atm 3.xlsx

 1. Letadlům, v jejichž letových plánech se stanoví, že první část letu bude předmětem ATC a že následující část bude neřízeným letem, musí se, za normálních okolností, letadlu vydat povolení
  k bodu, nad nímž řízený let skončí.
 2. Mez povolení se musí vyjádřit názvem
  příslušného význačného bodu nebo letiště nebo hranicí řízeného prostoru.
 3. Jestliže provozní podmínky nedovolují povolit požadovanou změnu letového plánu, musí se
  použít slova „NEJSEM SCHOPEN“ („UNABLE“). Jestliže to okolnosti dovolují, měla by se nabídnout alternativa tratě nebo hladiny.
 4. Fráze "POVOLENO PO TRATI LETOVÉHO PLÁNU" se smí použít k vyjádření kterékoliv tratě nebo její části za předpokladu, že
  že trať nebo její část je totožná s tou, která je uvedena v letovém plánu
 5. Řízení dopředné rychlosti na konečném přiblížení by se nemělo provádět po bodu ve vzdálenosti
  4 NM (7km) od prahu
 6. Příkazy obsahující časté změny rychlostí stoupání/klesání
  by se neměly uplatňovat.
 7. Měl by se řídící, pokud nařídí rychlost stoupání, ujistit do které hladiny může stoupající letadlo tuto rychlost udržovat?
  Ano, a musí zajistit, bude-li to třeba, že včas použije náhradní způsob pro udržení rozstupu. Řídící potřebují znát výkonové charakteristiky letadel a omezení s ohledem na současné uplatňování horizontálních a vertikálních omezení rychlostí.
 8. Při povolení ke vstupu do letištního okruhu musí být letadlu poskytnut mimo jiné
  QNH s výjimkou, kdy je známo, že letadlo již tuto informaci obdrželo
 9. Hlášení o poloze musí kromě jiného obsahovat
  příští polohu a čas jejího přeletu (1) identifikaci letadla; 2) polohu; 3) čas; HLAVA 4 PŘEDPIS L 4444 letovou hladinu nebo nadmořskou výšku včetně prolétávané hladiny a povolené hladiny, jestliže povolená hladina není udržována; ; a 6) následující význačný bod)
 10. Od požadavku hlášení poloh přeletu každého povinného hlásného bodu nebo intervalu mohou být lety osvobozeny za podmínek stanovených
  příslušným úřadem ATS a při této aplikaci by se mělo přihlédnout k meteorologickému požadavku na provádění hlášení pravidelných pozorování z letadel.
 11. Příslušné stanoviště letových provozních služeb
  Příslušné stanoviště ATS může vyžadovat další hlášení v kratších časových intervalech.
 12. Při obdržení mimořádného hlášení meteorologických informací přijatých z letadla hlasovým spojením, musí stanoviště letových provozních služeb předat tyto bez zdržení jejich
  přidruženým meteorologickým výstražným službám
 13. Vertikální nebo horizontální rozstupy se musí zajistit mezi
  lety IFR ve vzdušných prostorech A,B, C, D, E
 14. Vertikální nebo horizontální rozstupy se musí zajistit mezi lety IFR a VFR
  B,C
 15. Vertikální nebo horizontální rozstupy se musí zajistit mezi lety VFR a lety IFR
  B,C (v testu bylo jen C)
 16. Letadlu letícímu podle pravidel letu IFR může být vydáno, za denního světla, povolení ke stoupání nebo klesání podmíněné dodržováním vlastních rozstupů za VMC jen
  ve vzdušném prostoru tříd D a E
 17. IFR letu může být vydáno povolení pro stoupání nebo klesání podmíněné dodržováním vlastních rozstupů
  za podmínek VMC v prostorech třídy D a E
 18. Pokud je to proveditelné, cestovní hladiny letadel letících na stejné cílové letiště
  Musíbýt přidělovány způsobem odpovídajícím přibližovacímu sledu na cílovém letišti.
 19. Příčný rozstup při použití stejného navigačního zařízení se zajišťuje požadavkem, aby letadla letěla na stanovených tratích, které jsou rozdílné o minimální hodnoty příslušné použitému navigačnímu prostředku. Pokud je použité navigační zařízení VOR, je tato minimální hodnota
  15 stupňů
 20. Letadla odlétávající od zařízení VOR jsou usazena na radiálech rozdílných o 20 stupňů. Aby byl zajištěn příčný rozstup 15 NM musí být vzdálena od zařízení
  alespoň jedno z letadel (cca 44 NM (předpis L4444 5-18))
 21. Letadla odlétávají od zařízení NDB a jsou na tratích rozdílných o 30 stupňů. Aby byl zajištěn příčný rozstup musí být alespoň jedno ve vzdálenosti nejméně
  15 NM
 22. Jestliže se pro zajištění příčného rozstupu používá tratí jež jsou letěny na základě navigace výpočtem musí se tyto rozbíhat nejméně o
  45°
 23. Ve stejné cestovní hladině a na stejné trati za sebou letí dvě letadla. Navigační prostředky dovolují časté určení polohy a rychlosti. Podélný časový rozstup je zajištěn, je-li mezi letadly minimální časový interval
  10 minut, dovolují-li navigační prostředky časté určení polohy a rychlosti
 24. Protisměrné tratě jsou tratě opačných směrů a protínající se tratě nebo jejich části, jejichž úhlový rozdíl je větší než
  135 stupňů, avšak menší než 225 stupňů a jejichž ochranné prostory se překrývají.
 25. Stejné tratě jsou tratě stejných směrů, protínající se tratě nebo jejich části, jejichž úhlový rozdíl je menší než
  45 stupňů nebo větší než 315 stupňů a jejichž ochranné prostory se překrývají.
 26. Stoupající letadlo prolétává hladinu obsazenou jiným letadlem. Obě letadla jsou na stejné trati. Navigační prostředky dovolují časté určení polohy a rychlosti. Minimální podélný časový rozstup je
  10 minut
 27. Stoupající letadlo prolétává hladinu obsazenou jiným letadlem. Obě letadla jsou na křižujících se tratích.Navigační prostředky dovolují časté určení polohy a rychlosti. Minimální podélný časový rozstup je
  10 minut
 28. Klesající letadlo prolétává hladinu obsazenou jiným letadlem. Obě letadla jsou na stejné trati. Změna hladiny se zahájí do deseti minut od okamžiku, kdy druhé letadlo ohlásí přelet přesně stanoveného hlásného bodu. Minimální podélný časový rozstup je
  5 minut
 29. Klesající letadlo prolétává hladinu obsazenou jiný letadlem. Obě letadla jsou na křižujících se tratích Navigační prostředky dovolují časté určení polohy a rychlosti. Minimální podélný časový rozstup je
  10 minut po dobu, kdy neexistuje vertikální rozstup
 30. Stoupající letadlo prolétává hladinu obsazenou jiným letadlem na protisměrných tratích. Minimum podélného časového rozstupu před vypočítaným časem minutí je
  10 minut
 31. Minimum podélného vzdálenostního rozstupu mezi letadly ve stejné cestovní hladině a na stejné trati za předpokladu, že rozstup je ověřován získáváním současných údajů DME hlášených z letadel v krátkých intervalech, aby se zajistilo neporušení tohoto minima, je
  20 NM
 32. Minimum podélného vzdálenostního rozstupu mezi letadly, kdy PVR letadla vpředu je nejméně o 20 kt vyšší než PVR letadla vzadu, ve stejné cestovní hladině a na stejné trati za předpokladu, že každé letadlo používá stanic DME na trati a rozstup je ověřován získáváním současných údajů DME hlášených z letadel v takových intervalech aby se zajistilo neporušení tohoto minima je
  10 NM
 33. Dvě letadla letící na protisměrných tratích používající DME na trati se minula. Klesání jednoho letadla do hladiny druhého letadla je možno povolit jsou-li letadla od sebe vzdálena nejméně
  10 NM
 34. Dvě letadla letící na protisměrných tratích používající DME na trati se minula. Průlet hladinou druhého letadla je možno povolit jsou-li letadla od sebe vzdálena nejméně
  10 NM
 35. Stoupající letadlo prolétává hladinou obsazenou jiným letadlem na stejné trati. Při průletu obsazenou letovou hladinou je minimum vzdálenostního rozstupu za předpokladu, že každé letadlo používá stanic DME na trati a rozstup je zajišťován získáváním současných údajů DME hlášených z letadel
  10 NM
 36. Minimum podélného vzdálenostního rozstupu s použitím RNAV a techniky Machova čísla je
  80 NM
 37. Minimum podélného vzdálenostního rozstupu 80 NM s použitím RNAV a techniky Machova čísla lze uplatňovat na stejných tratích namísto podélného časového rozstupu
  10 minut
 38. Minima podélného vzdálenostního rozstupu v prostředí RNP RNAV. Pro letadla udržující hladinu, stoupající nebo klesající na stejné trati se může při dodržení stanovených podmínek používat při RNP 10 rozstup
  50 NM
 39. Jestliže odlétávající letadla letí po tratích, rozbíhajících se nejméně o 45 stupňů ihned po vzletu tak, aby byl příčný rozstup zajištěn, je minimum rozstupu
  1 minuta
 40. Provádí-li přilétávající letadlo přímé přiblížení, odlétávající letadlo smí vzletět v kterémkoliv směru
  nejpozději 5 minut před vypočítaným příletem letadla nad přístrojovou dráhu;
 41. Minimum rozstupu mezi vzlety, jestliže obě letadla poletí po stejné trati je
  5 minut (nebo dvě minuty, pokud letadlo vpředu je nejméně o 40 kt rychlejší než letadlo vzadu)
 42. Minimum rozstupu 2 minuty mezi vzlety, jestliže obě poletí po stejné trati je za předpokladu, že první letadlo je rychlejší nejméně o
  40 kt
 43. Provádí-li přilétávající letadlo úplné přístrojové přiblížení, odlétávající letadlo smí vzlétnout v kterémkoliv směru
  nejpozději pět minut před vypočítaným příletem letadla nad přístrojovou dráhu;
 44. Provádí-li přilétávající letadlo přímé přiblížení, odlétávající letadlo smí vzletět
  a)v kterémkoli směru nejpozději pět minut před vypočítaným příletem letadla nad přístrojovou dráhu; b) ve směru odchýleném nejméně o 45 stupňů od obráceného směru přiblížení přilétávajícího letadla: 1) nejpozději tři minuty před vypočítaným příletem letadla nad začátek přístrojové dráhy (viz Obr. 5-40); nebo 2) dříve, než přilétávající letadlo přeletí stanovený fix na trati přiblížení; umístění takového fixu stanoví příslušný úřad ATS po konzultaci s provozovateli.
 45. Přilétávající letadlo provádí přímé přiblížení. Rozstup je zajištěn, když odlétávající letadlo vzlétá ve směru
  ve směru odchýleném nejméně o 45 stupňů od obráceného směru přiblížení přilétávajícího letadla adříve, než přilétávající letadlo přeletí stanovený fix na trati přiblížení: 1) nejpozději tři minuty před vypočítaným příletem letadla nad začátek přístrojové dráhy, a) v kterémkoli směru nejpozději pět minut před vypočítaným příletem letadla nad přístrojovou dráhu; b)
 46. S ohledem na turbulenci v úplavu se pro letadlo kategorie LEHKÉ, přistávající za letadlem kategorie TĚŽKÝM musí uplatňovat následující minima neradarového rozstupu
  3 minuty
 47. S ohledem na turbulenci v úplavu se pro letadlo kategorie LEHKÉ, přistávající za letadlem kategorie STŘEDNÍ musí uplatňovat následující minimum neradarového rozstupu
  3 minuty
 48. S ohledem na turbulenci v úplavu se pro letadlo kategorie STŘEDNÍ, přistávající za letadlem kategorie TĚŽKÝM musí uplatňovat následující minima neradarového rozstupu
  2 minuty
 49. Pro LEHKÉ letadlo vzlétající za TĚŽKÝM se musí při použití stejné RWY zajistit minimum neradarového rozstupu
  2 minuty správně podle předpisu. (podle testu 3) 3 minuty jen v případě vzletu ze střední části dráhy
 50. Pro STŘEDNÍ letadlo vzlétající za TĚŽKÝM se musí při použití stejné RWY zajistit minimum neradarového rozstupu
  2 minuty
 51. Při vzletu STŘEDNÍHO letadla za TĚŽKÝM, když tato letadla užívají střední část stejné RWY, se musí zajistit minimum neradarového rozstupu
  3 minuty
 52. Mezi LEHKÝM letadlem a TĚŽKÝM letadlem, když těžší letadlo provádí nízké nebo nezdařené přiblížení a lehčí letadlo používá pro vzlet protisměrné RWY, se musí uplatňovat rozstup
  2 minuty
 53. Mezi STŘEDNÍM letadlem a TĚŽKÝM letadlem, když těžší letadlo provádí nízké nebo nezdařené přiblížení a lehčí letadlo používá pro vzlet protisměrnou RWY, se musí uplatňovat rozstup
  2 minuty
 54. Mezi STŘEDNÍM letadlem a TĚŽKÝM letadlem, když těžší letadlo provádí nezdařené přiblížení a lehčí letadlo přistává na stejnou dráhu v opačném směru se musí uplatňovat rozstup
  2 minuty
 55. Jestliže odlétávající letadlo LEHKÉ následuje za příletem TĚŽKÉHO letadla, je minimum neradarového rozstupu při použití dráhy s posunutým prahem
  2 minuty
 56. Jestliže přilétávající letadlo STŘEDNÍ následuje za odletem TĚŽKÉHO letadla je minimum neradarového rozstupu při použití dráhy s posunutým prahem
  2 minuty, jestli se předpokládá, že plánované dráhy jejich letu se protnou
 57. Pro přilétávající lety VFR, které přistávají na stejnou dráhu jako vpředu letící letadlo Kategorie TĚŽKÁ; od stanoviště ATC se
  nesmí být požadováno uplatňovat minima rozstupů používaná při turbulenci v úplavu:
 58. S ohledem na turbulenci v úplavu se pro letadlo kategorie LEHKÉ, přistávající za letadlem A 380-800 musí uplatňovat následující minimum neradarového rozstupu
  4 minuty
 59. S ohledem na turbulenci v úplavu se pro letadlo kategorie STŘEDNÍ, přistávající za letadlem A 380-800 musí uplatňovat následující minimum neradarového rozstupu
  3 minuty
 60. Pro STŘEDNÍ letadlo vzlétající za A 380-800 se musí při použití stejné RWY zajistit minimum neradarového rozstupu
  3 minuty
 61. Pro LEHKÉ letadlo vzlétající za A 380-800 se musí při použití stejné RWY zajistit minimum neradarového rozstupu
  3 minuty
 62. Pro TĚŽKÉ letadlo /vyjma letadla A 380-800/ vzlétající za A 380-800 se musí při použití stejné RWY zajistit minimum neradarového rozstupu
  2 minuty
 63. Při vzletu STŘEDNÍHO letadla za letadlem A 380-800, když tato letadla užívají střední část stejné RWY, se musí zajistit minimum neradarového rozstupu
  4 minuty
 64. Při vzletu LEHKÉHO letadla za letadlem A 380-800, když tato letadla užívají střední část stejné RWY, se musí zajistit minimum neradarového rozstupu
  4 minuty správně podle předpisu (podle testu 6 minut)
 65. Mezi STŘEDNÍM letadlem a letadlem A 380-800, když A 380-800 provádí nezdařené přiblížení a STŘEDNÍ letadlo přistává na stejnou dráhu v opačném směru se musí uplatňovat rozstup minimálně
  3 minuty
Author
Anonymous
ID
332539
Card Set
atm 3.xlsx
Description
atm 3
Updated