atm 6.xlsx

 1. Povolení ke vzletu ze stejné RWY nebude obvykle vydáno dokud odlétávající letadlo nepřeletí
  konec dráhy v používánínebo nezahájí zatáčku nebo dokud všechna přistávající letadla neuvolnila dráhu v používání.
 2. Snížení hlukové zátěže nesmí být určujícím faktorem pro stanovení dráhy, když je základna význačné oblačnosti nižší než:
  kdy je základna význačné oblačnosti nižší než 150 m (500 ft) nad letištěm
 3. Snížení hlukové zátěže nesmí být určujícím faktorem pro stanovení dráhy pro vzlet, když je dohlednost nižší než:
  menší než 1900 m
 4. Snížení hlukové zátěže nesmí být určujícím faktorem pro stanovení dráhy, když je boční složka větru, včetně nárazů větší než:
  15 kt (28kmh)
 5. Snížení hlukové zátěže nesmí být určujícím faktorem pro stanovení dráhy, když je zadní složka větru včetně nárazů větší než:
  5 kt (9kmh)
 6. Po přijetí povolení k okamžitému vzletu letadlo před vstupem na dráhu musí
  musí letadlo z pojíždění vjet na dráhu a vzletět bez zastaven
 7. Přistávajícímu letadlu se obvykle nepovolí přeletět práh dráhy při jeho konečném přiblížení dokud
  dokud předchozí odlétávající letadlo nepřeletělo konec dráhy v používání nebo nezahájilo zatáčku nebo dokudvšechna předchozí přistávající letadla neopustila dráhu v používán
 8. Povolení pro přistání
  Musí obsahovat označení (číslo) dráhy.
 9. Může se od letadla kategorie HEAVY požadovat aby přistálo za dotykovou zónou dráhy?
  Ne
 10. Může se od letadla kategorie STŘEDNÍ požadovat aby přistálo za dotykovou zónou dráhy?
  Ano
 11. TWR musí zajistit záznam o pohybech vozidel a osob na provozní ploše
  a pro zajištění bezpečnosti provozu na této ploše vést tento záznam po celou dobu uplatňování těchto postupů, a to před tím, než se začnou uplatňovat postupy za nízké dohlednosti.
 12. Příslušný úřad ATS musí stanovit pravidla pro zahájení a pokračování provozu přesného přiblížení kategorie II/III a rovněž pro provádění za podmínek, kdy RVR je nižší
  550 m
 13. Provoz za nízké dohlednosti musí být zahájen
  letištní řídící věží
 14. Kdykoliv se přeruší všechny lety VFR na letišti, letištní řídící věž musí mimo jiné
  a) pozdržet všechny VFR odlety; b) vyzvat všechny místní lety letící podle VFR k návratu nebo získat souhlas k provedení zvláštních letů VFR; c)oznámit přijatá opatření přibližovacímu stanovišti nebo oblastnímu středisku řízení; d) oznámit všem provozovatelům nebo jejich určeným zástupcům důvod takového opatření, je-li to nutné nebo je tak požadováno
 15. Rozstupy mezi zvláštními lety VFR navzájem se
  musí zajišťovat, když je tak předepsáno příslušným úřadem ATS
 16. Mezi zvláštními lety VFR a lety IFR musí být
  zajištěn vždy v řízeném okrsku bez ohledu na třídu vzdušného prostoru
 17. Dovolují-li to provozní podmínky, smí se povolit zvláštní lety VFR se souhlasem stanoviště, které poskytuje:
  přibližovací službu řízení
 18. Zvláštním letům VFR se smí vstoupit do CTR za účelem přistání není-li přízemní dohlednost menší než
  1500 metrů
 19. Světla vizuální sestupové soustavy patří do
  Přibližovací světla
 20. Stop příčky patří do světel:
  Světla pojezdové dráhy
 21. O získání identifikace pilot
  musí být informován
 22. Kritický bod (Hot Spot) je místo na:
  na pohybové ploše letiště, na kterém v minulosti došlo nebo u kterého existuje potenciální riziko srážky nebo narušení dráhy, a kde je nutná zvýšená pozornost pilotů/řidičů.
 23. Uplatňování identifikačních postupů pomocí PSR bez použití SSR způsobem porovnání pozorované indikace radarové polohy s letadlem o němž je známo, že právě vzlétlo je možné za předpokladu, že identifikace je získána do vzdálenosti
  2 km (1NM) od konce použité dráhy
 24. Patří do minimálních požadavků na informace získané z radaru informace radarové mapy?
  ANO
 25. Při uplatňování identifikačních postupů pomocí PSR bez použití SSR způsobem porovnání konkrétní indikace radarové polohy hlášené letadlem nad bodem tento
  musí být zobrazen na situačním zobrazení
 26. Informace o poloze předávané letadlům se musí udávat následující formou
  a) jako dobře známá zeměpisná poloha; b) magnetickou tratí a vzdáleností k význačnému bodu, navigačnímu prostředku na trati nebo přibližovacímu prostředku; c) směrem (použitím hlavních směrů kompasu) a vzdáleností od známé polohy; d) vzdáleností k bodu dotyku, je-li letadlo na konečném přiblížení; nebo e) vzdáleností a směrem od osy tratě ATS
 27. Je-li letadlo na konečném přiblížení, informace o poloze se musí udávat
  vzdáleností k bodu dotyku
 28. Jestliže i po potvrzení o správném nastavení tlaku není zobrazená informace o hladině předávána módem C v rozmezí povolené tolerance, provede řídící podle okolností toto opatření
  požádat pilota, aby ukončil vysílání módu C nebo vysílání údajů o výšce z ADS-B, za předpokladu, že to nezpůsobí ztrátu informací o poloze a identitě
 29. Jestliže letadlo udržuje hladinu mimo vzdušný prostor RVSM, pak hladina přidělená letadlu se považuje za udržovanou, jestliže informace o hladině odvozená z tlakové nadmořské výšky nevykazuje rozdíl od přidělené hladiny více než
  90 m (300ft) s výjimkou, kdy příslušný úřad ATS stanoví menší hodnotu, ne však méně než ±60 m (±200 ft), je-li to vhodnější.
 30. Jestliže bylo letadlu letícímu mimo vzdušný prostor RVSM povoleno opustit hladinu, považuje se jeho manévr za zahájený a dříve obsazená hladina za uvolněnou, pokud informace o hladině odvozená tlakové nadmořské výšky vykazuje v očekávaném směru od dříve přidělené hladiny více než
  300ft
 31. Hladina povolená letadlu letícímu mimo vzdušný prostor RVSM se považuje za dosaženou, jestliže informace o hladině odvozené z tlakové nadmořské výšky nevykazují větší rozdíl než 300 stop. Tyto informace musí být
  tří po sobě jdoucích aktualizací zobrazení, tří po sobě jdoucích aktualizací ze senzoru nebo po dobu 15 sekund, podle toho, který čas je delší,
 32. Jestliže je stanoveno menší kritérium pro určování obsazené hladiny při využívání Informací o hladině odvozené z tlakové nadmořské výšky, nesmí být toto však nižší než
  200ft
 33. Tolerance odchylky, určující zda informace o hladině odvozená z tlakové nadmořské výšky je přesná musí být mimo vzdušný prostor RVSM
  musí být ±90 m (±300 ft), s výjimkou, kdy příslušný úřad ATS stanoví menší hodnotu, ne však méně než ±60 m (±200 ft), je-li to vhodnější. Informace o geometrické výšce nesmí být použita pro zajišťování rozstupu.
 34. Jestliže je letadlo vybaveno módem S se schopností vysílat identifikaci letadla, musí v případě, že na let není podán letový plán vysílat
  poznávací značku letadla.
 35. Seřídit situační zobrazení a ověřovat jeho přesnost v souladu s technickými instrukcemi má povinnost
  řídící
 36. Pokud se provádí identifikační postup pomocí PSR bez použití SSR způsobem zjištění kurzu letadla a následným sledováním jeho tratě, musí se letadlu přikázat provést jednu nebo více změn kurzu a porovnáním pohybů konkrétní indikace radarové polohy s provedením vydaných a letadlem potvrzených instrukcí. Změny kurzu musí být o
  o 30° a více
 37. Letadlu, kterému se poskytovala přehledová služba ATS formou vektorování a kterému byl vydán pokyn k přechodu na vlastní navigaci
  musí se předat informace o poloze, jestliže vydané pokyny odvedly jej z dříve přidělené trati
 38. Je-li prováděno vektorování nesmí být letadlo vyjma, kdy je uskutečňováno předání řízení,vektorováno blíže k hranici vzdušného prostoru za který řídící odpovídá než
  2,5 NM
 39. řídící musí vydávat při vektorování taková povolení, která zajistí, že po celou dobu bude dodržena předepsaná bezpečná výška nad překážkami, dokud pilot nedoletí na bod, ve kterém přejde na vlastní navigaci.Toto ustanovení se týká
  pouze letů IFR
 40. řídící musí vydávat při vektorování taková povolení, která zajistí, že po celou dobu bude dodržena předepsaná bezpečná výška nad překážkami, dokud pilot nedoletí na bod, ve kterém přejde na vlastní navigaci.Týká se toto ustanovení i případu, kdy byla letadlu povolena přímá trať a není vektorováno?
  ano
 41. Jestliže pilot žádá navigační pomoc
  od stanoviště řízení letového provozu poskytujícího přehledové služby ATS,musí uvést důvod(např. vyhnout se oblastem nepříznivého počasí nebo nespolehlivé směrové přístroje) a poskytnout za daných okolností co nejvíce možných informací.
 42. Radarové rozstupy se musí obecně uplatňovat
  S výjimkou stanovenou v ust. 8.7.2.8, 8.7.2.9 a 8.8.2.2 se minima rozstupů specifikovaná v ust. 8.7.3 musí uplatňovatpouze mezi identifikovanými letadly, když je přiměřená jistota, že identifikace bude udržena.
 43. Je-li tak schváleno příslušným úřadem ATS, radarové rozstupy založené na použití RPS a/nebo PSR se musí uplatňovat tak, aby předepsané minimum rozstupu bylo mezi
  Středy stop PSR a/nebo RPS
 44. Není-li tak schváleno příslušným úřadem ATS, radarové rozstupy založené na použití PSR stop a odpovědí SSR se musí uplatňovat tak, aby předepsané minimum rozstupu bylo mezi
  středem stopy PSR a nejbližším okrajem odpovědi SSR
 45. Okraje indikací radarových poloh se
  se nesmí za žádných okolností dotknout nebo překrývat, dokud mezi dotyčnými letadly není zajištěn vertikální rozstup, bez ohledu na typ zobrazovaných indikací polohy a uplatněné minimum rozstupu
 46. Smí se uplatnit radarový rozstup mezi odlétávajícím letadlem a letadlem které vzlétá a není ještě identifikováno?
  ano
 47. Mezi vyčkávajícími letadly nad stejným vyčkávacím bodem je
  nesmí být uplatňován radarový rozstup (musí mít vertikální, nesmí být dva v jedné hladině)
 48. Použití radaru v letových provozních službách se musí omezit na
  stanovené prostory krytí
 49. Za seřízení situační zobrazení a za ověření jeho přesnosti v souladu s technickými instrukcemi odpovídá
  řídící letového provozu
 50. Jakmile je identita letadla zjištěna
  musí být o tom pilot informován před poskytováním přehledové služby ATS
Author
Anonymous
ID
332520
Card Set
atm 6.xlsx
Description
atm 6
Updated