atm umim 2.xlsx

 1. Může poskytovat přibližovací službu řízení kromě přibližovacího stanoviště řízení i letištní řídící věž?
  ano
 2. Může poskytovat letištní službu řízení kromě letištní řídící věže přibližovací stanoviště řízení?
  ne
 3. Kdykoliv se poskytuje hlasový ATIS, vysílané informace, jakmile dojde k význačné změně musí být obnoveny
  ihned
 4. Kdykoliv se poskytuje hlasový ATIS, jednotlivé zprávy musí být označovány formou
  písmene ICAO hláskovací abecedy. Označení přidělované za sebou jdoucím zprávám musí být v abecedním pořádku;
 5. Obsah ATIS by měl být
  co nejstručnější
 6. V údobí nouze může pilot nastavit odpovídač na mód A kód
  7700
 7. Minimum podélného radarového rozstupu je
  5 NM
 8. Stanovené rychlosti by při řízení dopředné rychlosti měly v FL 250 a výše být vyjádřeny Machovým číslem v násobcích hodnoty :
  0,01 Mach
 9. Je možné nařizovat úpravy rychlosti letadel při vstupu do vyčkávacího obrazce?
  Ne
 10. Je možné nařizovat úpravy rychlosti je-li letadlo usazeno ve vyčkávacím obrazci?
  Ne
 11. Údaje pro nastavení výškoměru se zaokrouhlují
  na nejbližší nižší celý hektopascal.
 12. Musí být dána přednost letadlům zapojených do pátrání a záchrany?
  Ano
 13. Patří mezi faktory, které by měly být brány v úvahu ve vztahu k pořadí na odlet i typy letadel a jejich a výkony?
  Ano
 14. Lze použít jako identifikační postup pomocí SSR rozpoznání identifikace ve formuláři (labelu)?
  Ano
 15. Při spojení letadlo-země musí být vertikální poloha letadla, které letí v převodní nadmořské výšce nebo pod ní, vyjádřena
  údaji nadmořské výšky
 16. Při spojení letadlo-země musí být vertikální poloha letadla letícího v převodní hladině a výše vyjádřena
  v použitelné letové hladině, podle toho co je v daném případě platné, musí letadlo letět v letových hladinách. Odkazy na vertikální polohu letadla při spojení letadlo-země musí být vyjadřovány údaji letových hladin.
 17. ATIS je
  automatická informační služba v koncové řízené oblasti
 18. K označení tratě pro nízké hladiny, zřízené hlavně pro vrtulníky, se používá písmeno
  K
 19. K označení, že trať nebo její část je zavedena v horním vzdušném prostoru se používá písmeno
  U
 20. K označení, že tratě ATS se používají pro nízké hladiny, zřízené hlavně pro vrtulníky se označují
  K
 21. Pokud se použijí při hlasovém spojení k označení tratě ATS písmena K, U a S musí se vyslovit
  Kopter, Upper, Supersonic
 22. Dráhová dohlednost je vzdálenost, na kterou může pilot letadla nacházející se na ose RWY vidět
  denní dráhové označení nebo návěstidla ohraničující RWY nebo vyznačující její osu
 23. Palubní protisrážkový systém (ACAS) je systém založený na signálech odpovídače sekundárního radaru , který pracuje
  v módu C a S
 24. Přibližovací služba řízení je služba řízení letového provozu pro
  řízené lety přilétávajících a odlétávajících letadel
 25. Řízená oblast je řízený vzdušný prostor
  sahající nahoru od stanovené výšky nad zemí
 26. Ve vzdušném prostoru jsou povoleny lety IFR i VFR; všem letům se na vyžádání poskytuje letová informační služba. Je to vzdušný prostor třídy
  G
 27. Tam, kde vzdušné prostory letových provozních služeb spolu sousedí vertikálně, t.j. jsou jeden nad druhým, musí lety prováděné ve společné hladině vyhovovat požadavkům
  méně omezující třídy vzdušného prostoru
 28. Řízený okrsek, řízená oblast a letová informační oblast by se měly označovat
  názvem stanoviště, pod jehož pravomoc takový vzdušný prostor spadá
 29. K označení, že na trati nebo její části se poskytuje pouze poradní služba, se používá písmeno
  F
 30. K označení, že na trati nebo její části se poskytuje pouze letová informační služba, se používá písmeno
  G
 31. K označení tratě RNP 1 v a nad FL 200 kdy všechny zatáčky na trati o 30. až 90. stupňů, musí být prováděny s povolenou tolerancí RNP tečného oblouku mezi přímými úseky o poloměru 22, 5 NM se používá písmeno
  Y
 32. K označení tratě RNP 1 v a pod FL 190 kdy všechny zatáčky na trati o 30. až 90. stupňů, musí být prováděny s povolenou tolerancí RNP tečného oblouku mezi přímými úseky o poloměru 15 NM se používá písmeno
  Z
 33. Je-li za základní označení tratě ATS RNP 1 v a pod FL 190 použito písmeno Z, znamená to, že všechny zatáčky na trati o 30. až 90. stupňů, musí být prováděny s povolenou tolerancí RNP tečného oblouku mezi přímými úseky o poloměru
  15NM
 34. Je-li za základní označení tratě ATS RNP 1 v a nad FL 200 použito písmeno Y, znamená to, že všechny zatáčky na trati o 30. až 90. stupňů, musí být prováděny s povolenou tolerancí RNP tečného oblouku mezi přímými úseky o poloměru
  22,5NM
 35. Význačné body musí být označeny
  názvem
 36. V ČR používaná specifikace B-RNAV je:
  základní navigace
 37. Letadlo, které se význačně odchýlilo od zamýšlené trati nebo které hlásí, že nezná svou polohu, nazýváme
  bloudící
 38. Jakmile je stanovišti letových provozních služeb známo, že v jeho prostoru je neidentifikované letadlo, musí usilovat
  o zjištění jeho totožnosti
 39. Stanoviště letových provozních služeb musí informovat, je-li to nezbytné, příslušné vojenské stanoviště, jakmile zjistí totožnost letadla
  ihned
 40. Jakmile se stanoviště letových provozních služeb dozví, že v prostoru jeho odpovědnosti je zakročováno proti letadlu, musí se mimo jiného pokusit navázat obousměrné spojení s letadlem pomocí jakýchkoliv dostupných prostředků, včetně nouzového radiového kmitočtu
  121,5 MHz
 41. Kontrola času se musí provádět k nejbližší
  Půl minutě
 42. Oblastní službu řízení kromě oblastního střediska může poskytovat z hlediska předpisu L11:
  Přibližovací stanoviště řízení nebo letištní řídící věž
 43. Přibližovací službu řízení může kromě přibližovacího stanoviště řízení poskytovat:
  Oblastní středisko řízení nebo letištní řídící věž
 44. Letová povolení vydávaná stanovišti řízení letového provozu musí zajišťovat rozstupy mezi všemi lety ve vzdušných prostorech tříd
  A,B
 45. Jeden z druhů rozstupu mezi letadly, který musí zajistit stanoviště řízení letového provozu je horizontální rozstup. Tento rozstup se uplatňuje mezi letadly letícími na
  na stejných, sbíhajících se nebo protisměrných tratích;
 46. Složený rozstup je kombinace
  vertikálního rozstupu a jedné z dalších forem rozstupů (příčného rozstupu, podélného rozstupu)
 47. Pohyby osob nebo mobilních prostředků, včetně vlečených letadel na provozní ploše musí řídit
  letištní řídící věž
 48. Pohotovostním mobilním prostředkům jedoucím na pomoc letadlu v tísni, musí být zajištěna přednost před
  veškerými pohyby
 49. Informace obsažené v platném vysílání ATIS, jehož příjem byl příslušným letadlem potvrzen, nemusí být zahrnuty do přímého vysílání letadlu s výjimkou údajů
  nastavení výškoměru
 50. Stanoviště letových provozních musí podle potřeby použít všech dostupných spojovacích zařízení, ve snaze navázat a udržet spojení s letadlem které je
  ve stavu nouze
 51. Jakmile oblastní středisko řízení nebo letové informační středisko rozhodne, že letadlo je v údobí nejistoty nebo v údobí pohotovosti, musí, je-li to proveditelné, než to oznámí záchrannému koordinačnímu středisku oznámit to dříve
  provozovateli
 52. Je-li letadlo v údobí tísně, musí to oblastní středisko řízení nebo letové informační středisko oznámit záchrannému koordinačnímu středisku
  ihned
 53. Všechny informace, které oblastní středisko řízení nebo letové informační středisko předává záchrannému koordinačnímu středisku, se musí též bez zdržení předávat je-li to proveditelné
  provozovateli
 54. Když bylo stanovištěm letových provozních služeb stanoveno, že letadlo je ve stavu nouze, ostatní letadla o nichž se ví, že jsou v jeho blízkosti, musí jim být, poskytnuta informace o povaze této nouze s výjimkou pokud se jedná o protiprávní čin
  co možná nejdříve
 55. Spojovací zařízení letadlo - země musí umožňovat přímé, rychlé, trvalé obousměrné spojení bez statického rušení mezi letištní řídící věží a příslušně vybavenými letadly letícími ve vzdálenosti
  do 45 km od daného letiště
 56. Standardní odletová trať má kódové označení ACD 2 A. Číslo 2 znamená
  Znak platnosti DVA (2) vyjadřuje, že byla provedena změna z předcházející verze JEDNA (1) na nyní platnou versi DVA (2)
 57. Standardní odletová trať má kódové označení ACD 2 A. ACD znamená, že trať
  končí nad bodem označeným ACD. (Písmenko na konci - Označení tratě ALPHA (A) určuje jednu z několika tratí zřízenou ve vztahu ke ACD a je specifickým znakem přiděleným této trati.)
 58. Standardní příletová trať má kódové označení PAP 3 B. PAP znamená, že trať
  Začíná v bodě označeném PAP. (Celkový popis - Základní znak musí být název nebo kódový název význačného bodu, v němž končí standardní odletová trať nebo začíná standardní příletová trať.)
 59. Omezení rychlosti ve třídě „C“ vzdušného prostoru pro let IFR pod FL 100 je
  neuplatňuje (omezení rychlosti začíná až u VFR v C (IFR ještě ne) a vždy pod FL100 )
 60. Omezení ve třídě „D“ vzdušného prostoru pro let VFR nad FL 100 je
  neuplatňuje (nikde se neuplatňuje pro let nad FL100)
 61. Letištní provozní zóna je vertikálně vymezena
  zemským povrchem a nadmořskou výškou 4000 ft (1200m)
 62. V letectví musí být jako vertikální referenční systém používána:
  střední hladina moře (MSL) (která udává vztah výšky měřené podél svislice (výšky nad mořem) k povrchu známému jako geoid.)
 63. Návěstní světlometkou musí být
  vybavena řídící věž každého letiště s řízeným provozem.
 64. Návěstní světlometka musí být schopna vydávat
  červené, zelené a bílé návěsti
 65. Stání letadel (Aircraft stand) je
  Vymezená plocha na odbavovací ploše určená pro parkování letadla.
 66. V případě výskytu vody na RWY musí být k dispozici popis včetně hodnocení vrstvy vody v rozsahu:
  VLHKÁ (DAMP), MOKRÁ (WET), STOJÍCÍ VODA (STANDING WATER)
 67. Standardní rozměry pracovní plochy pro radiovýškoměr jsou
  120x300m
 68. Únosnost pojezdové dráhy musí být nejméně
  stejná jako únosnost RWY, jíž slouží, a to proto, že pojezdová dráha bude vystavena větší hustotě provozu a v důsledku pomalu pojíždějících nebo stojících letounů většímu zatížení než RWY, jíž slouží.
 69. Značení TWY, obratiště a stání letadel musí být barvy
  žluté
 70. Značení RWY musí být barvy
  bílé
 71. Výstražné značení se musí skládat
  z bílého nápisu RWY AHEAD, z červeného pozadíaze žlutého okraje
 72. Zásahový čas na kteroukoliv část provozované RWY nesmí přesáhnout
  3 minuty
 73. Poloha nejméně jednoho ukazatele směru větru musí být vyznačena
  kružnicí o průměru 15 m se šířkou čáry nejméně 0,5 m (barvy kontrastní, přednostně bílé).
 74. Každé letiště musí být vybaveno
  nejméně jedním ukazatelem směru větru.
 75. ICAO Doc 8400 obsahuje:
  zkratky a kódy
 76. Datum uváděné na stránkách AIP je:
  datum účinnosti
 77. Informace o LDA je uvedena v AIP části:
  AD (2.13)
 78. Informace o provozní době letiště je publikována v AIP části:
  AD (2.3)
 79. Informace o měřících jednotkách je uvedena v AIP části
  GEN (2.1)
 80. Zakázané, omezené a nebezpečné prostory jsou publikovány v AIP části:
  ENR (5.1)
 81. Správné dekódování NOTAM položky D) „0500-1400 EXC 10-13 AND SAT SUN“ je:
  v období účinnosti NOTAM od 0500 UTC do 1400 UTC vyjma 10. až 13. daného měsíce a sobot a nedělí
 82. Komunikační frekvence TWR je publikována v AIP části:
  AD
 83. Tabulka východů/západů slunce je publikována v AIP část:
  GEN 2.7
 84. Seznam traťových radionavigačních zařízení je publikován v AIP část:
  ENR (ale je to dobrý ojeb tahle otázka, protože v GEN je taky seznam, ale celkový, ne jen traťový. Nicméně dle testu je to ENR)
 85. Není-li letové povolení pro velitele letadla vhodné, může
  letová posádka může žádat a, je-li to proveditelné, obdržet opravené povolení.
 86. Řízená oblast v ČR je řízený vzdušný prostor
  sahající od horní hranice prostoru G nahoru do FL660 (C, D, E)
 87. Dotyková zóna (Touchdown zone) je
  Část RWY za jejím prahem, na níž je předpokládán první dotyk přistávajícího letounu.
 88. Odpovědnost za řízení všech letadel v dané části vzdušného prostoru musí mít vždy jen
  jedno stanoviště ŘLP
 89. Řízený okrsek je
  řízený vzdušný prostor, sahající od povrchu země do stanovené výšky
 90. Údobí nejistoty je situace, kdy je
  nejistota o bezpečnosti letadla a osob na jeho palubě
Author
Anonymous
ID
332582
Card Set
atm umim 2.xlsx
Description
atm 2
Updated