počáteční část letu bude neřízený let a že následující část tohoto letu bude předmětem ATC, musí se letadlu oznámit, aby si od tohoto stanoviště ATC, v jehož prostoru bude řízený let zahájen
  Y2x: vyžádalo povolení ( // )
 178. Fráze "POVOLENO PO TRATI LETOVÉHO PLÁNU" se smí použít k vyjádření kterékoliv tratě nebo její části za předpokladu, že
  Y2x: trať nebo její část je totožná s tou, která je uvedena v letovém plánu (letadlo poletí po takto stanovené trati // )
 179. Příkazy týkající se hladin, kurzu a rychlosti musí letová posádka
  Y2x: vždy zopakovat ( // )
 180. Je možné nařizovat úpravy rychlosti letadel při vstupu do vyčkávacího obrazce?
  Y2x: Ne, není to možné ( // )
 181. Příkazy obsahující časté změny rychlostí stoupání/klesání
  Y2x: by se neměly uplatňovat ( // )
 182. Změna letu IFR na let VFR je akceptovatelná, jen když zpráva iniciovaná velitelem letadla stanovišti ATS obsahuje specifickou frázi
  Y2x: ruším let IFR ( // )
 183. Při letech v ČR v blízkosti letišť se musí vertikální poloha letadel při letu v převodní výšce nebo pod ní vyjadřovat
  Y2x: nadmořskými výškami ( // )
 184. Při letech v ČR uvnitř koncových řízených oblastí se musí vertikální poloha letedel při letu v převodní hladině a nad ní vyjadřovat
  Y2x: letovými hladinami ( // )
 185. Při průletu převodní vrstvou se vertikální polohy letadel vyjadřují při stoupání
  Y2x: letovými hladinami ( // )
 186. Při průletu převodní vrstvou se vertikální polohy letadel při klesání vyjadřují
  Y2x: nadmořskými výškami ( // )
 187. IFR letu může být vydáno povolení pro stoupání nebo klesání podmíněné dodržováním vlastních rozstupů
  Y2x: v meteorologických podmínkách pro let za viditelnosti ( // )
 188. Minimum vertikálního rozstupu (VSM) pod letovou hladinou 290 ve vzdušném prostoru, jež není předmětem regionální dohody je
  Y2x: 1000 ft ( // )
 189. Pokud je regionální dohodou stanoveno minimum vertikálního rozstupu 1000 ft je možno tento rozstup použít
  Y2x: nad FL 290 do FL 410 ( // )
 190. Pokud je to proveditelné, cestovní hladiny letadel letících na stejné cílové letiště
  Y2x: musí být přidělovány způsobem odpovídajícím přibližovacímu sledu na cílovém letišti (měly by být přidělovány způsobem odpovídajícím přibližovacímu sledu na cílovém letišti // )
 191. Letadlu se smí přidělit hladina dříve obsazená jiným letadlem po tom, kdy
  Y2x: toto letadlo oznámilo její uvolnění ( // )
 192. ACC obvykle musí povolit letadlu jen jednu cestovní hladinu letadlu za hranicí své řízené oblasti, to je tu cestovní hladinu
  Y2x: v níž letadlo vstoupí do následující řízené oblasti (uvedenou v platném letovém plánu // )
 193. Letadlo nesmí být povoleno do hladiny, která byla předtím obsazena jiným letadlem, jakmile toto letadlo oznámilo její opuštění, je-li známo, že v této hladině se vyskytuje
  Y2x: silná turbulence (mírná nebo silná turbulence // )
 194. Letadla odlétávají od zařízení NDB a jsou na tratích rozdílných o 30 stupňů. Aby byl zajištěn příčný rozstup musí být alespoň jedno ve vzdálenosti nejméně
  Y2x: 15 NM (20 NM // )
 195. Ve stejné cestovní hladině a na stejné trati za sebou letí dvě letadla, která odletěla ze stejného letiště. Letadlo vpředu trvale udržuje TAS větší nejméně o 20 kt než letadlo vzadu. Minimum podélného časového rozstupu je
  Y2x: 5 min ( // )
 196. Ve stejné cestovní hladině a na stejné trati letí za sebou dvě letadla, která se hlásila nad stejným, přesně stanoveným význačným bodem. Letadlo vpředu trvale udržuje TAS větší nejméně o 20 kt než letadlo vzadu. Minimu podélného časového rozstupu je
  Y2x: 5 min ( // )
 197. Minimum podélného vzdálenostního rozstupu s použitím RNAV a techniky Machova čísla je
  Y2x: 80 NM ( // )
 198. Minimum podélného vzdálenostního rozstupu 80 NM s použitím RNAV a techniky Machova čísla lze uplatňovat na stejných tratích namísto podélného časového rozstupu
  Y2x: 10 minut ( // )
 199. Přilétávající letadlo provádí přímé přiblížení. Rozstup je zajištěn, když odlétávající letadlo vzlétá ve směru
  Y2x: odchýleném nejméně o 45°od obráceného směru přiblížení přilétávajícího letadla a dříve, než přilétávající letadlo přeletí stanovený fix na trati přiblížení ( // )
 200. Pro přilétávající lety VFR, které přistávají na stejnou dráhu jako vpředu letící letadlo Kategorie TĚŽKÁ; od stanoviště ATC se
  Y2x: nesmí být požadováno uplatňovat minima používaná při turbulenci v úplavu ( // )
 201. Povolení na let s vlastním dodržením rozstupů v meteorologických podmínkách pro let za viditelnosti se vydává
  Y2x: požaduje-li tak letadlo a za předpokladu, že pilot druhého letadla s tím souhlasí ( // )
 202. Informace o význačném provozu musí mimo jiné obsahovat
  Y2x: cestovní hladinu dotyčného letadla a vypočítaný čas přeletu hlásného bodu nejbližšího místu průletu hladiny (trať letu letadla // )
 203. Letět a stoupat s vlastním dodržením rozstupů za VMC se odlétávajícímu letadlu může povolit na žádost velitele letadla a s dodržením dalších stanovených podmínek
  Y2x: pro vymezenou část letu během stoupání nebo klesání (žádná odpověď není správná // )
 204. Při postupech pro časově vymezená přiblížení se musí stanovit vhodný bod na dráze přiblížení a letadlům se musí udávat čas, kdy mají přeletět stanovený bod ve směru k letišti, který stanovuje stanoviště poskytující
  Y2x: Přibližovací službu řízení ( // )
 205. Čas, ve kterém ATC očekává, že přilétávající letadlo po zdržení opustí vyčkávací bod k dokončení svého přiblížení na přistání je
  Y2x: předpokládaný čas zahájení přiblížení ( // )
 206. Kdykoliv to bezpečnost vyžaduje, smí být některé nebo všechny lety podle VFR na letišti nebo v jeho blízkosti přerušeny
  Y2x: letištní řídící věží ( // )
 207. Jestliže letištní řídící vyšle vozidlu pohybujícímu se na provozní ploše řízeného letiště světelný signál - bílé záblesky, znamená to
  Y2x: uvolněte provozní plochu v souladu s místními instrukcemi (uvolněte přistávací plochu nebo pojezdovou dráhu a dívejte se po letadle // )
 208. Obvykle se nemusí požadovat obousměrné radiové spojení při pohybu po provozní ploše podle předem schváleného plánu TWR jedná-li se o pohyb
  Y2x: Stavebního personálu a personálu provádějící údržbu ( // )
 209. Minima rozstupů mezi letadly na letištním okruhu se nezajišťují
  Y2x: mezi letadly letícími v jedné skupině ( // )
 210. Snížené minimum rozstupu mezi letadly využívající stejnou dráhu může stanovit při splnění daných podmínek:
  Y2x: příslušný úřad ( ATS) (příslušný úřad (ÚCL) // )
 211. Používají se snížená minima na dráhu pro přistání. Následující přistávající letadlo Kategorie 1 může minout práh RWY, jestliže předcházející letadlo je Kategorie 1 nebo 2 a které přistálo nebo minulo bod nejméně:
  ................. a je v pohybu a uvolní RWY bez pojíždění zpět po dráze
  Y2x: 600 m od prahu RWY ( // )
 212. Používají se snížená minima na dráhu pro přistání. Následující přistávající letadlo Kategorie 2 může minout práh RWY, jestliže předcházející letadlo je Kategorie 1 nebo 2 provedlo vzlet a minulo bod nejméně
  Y2x: 1500 m od prahu RWY ( // )
 213. Může se od letadla kategorie STŘEDNÍ požadovat aby přistálo za dotykovou zónou dráhy?
  Y2x: Ano ( // )
 214. Kdykoliv se přeruší všechny lety VFR na letišti, letištní řídící věž musí mimo jiné
  Y2x: oznámit přibližovacímu stanovišti nebo oblastnímu středisku řízení přijatá opatření (oznámit důvod zastavení všem provozovatelům a odpovědným orgánům vojenského řízení letového provozu // žádná odpověď není správná)
 215. Rozstupy mezi zvláštními lety VFR navzájem se
  Y2x: musí zajišťovat, když je tak předepsáno příslušným úřadem ATS (musí zajišťovat // )
 216. Zvláštním letům VFR se smí vstoupit do CTR za účelem přistání není-li přízemní dohlednost menší než
  Y2x: 1500 m ( // )
 217. Kritický bod (Hot Spot) je místo na:
  Y2x: pohybové ploše letiště (provozní ploše letiště // )
 218. Jestliže i po potvrzení o správném nastavení tlaku není zobrazená informace o hladině předávána módem C v rozmezí povolené tolerance, provede řídící podle okolností toto opatření
  Y2x: požádá velitele letadla, aby vypnul vysílání módu C nebo vysílání údajů o výšce z ADSB za předpokladu, že to nezpůsobí ztrátu informací o poloze a identifikaci ( // )
 219. Tolerance odchylky, určující zda informace o hladině odvozená z tlakové nadmořské výšky je přesná musí být mimo vzdušný prostor RVSM
  Y2x: /- 300 stop ( // )
 220. Je-li prováděno vektorování nesmí být letadlo vyjma, kdy je uskutečňováno předání řízení,vektorováno blíže k hranici vzdušného prostoru za který řídící odpovídá než
  Y2x: 2,5 NM ( // )
 221. řídící musí vydávat při vektorování taková povolení, která zajistí, že po celou dobu bude dodržena předepsaná bezpečná výška nad překážkami, dokud pilot nedoletí na bod, ve kterém přejde na vlastní navigaci.Týká se toto ustanovení i případu, kdy byla letadlu povolena přímá trať a není vektorováno?
  Y2x: ANO ( // )
 222. Není-li tak schváleno příslušným úřadem ATS, radarové rozstupy založené na použití PSR stop a odpovědí SSR se musí uplatňovat tak, aby předepsané minimum rozstupu bylo mezi
  Y2x: středy stop PSR a nejbližším okrajem SSR ( // )
 223. Smí se uplatnit radarový rozstup mezi odlétávajícím letadlem a letadlem které vzlétá a není ještě identifikováno?
  Y2x: Ano (Ano, pokud tak stanoví odpovědný orgán ATS // ne)
 224. Jakmile je identita letadla zjištěna
  Y2x: musí být o tom pilot informován před poskytováním přehledové služby ATS (mohou se letadlu vydávat příkazy, informace nebo rady na základě použití radaru // )
 225. Letadlo, kterému je poskytována přehledová služba ATS se při přeletu povinných hlásných bodů
  Y2x: musí hlásit na bodech stanovených dotyčným stanovištěm ATS (musí hlásit na všech bodech // nemusí se hlásit)
 226. Dá-li řídící při vektorování letadlu vektor odvádějící ho z dříve přidělené tratě
  Y2x: pilot by měl být informován o účelu takového příkazu ( // )
 227. Při vektorování letu IFR musí řídící vydávat taková povolení, která zajistí, že po celou dobu
  Y2x: bude dodržena předepsaná bezpečná výška nad překážkami ( // )
 228. Jestliže i po potvrzení o správném nastavení tlaku rozdíl stále existuje, měla by se podle okolností následující opatření
  Y2x: požádat pilota, aby ukončil vysílání módu C za předpokladu, že to nepřeruší činnost odpovídače v módu A ( // )
 229. Jestliže se uplatňuje schválené snížené minimum radarového rozstupu mezi za sebou letícími letadly, usazenými na trati konečného přiblížení, lze toto minimum uplatňovat
  Y2x: do vzdálenosti 10 NM od konce RWY (do vzdálenosti 10 NM od začátku RWY // )
 230. Jestliže se používá schválené snížené minimum radarového rozstupu mezi za sebou letícími letadly usazenými na trati konečného přiblížení musí být používán radarový systém s obnovou informací
  Y2x: každých 5 sekund nebo méně ( // )
 231. Stanovené rychlosti by při řízení dopředné rychlosti měly v FL 250 a výše být vyjádřeny pravým Machovým číslem v násobcích hodnoty
  Y2x: 0,01 Mach ( // )
 232. Stanovené úpravy při řízení dopředné rychlosti jsou založené na
  Y2x: IAS (GS // )
 233. Je možné použít informaci o hladině odvozené z módu C i když tato není ověřená k poskytnutí informace o nebezpečí srážky?
  Y2x: Ano ( // )
 234. Jestliže dojde k poruše odpovídače SSR po vzletu a letadlo letí ještě v prostoru TMA ve kterém je vybavení provozuschopným odpovídačem s určitými schopnosti povinné, radarový řídící
  Y2x: smí požádat pilota o návrat na letiště vzletu (přikáže pilotu návrat na letiště vzletu // zajistí pokračování na první letiště zamýšleného přistání)
 235. Letí-li STŘEDNÍ letadlo bezprostředně za LEHKÝM ve stejné nadmořské výšce a ve fázi vzletu, musí se zajistit nejméně toto radarové minimum podle turbulence v úplavu
  Y2x: neuplatňují se ( // )
 236. Letadlu, jemuž byla přehledová služba ATS ukončena, se musí ukončení oznámit
  Y2x: Ihned ( // )
 237. Informace zobrazené na situačním zobrazení se při používání přehledových systémů ATS v letové informační službě vysílají
  Y2x: identifikovaným letadlům ( // )
 238. Schválí-li tak příslušný úřad ATS smí se používat přehledového radaru v letištní službě řízení k zajišťování radarových rozstupů
  Y2x: mezi za sebou odlétávajícími letadly (mezi za sebou přilétávajícími a odlétávajícími letadly // mezi přilétávajícími letadly)
 239. Uplatňují-li se v čase předání řízení radarová minima rozstupů, předání hlasového spojení letadlo –země z předávajícího na přebírající ATC se musí uskutečnit
  Y2x: ihned po tom, kdy přebírající ATC souhlasí s převzetím řízení ( // )
 240. APP musí ihned předávat na ACC opravu předpokládaného času přiblížení vydaného ACC, když se předpokládaný čas přiblížení vypočítaný APP liší o
  Y2x: 5 minut ( // )
 241. Informace o přilétávajících letadlech musí ACC předávat APP před předpokládaným časem příletu nejméně
  Y2x: 15 minut (5 minut // )
 242. Zprávy ATS předávané po AFTN musí obsahovat
  Y2x: informaci o přednosti, adresáty, datum a čas podání zprávy, označení odesilatele, vlastní text zprávy (údaj o přednosti, adresáty, čas podání zprávy, označení odesilatele, vlastní text zprávy // )
 243. V adrese pro zprávy týkající se letů VFR se použije následující třípísmenné označení
  Y2x: ZFZ ( // )
 244. V adrese pro zprávy ARO se použije následující třípísmenné označení
  Y2x: ZPZ ( // )
 245. Jakmile je známo, že letadlo letící v prostoru odpovědnosti stanoviště letových provozních služeb zjevně ztratilo radiové spojení, musí stanoviště letových provozních služeb o ztrátě spojení
  Y2x: informovat všechna dotčená stanoviště ATS na trati letu ( // )
 246. Pokud pilot letu VFR hlásí problémy s udržováním VMC o minimální letové nadmořské výšce by
  Y2x: měl by být informován (měl být informován na jeho žádost // )
 247. Pokud letadlo letí v řízeném vzdušném prostoru a požaduje vypouštění paliva hladina letu by neměla být nižší než
  Y2x: 6000ft ( // )
 248. Ostatní známý provoz musí být , pokud je to proveditelné, separován od letadla vypouštějící palivo, ale ne za ním, horizontálně nejméně
  Y2x: 10 NM (15 NM // )
 249. V případě generování STCA u řízeného letu musí řídící
  Y2x: neprodleně uskutečnit kroky, zajišťující neporušení předepsaného minima rozstupu ( // )
 250. Stálé letové plány se mohou používat jen pro
  Y2x: lety IFR ( // )
 251. V případě nahodilé změny identifikace letadla, letiště odletu, trati a/nebo letiště určení
  Y2x: se musí RPL pro daný den zrušit a předložit letový plán pro jednotlivý let ( // )
 252. RPL musí pokrývat
  Y2x: celý let od letiště odletu až na letiště určení ( // )
 253. AIREP je
  Y2x: pravidelné hlášení z letadla ( // )
 254. Pokud budete vyplňovat formulář mimořádného hlášní z letadla pak pro bouřku s kroupami použijete zkratku
  Y2x: TSGR ( // )
 255. Když je poloha bloudícího letadla zjištěna, musí stanoviště ATS
  Y2x: v případě potřeby předat jiným stanovištím ATS a příslušným vojenským stanovištím nezbytné informace týkající se bloudícího letadla a všech letadlu poskytnutých rad ( // )
 256. Identifikace letadla ve formuláři letového plánu je možno vyjádřit
  Y2x: ICAO označením provozovatele následované označením letu (indentifikační značkou letadla // )
 257. Druh letu ve formuláři letového plánu se vyjádří písmenem
  Y2x: S v případě pravidelné dopravy (V v případě všeobecného letectví // )
 258. Druh letu ve formuláři letového plánu se vyjádří písmenem
  Y2x: N v případě nepravidelné dopravy (V v případě všeobecného letectví // )
 259. Druh letu ve formuláři letového plánu se vyjádří písmenem
  Y2x: M v případě vojenského letu ( // )
 260. Pravidla letu ve formuláři letového plánu se vyjádří písmenem
  Y2x: I pro IFR ( // )
 261. Písmenem L ve formuláři letového plánu v poli „VYBAVENÍ“ se vyjádří, že na palubě je k dispozici
  Y2x: ILS ( // )
 262. Písmeno S uvedené ve formuláři letového plánu v poli „VYBAVENÍ“, přehledové vybavení, vyjadřuje, že na palubě letadla je k dispozici
  Y2x: odpovídač mód S s vysíláním identifikace letadla a tlakové hladiny ( // )
 263. Ve formuláři letového plánu písmena ZZZZ v poli letiště odletu znamenají, že
  Y2x: letiště nemá přidělenou směrovací značku ( // )
 264. Cestovní rychlost ve formuláři letového plánu je
  Y2x: pravá vzdušná rychlost ( // )
 265. Cestovní letová hladina se může ve formuláři letového plánu vyjádřit písmenem
  Y2x: F ( // )
 266. Za zkratkou REG v poli „JINÉ INFORMACE“ formuláře letového plánu se uvádí
  Y2x: poznávací značka letadla ( // )
 267. Přímý odlet při standardním přístrojovém odletu je ten, kdy počáteční trať odletu se neodchyluje od prodloužené osy dráhy o více než
  Y2x: 15 stupňů ( // )
 268. Při standardních přístrojových odletech jsou rychlosti stanoveny pro
  Y2x: pro letouny podle zařazení do kategorií A - E ( // )
 269. Jaké rozlišujeme vstupní sektory do vyčkávání
  Y2x: přímý, boční, paralelní ( // )
 270. Příletové tratě normálně končí
  Y2x: ve fixu počátečního přiblížení ( // )
 271. Fix IAF je
  Y2x: fix počátečního přiblížení ( // )
 272. Nadmořská výška rozhodnutí DA pro přesná přiblížení je stanovena takto
  Y2x: OCA přídavek provozovatele ( // )
 273. Předpokládá se, že nezdařené přiblížení bude zahájeno při postupu nepřesného přístrojového přiblížení ve výšce, která není nižší než
  Y2x: MDA/H ( // )
 274. Trať středního přiblížení se stanoví pro přivedení letadla do kurzové čáry ILS ve výšce, která je
  Y2x: pod nominální sestupovou dráhou (nad nominální sestupovou dráhou // )
 275. Zkratka DER znamená:
  Y2x: odletový konec dráhy ( // )
 276. Během letu v nebo pod převodní nadmořskou výškou
  Y2x: létají letadla ve výškách určených pomocí výškoměru nastaveného na tlak na střední hladinu moře (QNH) a jejich vertikální poloha je vyjádřena údaji nadmořské výšky ( // )
 277. Během letu nad převodní nadmořskou výškou
  Y2x: létají letadla v hladinách konstantního atmosférického tlaku, založené na nastavení výškoměru na 1013,2 hPa, které se nazývají "Letové hladiny" ( // )
 278. Změna reference z nadmořské výšky na letovou hladinu a naopak se provádí
  Y2x: během stoupání v převodní nadmořské výšce a při klesání v převodní hladině ( // )
 279. Před zahájením počátečního přiblížení na dané letiště
  Y2x: musí letadlo obdržet převodní hladinu ( // )
 280. Převodní hladinu v ČR
  Y2x: stanoví příslušné stanoviště ATC je stanovena na každém letišti a musí být vždy k dispozici ( // )
 281. Během letu na trati v/nad nejnižší použitelnou letovou hladinou letadla létají
  Y2x: v letových hladinách a jejich vertikální poloha se při spojení letadlo zem vyjadřuje jako letová hladina ( // )
 282. Letové hladiny zvolené pro daný let
  Y2x: musí být slučitelné s použitím tabulky cestovních hladin v Dodatku 3 Přílohy 2 ( // )
 283. Při průletu převodní nadmořské výšky musí být údaje o vertikální poloze letadla změněny z výšek (QNH)
  Y2x: na letové hladiny 1013,2 hPa ( // )
 284. Zkratka MOC znamená
  Y2x: minimální výška nad překážkami ( // )
Author
Anonymous
ID
332608
Card Set
FC ATM TOP 300.xlsx
Description
cca 300 nejčastějších otázek, seřazene podle toho jak často se v testech objevovali Všechny otázky se minimálně 2x v testech objevili :)
Updated