atm 4.xlsx

 1. V případě rovnoběžných RWY musí být poznávací číslo každé RWY doplněno dále uvedeným písmen/em/y v pořadí zleva doprava při pohledu ze směru přiblížení
  z dvoumístného čísla, jež vyjadřuje nejbližší desítku magnetického severu a na rovnoběžných RWY musí být doplněno písmenem
 2. Bezpečnostní značení odbavovací plochy musí být barvy
  nápadné,přednostně červené
 3. Světelná sestupová soustava pro vizuální přiblížení musí být zřízena jako pomůcka pro přiblížení na RWY
  • bez ohledu na to, zda je RWY vybavena jinými vizuálními nebo nevizuálními pomůckami, jestliže je splněna jedna nebo více následujících podmínek:
  • a)RWY je používána proudovými letouny nebo jinými letouny s obdobnými požadavky na jejich vedení;b) pilot kteréhokoliv typu letounu může mít potíže při rozhodnutí při přiblížení následkem:
  • 1) nevyhovujícího vizuálního vedení, které se vyskytuje při přiblížení nad vodní plochou nebo nad nevýrazným terénem za dne nebo při nedostatečném okolním osvětlení v přibližovacím prostoru za noci; nebo
  • 2) klamné informace vyvolané vlivem okolního terénu nebo sklonů RWY;
  • c) přítomnost objektů v přibližovacím prostoru může vyvolat vážné nebezpečí, sestupuje - li letoun pod stanovenou sestupovou rovinou, zejména neexistují-li žádné nevizuální nebo jiné vizuální prostředky poskytující výstrahu o takových objektech,
  • d) fyzické podmínky u obou konců RWY představují vážné nebezpečí v případě dosednutí letounu před prahem dráhy nebo jeho vyjetí za konec RWY;
  • e) terén nebo převládající meteorologické podmínky jsou takové, že letoun může být během přiblížení vystaven neobvyklé turbulenci.
 4. Denní překážkové značení objektů se skládá
  jQuery110103856744336596192_1498140511987?červené a bílé barvy???
 5. Překážková návěstidla umístěná na mobilních prostředcích, souvisejících s pohotovostí
  musí vydávat modré záblesky (typu C, musí vydávat záblesky modré barvy (a ostatní umístěná na jiných mobilních prostředcích záblesky žluté barvy.))
 6. Překážková návěstidla umístěná na ostatních mobilních prostředcích, souvisejících s obsluhou na stání/FOLLOW ME
  dle testu musí vydávat bílé záblesky (žluté barvy ???musí být nízké svítivosti typu D pro Follow me, Typu A pro mosty, typu C pro ostatní mobilní prostředky???)
 7. Značení nepoužitelnosti RWY musí být
  • 7.1.2 Značení nepoužitelnosti musí být umístěno na dočasně uzavřené RWY nebo pojezdové dráze nebo jejich části s výjimkou případu jejich krátkodobého uzavření, přičemž však je službami řízení letového provozu zajištěna dostatečná výstraha.
  • 7.1.2.1 Značky nepoužitelnosti musí být umístěny na dočasně uzavřené nezpevněné RWY nebo pojezdové dráze nebo jejich části s výjimkou případu jejich krátkodobého uzavření, přičemž však je zajištěna dostatečná výstraha jiným způsobem.Umístění7.1.3 Na RWY musí být značení nepoužitelnosti umístěno na každém konci RWY, nebo její části
  • vyhlášené za uzavřenou a doplňkové značení musí být umístěno tak, aby vzdálenosti mezi značením nepřekročily 300 m. Na pojezdové dráze musí být značení nepoužitelnosti umístěno nejméně na každém konci pojezdové dráhy, nebo její uzavřené části.
  • 7.1.3.1 Na nezpevněné RWY musí být značky nepoužitelnosti umístěny na každém konci RWY nebo její části vyhlášené za uzavřenou. Na pojezdové dráze musí být značky nepoužitelnosti umístěny nejméně na každém konci pojezdové dráhy, nebo její uzavřené části.
 8. Značení nepoužitelnosti TWY musí být
  žluté barvy, tvar kříže
 9. Letištní pohotovostní plán musí být sestaven pro
  každé letiště. (Letištní pohotovostní plán musí zajišťovat koordinaci činností potřebných v případě výskytu mimořádné události na letišti nebo v jeho okolí.)
 10. Letištní pohotovostní plán musí být ověřován prováděním
  • a)celoletištního cvičení mimořádných událostív intervalech nepřesahujících dva roky a dílčími cvičeními mimořádných událostí v průběhu roku k zajištění, aby jakékoliv nedostatky zjištěné během celoletištního cvičení mimořádných událostí byly odstraněny; nebo
  • b)sérií modulových zkoušekzahájených během prvního roku a vyúsťujících v celoletištní cvičení mimořádných událostí v intervalu nepřesahujícím tři roky;
  • A vyhodnocován následně, nebo po skutečné mimořádné události, tak, aby byly odstraněny jakékoliv nedostatky zjištěné během takových cvičení nebo skutečných událostí
 11. Kategorie letiště pro záchrannou a požární službu musí být odvozena od
  Celkové délky a maximální šířkytrupu letounu běžně používající letiště
 12. Zásahový čas na kteroukoliv část provozované RWY nesmí přesáhnout
  3 minuty
 13. Poloha nejméně jednoho ukazatele směru větru musí být vyznačena
  kružnicí o průměru 15 m se šířkou čáry nejméně 0,5 m (barvy kontrastní, přednostně bílé).
 14. Každé letiště musí být vybaveno
  nejméně jedním ukazatelem směru větru.
 15. Ukazatel směru větru musí být umístěn
  tak, aby byl viditelný z letících letadel nebo z letadel na pohybové ploše a aby při tom nebyl ovlivňován vzdušnými víry, vyvolanými blízkými objekty.
 16. RWY pro nepřesné přístrojové přiblížení je
  Přístrojová RWY vybavená vizuálními prostředky a nevizuálním prostředkem zajišťujícím alespoň směrové vedení dostatečné pro přímé přiblížení
 17. RWY pro přesné přiblížení I. kategorie je
  RWY vybavená vizuálními prostředky a nevizuálními prostředky určená pro přistání po přístrojovém přiblížení typu B s výškou rozhodnutí (DH) ne menší než 60 m (200 ft) a buď s dohledností ne menší než 800 m anebo s dráhovou dohledností ne menší než 550 m.
 18. Postupy za podmínek nízké dohlednosti (LVP) jsou
  Postupy za nízké dohlednosti (Low Visibility Precedures) jsou soubory podmínek, které nastanou a soubory podmínek, které se musí vytvořit k zajištění bezpečného provozu při vzletech za nízké dohlednosti, při přiblížení na přistání II. a III. kategorie podle klasifikace ICAO a při přistání. LVP také charakterizujeme jako podmínky zabezpečení opatření pro bezpečný a plynulý provoz i při stížených meteorologických podmínkách.
 19. ICAO definuje poskytování AIS a leteckých map v:
  Annex 4 a annex 15
 20. ICAO Annex 4 definuje povinnosti státu v oblasti:
  Leteckých map
 21. Účelem AIS je:
  poskytování leteckých dat a leteckých informací potřebných pro bezpečnost, pravidelnost a hospodárnost letového provozu, Dočkal: Zajistit tok informací a dat a zajistit výměnu dat mezi AISy, Zajistit informace adekvátní, kvalitní a včasné. A publikovat informace pro stát.
 22. Integrovaný soubor leteckých informací se skládá z následujících částí:
  1. AIP včetně změnové služby 2. AIP Supplement 3. NOTAM a PIB 4. AIC 5. číselný kontrolní seznam platných NOTAM a seznam platných NOTAM v otevřené řeči
 23. ICAO Doc 8400 obsahuje:
  zkratky a kódy
 24. AIRAC je:
  regulovaný systém řízení leteckých informací (jehož účelem je v časovém předstihu informovat o událostech způsobujících význačné změny v provozní praxi)
 25. Datum uváděné na stránkách AIP je:
  datum účinnosti
 26. Informace o LDA je uvedena v AIP části:
  AD (2.13)
 27. Informace o provozní době letiště je publikována v AIP části:
  AD (2.3)
 28. Informace o měřících jednotkách je uvedena v AIP části
  GEN (2.1)
 29. Zakázané, omezené a nebezpečné prostory jsou publikovány v AIP části:
  ENR (5.1)
 30. NOTAM je určen k oznámení informací:
  o zřízení, stavu nebo změně kteréhokoli leteckého zařízení, služby nebo postupů, nebo o nebezpečí, jejichž včasná znalost je nezbytná pro pracovníky, kteří se zabývají letovým provozem
 31. NOTAM Kód (Q) je určen pro:
  automatické zpracování notam (8 políček pro lepší třídění, aby to PC zvládl lépe zpracovat)
 32. Předletový informační bulletin je:
  přehled informací provozního významu připravený před vzletem z platných NOTAMů
 33. Správné dekódování NOTAM položky D) „0500-1400 EXC 10-13 AND SAT SUN“ je:
  • v období účinnosti NOTAM od 0500
  • UTC do 1400 UTC vyjma 10. až 13.
  • daného měsíce a sobot a nedělí
 34. Z pohledu délky platnosti dělíme data/informace AIS na:
  statická a dynamická
 35. Komunikační frekvence TWR je publikována v AIP části:
  AD
 36. Tabulka východů/západů slunce je publikována v AIP část:
  GEN 2.7
 37. Seznam traťových radionavigačních zařízení je publikován v AIP část:
  ENR (ale je to dobrý ojeb tahle otázka, protože v GEN je taky seznam, ale celkový, ne jen traťový. Nicméně dle testu je to ENR)
 38. SNOWTAM je:
  NOTAM zvláštní série oznamující stanovenou formou nebezpečné podmínky na pohybové ploše způsobené sněhem, ledem, tajícím sněhem nebo stojící vodou původem ze sněhu, tajícího sněhu nebo ledu nebo jejich odstranění
 39. Oblastní službu řízení musí poskytovat
  Služba řízení letového provozu pro řízené lety v řízených oblastech. (ACC nebo APP)
 40. Pohotovostní službu v řízeném vzdušném prostoru a na řízených letištích poskytuje
  stanoviště letových provozních služeb? (já bych i řekl, že stanoviště ŘLP)
 41. Letovou informační službu v řízeném vzdušném prostoru a na řízených letištích poskytuje
  stanoviště řízení letového provozu
 42. Letový plán by měl být opraven nebo podle vhodnosti předložen nový, přesáhne-li zdržení vypočítaného času zahájení pojíždění řízeného letu o
  30min
 43. Řízení odlétávajícího letadla musí předávat stanoviště poskytující letištní službu řízení stanovišti poskytujícímu přibližovací službu řízení v případě, že převládají v blízkosti letiště meteorologické podmínky pro let podle přístrojů
  • 1) ihned po vzletu, nebo 2) když je letadlo v předepsaném bodě nebo hladině, nebo jak je uvedeno v dohodách o spolupráci nebo
  • stanoveno místními postupy.
 44. Stanoviště poskytující přibližovací službu řízení musí převzít řízení přilétávajících letadel, za předpokladu, že mu byla předána
  po dosažení dohodnutého bodu, hladiny nebo času pro předání řízení a musí je řídit po celou dobu přiblížení k letišti.
 45. Odpovědnost za řízení letadla musí být předána stanovištěm poskytujícím oblastní službu řízení v řízené oblasti stanovišti poskytujícímu oblastní službu řízení v sousední řízené oblasti
  V předpokládaném čase přeletu společných hranic
 46. Letový plán by měl být opraven nebo podle vhodnosti předložen nový, přesáhne-li zdržení vypočítaného času zahájení pojíždění neřízeného letu o
  60 minut
 47. Letová povolení se vydávají výhradně pro
  urychlení toku a zajištění rozstupů letového provozu a zakládají se na známých provozních podmínkách, které ovlivňují bezpečnost provozu letadel
 48. Není-li letové povolení pro velitele letadla vhodné, může
  letová posádka může žádat a, je-li to proveditelné, obdržet opravené povolení.
 49. Jsou-li na letišti odletu podány letadlem letové plány pro různé úseky letu s mezipřistáním, nové letové povolení pro každou následující část letu
  musí být vydáno
 50. Jsou-li na letišti odletu podány letadlem letové plány pro různé úseky letu s mezipřistáním může být vydáno letové povolení na celý let
  ano, ale při splnění stanovených podmínek
Author
Anonymous
ID
332438
Card Set
atm 4.xlsx
Description
atm 151-200
Updated