atm 4.xlsx

 1. Použít slovo „těžká“ musí letadla kategorie turbulence v úplavu „těžká“ použít bezprostředně za volacím znakem při prvním radiotelefonním spojení
  se stanovišti ATS.
 2. Převodní hladina musí být
  nejbližší letová hladina nad převodní nadmořskou výškou
 3. Převodní hladinu, která se má použít v blízkosti letiště musí stanovit
  příslušné stanoviště ATS na základě hlášení QNH a předpovědi tlaku na střední hladině moře, je-li tak požadováno
 4. Údaj QNH se vztahuje k
  když je nastaven výškoměr na QNH, ukazuje nadmořskou výšku;
 5. Hlášení o poloze musí kromě jiného obsahovat
  příští polohu a čas jejího přeletu (1) identifikaci letadla; 2) polohu; 3) čas; HLAVA 4 PŘEDPIS L 4444 letovou hladinu nebo nadmořskou výšku včetně prolétávané hladiny a povolené hladiny, jestliže povolená hladina není udržována; ; a 6) následující význačný bod)
 6. Od požadavku hlášení poloh přeletu každého povinného hlásného bodu nebo intervalu mohou být lety osvobozeny za podmínek stanovených
  příslušným úřadem ATS a při této aplikaci by se mělo přihlédnout k meteorologickému požadavku na provádění hlášení pravidelných pozorování z letadel.
 7. Příslušné stanoviště letových provozních služeb
  Příslušné stanoviště ATS může vyžadovat další hlášení v kratších časových intervalech.
 8. Při obdržení mimořádného hlášení meteorologických informací přijatých z letadla hlasovým spojením, musí stanoviště letových provozních služeb předat tyto bez zdržení jejich
  přidruženým meteorologickým výstražným službám
 9. Vertikální nebo horizontální rozstupy se musí zajistit mezi
  lety IFR ve vzdušných prostorech A,B, C, D, E
 10. Vertikální nebo horizontální rozstupy se musí zajistit mezi lety IFR a VFR
  B,C
 11. Vertikální nebo horizontální rozstupy se musí zajistit mezi lety VFR a lety IFR
  B,C (v testu bylo jen C)
 12. Letadlu letícímu podle pravidel letu IFR může být vydáno, za denního světla, povolení ke stoupání nebo klesání podmíněné dodržováním vlastních rozstupů za VMC jen
  ve vzdušném prostoru tříd D a E
 13. IFR letu může být vydáno povolení pro stoupání nebo klesání podmíněné dodržováním vlastních rozstupů
  za podmínek VMC v prostorech třídy D a E
 14. Minimum vertikálního rozstupu (VSM) pod letovou hladinou 290 ve vzdušném prostoru, jež není předmětem regionální dohody je
  300 m (1000 ft)
 15. Minimum vertikálního rozstupu nad letovou hladinou 290 ve vzdušném prostoru jež je předmětem regionální dohody do FL 410 je
  300 m (1000 ft)
 16. Pokud je regionální dohodou stanoveno minimum vertikálního rozstupu 1000 ft je možno tento rozstup použít
  nad FL 290 do FL 410 (ne včetně)
 17. Vertikální rozstup se zajišťuje požadavkem, aby letadla používající předepsané postupy pro nastavení výškoměru
  létala v různých letových hladinách nebo nadmořských výškách
 18. Pokud je to proveditelné, cestovní hladiny letadel letících na stejné cílové letiště
  Musíbýt přidělovány způsobem odpovídajícím přibližovacímu sledu na cílovém letišti.
 19. Letadlu se smí přidělit hladina dříve obsazená jiným letadlem po tom, kdy
  toto letadlo oznámilo její uvolnění
 20. Úkoly letových provozních služeb nezahrnují povinnosti předcházet srážce s terénem vyjma, kdy
  je letadlo vektorováno
 21. ACC obvykle musí povolit letadlu jen jednu cestovní hladinu letadlu za hranicí své řízené oblasti, to je tu cestovní hladinu
  v níž letadlo vstoupí do následující řízené oblasti
 22. Letadlo nesmí být povoleno do hladiny, která byla předtím obsazena jiným letadlem, jakmile toto letadlo oznámilo její opuštění, je-li známo, že v této hladině se vyskytuje
  silné turbulence;
 23. Pilotům letadel, kteří mají mezi sebou přímé spojení, může být povoleno udržovat stanovený vertikální rozstup mezi jejich letadly během stoupání nebo klesání. Toto povolení může být vydáno pouze
  s jejich souhlasem
 24. Příčný rozstup při použití stejného navigačního zařízení se zajišťuje požadavkem, aby letadla letěla na stanovených tratích, které jsou rozdílné o minimální hodnoty příslušné použitému navigačnímu prostředku. Pokud je použité navigační zařízení VOR, je tato minimální hodnota
  15 stupňů
 25. Letadla odlétávající od zařízení VOR jsou usazena na radiálech rozdílných o 20 stupňů. Aby byl zajištěn příčný rozstup 15 NM musí být vzdálena od zařízení
  alespoň jedno z letadel (cca 44 NM (předpis L4444 5-18))
 26. Letadla odlétávají od zařízení NDB a jsou na tratích rozdílných o 30 stupňů. Aby byl zajištěn příčný rozstup musí být alespoň jedno ve vzdálenosti nejméně
  15 NM
 27. Jestliže se pro zajištění příčného rozstupu používá tratí jež jsou letěny na základě navigace výpočtem musí se tyto rozbíhat nejméně o
  45°
 28. Mohou být podélné rozstupy mezi letadly letícími po stejných tratích udržovány uplatňováním metody Machova čísla?
  Ano
 29. Mohou být podélné rozstupy mezi letadly letícími na sbíhajících se tratích udržovány metodou Machova čísla?
  Ne
 30. Ve stejné cestovní hladině a na stejné trati za sebou letí dvě letadla. Navigační prostředky dovolují časté určení polohy a rychlosti. Podélný časový rozstup je zajištěn, je-li mezi letadly minimální časový interval
  10 minut, dovolují-li navigační prostředky časté určení polohy a rychlosti
 31. Ve stejné cestovní hladině a na stejné trati za sebou letí dvě letadla, která odletěla ze stejného letiště. Letadlo vpředu trvale udržuje TAS větší nejméně o 20 kt než letadlo vzadu. Minimum podélného časového rozstupu je
  5 minut
 32. Ve stejné cestovní hladině a na stejné trati za sebou letí dvě letadla, která odletěla ze stejného letiště. Letadlo vpředu trvale udržuje TAS větší nejméně o 40 kt než letadlo vzadu. Minimum podélného časového rozstupu je
  3 minuty
 33. Ve stejné cestovní hladině a na stejné trati letí za sebou dvě letadla, která se hlásila nad stejným, přesně stanoveným význačným bodem. Letadlo vpředu trvale udržuje TAS větší nejméně o 40 kt než letadlo vzadu. Minimum podélného časového rozstupu je
  3 minuty
 34. Ve stejné cestovní hladině a na stejné trati letí za sebou dvě letadla, která se hlásila nad stejným, přesně stanoveným význačným bodem. Letadlo vpředu trvale udržuje TAS větší nejméně o 20 kt než letadlo vzadu. Minimu podélného časového rozstupu je
  5 minut
 35. Protisměrné tratě jsou tratě opačných směrů a protínající se tratě nebo jejich části, jejichž úhlový rozdíl je větší než
  135 stupňů, avšak menší než 225 stupňů a jejichž ochranné prostory se překrývají.
 36. Stejné tratě jsou tratě stejných směrů, protínající se tratě nebo jejich části, jejichž úhlový rozdíl je menší než
  45 stupňů nebo větší než 315 stupňů a jejichž ochranné prostory se překrývají.
 37. Stoupající letadlo prolétává hladinu obsazenou jiným letadlem. Obě letadla jsou na stejné trati. Navigační prostředky dovolují časté určení polohy a rychlosti. Minimální podélný časový rozstup je
  10 minut
 38. Stoupající letadlo prolétává hladinu obsazenou jiným letadlem. Obě letadla jsou na křižujících se tratích.Navigační prostředky dovolují časté určení polohy a rychlosti. Minimální podélný časový rozstup je
  10 minut
 39. Klesající letadlo prolétává hladinu obsazenou jiným letadlem. Obě letadla jsou na stejné trati. Změna hladiny se zahájí do deseti minut od okamžiku, kdy druhé letadlo ohlásí přelet přesně stanoveného hlásného bodu. Minimální podélný časový rozstup je
  5 minut
 40. Klesající letadlo prolétává hladinu obsazenou jiný letadlem. Obě letadla jsou na křižujících se tratích Navigační prostředky dovolují časté určení polohy a rychlosti. Minimální podélný časový rozstup je
  10 minut po dobu, kdy neexistuje vertikální rozstup
 41. Stoupající letadlo prolétává hladinu obsazenou jiným letadlem na protisměrných tratích. Minimum podélného časového rozstupu před vypočítaným časem minutí je
  10 minut
 42. Minimum podélného vzdálenostního rozstupu mezi letadly ve stejné cestovní hladině a na stejné trati za předpokladu, že rozstup je ověřován získáváním současných údajů DME hlášených z letadel v krátkých intervalech, aby se zajistilo neporušení tohoto minima, je
  20 NM
 43. Minimum podélného vzdálenostního rozstupu mezi letadly, kdy PVR letadla vpředu je nejméně o 20 kt vyšší než PVR letadla vzadu, ve stejné cestovní hladině a na stejné trati za předpokladu, že každé letadlo používá stanic DME na trati a rozstup je ověřován získáváním současných údajů DME hlášených z letadel v takových intervalech aby se zajistilo neporušení tohoto minima je
  10 NM
 44. Dvě letadla letící na protisměrných tratích používající DME na trati se minula. Klesání jednoho letadla do hladiny druhého letadla je možno povolit jsou-li letadla od sebe vzdálena nejméně
  10 NM
 45. Dvě letadla letící na protisměrných tratích používající DME na trati se minula. Průlet hladinou druhého letadla je možno povolit jsou-li letadla od sebe vzdálena nejméně
  10 NM
 46. Stoupající letadlo prolétává hladinou obsazenou jiným letadlem na stejné trati. Při průletu obsazenou letovou hladinou je minimum vzdálenostního rozstupu za předpokladu, že každé letadlo používá stanic DME na trati a rozstup je zajišťován získáváním současných údajů DME hlášených z letadel
  10 NM
 47. Minimum podélného vzdálenostního rozstupu s použitím RNAV a techniky Machova čísla je
  80 NM
 48. Minimum podélného vzdálenostního rozstupu 80 NM s použitím RNAV a techniky Machova čísla lze uplatňovat na stejných tratích namísto podélného časového rozstupu
  10 minut
 49. Minima podélného vzdálenostního rozstupu v prostředí RNP RNAV. Pro letadla udržující hladinu, stoupající nebo klesající na stejné trati se může při dodržení stanovených podmínek používat při RNP 10 rozstup
  50 NM
 50. Jestliže odlétávající letadla letí po tratích, rozbíhajících se nejméně o 45 stupňů ihned po vzletu tak, aby byl příčný rozstup zajištěn, je minimum rozstupu
  1 minuta
Author
Anonymous
ID
332496
Card Set
atm 4.xlsx
Description
atm 4
Updated