atm 1.xlsx

 1. Letová provozní služba je výraz zahrnující
  letovou informační službu, pohotovostní službu, letovou poradní službu a službu řízení letového provozu (ACC, APP, TWR)
 2. Letová informační oblast je vzdušný prostor stanovených rozměrů v němž kterého se poskytuje
  letová informační služba a pohotovostní služba
 3. Letové povolení je oprávnění, vydané veliteli letadla provést let nebo v letu pokračovat za podmínek určených
  stanovištěm řízení letového provozu
 4. Ohlašovna letových provozních služeb je stanoviště zřízené
  k přijímání hlášení týkajících se letových provozních služeb a letových plánů předkládaných před odletem
 5. Řízený okrsek je
  řízený vzdušný prostor, sahající od povrchu země do stanovené výšky
 6. Stanoviště letových provozních služeb je výraz zahrnující stanoviště
  řízení letového provozu, letové informační středisko nebo ohlašovnu letových provozních služeb
 7. Stanoviště řízení letového provozu je výraz zahrnující
  oblastní středisko řízení, přibližovací stanoviště řízení a letištní řídící věž
 8. Trať letových provozních služeb je stanovená trať určená k usměrňování toku letového provozu, pro potřeby poskytování
  letových provozních služeb
 9. Údobí nejistoty je situace, kdy je
  nejistota o bezpečnosti letadla a osob na jeho palubě
 10. Údobí pohotovosti je situace, kdy je
  důvodná obava o bezpečnost letadla a osob na jeho palubě
 11. Údobí tísně je situace, kdy je
  určitá jistota, že letadlu a osobám na jeho palubě hrozí vážné bezprostřední nebezpečí nebo že potřebují okamžitou pomoc
 12. Letové provozní služby mají za úkol
  zabraňovat srážkám letadel, zabraňovat srážkám letadel na provozní ploše a s překážkami na této ploše, udržovat rychlý a spořádaný tok letového provozu, poskytovat rady a informace užitečné k bezpečnému a účinnému provádění letů, vyrozumívat příslušné organizace a orgány o letadlech, po nichž se má pátrat nebo kterým se má poskytnout záchranná služba a spolupracovat s těmito orgány jak se Požaduje
 13. Letové provozní služby zahrnují
  služba řízení letového provozu, letová informační služba a pohotovostní služba
 14. Ty části vzdušného prostoru, o nichž bylo rozhodnuto, že v nich bude poskytována letová informační služba a pohotovostní služba se musí označit jako
  letové informační oblasti
 15. Kde jsou v letové informační oblasti zřízeny řízené oblasti a řízené okrsky
  musí tvořit součást této letové informační oblasti
 16. Ty části vzdušného prostoru,o nichž bylo rozhodnuto, že služba řízení letového provozu bude poskytována letům VFR musí být označeny jako třídy vzdušného prostoru
  B, C, D
 17. Ve vzdušném prostoru jsou povoleny lety IFR i lety VFR; všem letům se poskytuje služba řízení letového provozu, a letům IFR se zajišťují rozstupy vůči jiným letům IFR a letům VFR. Letům VFR se zajišťují rozstupy od letů IFR a poskytují se jim informace o provozu o jiných letech VFR. Je to vzdušný prostor třídy
  C
 18. Ve vzdušném prostoru jsou povoleny lety IFR i VFR; všem letům se poskytuje služba řízení letového provozu, při čemž letům IFR se zajišťují rozstupy vůči jiným letům IFR a poskytují se jim informace o provozu o letech VFR; letům VFR se poskytují informace o provozu o všech ostatních letech. Je to vzdušný prostor třídy
  D
 19. Ve vzdušném prostoru jsou povoleny lety IFR i lety VFR; letům IFR se poskytuje služba řízení letového provozu a zajišťují se jim rozstupy vůči jiným letům IFR. Všem letům se, poskytují informace o provozu, pokud je to proveditelné. Je to vzdušný prostor třídy
  E (žádná odpověď není správná)
 20. Ve vzdušném prostoru jsou povoleny lety IFR i lety VFR. Letům IFR se poskytuje služba řízení letového provozu a zajišťují se jim rozstupy vůči jiným letům IFR. Všem letům se, poskytují informace o provozu, pokud je to proveditelné. Je to vzdušný prostor třídy
  E (žádná odpověď není správná)
 21. Ve vzdušném prostoru jsou povoleny lety IFR i VFR; všem letům IFR se poskytuje letová poradní služba; všem letům se na vyžádání poskytuje letová informační služba. Je to vzdušný prostor třídy
  F
 22. K poskytování letové informační služby a pohotovostní služby uvnitř letových informačních oblastí musí být ustanovena
  Letová informační střediska
 23. K poskytování služby řízení letového provozu, letové informační služby a pohotovostní služby v řízených oblastech, řízených okrscích a na řízených letištích musí být zřízena stanoviště
  řízení letového provozu
 24. Letové informační oblasti se musí vymezit tak, aby pokryly:
  celé uspořádání letových tratí ve FIR
 25. Pro umožnění větší volnosti letů VFR pod řízenou oblastí by se měla stanovit spodní hranice řízené oblasti, je-li to proveditelné a žádoucí ve větší výšce než je minimum
  200 m
 26. Horizontální hranice řízeného okrsku musí sahat do vzdálenosti nejméně
  9,3km (5NM) od středu letiště nebo dotyčných letišť ve směrech, z nichž mohou provádět přiblížení
 27. Horní hranice řízeného okrsku se smí stanovit:
  výše, než je spodní hranice řízené oblasti
 28. Pro označování tratí, které jsou součástí oblastní sítě tratí ATS a nejsou tratěmi prostorové navigace se používají písmena
  A, B, G, R
 29. Pro označování tratí prostorové navigace, které jsou součástí oblastní sítě tratí ATS se používají písmena
  L, M, N, P
 30. Pro označování tratí, které nejsou součástí oblastní sítě tratí letových provozních služeb a nejsou tratěmi prostorové navigace se používají písmena
  H, J, V, W
 31. Pro označování tratí prostorové navigace, které nejsou součástí oblastní sítě ATS se používají písmena
  Q, T, Y, Z
 32. Význačné body se musí zřizovat k vymezení tratí ATS nebo postupu přístrojového přiblížení a/nebo ve vztahu k požadavkům letových provozních služeb na získání informací
  o průběhu letu
 33. ČR používaná specifikace P-RNAV je:
  (přesná RNAV), Požadavky na specifikaci P-RNAV jsou z hlediska přesnosti stejné jako na RNAV 1, ale specifikace RNAV 1 neumožňuje pro prostorovou navigaci používat systémy založené na VOR/DME.
 34. Specifikace RNAV 1 systémy pro prostorovou navigaci založené na VOR/DME:
  neumožňuje používat tyto systémy
 35. Letadlu, o kterém je známo nebo se předpokládá, že je v nouzi, včetně letadla, které je předmětem protiprávního činu,musí být věnována co největší pozornost, pomoc a priorita
  před ostatními letadly, jak to okolnosti vyžadují
 36. Letadlo vybavené odpovídačem SSR, může pro označení stavu nouze využít toto zařízení následovně
  v módu A - kód 7700 nebo 7500, (aktivovat příslušnou schopnost ADS-B/C nebo vyslat nouzovou zprávu prostřednictvím CPDLC)
 37. Letadlo vybavené odpovídačem SSR, může pro označení stavu nouze využít toto zařízení následovně
  v módu A - kód 7700 nebo 7500, (aktivovat příslušnou schopnost ADS-B/C nebo vyslat nouzovou zprávu prostřednictvím CPDLC)
 38. Jestliže je známo, nebo se předpokládá, že letadlo se stalo předmětem protiprávního činu, musí stanoviště letových provozních služeb
  pohotově odpovídat na žádosti z letadla. Musí se pokračovat ve vysílání informací, které se týkají bezpečného provedení letu a musí být přijata opatření pro urychlení všech fází letu a zejména bezpečného přistání letadla.
 39. Jakmile je stanovišti letových provozních služeb známo, že letadlo bloudí, musí provést všechna potřebná opatření aby
  aby pomohlo letadlu a poskytlo ochranu jeho letu.
 40. Není-li poloha letadla známa, stanoviště letových provozních služeb musí mimo jiné
  a) pokusit se navázat obousměrné spojení s letadlem, pokud takové spojení již neexistuje; b) použít všech dosažitelných prostředků k určení polohy letadla; c) informovat stanoviště ATS, do jejichž prostoru odpovědnosti letadlo zabloudilo nebo může zabloudit, přičemž musí být brány v úvahu všechny činitele, které by za daných podmínek mohly ovlivnit navigační vedení letadla; d) informovat v souladu s místními dohodnutými postupy příslušná vojenská stanoviště a poskytnout jim příslušný letový plán a další údaje o bloudícím letadle; e) vyžadovat od stanovišť uvedených pod c) a d) a od jiných letadel za letu veškerou pomoc při navazová
 41. Není-li poloha letadla známa, stanoviště letových provozních služeb musí mimo jiné
  a) pokusit se navázat obousměrné spojení s letadlem, pokud takové spojení již neexistuje; b) použít všech dosažitelných prostředků k určení polohy letadla; c) informovat stanoviště ATS, do jejichž prostoru odpovědnosti letadlo zabloudilo nebo může zabloudit, přičemž musí být brány v úvahu všechny činitele, které by za daných podmínek mohly ovlivnit navigační vedení letadla; d) informovat v souladu s místními dohodnutými postupy příslušná vojenská stanoviště a poskytnout jim příslušný letový plán a další údaje o bloudícím letadle; e) vyžadovat od stanovišť uvedených pod c) a d) a od jiných letadel za letu veškerou pomoc při navazová
 42. Letům IFR je služba řízení letového provozu poskytována ve vzdušných prostorech tříd
  A,B,C,D,E
 43. Všem letům VFR se poskytuje služba řízení letového provozu ve vzdušných prostorech tříd
  B,C,D
 44. Služba řízení letového provozu musí být poskytována
  všem zvláštním letům VFR, všem letům IFR ve vzdušných prostorech tříd A, B, C, D a E; b) všem letům VFR ve vzdušných prostorech tříd B, C a D;; d) veškerému letištnímu provozu na řízených letištích.
 45. Služba řízení letového provozu musí být poskytována na řízených letištích
  veškerému letištnímu provozu
 46. Stanoviště řízení letového provozu, aby mohlo poskytovat službu řízení letového provozu, musí dostávat informace o zamýšlených pohybech každého letadla nebo jejich změnách a platné informace o skutečném průběhu letu každého letadla, určovat z přijatých informací
  vzájemné polohy známých letadel; c) vydávat letová povolení a informace s cílem zabránit srážkám letadel jím řízených a urychlovat a udržovat spořádaný tok letového provozu; d) je-li nezbytné, koordinovat letová povolení s jinými stanovišti: 1) kdykoliv by se mohlo některé letadlo jím řízené dostat do konfliktní situace s provozem řízeným jiným stanovištěm; 2) před předáním ř
 47. Stanoviště řízení letového provozu, aby mohlo poskytovat službu řízení letového provozu, musí vydávat letová povolení a informace s cílem
  zabránit srážkám letadel jím řízených a urychlovat a udržovat spořádaný tok letového provozu;
 48. Letová povolení vydávaná stanovišti řízení letového provozu musí zajišťovat rozstupy mezi lety IFR ve vzdušných prostorech tříd
  C,D,E
 49. Letová povolení vydávaná stanovišti řízení letového provozu musí zajišťovat rozstupy mezi lety IFR a VFR ve vzdušném prostoru třídy
  C
 50. Letová povolení vydávaná stanovišti řízení letového provozu musí zajišťovat rozstupy mezi
  všemi lety (AB), lety IFR (CDE), IFR a VFR (C), IFR a zvláštní lety VFR, zvláštní lety VFR
Author
Anonymous
ID
332493
Card Set
atm 1.xlsx
Description
atm 1-50
Updated