atm 8.xlsx

 1. Od letadla vybaveného odpovídačem SSR se očekává, že v případě, kdy je vystaveno protiprávnímu činu tento
  nastaví na mód A kód 7500 nebo 7700
 2. Kdykoliv je známo nebo podezření na protiprávní čin vůči letadlu nebo hrozba bombou, stanoviště ATS musí
  urychleně věnovat pozornost požadavkům nebo předvídaným potřebám letadla
 3. Předpokládá se, že letadlo, které přijme rozhlasové vysílání o klesání jiného letadla ve stavu nouze opustí stanovené prostory a zůstane na poslechu na příslušném radiovém kmitočtu a
  a vyčká dalších povolení od stanoviště řízení letového provozu.
 4. Stanoviště řízení letového provozu (ACC, APP nebo TWR) jichž se to týká, musí všem dotčeným letadlům předávat
  další povolení týkající se dodatečných postupů, které se mají dodržovat během nouzového klesání a po jeho ukončení.Dotčená stanoviště ATS musí kromě toho také informovat ostatní stanoviště ATS a řídící pracoviště, která mohou být tímto dotčena.
 5. Velitel letadla letu IFR v třídě D při ztrátě spojení, letí-li za VMC, pokračuje v letu v meteorologických podmínkách pro let za viditelnosti a
  přistane na nejbližším vhodném letišti
 6. Velitel letadla letu IFR při ztrátě spojení za IMC pokračuje podle platného letového plánu na příslušné určené navigační zařízení sloužící letišti příletu, bude vyčkávat nad tímto prostředkem a zahájí klesání
  V čase co nejblíže předpokládanému času přiblížení naposled přijatému a potvrzenému
 7. Jakmile je známo, že letadlo letící v prostoru odpovědnosti stanoviště letových provozních služeb zjevně ztratilo radiové spojení, musí stanoviště letových provozních služeb o ztrátě spojení
  informovat všechna dotčená stanoviště ATS na trati letu.
 8. Neohlásí-li se letadlo do 30 minut po předpokládaném času příletu oznámeným pilotem
  musí se příslušné informace o tomto letadle předat provozovatelům nebo jejich určeným zástupcům a velitelům všech letadel, jichž se to týká.Normální postupy řízení se obnoví, jestliže to tito požadují. Je odpovědností provozovatelů letadel nebo jejich zástupců a velitelů letadel rozhodnout, zda obnoví normální provoz nebo podniknou jiné opatření.
 9. Pokud je přijata hrozba bombou nebo jiným výbušným zařízením, stanoviště ATS které hrozbu přijalo
  musí o této hrozbě neprodleně informovat letovou posádku
 10. Při přijmutí rozhlasového vysílání o nouzovém klesání se předpokládá, že velitel letadla
  opustí stanovené prostory a zůstane na poslechu na příslušném radiovém kmitočtua vyčká dalších povolení od stanoviště řízení letového provozu.
 11. Pokud se nachází let VFR v nepříznivých meteorologických podmínkách, měl by být pilot požádán o určité informace. Zahrnují tyto informace i dotaz na zkušenosti pilota?
  ANO
 12. Pokud pilot letu VFR hlásí problémy s udržováním VMC o minimální letové nadmořské výšce by
  měl být informován
 13. Radarová pomoc letu VFR by měla být poskytnuta pouze na žádost nebo se souhlasem pilota
  ANO a druh služby, která by měla být poskytnuta, by měl být dohodnut s pilotem.
 14. Pokud letadlo letí v řízeném vzdušném prostoru a požaduje vypouštění paliva hladina letu by neměla být nižší než
  6000 ft(1800m) a trat letu, trať letu, která by pokud možno měla vést mimo města, přednostně nad vodou a mimo oblasti, kde jsou hlášeny nebo očekávány bouřky;
 15. Pokud letadlo letí v řízeném vzdušném prostoru a požaduje vypouštění paliva trať letu by měla pokud možno vést přednostně
  přednostně nad vodou a mimo oblasti, kde jsou hlášeny nebo očekávány bouřky; a měla by vést pokud možno mimo města
 16. Ostatní známý provoz musí být , pokud je to proveditelné, separován od letadla vypouštějící palivo, ale ne za ním, horizontálně nejméně
  10 NM
 17. Ostatní známý provoz musí být , pokud je to proveditelné, horizontálně separován od letadla vypouštějící palivo nejméně
  10 NM, ale ne za letadlem vypouštějícím palivo
 18. Vertikální rozstup musí být za letadlem vypouštějící palivo zajištěn do vzdálenosti minimálně
  50 NM: 1) nejméně 300 m (1000 ft) nad letadlem vypouštějícím palivo; a 2) nejméně 900 m (3000 ft) pod letadlem vypouštějícím palivo.
 19. Minimální vertikální rozstup pod letadlem vypouštějící palivo musí být
  900 m (3000ft) do vzdálenosti do 15 min letu nebo 50 NM (93km)
 20. Minimální vertikální rozstup nad letadlem vypouštějící palivo musí být
  300 m (1000ft) do vzdálenosti do 15 min letu nebo 50 NM (93km)
 21. Jestliže dojde k poruše pozemního rádia nebo k zablokování provozního kmitočtu, může řídící použít k navázání spojení s letadlem nouzového kmitočtu 121,5 Mhz.
  • ANO. (bez zdržení o poruše informovat všechna sousední vhodná řídící pracoviště nebo stanoviště ATC;
  • c) seznámit taková pracoviště nebo stanoviště se současnou provozní situací;
  • d) pokud je to proveditelné, požádat o jejich pomoc s ohledem na letadla, která by mohla navázat spojení s těmito pracovišti nebo stanovišti při zajišťování rozstupů mezi letadly a udržovat řízení takových letadel; a
  • e) instruovat sousední řídící pracoviště nebo stanoviště ATC, aby všechny řízené lety mimo prostor odpovědnosti pracoviště nebo stanoviště ATC, které má poruchu, vyčkávala nebo byla přesměrována až do doby, kdy může být obnoveno normální poskytování služeb.
 22. Jestliže během nouzové situace není možno vydat instrukce, které zajistí dodržování horizontálního rozstupu mohou být použity nouzové. Tyto mají hodnotu:
  500 ftv RVSM prostoru a1000ve vzdušném prostoru, kde se používá min vertikální rostup 2000 ft
 23. Pokud je používán nouzový rozstup
  musí být dotyčné letové posádky o této skutečnosti informovány
 24. V případě generování STCA u řízeného letu musí řídící
  neprodleně uskutečnit kroky, zajišťující neporušení předepsaného minima rozstupu
 25. Funkce STCA sleduje radarová data u letadel vybavených odpovídači s módy
  schopnými hlásit tlakové nadmořské výšky (tedymód C)
 26. Když pilot hlásí, že provádí manévr v souladu s radou k vyhnutí ACAS, řídící
  se nesmí pokoušet upravovat průběh dráhy letuaž do okamžiku, kdy pilot oznámí „MIMO KONFLIKT“.
 27. V okamžiku, když se letadlo v důsledku rady k vyhnutí odchýlí od svého povolení, řídící přestává mít odpovědnost za zajištění rozstupů mezi tímto letadlem a jakýmikoli jinými letadly
  • kterých se to v důsledku manévrování na základě RA týká. Řídící musí znovu převzít odpovědnost za zajišťování rozstupů všech dotyčných letadel, když: a) řídící potvrdí hlášení letové posádky, že letadlo opět pokračuje v souladu s platným povolením; nebo
  • b) řídící potvrdí hlášení letové posádky, že letadlo opět pokračuje v souladu s platným povolením, a vydá náhradní povolení, které letová posádka potvrdí.
 28. Je-li letadlo vektorováno a řídícímu bylo generováno MSAW musí být
  instruováno, aby okamžitě stoupalo do použitelné bezpečné hladiny, a je-li to nezbytné pro vyhnutí se terénu, musí mu být přidělen nový kurz;
 29. Stálé letové plány se mohou používat jen pro
  lety IFR
 30. Stálé letové plány se mohou používat jen pro lety IFR, které se provozují pravidelně
  každý den po dobu alespoň deseti po sobě jdoucích dnů
 31. V případě nahodilé změny identifikace letadla, letiště odletu, trati a/nebo letiště určení
  se musí RPL pro daný den zrušit a předložit letový plán pro jednotlivý let.
 32. RPL musí pokrývat
  celý let z letiště odletu až na letiště určení.
 33. AIREP je
  pravidelné hlášení z letadla
 34. AIREP SPECIAL je
  mimořádné hlášení z letadla
 35. Výraz "neidentifikované letadlo" v předpisu L 4444 znamená letadlo, které bylo zpozorováno nebo došlo hlášení, že letí v daném prostoru, ale
  ale jehož identita nebyla získána.
 36. Když je poloha bloudícího letadla zjištěna, musí stanoviště ATS
  v případě potřeby předat jiným stanovištím ATS a příslušným vojenským stanovištím nezbytné informace týkající se bloudícího letadla a všech letadlu poskytnutých rad.
 37. Jakmile se stanoviště ATS dozví, že v prostoru jeho odpovědnosti je zakročováno proti letadlu, musí kromě jiného
  a) pokusit se navázat obousměrné spojení s letadlem, proti němuž je zakročováno, na kterémkoliv použitelném kmitočtu, včetně tísňového kmitočtu 121,5 MHz, pokud takové spojení není již navázáno; b) informovat pilota letadla, proti němuž je zakročováno, o zakročování; c) navázat spojení se stanovištěm řídícím zakročování, které udržuje obousměrné spojení se zakročujícím letadlem, a poskytnout mu dostupné informace týkající se letadla, proti němuž je zakročováno; d) je-li to nezbytné, předávat zprávy mezi zakročujícím letadlem nebo stanovištěm řídícím zakročování a letadlem, proti němuž je zakročováno; e) v těsné spolupráci se stanovištěm řídícím zakročování přijmout nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti letadla, proti němuž je zakročováno; f) informovat stanoviště ATS sousedních letových informačních oblastí, jestliže se jeví, že letadlo zabloudilo z těchto letových informačních oblastí.
 38. Jakmile se stanoviště ATS dozví, že v prostoru jeho odpovědnosti je zakročováno proti letadlu, musí se pokusit navázat obousměrné spojení s letadlem, proti němuž je zakročováno
  na kterémkoliv použitelném kmitočtu, včetně tísňového kmitočtu 121,5 MHz, pokud takové spojení není již navázáno;
 39. Identifikace letadla ve formuláři letového plánu je možno vyjádřit
  ICAO provozovatel letadla+označení letu(KLM511), b) značka státní příslušnosti/rejstříková značka (OKDSM);
 40. Druh letu ve formuláři letového plánu se vyjádří písmenem
  S (pravidelná), N (nepravidelná), G (všeobecné letectví), M (military), X (jiné)
 41. Druh letu ve formuláři letového plánu se vyjádří písmenem
  S (pravidelná),N (nepravidelná), G (všeobecné letectví), M (military), X (jiné)
 42. Druh letu ve formuláři letového plánu se vyjádří písmenem
  S (pravidelná), N (nepravidelná), G (všeobecné letectví),M (military), X (jiné)
 43. Pravidla letu ve formuláři letového plánu se vyjádří písmenem
  I (IFR), V (VFR), Y (IFR-VFR), Z (VFR-IFR) (naučit se všechny, jsou na to 3 otázky)
 44. Písmenem H se ve formuláři letového plánu vyjadřuje kategorie turbulence v úplavu
  těžká, 136000kg a více
 45. Ve formuláři letového plánu písmeno S v poli „VYBAVENÍ“ znamená standardní vybavení, a to je
  VHF, RTF, VOR, ILS)
 46. Písmenem L ve formuláři letového plánu v poli „VYBAVENÍ“ se vyjádří, že na palubě je k dispozici
  ILS
 47. Skutečnost, že zařízení na palubě vyhovuje požadavkům typu RNP pro danou trať, se vyjádří v poli „VYBAVENÍ“ písmenem
  R
 48. Písmenem O ve formuláři letového plánu v poli „VYBAVENÍ“ se vyjádří, že na palubě je k dispozici
  VOR
 49. Písmeno P uvedené ve formuláři letovém plánu v poli „VYBAVENÍ“, přehledové vybavení, vyjadřuje, že na palubě letadla je k dispozici
  odpovídač mód S s vysíláním tlakové hladiny, ale bez vysílání identifikace letadla
 50. Písmeno I uvedené ve formuláři letového plánu v poli „VYBAVENÍ“, přehledové vybavení, vyjadřuje, že na palubě letadla je k dispozici
  odpovídač mód S s vysíláním identifikace letadla, ale bez vysílání tlakové hladiny
Author
Anonymous
ID
332544
Card Set
atm 8.xlsx
Description
atm 8
Updated