atm 1.xlsx

 1. Dráhová dohlednost je vzdálenost, na kterou může pilot letadla nacházející se na ose RWY vidět
  denní dráhové označení nebo návěstidla ohraničující RWY nebo vyznačující její osu
 2. ATIS je
  automatická informační služba v koncové řízené oblasti
 3. Letová provozní služba je výraz zahrnující
  letovou informační službu, pohotovostní službu, letovou poradní službu a službu řízení letového provozu (ACC, APP, TWR)
 4. Letová informační oblast je vzdušný prostor stanovených rozměrů v němž kterého se poskytuje
  letová informační služba a pohotovostní služba
 5. Letové povolení je oprávnění, vydané veliteli letadla provést let nebo v letu pokračovat za podmínek určených
  stanovištěm řízení letového provozu
 6. Ohlašovna letových provozních služeb je stanoviště zřízené
  k přijímání hlášení týkajících se letových provozních služeb a letových plánů předkládaných před odletem
 7. Palubní protisrážkový systém (ACAS) je systém založený na signálech odpovídače sekundárního radaru , který pracuje
  v módu C a S
 8. Přibližovací služba řízení je služba řízení letového provozu pro
  řízené lety přilétávajících a odlétávajících letadel
 9. Řízená oblast je řízený vzdušný prostor
  sahající nahoru od stanovené výšky nad zemí
 10. Řízená oblast v ČR je řízený vzdušný prostor
  sahající od horní hranice prostoru G nahoru do FL660 (C, D, E)
 11. Řízený okrsek je
  řízený vzdušný prostor, sahající od povrchu země do stanovené výšky
 12. Stanoviště letových provozních služeb je výraz zahrnující stanoviště
  řízení letového provozu, letové informační středisko nebo ohlašovnu letových provozních služeb
 13. Stanoviště řízení letového provozu je výraz zahrnující
  oblastní středisko řízení, přibližovací stanoviště řízení a letištní řídící věž
 14. Trať letových provozních služeb je stanovená trať určená k usměrňování toku letového provozu, pro potřeby poskytování
  letových provozních služeb
 15. Údobí nejistoty je situace, kdy je
  nejistota o bezpečnosti letadla a osob na jeho palubě
 16. Údobí pohotovosti je situace, kdy je
  důvodná obava o bezpečnost letadla a osob na jeho palubě
 17. Údobí tísně je situace, kdy je
  určitá jistota, že letadlu a osobám na jeho palubě hrozí vážné bezprostřední nebezpečí nebo že potřebují okamžitou pomoc
 18. Letové provozní služby mají za úkol
  zabraňovat srážkám letadel, zabraňovat srážkám letadel na provozní ploše a s překážkami na této ploše, udržovat rychlý a spořádaný tok letového provozu, poskytovat rady a informace užitečné k bezpečnému a účinnému provádění letů, vyrozumívat příslušné organizace a orgány o letadlech, po nichž se má pátrat nebo kterým se má poskytnout záchranná služba a spolupracovat s těmito orgány jak se Požaduje
 19. Letové provozní služby zahrnují
  služba řízení letového provozu, letová informační služba a pohotovostní služba
 20. Ty části vzdušného prostoru, o nichž bylo rozhodnuto, že v nich bude poskytována letová informační služba a pohotovostní služba se musí označit jako
  letové informační oblasti
 21. Kde jsou v letové informační oblasti zřízeny řízené oblasti a řízené okrsky
  musí tvořit součást této letové informační oblasti
 22. Ty části vzdušného prostoru,o nichž bylo rozhodnuto, že služba řízení letového provozu bude poskytována letům VFR musí být označeny jako třídy vzdušného prostoru
  B, C, D
 23. Ve vzdušném prostoru jsou povoleny lety IFR i lety VFR; všem letům se poskytuje služba řízení letového provozu, a letům IFR se zajišťují rozstupy vůči jiným letům IFR a letům VFR. Letům VFR se zajišťují rozstupy od letů IFR a poskytují se jim informace o provozu o jiných letech VFR. Je to vzdušný prostor třídy
  C
 24. Ve vzdušném prostoru jsou povoleny lety IFR i VFR; všem letům se poskytuje služba řízení letového provozu, při čemž letům IFR se zajišťují rozstupy vůči jiným letům IFR a poskytují se jim informace o provozu o letech VFR; letům VFR se poskytují informace o provozu o všech ostatních letech. Je to vzdušný prostor třídy
  D
 25. Ve vzdušném prostoru jsou povoleny lety IFR i lety VFR; letům IFR se poskytuje služba řízení letového provozu a zajišťují se jim rozstupy vůči jiným letům IFR. Všem letům se, poskytují informace o provozu, pokud je to proveditelné. Je to vzdušný prostor třídy
  E (žádná odpověď není správná)
 26. Ve vzdušném prostoru jsou povoleny lety IFR i lety VFR. Letům IFR se poskytuje služba řízení letového provozu a zajišťují se jim rozstupy vůči jiným letům IFR. Všem letům se, poskytují informace o provozu, pokud je to proveditelné. Je to vzdušný prostor třídy
  E (žádná odpověď není správná)
 27. Ve vzdušném prostoru jsou povoleny lety IFR i VFR; všem letům IFR se poskytuje letová poradní služba; všem letům se na vyžádání poskytuje letová informační služba. Je to vzdušný prostor třídy
  F
 28. Ve vzdušném prostoru jsou povoleny lety IFR i VFR; všem letům se na vyžádání poskytuje letová informační služba. Je to vzdušný prostor třídy
  G
 29. K poskytování letové informační služby a pohotovostní služby uvnitř letových informačních oblastí musí být ustanovena
  Letová informační střediska
 30. Tam, kde vzdušné prostory letových provozních služeb spolu sousedí vertikálně, t.j. jsou jeden nad druhým, musí lety prováděné ve společné hladině vyhovovat požadavkům
  méně omezující třídy vzdušného prostoru
 31. K poskytování služby řízení letového provozu, letové informační služby a pohotovostní služby v řízených oblastech, řízených okrscích a na řízených letištích musí být zřízena stanoviště
  řízení letového provozu
 32. Letové informační oblasti se musí vymezit tak, aby pokryly:
  celé uspořádání letových tratí ve FIR
 33. Pro umožnění větší volnosti letů VFR pod řízenou oblastí by se měla stanovit spodní hranice řízené oblasti, je-li to proveditelné a žádoucí ve větší výšce než je minimum
  200 m
 34. Horizontální hranice řízeného okrsku musí sahat do vzdálenosti nejméně
  9,3km (5NM) od středu letiště nebo dotyčných letišť ve směrech, z nichž mohou provádět přiblížení
 35. Horní hranice řízeného okrsku se smí stanovit:
  výše, než je spodní hranice řízené oblasti
 36. Řízený okrsek, řízená oblast a letová informační oblast by se měly označovat
  názvem stanoviště, pod jehož pravomoc takový vzdušný prostor spadá
 37. Pro označování tratí, které jsou součástí oblastní sítě tratí ATS a nejsou tratěmi prostorové navigace se používají písmena
  A, B, G, R
 38. Pro označování tratí prostorové navigace, které jsou součástí oblastní sítě tratí ATS se používají písmena
  L, M, N, P
 39. Pro označování tratí, které nejsou součástí oblastní sítě tratí letových provozních služeb a nejsou tratěmi prostorové navigace se používají písmena
  H, J, V, W
 40. Pro označování tratí prostorové navigace, které nejsou součástí oblastní sítě ATS se používají písmena
  Q, T, Y, Z
 41. K označení tratě pro nízké hladiny, zřízené hlavně pro vrtulníky, se používá písmeno
  K
 42. K označení, že trať nebo její část je zavedena v horním vzdušném prostoru se používá písmeno
  U
 43. K označení, že tratě ATS se používají pro nízké hladiny, zřízené hlavně pro vrtulníky se označují
  K
 44. K označení, že na trati nebo její části se poskytuje pouze poradní služba, se používá písmeno
  F
 45. K označení, že na trati nebo její části se poskytuje pouze letová informační služba, se používá písmeno
  G
 46. K označení tratě RNP 1 v a nad FL 200 kdy všechny zatáčky na trati o 30. až 90. stupňů, musí být prováděny s povolenou tolerancí RNP tečného oblouku mezi přímými úseky o poloměru 22, 5 NM se používá písmeno
  Y
 47. K označení tratě RNP 1 v a pod FL 190 kdy všechny zatáčky na trati o 30. až 90. stupňů, musí být prováděny s povolenou tolerancí RNP tečného oblouku mezi přímými úseky o poloměru 15 NM se používá písmeno
  Z
 48. Je-li za základní označení tratě ATS RNP 1 v a pod FL 190 použito písmeno Z, znamená to, že všechny zatáčky na trati o 30. až 90. stupňů, musí být prováděny s povolenou tolerancí RNP tečného oblouku mezi přímými úseky o poloměru
  15NM
 49. Je-li za základní označení tratě ATS RNP 1 v a nad FL 200 použito písmeno Y, znamená to, že všechny zatáčky na trati o 30. až 90. stupňů, musí být prováděny s povolenou tolerancí RNP tečného oblouku mezi přímými úseky o poloměru
  22,5NM
 50. Pokud se použijí při hlasovém spojení k označení tratě ATS písmena K, U a S musí se vyslovit
  Kopter, Upper, Supersonic
Author
Anonymous
ID
332435
Card Set
atm 1.xlsx
Description
atm 1-50
Updated