atm 4.xlsx

 1. Povolení na let s vlastním dodržením rozstupů v meteorologických podmínkách pro let za viditelnosti se vydává
  požaduje-li tak letadlo a za předpokladu, že pilot druhého letadla s tím souhlasí
 2. Vydá-li se letu VFR povolení, aby letěl s dodržením vlastních rozstupů za VMC naznačuje to, že po dobu platnosti takového povolení služba ŘLP
  nezajišťuje rozstupy tomuto letu
 3. Povolení letět s dodržením vlastních rozstupů v meteorologických podmínkách pro let za viditelnosti, může stanoviště ATC vydat, za stanovených podmínek, řízenému letu ve vzdušném prostoru tříd
  D,E
 4. Význačný provoz je ten řízený provoz, jemuž má ATC zajišťovat rozstupy, ale
  mezi nímž a ostatním řízeným provozem není nebo nebude dodrženo minimum příslušného rozstupu.
 5. Let IFR může s letem VFR vytvořit význačný provoz ve vzdušném prostoru třídy
  B,C
 6. Let VFR s jiným letem VFR
  může vytvořit význačný provoz ve třídě B
 7. Informace o význačném provozu musí mimo jiné obsahovat
  cestovní hladinu dotyčného letadla; a 1)vypočítaný čas přeletu hlásného bodunejbližšího místu průletu hladinya) směr letu dotyčného letadla; b) typ a kategorii turbulence v úplavu (pokud je to důležité) dotyčného letadla; c); nebo 2) relativní zaměření dotyčného letadla ve výrazech 12hodinového číselníku a vzdálenost konfliktního provozu; nebo 3) současnou nebo předpokládanou polohu dotyčného letadla.
 8. Letět a stoupat s vlastním dodržením rozstupů za VMC se odlétávajícímu letadlu může povolit na žádost velitele letadla a s dodržením dalších stanovených podmínek
  pro vymezenou část letu během stoupání nebo klesání
 9. Povolení pro odlétávající letadla musí stanovit, je-li to nutné pro rozstupy letadel
  směr vzletu a zatáčku po vzletu; kurz nebo trať, kterou musí letadlo proletět před tím, než nalétne na povolenou odletovou trať; hladinu, kterou musí udržovat před stoupáním do přidělené hladiny; čas, bod a/nebo rychlost, s jakou musí být změna hladiny provedena; a jakékoliv jiné nezbytné manévry odpovídající bezpečnému provozu letadla
 10. Minimum příčného nebo podélného rozstupu se smí snížit v blízkosti letišť
  letí-li dvě letadla za sebou a letová posádka zadního hlásí, že druhé letadlo je v dohledu a že může udržovat rozstup.
 11. Letové povolení pro odlétávající letadla musí kromě jiného obsahovat
  a) identifikaci letadla; b) mez povolení, za normálních okolností letiště určení; c) označení přidělené SID, pokud se aplikuje; d) počáteční hladinu, s výjimkou případů, kdy je tento údaj zahrnut v popisu SID; e) přidělený kód SSR; f) jakékoli další nezbytné instrukce nebo informace, které nejsou obsaženy v popisu SID, např. instrukce týkající se změny kmitočtu. (žádná odpověď není správná)
 12. Za význačný místní provoz se musí považovat
  jakékoli letadlo, mobilní prostředek nebopersonál na provozní ploše nebo v její blízkosti nebo provoz letící v blízkosti letiště, který může vytvářet nebezpečí pro letadlo, kterého se to týká.
 13. Za význačný místní provoz se musí považovat
  jakékoli letadlo, mobilní prostředek nebo personál na provozní ploše nebo v její blízkosti nebo provoz letící v blízkosti letiště, který může vytvářet nebezpečí pro letadlo, kterého se to týká.
 14. IFR letu se smí povolit provést vizuální přiblížení za předpokladu, že pilot může udržovat vizuální reference vzhledem k terénu a pilot ohlásí v hladině počátečního přiblížení že
  že meteorologické podmínky jsou takové, že je přiměřená jistota provést vizuální přiblížení a přistání.
 15. Ohlásí-li velitel letadla, že nezná postup přiblížení podle přístrojů, musí se mu předat mimo jiné
  musí se mu předat hladina počátečního přiblížení, bod (v minutách od příslušného hlásného bodu), v němž se zahajuje základní nebo předpisová zatáčka, hladina, v níž se předpisová zatáčka provádí, a trať konečného přiblížení.
 16. Jestliže se jeví stanovišti ATC zřejmým, že velitel letadla nezná postup přiblížení podle přístrojů, musí mu předat mimo jiné
  Ohlásí-li pilot, že nezná postup přiblížení podle přístrojů, nebo se to stanovišti ATC jeví zřejmým, musí se mu předat hladina počátečního přiblížení, bod (v minutách od příslušného hlásného bodu), v němž se zahajuje základní nebo předpisová zatáčka, hladina, v níž se předpisová zatáčka provádí, a trať konečného přiblížení. Letadlu, kterému bylo povoleno přímé přiblížení, se předává pouze trať konečného přiblížení. Když je to nutné, musí se předat kmitočty navigačních prostředků, které mají být použity, a rovněž tak postup nezdařeného přiblížení.
 17. Letadlo by mělo za normálních podmínek vyčkávat nad
  určenými vyčkávacími fixy.
 18. Mezi letadly vyčkávajícími za letu a ostatními letadly, buď přilétávajícími, odlétávajícími nebo na trati musí být zajištěn vertikální rozstup od hranice vyčkávacího prostoru kdykoliv jsou letadla kterých se to týká ve vzdálenosti
  do 5 minut (letu od vyčkávacího prostoru nebo ve vzdálenosti předepsané příslušným úřadem (ÚCL) (viz Obr. 5-36), s vyjímkou, kdy je zajištěn příčný rozstup.)
 19. Oznámí-li pilot letadla, které provádí přiblížení ve sledu úmysl vyčkávat na zlepšení počasí nebo z jiných důvodů, zatím co ostatní letadla vyjadřují úmysl pokračovat v přiblížení na přistání, pilotovi, který si přeje vyčkávat se vydá povolení
  se vydá povolení na sousední bod vyčkávání, aby tam vyčkával na změnu počasí nebo přesměrování. Jinou možností je vydat letadlu povolení zařadit se do nejvyšší hladiny ve sledu přiblížení tak, aby ostatním vyčkávajícím letadlům bylo umožněno přistát. Když se tak požaduje, musí se provést koordinace se sousedním stanovištěm ATC nebo řídícím sektorem, aby se zabránilo konfliktu s provozem pod pravomocí tohoto stanoviště nebo sektoru.
 20. Při postupech pro časově vymezená přiblížení se musí stanovit vhodný bod na dráze přiblížení a letadlům se musí udávat čas, kdy mají přeletět stanovený bod ve směru k letišti, který stanovuje stanoviště poskytující
  přibližovací službu řízenía oznámen letadlu dostatečně včas, aby to umožnilo pilotovi příslušně upravit dráhu letu.
 21. Předpokládaný čas přiblížení je čas, ve kterém ATC očekává, že přilétávající letadlo po zdržení
  opustí vyčkávací fix (bod) k dokončení svého přiblížení na přistání.
 22. Čas, ve kterém ATC očekává, že přilétávající letadlo po zdržení opustí vyčkávací bod k dokončení svého přiblížení na přistání je
  předpokládaný čas zahájení přiblížení
 23. Opravy předpokládaného času přiblížení se musí vysílat letadlu bez zdržení, kdykoliv se tento liší od dříve oznámeného o
  5 minut nebo vícenebo o takovou kratší dobu, jaká byla stanovena příslušným úřadem ATS nebo dohodnuta mezi dotyčnými stanovišti ATS
 24. Předpokládaný čas přiblížení musí být vyslán letadlu nejrychlejším způsobem, kdykoliv se předpokládá, že letadlo bude žádáno vyčkávat
  30 minut nebo více.
 25. Mezi prvky informací , které musí vyslat přilétávajícím letadlům stanoviště poskytující přibližovací službu řízení, patří
  platné podmínky povrchu dráhy v případě srážek nebo jiných dočasných nebezpečí
 26. Mezi informace, které se musí vyslat letadlu při zahájení konečného přiblížení, patří
  platná hodnota dohlednosti ve směru přiblížení a přistánía) význačné změny směru a rychlosti průměrného přízemního větru; Poznámka: Význačné změny stanovuje Předpis L 3, Hlava 4. Má-li však řídící k dispozici informace o větru ve formě složek, význačnými změnami se rozumí:  hlavní čelní složka větru: 19 km/h (10 kt)  hlavní zadní složka větru: 4 km/h (2 kt)  hlavní boční složka větru: 9 km/h (5 kt) b) nejnovější informace, jestliže jsou k dispozici, o střihu větru a/nebo turbulenci v prostoru konečného přiblížení; c) platná hodnota dohlednosti ve směru přiblížení a přistání nebo, poskytuje-li se, platná hodnota (hodnoty) dráhové dohlednosti a její (jejich) trend. 6.6.5 Během konečného přiblížení se musí letadlu vyslat bez zdržení následující informace: a) náhlý výskyt nebezpečí (např. neschválený provoz na dráze); b) význačné výchylky platného přízemního větru vyjádřené minimálními a maximálními hodnotami; c) význačné změny podmínek povrchu dráhy; d) změny provozního stavu požadovaných vizuálních nebo jiných než vizuálních prostředků; e) pozorované změny hodnoty (hodnot) RVR v souladu s používanou stupnicí nebo změny dohlednosti ve směru přiblížení a přistání.
 27. Má-li řídící k dispozici informace o větru ve formě složek, pak význačná změna hlavní čelní složky se rozumí
  10 kt
 28. Má-li řídící k dispozici informace o větru ve formě složek, pak význačná změna hlavní boční složky se rozumí
  5 kt
 29. Má-li řídící k dispozici informace o větru ve formě složek, pak význačná změna hlavní zadní složky se rozumí
  2 kt
 30. Letištní řídící věž musí oznámit přibližovacímu stanovišti řízení, oblastnímu středisku řízení nebo letovému informačnímu středisku, nebo záchrannému koordinačnímu středisku jestliže letadlo, které bylo předáno letištní řídící věži
  Jestliže se letadlo po předání letištní řídící věži neohlásilo nebo se ohlásilo, ale ztratilo radiové spojení, a v žádném z těchto případů nepřistálo do pěti minut od předpokládaného času přistání,
 31. V případě překážky, kterou řídící zpozoruje a která by mohla ohrozit bezpečnost odlétávajícího nebo přilétávajícího letadla, musí v případě že letadlo nezahájilo rozjezd
  zrušit povolení ke vzletu
 32. Kdykoliv to bezpečnost vyžaduje, smí být některé nebo všechny lety podle VFR na letišti nebo v jeho blízkosti přerušeny
  letištní řídící věží;
 33. Letištní řídící musí nepřetržitě sledovat
  veškerý letový provoz na letišti a v jeho blízkosti, stejně tak jako provoz mobilních prostředků a personálu na provozní ploše. Sledování musí být zajištěno vizuálním pozorováním, které je v podmínkách nízké dohlednosti rozšířeno sledováním přehledovým systémem ATS, je-li k dispozici. Provoz musí být řízen v souladu s postupy zde stanovenými a všemi použitelnými pravidly stanovenými příslušným úřadem ATS. Jestliže jsou v řízeném okrsku další letiště, provoz na všech letištích se v takovém řízeném okrsku musí koordinovat tak, aby provozní okruhy nebyly konfliktní.
 34. Informace o význačném místním provozu musí být předána
  přímo TWR nebo prostřednictvím APP
 35. Nese letištní řídící odpovědnost za to, že vždy vydá upozornění na nebezpečí způsobené turbulencí v úplavu?
  Ne
Author
Anonymous
ID
332540
Card Set
atm 4.xlsx
Description
atm 4
Updated