atm 3.xlsx

 1. Letištní pohotovostní plán musí být sestaven pro
  každé letiště. (Letištní pohotovostní plán musí zajišťovat koordinaci činností potřebných v případě výskytu mimořádné události na letišti nebo v jeho okolí.)
 2. Letištní pohotovostní plán musí být ověřován prováděním
  • a)celoletištního cvičení mimořádných událostív intervalech nepřesahujících dva roky a dílčími cvičeními mimořádných událostí v průběhu roku k zajištění, aby jakékoliv nedostatky zjištěné během celoletištního cvičení mimořádných událostí byly odstraněny; nebo
  • b)sérií modulových zkoušekzahájených během prvního roku a vyúsťujících v celoletištní cvičení mimořádných událostí v intervalu nepřesahujícím tři roky;
  • A vyhodnocován následně, nebo po skutečné mimořádné události, tak, aby byly odstraněny jakékoliv nedostatky zjištěné během takových cvičení nebo skutečných událostí
 3. Kategorie letiště pro záchrannou a požární službu musí být odvozena od
  Celkové délky a maximální šířkytrupu letounu běžně používající letiště
 4. Ukazatel směru větru musí být umístěn
  tak, aby byl viditelný z letících letadel nebo z letadel na pohybové ploše a aby při tom nebyl ovlivňován vzdušnými víry, vyvolanými blízkými objekty.
 5. RWY pro nepřesné přístrojové přiblížení je
  Přístrojová RWY vybavená vizuálními prostředky a nevizuálním prostředkem zajišťujícím alespoň směrové vedení dostatečné pro přímé přiblížení
 6. RWY pro přesné přiblížení I. kategorie je
  RWY vybavená vizuálními prostředky a nevizuálními prostředky určená pro přistání po přístrojovém přiblížení typu B s výškou rozhodnutí (DH) ne menší než 60 m (200 ft) a buď s dohledností ne menší než 800 m anebo s dráhovou dohledností ne menší než 550 m.
 7. Postupy za podmínek nízké dohlednosti (LVP) jsou
  Postupy za nízké dohlednosti (Low Visibility Precedures) jsou soubory podmínek, které nastanou a soubory podmínek, které se musí vytvořit k zajištění bezpečného provozu při vzletech za nízké dohlednosti, při přiblížení na přistání II. a III. kategorie podle klasifikace ICAO a při přistání. LVP také charakterizujeme jako podmínky zabezpečení opatření pro bezpečný a plynulý provoz i při stížených meteorologických podmínkách.
 8. ICAO definuje poskytování AIS a leteckých map v:
  Annex 4 a annex 15
 9. ICAO Annex 4 definuje povinnosti státu v oblasti:
  Leteckých map
 10. Účelem AIS je:
  poskytování leteckých dat a leteckých informací potřebných pro bezpečnost, pravidelnost a hospodárnost letového provozu, Dočkal: Zajistit tok informací a dat a zajistit výměnu dat mezi AISy, Zajistit informace adekvátní, kvalitní a včasné. A publikovat informace pro stát.
 11. Integrovaný soubor leteckých informací se skládá z následujících částí:
  1. AIP včetně změnové služby 2. AIP Supplement 3. NOTAM a PIB 4. AIC 5. číselný kontrolní seznam platných NOTAM a seznam platných NOTAM v otevřené řeči
 12. AIRAC je:
  regulovaný systém řízení leteckých informací (jehož účelem je v časovém předstihu informovat o událostech způsobujících význačné změny v provozní praxi)
 13. NOTAM je určen k oznámení informací:
  o zřízení, stavu nebo změně kteréhokoli leteckého zařízení, služby nebo postupů, nebo o nebezpečí, jejichž včasná znalost je nezbytná pro pracovníky, kteří se zabývají letovým provozem
 14. NOTAM Kód (Q) je určen pro:
  automatické zpracování notam (8 políček pro lepší třídění, aby to PC zvládl lépe zpracovat)
 15. Předletový informační bulletin je:
  přehled informací provozního významu připravený před vzletem z platných NOTAMů
 16. Z pohledu délky platnosti dělíme data/informace AIS na:
  statická a dynamická
 17. SNOWTAM je:
  NOTAM zvláštní série oznamující stanovenou formou nebezpečné podmínky na pohybové ploše způsobené sněhem, ledem, tajícím sněhem nebo stojící vodou původem ze sněhu, tajícího sněhu nebo ledu nebo jejich odstranění
 18. Oblastní službu řízení musí poskytovat
  Služba řízení letového provozu pro řízené lety v řízených oblastech. (ACC nebo APP)
 19. Pohotovostní službu v řízeném vzdušném prostoru a na řízených letištích poskytuje
  stanoviště letových provozních služeb? (já bych i řekl, že stanoviště ŘLP)
 20. Letovou informační službu v řízeném vzdušném prostoru a na řízených letištích poskytuje
  stanoviště řízení letového provozu
 21. Letový plán by měl být opraven nebo podle vhodnosti předložen nový, přesáhne-li zdržení vypočítaného času zahájení pojíždění řízeného letu o
  30min
 22. Řízení odlétávajícího letadla musí předávat stanoviště poskytující letištní službu řízení stanovišti poskytujícímu přibližovací službu řízení v případě, že převládají v blízkosti letiště meteorologické podmínky pro let podle přístrojů
  • 1) ihned po vzletu, nebo 2) když je letadlo v předepsaném bodě nebo hladině, nebo jak je uvedeno v dohodách o spolupráci nebo
  • stanoveno místními postupy.
 23. Stanoviště poskytující přibližovací službu řízení musí převzít řízení přilétávajících letadel, za předpokladu, že mu byla předána
  po dosažení dohodnutého bodu, hladiny nebo času pro předání řízení a musí je řídit po celou dobu přiblížení k letišti.
 24. Odpovědnost za řízení letadla musí být předána stanovištěm poskytujícím oblastní službu řízení v řízené oblasti stanovišti poskytujícímu oblastní službu řízení v sousední řízené oblasti
  V předpokládaném čase přeletu společných hranic
 25. Letový plán by měl být opraven nebo podle vhodnosti předložen nový, přesáhne-li zdržení vypočítaného času zahájení pojíždění neřízeného letu o
  60 minut
 26. Letová povolení se vydávají výhradně pro
  urychlení toku a zajištění rozstupů letového provozu a zakládají se na známých provozních podmínkách, které ovlivňují bezpečnost provozu letadel
 27. Jsou-li na letišti odletu podány letadlem letové plány pro různé úseky letu s mezipřistáním, nové letové povolení pro každou následující část letu
  musí být vydáno
 28. Jsou-li na letišti odletu podány letadlem letové plány pro různé úseky letu s mezipřistáním může být vydáno letové povolení na celý let
  ano, ale při splnění stanovených podmínek
 29. Stanoviště řízení letového provozu musí vydávat taková letová povolení, která jsou nezbytná pro
  zabránění srážek a udržení rychlého a spořádaného toku letového provozu
 30. Provozní podmínky na jejichž základě se vydává letové povolení
  Zahrnují též jakýkoliv provoz dopravních prostředků na používané provozní ploše
 31. Letové povolení
  nezbavuje velitele letadla jakékoliv odpovědnosti v souvislosti s možným porušením používaných pravidel a předpisů (je oprávnění vydané veliteli letadla provést let nebo v letu pokračovat za podmínek stanovených stanovištěm ŘLP)
 32. Jestliže je hladina letadla hlášena vzhledem ke QNH, pak slovo „METRŮ“ nebo „STOP“ za číslicemi
  musí následovat (Dle L4444 "následuje, jak je to vhodné". )
 33. Je-li v letovém plánu uvedeno, že počáteční část letu bude neřízený let a že následující část tohoto letu bude předmětem ATC, musí se letadlu oznámit, aby si od tohoto stanoviště ATC, v jehož prostoru bude řízený let zahájen
  vyžádal letové povolení.
 34. Letadlům, v jejichž letových plánech se stanoví, že první část letu bude předmětem ATC a že následující část bude neřízeným letem, musí se, za normálních okolností, letadlu vydat povolení
  k bodu, nad nímž řízený let skončí.
 35. Mez povolení se musí vyjádřit názvem
  příslušného význačného bodu nebo letiště nebo hranicí řízeného prostoru.
 36. Jestliže provozní podmínky nedovolují povolit požadovanou změnu letového plánu, musí se
  použít slova „NEJSEM SCHOPEN“ („UNABLE“). Jestliže to okolnosti dovolují, měla by se nabídnout alternativa tratě nebo hladiny.
 37. Fráze "POVOLENO PO TRATI LETOVÉHO PLÁNU" se smí použít k vyjádření kterékoliv tratě nebo její části za předpokladu, že
  že trať nebo její část je totožná s tou, která je uvedena v letovém plánu
 38. ATC traťová povolení musí letová posádka
  zopakovat řídícímu letového provozu
 39. Všechna povolení a příkazy pro vstup, přistání, vzlet z/od, vyčkávání v blízkosti křižování a zpětné pojíždění po dráze musí
  zopakovat řídícímu letového provozu
 40. Příkazy týkající se hladin, kurzu a rychlosti musí letová posádka
  zopakovat řídícímu letového provozu
 41. Je nutné, aby letová posádka opakovala dráhu v používání bez ohledu na to, zda byla přijata ATISem?
  Musí zopakovat bez ohledu na to, že je obsažená v ATIS
 42. Řízení dopředné rychlosti na konečném přiblížení by se nemělo provádět po bodu ve vzdálenosti
  4 NM (7km) od prahu
 43. Stanovené rychlosti by při řízení dopředné rychlosti měly být v hladinách pod FL 250 vyjádřeny v násobcích hodnoty:
  10 uzlů (20km/h) na základě IAS
 44. Stanovené úpravy při řízení dopředné rychlosti v hladinách pod 7600m (FL 250) jsou založené na
  kt IAS
 45. V hladinách pod FL 250 se úpravy rychlosti vyjadřují
  násobcích hodnoty 10 uzlů na základě IAS
 46. Je možné uplatňovat řízení vertikální rychlosti mezi letadly která jsou usazena ve vyčkávacím obrazci?
  ne, není to možné
 47. Příkazy obsahující časté změny rychlostí stoupání/klesání
  by se neměly uplatňovat.
 48. Měl by se řídící, pokud nařídí rychlost stoupání, ujistit do které hladiny může stoupající letadlo tuto rychlost udržovat?
  Ano, a musí zajistit, bude-li to třeba, že včas použije náhradní způsob pro udržení rozstupu. Řídící potřebují znát výkonové charakteristiky letadel a omezení s ohledem na současné uplatňování horizontálních a vertikálních omezení rychlostí.
 49. Změna letu IFR na let VFR je akceptovatelná, jen když zpráva iniciovaná velitelem letadla stanovišti ATS obsahuje specifickou frázi
  „RUŠÍM LET IFR“ („CANCELLING MY IFR FLIGHT„)
 50. Při povolení ke vstupu do letištního okruhu musí být letadlu poskytnut mimo jiné
  QNH s výjimkou, kdy je známo, že letadlo již tuto informaci obdrželo
Author
Anonymous
ID
332495
Card Set
atm 3.xlsx
Description
atm 3
Updated