atm 2.xlsx

 1. Letová informační služba poskytovaná letům musí navíc k základním informacím zahrnovat poskytování informací týkajících se hlášených nebo předpovídaných meteorologických podmínek na
  letištích odletu, určení a náhradních letištích;
 2. Letová informační služba poskytovaná letům VFR musí navíc k základním informacím zahrnovat poskytování dostupných informací, týkajících se provozních a meteorologických podmínek
  na trati letu, které mohou znemožnit provedení letu podle pravidel letu za viditelnosti.
 3. Meteorologické informace a provozní informace týkající se navigačních prostředků a letišť, které jsou zahrnuty v letové informační službě musí být, kdykoliv jsou k disposici, poskytovány
  poskytovány provozně uceleným způsobem.
 4. Jestliže letadlo potvrdí příjem ATIS, které již není platné postupuje řídící letového provozu takto
  Vyšle letadlu každý prvek informace, který potřebuje obnovu bez zdržení.
 5. Pohotovostní služba musí být poskytována
  a) všem letadlům, kterým se poskytuje služba řízení letového provozu; b) pokud je to proveditelné, všem ostatním letadlům, která mají podaný letový plán nebo letadlům, jinak známým letovým provozním službám; a c) kterémukoliv letadlu, o kterém je známo nebo se předpokládá, že je předmětem protiprávního činu.
 6. Jako ústředí pro shromažďování informací a předávání těchto informací o údobí nouze letadel letících v letové oblasti nebo řízené oblasti, které se to týká a za předávání takových informací příslušnému záchrannému koordinačnímu středisku musí sloužit
  Letová informační střediska nebo oblastní střediska řízení
 7. Dojde-li ke stavu nouze u letadla v době, kdy je řízeno letištní řídící věží nebo přibližovacím stanovištěm řízení, musí toto stanoviště ihned o tom uvědomit příslušné
  záchranné koordinační středisko
 8. Když nedošla žádná zpráva z letadla během 30 minut po čase, kdy měla být přijata nebo od doby, kdy byl učiněn první neúspěšný pokus o navázání spojení s takovým letadlem, podle toho, co nastane dříve, nebo když letadlo nepřiletělo do 30 minut, od vypočítaného času příletu naposledy oznámeného nebo vypočítaného stanovištěm letových provozních služeb, podle toho co nastane později s výjimkou, kdy není pochyb o bezpečnost letadla a všech osob na palubě, musí stanoviště letových provozních služeb uvědomit záchranná koordinační střediska a oznámit jim údobí
  nejistoty
 9. Když po údobí nejistoty, následné pokusy o navázání spojení s letadlem byly neúspěšné a dotazy na jiné zdroje, nepřinesly nové zprávy o letadle, nebo když, letadlo, které obdrželo povolení přistát, nepřistálo během pěti minut od vypočítaného času přistání a spojení s ním nebylo znovu navázáno, nebo když byla přijata informace, která naznačuje že provozní způsobilost letadla se zhoršila, ale ne do té míry, aby bylo pravděpodobné vynucené přistání, vyjma, kdy existuje důkaz, který zmírňuje obavy o bezpečnost letadla a všech osob na palubě, nebo když je známo nebo se předpokládá, že letadlo je předmětem protiprávního činu musí stanoviště letových provozních služeb ihned uvědomit záchranná koordinační střediska a oznámit jim údobí
  pohotovosti
 10. Když letadlo, které obdrželo povolení přistát, nepřistálo během pěti minut od vypočítaného času přistání a spojení s ním nebylo znovu navázáno musí se vyhlásit údobí
  pohotovosti
 11. Oznámení záchrannému koordinačnímu středisku musí jako první bod obsahovat označení příslušné danému údobí v tomto pořadí
  a) INCERFA, ALERFA nebo DETRESFA, které je příslušné danému údobí nouze; b) služebna a osoba, která volá; c) povaha nouze; d) důležité informace z letového plánu; e) stanoviště, které naposledy udržovalo spojení, čas a použité prostředky; f) poslední hlášená poloha a jak byla určena; g) barva a charakteristické znaky letadla; h) nebezpečné zboží přepravované jako náklad; i) jakákoliv opatření, která učinila ohlašující služebna; a j) další související poznámky
 12. Letové informační středisko musí mít v prostoru své působnosti zařízení pro spojení s následujícími stanovišti
  a) oblastním střediskem řízení, pokud není sloučeno, b) přibližovacími stanovišti řízení, c) letištními řídícími věžemi.
 13. V letištní provozní zóně se poskytuje
  letištní letová informační a pohotovostní služba známému provozu
 14. V letectví musí být jako horizontální referenční systém používán světový geodetický systém. Tento systém má označení:
  WGS-84
 15. Použitelná délka vzletu (TODA) je
  použitelné délka rozjezdu zvětšená o délku předpolí, pokud je zřízeno. (TORA+Clearway)
 16. Použitelná délka přerušeného vzletu (ASDA) je
  použitelná délka rozjezdu zvětšená o délku dojezdové dráhy, pokud je zřízena. (TORA+Stopway)
 17. Předpolí (CWY) navazuje na
  použitelnou délku rozjezdu
 18. Délka dojezdové dráhy (SWY) je zahrnuta do
  ASDA Použitelná délka přerušeného vzletu
 19. Který předpis obsahuje ustanovení upravující požadované fyzické vlastnosti a překážkové roviny letišť ?
  L-14
 20. Dráhový pás/pás RWY (Runway strip) je zřízen a určen k
  Vymezená plocha včetně RWY a dojezdové dráhy, pokud je zřízena, určená:a)ke snížení nebezpečí poškození letadla v případě jeho vyjetí z RWY ab)k zajištění bezpečnosti letadla letícího nad pásem RWY při vzletu nebo přistání.
 21. Koncová bezpečnostní plocha (RESA) je určena
  ...určená především ke snížení nebezpečí poškození letounu v případě jeho předčasného dosednutí nebo vyjetí za konec RWY.
 22. Kódové značení letišť se skládá z
  kódové číslo a písmeno- pro účely projektování letiště musí být určeno v souladu s vlastnostmi letounu, pro který je vybavení určeno. (L-14 1.6.1)
 23. Vyčkávací místo RWY musí být zřízeno tak, že
  pojíždějící letadlo nebo mobilní prostředek nemohou narušit (nenaruší) překážkovou plochu nebo rušit provoz radionavigačních prostředků (L14 3.12.3)
 24. Závazné informace o fyzikálních vlastnostech TWY jsou publikovány
  v AIP, AD 2.8
 25. V případě rovnoběžných RWY musí být poznávací číslo každé RWY doplněno dále uvedeným písmen/em/y v pořadí zleva doprava při pohledu ze směru přiblížení
  z dvoumístného čísla, jež vyjadřuje nejbližší desítku magnetického severu a na rovnoběžných RWY musí být doplněno písmenem
 26. Bezpečnostní značení odbavovací plochy musí být barvy
  nápadné,přednostně červené
 27. Světelná sestupová soustava pro vizuální přiblížení musí být zřízena jako pomůcka pro přiblížení na RWY
  • bez ohledu na to, zda je RWY vybavena jinými vizuálními nebo nevizuálními pomůckami, jestliže je splněna jedna nebo více následujících podmínek:
  • a)RWY je používána proudovými letouny nebo jinými letouny s obdobnými požadavky na jejich vedení;b) pilot kteréhokoliv typu letounu může mít potíže při rozhodnutí při přiblížení následkem:
  • 1) nevyhovujícího vizuálního vedení, které se vyskytuje při přiblížení nad vodní plochou nebo nad nevýrazným terénem za dne nebo při nedostatečném okolním osvětlení v přibližovacím prostoru za noci; nebo
  • 2) klamné informace vyvolané vlivem okolního terénu nebo sklonů RWY;
  • c) přítomnost objektů v přibližovacím prostoru může vyvolat vážné nebezpečí, sestupuje - li letoun pod stanovenou sestupovou rovinou, zejména neexistují-li žádné nevizuální nebo jiné vizuální prostředky poskytující výstrahu o takových objektech,
  • d) fyzické podmínky u obou konců RWY představují vážné nebezpečí v případě dosednutí letounu před prahem dráhy nebo jeho vyjetí za konec RWY;
  • e) terén nebo převládající meteorologické podmínky jsou takové, že letoun může být během přiblížení vystaven neobvyklé turbulenci.
 28. Denní překážkové značení objektů se skládá
  jQuery110103400025328464684_1498383196792?červené a bílé barvy???
 29. Překážková návěstidla umístěná na mobilních prostředcích, souvisejících s pohotovostí
  musí vydávat modré záblesky (typu C, musí vydávat záblesky modré barvy (a ostatní umístěná na jiných mobilních prostředcích záblesky žluté barvy.))
 30. Překážková návěstidla umístěná na ostatních mobilních prostředcích, souvisejících s obsluhou na stání/FOLLOW ME
  dle testu musí vydávat bílé záblesky (žluté barvy ???musí být nízké svítivosti typu D pro Follow me, Typu A pro mosty, typu C pro ostatní mobilní prostředky???)
 31. Značení nepoužitelnosti RWY musí být
  • 7.1.2 Značení nepoužitelnosti musí být umístěno na dočasně uzavřené RWY nebo pojezdové dráze nebo jejich části s výjimkou případu jejich krátkodobého uzavření, přičemž však je službami řízení letového provozu zajištěna dostatečná výstraha.
  • 7.1.2.1 Značky nepoužitelnosti musí být umístěny na dočasně uzavřené nezpevněné RWY nebo pojezdové dráze nebo jejich části s výjimkou případu jejich krátkodobého uzavření, přičemž však je zajištěna dostatečná výstraha jiným způsobem.Umístění7.1.3 Na RWY musí být značení nepoužitelnosti umístěno na každém konci RWY, nebo její části
  • vyhlášené za uzavřenou a doplňkové značení musí být umístěno tak, aby vzdálenosti mezi značením nepřekročily 300 m. Na pojezdové dráze musí být značení nepoužitelnosti umístěno nejméně na každém konci pojezdové dráhy, nebo její uzavřené části.
  • 7.1.3.1 Na nezpevněné RWY musí být značky nepoužitelnosti umístěny na každém konci RWY nebo její části vyhlášené za uzavřenou. Na pojezdové dráze musí být značky nepoužitelnosti umístěny nejméně na každém konci pojezdové dráhy, nebo její uzavřené části.
 32. Značení nepoužitelnosti TWY musí být
  žluté barvy, tvar kříže
 33. Letištní pohotovostní plán musí být sestaven pro
  každé letiště. (Letištní pohotovostní plán musí zajišťovat koordinaci činností potřebných v případě výskytu mimořádné události na letišti nebo v jeho okolí.)
 34. Letištní pohotovostní plán musí být ověřován prováděním
  • a)celoletištního cvičení mimořádných událostív intervalech nepřesahujících dva roky a dílčími cvičeními mimořádných událostí v průběhu roku k zajištění, aby jakékoliv nedostatky zjištěné během celoletištního cvičení mimořádných událostí byly odstraněny; nebo
  • b)sérií modulových zkoušekzahájených během prvního roku a vyúsťujících v celoletištní cvičení mimořádných událostí v intervalu nepřesahujícím tři roky;
  • A vyhodnocován následně, nebo po skutečné mimořádné události, tak, aby byly odstraněny jakékoliv nedostatky zjištěné během takových cvičení nebo skutečných událostí
 35. Kategorie letiště pro záchrannou a požární službu musí být odvozena od
  Celkové délky a maximální šířkytrupu letounu běžně používající letiště
 36. Ukazatel směru větru musí být umístěn
  tak, aby byl viditelný z letících letadel nebo z letadel na pohybové ploše a aby při tom nebyl ovlivňován vzdušnými víry, vyvolanými blízkými objekty.
 37. RWY pro nepřesné přístrojové přiblížení je
  Přístrojová RWY vybavená vizuálními prostředky a nevizuálním prostředkem zajišťujícím alespoň směrové vedení dostatečné pro přímé přiblížení
 38. RWY pro přesné přiblížení I. kategorie je
  RWY vybavená vizuálními prostředky a nevizuálními prostředky určená pro přistání po přístrojovém přiblížení typu B s výškou rozhodnutí (DH) ne menší než 60 m (200 ft) a buď s dohledností ne menší než 800 m anebo s dráhovou dohledností ne menší než 550 m.
 39. Postupy za podmínek nízké dohlednosti (LVP) jsou
  soubory podmínek, které nastanou a soubory podmínek, které se musí vytvořit k zajištění bezpečného provozu při vzletech za nízké dohlednosti, při přiblížení na přistání II. a III. kategorie podle klasifikace ICAO a při přistání. LVP také charakterizujeme jako podmínky zabezpečení opatření pro bezpečný a plynulý provoz i při stížených meteorologických podmínkách.
 40. ICAO definuje poskytování AIS a leteckých map v:
  Annex 4 a annex 15
 41. ICAO Annex 4 definuje povinnosti státu v oblasti:
  Leteckých map
 42. Účelem AIS je:
  poskytování leteckých dat a leteckých informací potřebných pro bezpečnost, pravidelnost a hospodárnost letového provozu, Dočkal: Zajistit tok informací a dat a zajistit výměnu dat mezi AISy, Zajistit informace adekvátní, kvalitní a včasné. A publikovat informace pro stát.
 43. Integrovaný soubor leteckých informací se skládá z následujících částí:
  1. AIP včetně změnové služby 2. AIP Supplement 3. NOTAM a PIB 4. AIC 5. číselný kontrolní seznam platných NOTAM a seznam platných NOTAM v otevřené řeči
 44. AIRAC je:
  regulovaný systém řízení leteckých informací (jehož účelem je v časovém předstihu informovat o událostech způsobujících význačné změny v provozní praxi)
 45. NOTAM je určen k oznámení informací:
  o zřízení, stavu nebo změně kteréhokoli leteckého zařízení, služby nebo postupů, nebo o nebezpečí, jejichž včasná znalost je nezbytná pro pracovníky, kteří se zabývají letovým provozem
 46. Předletový informační bulletin je:
  přehled informací provozního významu připravený před vzletem z platných NOTAMů
 47. SNOWTAM je:
  NOTAM zvláštní série oznamující stanovenou formou nebezpečné podmínky na pohybové ploše způsobené sněhem, ledem, tajícím sněhem nebo stojící vodou původem ze sněhu, tajícího sněhu nebo ledu nebo jejich odstranění
 48. Oblastní službu řízení musí poskytovat
  Služba řízení letového provozu pro řízené lety v řízených oblastech. (ACC nebo APP)
 49. Pohotovostní službu v řízeném vzdušném prostoru a na řízených letištích poskytuje
  stanoviště letových provozních služeb? (já bych i řekl, že stanoviště ŘLP)
 50. Letovou informační službu v řízeném vzdušném prostoru a na řízených letištích poskytuje
  stanoviště řízení letového provozu
Author
Anonymous
ID
332516
Card Set
atm 2.xlsx
Description
atm 2
Updated