atm 3.xlsx

 1. Když nedošla žádná zpráva z letadla během 30 minut po čase, kdy měla být přijata nebo od doby, kdy byl učiněn první neúspěšný pokus o navázání spojení s takovým letadlem, podle toho, co nastane dříve, nebo když letadlo nepřiletělo do 30 minut, od vypočítaného času příletu naposledy oznámeného nebo vypočítaného stanovištěm letových provozních služeb, podle toho co nastane později s výjimkou, kdy není pochyb o bezpečnost letadla a všech osob na palubě, musí stanoviště letových provozních služeb uvědomit záchranná koordinační střediska a oznámit jim údobí
  nejistoty
 2. Když po údobí nejistoty, následné pokusy o navázání spojení s letadlem byly neúspěšné a dotazy na jiné zdroje, nepřinesly nové zprávy o letadle, nebo když, letadlo, které obdrželo povolení přistát, nepřistálo během pěti minut od vypočítaného času přistání a spojení s ním nebylo znovu navázáno, nebo když byla přijata informace, která naznačuje že provozní způsobilost letadla se zhoršila, ale ne do té míry, aby bylo pravděpodobné vynucené přistání, vyjma, kdy existuje důkaz, který zmírňuje obavy o bezpečnost letadla a všech osob na palubě, nebo když je známo nebo se předpokládá, že letadlo je předmětem protiprávního činu musí stanoviště letových provozních služeb ihned uvědomit záchranná koordinační střediska a oznámit jim údobí
  pohotovosti
 3. Když letadlo, které obdrželo povolení přistát, nepřistálo během pěti minut od vypočítaného času přistání a spojení s ním nebylo znovu navázáno musí se vyhlásit údobí
  pohotovosti
 4. Oznámení záchrannému koordinačnímu středisku musí jako první bod obsahovat označení příslušné danému údobí v tomto pořadí
  a) INCERFA, ALERFA nebo DETRESFA, které je příslušné danému údobí nouze; b) služebna a osoba, která volá; c) povaha nouze; d) důležité informace z letového plánu; e) stanoviště, které naposledy udržovalo spojení, čas a použité prostředky; f) poslední hlášená poloha a jak byla určena; g) barva a charakteristické znaky letadla; h) nebezpečné zboží přepravované jako náklad; i) jakákoliv opatření, která učinila ohlašující služebna; a j) další související poznámky
 5. Údaje, jež musí obsahovat oznámení o údobí nouze záchrannému koordinačnímu středisku a které nejsou k dispozici v době, kdy se podává oznámení, by se stanoviště letových provozních služeb mělo snažit získat dříve, než se vyhlásí údobí
  tísně, je-li přiměřená jistota, že k němu dojde.
 6. Stanoviště letových provozních musí podle potřeby použít všech dostupných spojovacích zařízení, ve snaze navázat a udržet spojení s letadlem které je
  ve stavu nouze
 7. Jakmile oblastní středisko řízení nebo letové informační středisko rozhodne, že letadlo je v údobí nejistoty nebo v údobí pohotovosti, musí, je-li to proveditelné, než to oznámí záchrannému koordinačnímu středisku oznámit to dříve
  provozovateli
 8. Je-li letadlo v údobí tísně, musí to oblastní středisko řízení nebo letové informační středisko oznámit záchrannému koordinačnímu středisku
  ihned
 9. Všechny informace, které oblastní středisko řízení nebo letové informační středisko předává záchrannému koordinačnímu středisku, se musí též bez zdržení předávat je-li to proveditelné
  provozovateli
 10. Když bylo stanovištěm letových provozních služeb stanoveno, že letadlo je ve stavu nouze, ostatní letadla o nichž se ví, že jsou v jeho blízkosti, musí jim být, poskytnuta informace o povaze této nouze s výjimkou pokud se jedná o protiprávní čin
  co možná nejdříve
 11. Spojovací zařízení letadlo - země musí umožňovat přímé, rychlé, trvalé obousměrné spojení bez statického rušení mezi letištní řídící věží a příslušně vybavenými letadly letícími ve vzdálenosti
  do 45 km od daného letiště
 12. Letové informační středisko musí mít v prostoru své působnosti zařízení pro spojení s následujícími stanovišti
  a) oblastním střediskem řízení, pokud není sloučeno, b) přibližovacími stanovišti řízení, c) letištními řídícími věžemi.
 13. Oblastní středisko řízení, kromě toho, že má spojení s letovým informačním střediskem, musí mít zařízení pro spojení s následujícími stanovišti, které poskytují služby v prostoru jeho odpovědnosti
  a) přibližovacími stanovišti řízení, b) letištními řídícími věžemi, c) ohlašovnami letových provozních služeb, jsou-li zřízeny samostatně
 14. Přibližovací stanoviště řízení, kromě toho, že má spojení s letovým informačním střediskem a oblastním střediskem řízení musí mít zařízení pro spojení
  s přidruženými letištními řídícími věžemi a s ohlašovnou (ohlašovnami) letových provozních služeb, jsou-li zřízeny samostatně
 15. Letištní řídící věž, kromě toho, že má spojení s letovým informačním střediskem, oblastním střediskem řízení a přibližovacím střediskem řízení musí mít zařízení pro spojení s
  s přidruženými ohlašovnami letových provozních služeb, jsou-li zřízeny samostatně
 16. Standardní odletová trať má kódové označení ACD 2 A. Číslo 2 znamená
  Znak platnosti DVA (2) vyjadřuje, že byla provedena změna z předcházející verze JEDNA (1) na nyní platnou versi DVA (2)
 17. Standardní odletová trať má kódové označení ACD 2 A. ACD znamená, že trať
  končí nad bodem označeným ACD. (Písmenko na konci - Označení tratě ALPHA (A) určuje jednu z několika tratí zřízenou ve vztahu ke ACD a je specifickým znakem přiděleným této trati.)
 18. Standardní příletová trať má kódové označení PAP 3 B. PAP znamená, že trať
  Začíná v bodě označeném PAP. (Celkový popis - Základní znak musí být název nebo kódový název význačného bodu, v němž končí standardní odletová trať nebo začíná standardní příletová trať.)
 19. Pro předání letadlu při hlasovém spojení standardní příletové tratě kódového označení PAP 3 B
  se musí používat pouze označení v otevřené řeči. (Při hlasovém spojení musí být z označení snadno rozeznatelné, zda přísluší standardní odletové nebo příletové trati a nesmí působit žádné potíže pilotům a personálu ATS při výslovnosti)
 20. Omezení rychlosti ve třídě „C“ vzdušného prostoru pro let IFR pod FL 100 je
  neuplatňuje (omezení rychlosti začíná až u VFR v C (IFR ještě ne) a vždy pod FL100 )
 21. Omezení ve třídě „D“ vzdušného prostoru pro let VFR nad FL 100 je
  neuplatňuje (nikde se neuplatňuje pro let nad FL100)
 22. Letištní provozní zóna je vymezena kružnicí o poloměru
  3 NM (5,5km) od vztažného bodu letiště
 23. Letištní provozní zóna je vertikálně vymezena
  zemským povrchem a nadmořskou výškou 4000 ft (1200m)
 24. V letištní provozní zóně se poskytuje
  letištní letová informační a pohotovostní služba známému provozu
 25. V letectví musí být jako horizontální referenční systém používán světový geodetický systém. Tento systém má označení:
  WGS-84
 26. V letectví musí být jako vertikální referenční systém používána:
  střední hladina moře (MSL) (která udává vztah výšky měřené podél svislice (výšky nad mořem) k povrchu známému jako geoid.)
 27. Návěstní světlometkou musí být
  vybavena řídící věž každého letiště s řízeným provozem.
 28. Návěstní světlometka musí být schopna vydávat
  červené, zelené a bílé návěsti
 29. Použitelná délka vzletu (TODA) je
  použitelné délka rozjezdu zvětšená o délku předpolí, pokud je zřízeno. (TORA+Clearway)
 30. Použitelná délka přerušeného vzletu (ASDA) je
  použitelná délka rozjezdu zvětšená o délku dojezdové dráhy, pokud je zřízena. (TORA+Stopway)
 31. Předpolí (CWY) navazuje na
  použitelnou délku rozjezdu
 32. Délka dojezdové dráhy (SWY) je zahrnuta do
  ASDA
 33. Který předpis obsahuje ustanovení upravující požadované fyzické vlastnosti a překážkové roviny letišť ?
  L-14
 34. Do bezpřekážkového prostoru mohou zasahovat
  ...nezasahuje žádná pevná překážka, kromě překážek křehkých o nízké hmotnosti, nutných pro účely letecké navigace
 35. Dotyková zóna (Touchdown zone) je
  Část RWY za jejím prahem, na níž je předpokládán první dotyk přistávajícího letounu.
 36. Dráha (RWY) je
  Vymezená pravoúhlá plocha na pozemním letišti upravená pro přistání a vzlety letadel.
 37. Dráhový pás/pás RWY (Runway strip) je zřízen a určen k
  Vymezená plocha včetně RWY a dojezdové dráhy, pokud je zřízena, určená:a)ke snížení nebezpečí poškození letadla v případě jeho vyjetí z RWY ab)k zajištění bezpečnosti letadla letícího nad pásem RWY při vzletu nebo přistání.
 38. Koncová bezpečnostní plocha (RESA) je určena
  ...určená především ke snížení nebezpečí poškození letounu v případě jeho předčasného dosednutí nebo vyjetí za konec RWY.
 39. Stání letadel (Aircraft stand) je
  Vymezená plocha na odbavovací ploše určená pro parkování letadla.
 40. Kódové značení letišť se skládá z
  kódové číslo a písmeno- pro účely projektování letiště musí být určeno v souladu s vlastnostmi letounu, pro který je vybavení určeno. (L-14 1.6.1)
 41. V případě výskytu vody na RWY musí být k dispozici popis včetně hodnocení vrstvy vody v rozsahu:
  VLHKÁ (DAMP), MOKRÁ (WET), STOJÍCÍ VODA (STANDING WATER)
 42. Závazné informace o fyzikálních vlastnostech dráhového systému jsou publikovány v
  v AIP díl II
 43. Standardní rozměry pracovní plochy pro radiovýškoměr jsou
  120x300m
 44. Pracovní plocha radiovýškoměru musí být zřízena
  před prahem dráhy pro přesné přiblížení
 45. Vyčkávací místo RWY musí být zřízeno tak, že
  pojíždějící letadlo nebo mobilní prostředek nemohou narušit (nenaruší) překážkovou plochu nebo rušit provoz radionavigačních prostředků (L14 3.12.3)
 46. Závazné informace o fyzikálních vlastnostech TWY jsou publikovány
  v AIP, AD 2.8
 47. Únosnost pojezdové dráhy musí být nejméně
  stejná jako únosnost RWY, jíž slouží, a to proto, že pojezdová dráha bude vystavena větší hustotě provozu a v důsledku pomalu pojíždějících nebo stojících letounů většímu zatížení než RWY, jíž slouží.
 48. Značení TWY, obratiště a stání letadel musí být barvy
  žluté
 49. Značení RWY musí být barvy
  bílé
 50. Výstražné značení se musí skládat
  z bílého nápisu RWY AHEAD, z červeného pozadíaze žlutého okraje
Author
Anonymous
ID
332437
Card Set
atm 3.xlsx
Description
atm 101-150
Updated