atm 5.xlsx

 1. Mezi letadly vyčkávajícími za letu a ostatními letadly, buď přilétávajícími, odlétávajícími nebo na trati musí být zajištěn vertikální rozstup od hranice vyčkávacího prostoru kdykoliv jsou letadla kterých se to týká ve vzdálenosti
  do 5 minut (letu od vyčkávacího prostoru nebo ve vzdálenosti předepsané příslušným úřadem (ÚCL) (viz Obr. 5-36), s vyjímkou, kdy je zajištěn příčný rozstup.)
 2. Je možné letadlu pro udržení bezpečného a spořádaného toku letového provozu nařídit, aby kroužilo ve své současné nebo jakékoli jiné poloze?
  Ano. (Pro udržení bezpečného a spořádaného toku provozu může být letadlu nařízeno, aby kroužilo ve své současné nebo jakékoli jiné poloze za předpokladu, že je zajištěna požadovaná bezpečná výška nad překážkami.)
 3. Oznámí-li pilot letadla, které provádí přiblížení ve sledu úmysl vyčkávat na zlepšení počasí nebo z jiných důvodů, zatím co ostatní letadla vyjadřují úmysl pokračovat v přiblížení na přistání, pilotovi, který si přeje vyčkávat se vydá povolení
  se vydá povolení na sousední bod vyčkávání, aby tam vyčkával na změnu počasí nebo přesměrování. Jinou možností je vydat letadlu povolení zařadit se do nejvyšší hladiny ve sledu přiblížení tak, aby ostatním vyčkávajícím letadlům bylo umožněno přistát. Když se tak požaduje, musí se provést koordinace se sousedním stanovištěm ATC nebo řídícím sektorem, aby se zabránilo konfliktu s provozem pod pravomocí tohoto stanoviště nebo sektoru.
 4. Při postupech pro časově vymezená přiblížení se musí stanovit vhodný bod na dráze přiblížení a letadlům se musí udávat čas, kdy mají přeletět stanovený bod ve směru k letišti, který stanovuje stanoviště poskytující
  přibližovací službu řízenía oznámen letadlu dostatečně včas, aby to umožnilo pilotovi příslušně upravit dráhu letu.
 5. Předpokládaný čas přiblížení je čas, ve kterém ATC očekává, že přilétávající letadlo po zdržení
  opustí vyčkávací fix (bod) k dokončení svého přiblížení na přistání.
 6. Čas, ve kterém ATC očekává, že přilétávající letadlo po zdržení opustí vyčkávací bod k dokončení svého přiblížení na přistání je
  předpokládaný čas zahájení přiblížení
 7. Opravy předpokládaného času přiblížení se musí vysílat letadlu bez zdržení, kdykoliv se tento liší od dříve oznámeného o
  5 minut nebo vícenebo o takovou kratší dobu, jaká byla stanovena příslušným úřadem ATS nebo dohodnuta mezi dotyčnými stanovišti ATS
 8. Předpokládaný čas přiblížení musí být vyslán letadlu nejrychlejším způsobem, kdykoliv se předpokládá, že letadlo bude žádáno vyčkávat
  30 minut nebo více.
 9. Mezi prvky informací , které musí vyslat přilétávajícím letadlům stanoviště poskytující přibližovací službu řízení, patří
  platné podmínky povrchu dráhy v případě srážek nebo jiných dočasných nebezpečí
 10. Mezi informace, které se musí vyslat letadlu při zahájení konečného přiblížení, patří
  platná hodnota dohlednosti ve směru přiblížení a přistánía) význačné změny směru a rychlosti průměrného přízemního větru; Poznámka: Význačné změny stanovuje Předpis L 3, Hlava 4. Má-li však řídící k dispozici informace o větru ve formě složek, význačnými změnami se rozumí:  hlavní čelní složka větru: 19 km/h (10 kt)  hlavní zadní složka větru: 4 km/h (2 kt)  hlavní boční složka větru: 9 km/h (5 kt) b) nejnovější informace, jestliže jsou k dispozici, o střihu větru a/nebo turbulenci v prostoru konečného přiblížení; c) platná hodnota dohlednosti ve směru přiblížení a přistání nebo, poskytuje-li se, platná hodnota (hodnoty) dráhové dohlednosti a její (jejich) trend. 6.6.5 Během konečného přiblížení se musí letadlu vyslat bez zdržení následující informace: a) náhlý výskyt nebezpečí (např. neschválený provoz na dráze); b) význačné výchylky platného přízemního větru vyjádřené minimálními a maximálními hodnotami; c) význačné změny podmínek povrchu dráhy; d) změny provozního stavu požadovaných vizuálních nebo jiných než vizuálních prostředků; e) pozorované změny hodnoty (hodnot) RVR v souladu s používanou stupnicí nebo změny dohlednosti ve směru přiblížení a přistání.
 11. Má-li řídící k dispozici informace o větru ve formě složek, pak význačná změna hlavní čelní složky se rozumí
  10 kt
 12. Má-li řídící k dispozici informace o větru ve formě složek, pak význačná změna hlavní boční složky se rozumí
  5 kt
 13. Má-li řídící k dispozici informace o větru ve formě složek, pak význačná změna hlavní zadní složky se rozumí
  2 kt
 14. Letištní řídící věž musí oznámit přibližovacímu stanovišti řízení, oblastnímu středisku řízení nebo letovému informačnímu středisku, nebo záchrannému koordinačnímu středisku jestliže letadlo, které bylo předáno letištní řídící věži
  Jestliže se letadlo po předání letištní řídící věži neohlásilo nebo se ohlásilo, ale ztratilo radiové spojení, a v žádném z těchto případů nepřistálo do pěti minut od předpokládaného času přistání,
 15. V případě překážky, kterou řídící zpozoruje a která by mohla ohrozit bezpečnost odlétávajícího nebo přilétávajícího letadla, musí v případě že letadlo nezahájilo rozjezd
  zrušit povolení ke vzletu
 16. Kdykoliv to bezpečnost vyžaduje, smí být některé nebo všechny lety podle VFR na letišti nebo v jeho blízkosti přerušeny
  letištní řídící věží;
 17. Letištní řídící musí nepřetržitě sledovat
  veškerý letový provoz na letišti a v jeho blízkosti, stejně tak jako provoz mobilních prostředků a personálu na provozní ploše. Sledování musí být zajištěno vizuálním pozorováním, které je v podmínkách nízké dohlednosti rozšířeno sledováním přehledovým systémem ATS, je-li k dispozici. Provoz musí být řízen v souladu s postupy zde stanovenými a všemi použitelnými pravidly stanovenými příslušným úřadem ATS. Jestliže jsou v řízeném okrsku další letiště, provoz na všech letištích se v takovém řízeném okrsku musí koordinovat tak, aby provozní okruhy nebyly konfliktní.
 18. Výrazu "dráha v používání" se používá k označení dráhy
  nebo drah, které jsou po určitou dobu považovány letištní řídící věží za nejvhodnější pro přistání a vzlety očekávaných typů letadel na letišti
 19. Informace o význačném místním provozu musí být předána
  přímo TWR nebo prostřednictvím APP
 20. Nese letištní řídící odpovědnost za to, že vždy vydá upozornění na nebezpečí způsobené turbulencí v úplavu?
  Ne
 21. Letištní řídící musí upozornit letadlo na očekávaný výskyt nebezpečí způsobeného turbulencí v úplavu
  Kdykoliv je to proveditelné
 22. Měl by letištní řídící vzít v úvahu při vydávání povolení nebo instrukcí vzlétajícím, přistávajícím nebo pojíždějícím letadlům, nebezpečí způsobené spalinami proudových motorů a proudem vzduchu za vrtulovými letadly?
  Ano
 23. Před pojížděním na vzlet se musí letadlu kromě jiného předat
  pořadí s výjimkou těch, o kterých je známo, že je letadlo již přijalo: a) dráha, která bude použita; b) směr a rychlost přízemního větru, včetně z toho vzniklého význačného kolísání; c) QNH pro nastavení výškoměru a buď na základě místních dohod, nebo na žádost letadla QFE pro nastavení výškoměru. d)teplota vzduchu pro dráhu, která bude použita, pro letadla s turbinovými motory; e) hodnota dohlednosti ve směru vzletu a počátečního stoupání, je-li menší než 10 km, HLAVA 7 PŘEDPIS L 4444 29.8.2011 7 - 3 nebo, kde je to použitelné, hodnota (hodnoty) RVR pro dráhu, která má být použita; f) správný čas
 24. Před vzletem se letadlu musí mimo jiné oznámit
  a) význačné změny směru a rychlosti přízemního větru, teploty vzduchu a hodnoty (hodnot) dohlednosti nebo RVR předávané v souladu s ust. 7.4.1.2.1; b)význačné meteorologické podmínky v prostoru vzletu a stoupání, s výjimkou, kdy je známo, že letadlo již takové informace přijalo.
 25. Před vstupem do letištního okruhu musí být letadlu mimo jiné poskytnuty, pokud není známo, že letadlo již takovou informaci přijalo
  a) dráha, která bude použita; b) směr a rychlost přízemního větru, včetně význačného kolísání; c)QNH pro nastavení výškoměrua buď na základě místních dohod, nebo na žádost letadla QFE pro nastavení výškoměru.
 26. Jednopilotním vrtulníkům by neměl být vydáván příkaz ke změně kmitočtu
  během vznášení nebo pojíždění ve vzduchu
 27. Letadlům se smí povolit pojíždět po dráze v používání
  Za účelem urychlení letového provozu smí být letadlům povoleno pojíždět po dráze v používáníza předpokladu, že to nebude mít za následek žádné zdržení nebo nebezpečí pro ostatní letadla. Kde řízení pojíždějícího letadla je prováděno řídícím pojíždění a provoz na dráze letištním řídícím, povolení k pojíždění po dráze musí být koordinováno a schváleno příslušným letištním řídícím. Řídící pojíždění by měl předat letadlo na spojení letištnímu řídícímu před vstupem letadla na dráhu.
 28. Jestliže bylo letadlo požádáno aby ohlásilo uvolnění dráhy, toto hlášení smí být předáno až když letadlo minulo vyčkávací místo
  celým letadlem
 29. Jestliže letištní řídící vyšle vozidlu pohybujícímu se na provozní ploše řízeného letiště světelný signál - červené záblesky, znamená to
  Opusťte přistávací plochu nebo pojezdovou dráhu a dívejte se po letadle
 30. Jestliže letištní řídící vyšle vozidlu pohybujícímu se na provozní ploše řízeného letiště světelný signál - bílé záblesky, znamená to
  Uvolněte provozní plochu v souladu s místními instrukcemi
 31. Záblesky dráhových nebo pojezdových světel jsou-li použity jako návěstí, musí mít následující význam, jsou-li použity TWR
  Uvolněte dráhu (pojezdovou dráhu) a pozorujte věž pro světelnou návěsť
 32. Záblesky dráhových nebo pojezdových světel se jako návěstí použijí
  V nouzových podmínkách nebo pokud nebyly vizuální signály zpozorovány
 33. Obvykle se nemusí požadovat obousměrné radiové spojení při pohybu po provozní ploše podle předem schváleného plánu TWR jedná-li se o pohyb
  Stavebního personálu a personálu provádějící údržbu
 34. Minima rozstupů mezi letadly na letištním okruhu se nezajišťují
  letadlům ve skupině
 35. Vstoupí-li letadlo do letištního okruhu bez příslušného povolení
  musí se mu přistání dovolit, jestliže jeho počínaní naznačuje, že si to přeje. Vyžadují-li to okolnosti, řídící smí nařídit letadlu, se kterým má spojení, aby uvolnilo cestu, aby se co možná nejdříve odstranilo nebezpečí vyvolané takovým nepovoleným provozem. V žádném případě se nesmí vydání povolení k přistání zdržovat.
 36. Při vydávání povolení s ohledem na přednost použijete toto pořadí
  • PŘÍLETY: a) letadlu, u kterého se očekává, že je nuceno přistát z důvodu okolností ovlivňujících bezpečnost letu (porucha motoru, nedostatek paliva apod.);
  • b) sanitním letadlům nebo letadlům dopravujícím nemocné nebo těžce zraněné osoby vyžadující rychlou lékařskou pomoc;
  • c) letadlům zapojeným do pátrání a záchrany; a
  • d) jiným letadlům, jak může být stanoveno příslušným úřadem (MD).
  • ODLETY: a) typy letadel a jejich výkony; b) tratě po vzletu; c) jakýkoli stanovený minimální odletový interval mezi vzlety; d) nutnost aplikovat minima rozstupu podle turbulence v úplavu; e) letadla, kterým by měla být dána přednost; a f) letadla, která jsou předmětem ATFM požadavků.
 37. Odlétávajícímu letadlu nebude obvykle povoleno zahájit vzlet z RWY v používání, dokud předcházející odlétávající letadlo
  nepřeletí konec dráhy v používání nebo nezahájí zatáčku nebo dokud všechna přistávající letadla neuvolnila dráhu v používání.
 38. Snížené minimum rozstupu mezi letadly využívající stejnou dráhu může stanovit při splnění daných podmínek:
  Příslušný úřad ATS
 39. Snížená minima rozstupu na dráhu, jsou-li povoleny je možno používat
  pouze za denního světla od30 minut po místním východu Slunce do 30 minut před místním západem Slunce.
 40. V kategorii 2 jsou jednomotorová vrtulová letadla s maximální schválenou vzletovou hmotností
  než 2 000 kg, avšak nižší než 7 000 kg; a dvoumotorová vrtulová letadla s maximální povolenou vzletovou hmotností nižší než 7 000 kg;
 41. Mohou být použita snížená minima mezi odlétávajícím letadlem a předcházejícím přilétávajícím letadlem
  NE. (Snížená minima rozstupu na dráhu nesmí být používána mezi odlétávajícím letadlem a předcházejícím přistávajícím letadlem.)
 42. Při uplatňování snížených minim rozstupu na dráhu musí být dodrženy tyto meteorologické podmínky
  dohlednost nesmí být nižší než 5 km a základna oblačnosti nesmí být níže než 1 000 ft.
 43. Při uplatňování snížených minim rozstupu na dráhu nesmí složka zadního větru překročit :
  5 kt
 44. Na letišti je vybudována dráha 06/24. Musí být stanoveny pro dráhu 06 zvlášť a pro 24 rovněž zvlášť snížená minima rozstupu pro dráhu, pokud tato chceme používat?
  ANO
 45. Používají se snížená minima na dráhu pro přistání. Následující přistávající letadlo Kategorie 1 může minout práh RWY, jestliže předcházející letadlo je Kategorie 1 nebo 2 a které přistálo nebo minulo bod nejméně:
  ................. a je v pohybu a uvolní RWY bez pojíždění zpět po dráze
  600 metrů od prahu RWY
 46. Používají se snížená minima na dráhu pro přistání. Následující přistávající letadlo Kategorie 2 může minout práh RWY, jestliže předcházející letadlo je Kategorie 1 nebo 2 provedlo vzlet a minulo bod nejméně
  1500 metrů od prahu RWY
 47. Používají se snížená minima na dráhu pro přistání. Následující přistávající letadlo Kategorie 2 může minout práh RWY, jestliže předcházející letadlo je Kategorie 1 nebo 2 a které přistálo nebo minulo bod nejméně: .............. a je v pohybu a uvolní RWY bez pojíždění zpět po dráze
  1500 metrů od prahu RWY
 48. Používají se snížená minima na dráhu pro přistání. Následující přistávající letadlo může minout práh RWY, jestliže předcházející letadlo je Kategorie 3 a které přistálo nebo minulo bod nejméně: .............a je v pohybu a uvolní RWY bez pojíždění zpět po dráze
  2400 metrů od prahu RWY
 49. Když se před vzletem vyžaduje letové povolení, povolení ke vzletu se
  nesmí vydat, dokud letové povolení nebylo dotyčnému letadlu předáno a jím potvrzeno
 50. Při přijetí povolení k okamžitému vzletu před vstupem na dráhu, letadlo
  musí letadlo z pojíždění vjet na dráhu a vzletět bez zastavení.
Author
Anonymous
ID
332519
Card Set
atm 5.xlsx
Description
atm 5
Updated