FC ATM 780.xlsx

 1. Při přiblížení okruhem (Circling)
  Y: může být předepsána trať, jestliže je vyznačena vizuálními prostředky a je schválena Úřadem (nemůže být předepsána trať, protože pilot vede letadlo pomocí srovnávací navigace // )
 2. Postup "reversal" může být ve tvaru
  Předpisové nebo základní zatáčky
 3. V případě použití přehledového radaru koncové řízené oblasti je letadlo vektorováno na fix, nebo na trať
  Y: úseku středního nebo konečného přiblížení (úseku počátečního přiblížení // )
 4. Příletové tratě normálně končí
  Y2x: ve fixu počátečního přiblížení ( // )
 5. Příletové tratě (STAR) se publikují:
  Y: je-li to nezbytné nebo je to provozně výhodné ( // )
 6. Fix IAF je
  Y2x: fix počátečního přiblížení ( // )
 7. Fix IF je
  Intermediate Fix - Fix Středního Přiblížení
 8. Fix FAF je
  Y: fix konečného přiblížení ( // )
 9. Bod TP je
  Y: bod točení ( // )
 10. Bod MAPt je
  Y: bod zahájení postupu nezdařeného přiblížení ( // )
 11. Gradient klesání 5.2% v úseku konečného přiblížení odpovídá úhlu sestupové roviny
 12. Předpisová zatáčka (45°/180°) sestává z přímého úseku bez traťového vedení. Tento přímý úsek je omezen časem
  Y: 1 minutu pro kategorie letadel A, B a 1 minutu a 15 sekund od začátku zatáčky pro kategorie C, D, E ( // )
 13. Nadmořská výška rozhodnutí DA pro přesná přiblížení je stanovena takto
  Y2x: OCA přídavek provozovatele ( // )
 14. Jestliže po přiblížení podle přístrojů při přiblížení okruhem dojde ke ztrátě vizuální reference pilot:
  Y: zahájí stoupavou zatáčku v prostoru přiblížení okruhem směrem k dráze (začne stoupat ihned jakmile ztratí vizuální kontakt // )
 15. Jaké rozlišujeme vstupní sektory do postupu „Racetrack“:
  Y: přímý, boční, paralelní ( // )
 16. Co je to MOC?
  Y: Minimální výška nad prekážkami, která zajišťuje vertikální rozstup letadla od překážek ( // )
 17. Základním kritériem pro zařazení letadel do kategorií je
  WT podle MTOW, APP podle Vat (1,3x Vstall v plné konfig při MLW)
 18. Na mapě pro přístrojové přiblížení musí být uveden gradient stoupání pro nezdařené přiblížení, pokud je jiný než
  0.025
 19. Předpokládá se, že nezdařené přiblížení bude zahájeno při postupu nepřesného přístrojového přiblížení ve výšce, která není nižší než
  Y2x: MDA/H ( // )
 20. FAF u nepřesného přístrojového přiblížení je umístěn na trati konečného přiblížení ve vzdálenosti, která umožní nastavení konfigurace letadla pro konečné přiblížení a pro klesání z nadmořské výšky středního přiblížení až do MDA kterou lze aplikovat
  Pro nepřesné přiblížení nebo přiblížení okruhem
 21. Úsek konečného přiblížení (nepřesné přístrojové přiblížení s fixem konečného přiblížení) začíná u zařízení nebo fixu, nazvaného fix konečného přiblížení - FAF, a končí
  Y: v bodu nezdařeného přiblížení MAPt ( // )
 22. Předpokládá se, že nezdařené přiblížení bude zahájeno při postupu přesného přiblížení ne níže, než v
  Y: DA/H ( // )
 23. Pokud není na mapě pro přístrojové přiblížení uvedeno jinak, minimální gradient stoupání při standartním postupu nezdařeného přiblížení je
  0.025
 24. Trať středního přiblížení se stanoví pro přivedení letadla do kurzové čáry ILS ve výšce, která je
  Y2x: pod nominální sestupovou dráhou (nad nominální sestupovou dráhou // )
 25. Nepřesná přiblížení podle přístrojů se vyznačují tím, že
  Poskytují letadlu pouze horizontální, nikoliv vertikální vedení
 26. Při radarovém vektorování odpovídá za rozstup letadla od překážek
  Y: vždy řídící letového provozu ( // )
 27. Pokud není bezvětří při letu ve vyčkávacím obrazci
  Se piloti musí snažit dodržet trať prováděním opravy na známý vítr, a to jak opravou kurzu, tak i času; toto by mělo být prováděno během vstupu a během letu ve vyčkávacím obrazci (1 m do FL140, 1,5m nad FL140)
 28. Zkratka DER znamená:
  Y2x: odletový konec dráhy ( // )
 29. Zkratka SID znamená:
  Y3x: standardní přístrojový odlet ( // )
 30. Předpisová zatáčka se vyznačuje tím, že po jejím dokončení se letadlo
  Y: dostává na stejnou trať v opačném směru ( // )
 31. Hodnoty RVR a DH pro přesné přiblížení I. kategorie jsou:
  Y: RVR je 550 m nebo vyšší, DH je 200 ft (60 m) nebo vyšší ( // )
 32. Hodnoty RVR pro přesné přiblížení III A kategorie jsou:
  200 m / 50 ft RADIO
 33. Hodnoty RVR pro přesné přiblížení II. kategorie jsou:
  300 m / 100 ft RADIO
 34. Všechny zatáčky ve vyčkávacím obrazci mají být provedeny s úhlem náklonu
  Y: 25° nebo úhlovou rychlostí 3° za sekundu, podle toho, co vyžaduje menší náklon ( // )
 35. Při obdržení povolení vizuálního přiblížení
  Začne pilot vést letadlo ve směru pomocí srovnávací navigace; nalétne přímý sektor přiblížení nebo se do něj dostane letem po letištním okruhu
 36. Pro zařazení letadla do vyčkávacího obrazce byly stanoveny
  Vstupní sektory
 37. Zkratka STAR znamená:
  Standard Terminal Arrival Route
 38. Jaký je rozdíl mezi výškou rozhodnutí DA/H a minimální výškou pro klesání MDA/H?
  Y: DA/H se stanovuje u přesných přiblížení a přiblížení APV a pilot se v ní nejpozději rozhodne, zda přistane nebo provede nezdařené přiblížení, zatímco MDA/H se stanovuje u nepřesných přiblížení a přiblížení okruhem (circling) ( // )
 39. Aby pozornost posádek nebyla rozptylována během provádění postupů pro omezení hluku
  Y: musí být komunikace letadlo/země omezena na minimum ( // )
 40. Primární prostor je
  Y: vymezený prostor symetricky rozložený podél stanovené letové tratě, ve kterém je zajištěna bezpečná výška nad překážkami v plném rozsahu ( // )
 41. Sekundární prostor je
  Y: vymezený prostor, rozložený po obou stranách primárního prostoru, podél stanovené letové tratě, ve kterém je zajištěna snižující se výška nad překážkami (vymezený prostor symetricky rozložený podél stanovené letové tratě, ve kterém je zajištěna bezpečná výška nad překážkami v plném rozsahu // )
 42. Během letu v nebo pod převodní nadmořskou výškou
  Y2x: létají letadla ve výškách určených pomocí výškoměru nastaveného na tlak na střední hladinu moře (QNH) a jejich vertikální poloha je vyjádřena údaji nadmořské výšky ( // )
 43. Během letu nad převodní nadmořskou výškou
  Y2x: létají letadla v hladinách konstantního atmosférického tlaku, založené na nastavení výškoměru na 1013,2 hPa, které se nazývají "Letové hladiny" ( // )
 44. Změna reference z nadmořské výšky na letovou hladinu a naopak se provádí
  Y2x: během stoupání v převodní nadmořské výšce a při klesání v převodní hladině ( // )
 45. V průběhu přiblížení na přistání může být výška nad terénem určena výškoměrem s nastavením
  QFE
 46. Před zahájením počátečního přiblížení na dané letiště
  Y2x: musí letadlo obdržet převodní hladinu ( // )
 47. Převodní nadmořská výška
  Y3x: musí být publikována v AIP a uvedena na příslušných mapách (musí být publikována v AIP , avšak neuvádí se již na přibližovacích mapách pro lety podle přístrojů // nemusí být publikována v AIP , avšak uvádí se v přibližovacích mapách pro lety podle přístrojů)
 48. Převodní hladinu v ČR
  Y2x: stanoví příslušné stanoviště ATC je stanovena na každém letišti a musí být vždy k dispozici ( // )
 49. Během letu na trati v/nad nejnižší použitelnou letovou hladinou letadla létají
  Y2x: v letových hladinách a jejich vertikální poloha se při spojení letadlo zem vyjadřuje jako letová hladina ( // )
 50. Při spojení letadlo-země musí být vertikální poloha letadla, které letí v převodní nadmořské výšce nebo pod ní, vyjádřena
  Y: údaji nadmořské výšky ( // )
 51. Při spojení letadlo-země musí být vertikální poloha letadla letícího v převodní hladině a výše vyjádřena
  Letovou hladinou
 52. Při průletu letadla převodní vrstvou se vyjadřuje vertikální poloha letadla
  Y: letovými hladinami v případě stoupání a nadmořskými výškami v případě klesání ( // )
 53. Vertikální polohy letadel při stoupání až do dosažení převodní nadmořské výšky se v ČR udávají vzhledem k údaji
  Y: QNH a nad touto nadmořskou výškou k letovým hladinám ( // )
 54. Vertikální rozstupy letadel během letu na trati pod převodní nadmořskou výškou se v ČR zajišťují vzhledem k údaji
  QNH
 55. Vertikální rozstupy letadel nad převodní nadmořskou výškou během letu na trati musí být stanoveny v údajích
  QNE
 56. Při spojení letadlo-zem musí být vertikální poloha vyjádřena výrazem
  Nadmořskou výškou nebo FL
 57. Během letu na trati pod nejnižší použitelnou letovou hladinou se, v ČR ve třídě E, vertikální poloha vyjadřuje
  Nadmořskou výškou
 58. V letovém povolení pro přiblížení nebo povolení ke vstupu do letištního okruhu musí být v ČR předán údaj
  QNH
 59. V letovém povolení pro přiblížení a v povolení ke vstupu do letištního okruhu se může na žádost velitele letadla předat údaj
  Y: QFE ( // )
 60. Vertikální poloha letadel během přiblížení musí být až do dosažení převodní hladiny udávána a řízena údaji
  Y: letových hladin, pokud bylo vydáno povolení na přiblížení a sestup na přisání byl zahájen, mohou být vertikální polohy letadel nad převodní hladinou uváděny v nadmořských výškách (QNH), za předpokladu, že není ani vyžadován ani předvídán vodorovný let nad převodní nadmořskou výškou (letovým hladinám, pod převodní nadmořskou výškou k údaji QFE // )
 61. Jestliže má být let proveden v převodní hladině nebo nad ní, potom hladiny ve kterých bude let proveden, musí být v letovém plánu vyjádřeny
  FL a tři číslice (stovky stop)
 62. Jestliže bude let proveden v převodní nadmořské výšce nebo pod ní, hladiny ve kterých bude let proveden, musí být v letovém plánu vyjádřeny
  Y: nadmořskými výškami ( // )
 63. Letové hladiny zvolené pro daný let
  Y2x: musí být slučitelné s použitím tabulky cestovních hladin v Dodatku 3 Přílohy 2 ( // )
 64. Letové hladiny zvolené pro daný let
  Y: musí splňovat požadavky ATC ( // )
 65. Při průletu převodní nadmořské výšky musí být údaje o vertikální poloze letadla změněny z výšek (QNH)
  Y2x: na letové hladiny 1013,2 hPa ( // )
 66. S výjimkou případů týkajících se nouzového stavu, ztráty spojení a protiprávního činu
  Y: musí mít posádka letadla odpovídač v provozu a navolit módy a kódy podle individuálních pokynů stanoviště ATC s nímž má kontakt ( // )
 67. Pokud je o to ATC nepožádá
  Piloti nesmějí používat „SQUAWK IDENT“
 68. Kdykoliv je v provozu mód C, piloti musí při hlasové komunikaci letadlo - země (je-li třeba předat informaci o hladině) předat takovou informaci údajem jejich výšky, jak ji ukazuje pilotův výškoměr, zaokrouhlenou na nejbližší násobek
  Y: 100 ft ( // )
 69. Pilot letadla, které se dostalo do stavu nouze, musí nastavit odpovídač (s výjimkou případu, kdy dostal dříve od ATC pokyn nastavit odpovídač na specifický kód) na
  Y: mód A kód 7700 ( // )
 70. Pilot letadla, které se dostalo do stavu nouze, může použít kdykoliv má zvláštní důvod se domnívat, že toto bude nejlepší postup
  Kód 7700 (mode A)
 71. Pilot letadla, které ztratilo oboustranné spojení, musí nastavit odpovídač na
  Y: mód A kód 7600 ( // )
 72. Při protiprávním činu na letadle a letu musí se velitel letadla snažit nastavit odpovídač na
  7500
 73. Vypočítaná minimální nadmořská výška musí být upravena, jestliže okolní teplota na povrchu je mnohem:
  Y: nižší než teplota odpovídající standardní atmosféře ( // )
 74. Vypočítaná hodnota převodní nadmořské výšky musí být zaokrouhlena na nejbližších vyšších
  1000 stop
 75. Vypočítaná hodnota převodní nadmořské výšky musí být zaokrouhlena na nejbližších 1000 stop
  Y: Vyšších ( // )
 76. Zkratka MSA znamená
  Minimum sector altitude
 77. Zkratka MOC znamená
  Y2x: minimální výška nad překážkami ( // )
 78. Zkratka DER znamená
  Departure end of RWY
 79. Zkratka DA znamená
  Y: nadmořskou výšku rozhodnutí (výšku rozhodnutí // )
 80. Pro postup přiblížení s vertikálním vedením je stanovena zkratka
  Y: APV ( // )
 81. Jestliže letadlo, v RVSM vzdušném prostoru, prolétává hladinu při stoupání nebo klesání, pak se hladina letadla považuje za proletěnou, když informace o hladině odvozená z tlakové nadmořské výšky vykazuje, že tato hladina byla proletěna v požadovaném směru o více než
  Y: 200 stop ( // )
 82. Hladina povolená letadlu letícímu v RVSM vzdušném prostoru se považuje za dosaženou, jestliže informace o hladině odvozené z tlakové nadmořské výšky nevykazují větší rozdíl než 200 stop. Tyto informace musí být
  Odvozené z tlakové nadmořské výšky během doby tří po sobě jdoucích aktualizací zobrazení, tří po sobě jdoucích aktualizací ze senzoru nebo po dobu 15 sekund, podle toho, který čas je delší
 83. Tolerance odchylky v RVSM vzdušném prostoru, určující zda informace o hladině odvozená z tlakové nadmořské výšky je přesná, musí být
  200 ft +-
 84. U nepřesného přiblížení se pilot rozhodne, zda přistane nebo provede postup nezdařeného přiblížení nejpozději
  Y: V bodě MAPt (V bodě MAPt nebo ve výšce MDA/H podle toho, co dosáhne dříve // )
 85. Úseky přiblížení podle přístrojů začínají a končí
  Y: v navržených fixech nebo ve stanovených bodech ( // )
 86. V případě nepřesného přiblížení podle přístrojů se přímé přiblížení považuje za přijatelné tehdy, jestliže úhel mezi tratí konečného přiblížení a prodlouženou osou RWY je
  Y: 30° nebo méně ( // )
 87. Minimální sektorové nadmořské výšky MSA jsou stanoveny pro každé letiště a zajišťují výšku nad překážkami nejméně
  1000 ft v okruhu 25 NM od ARP nebo HRP
 88. Minimální sektorové nadmořské výšky MSA jsou stanoveny pro každé letiště a zajišťují výšku nad překážkami nejméně 1000 ft
  Y: v okruhu 25 NM od stanoveného navigačního zařízení ( // )
 89. Kategorie letadel jsou pro přiblížení podle přístrojů členěny podle
  Y3x: rychlosti (maximální povolené přistávací hmotnosti letadla // )
 90. Pokud není stanoveno jinak, je standartní návrhový gradient stoupání (PDG) pro odlet
  0.033
 91. Přímý odlet při standardním přístrojovém odletu je ten, kdy počáteční trať odletu se neodchyluje od prodloužené osy dráhy o více než
  Y2x: 15 stupňů ( // )
 92. Pro každý postup přiblížení
  Y: je publikován pouze jeden postup nezdařeného přiblížení ( // )
 93. Při standardních přístrojových odletech jsou rychlosti stanoveny pro
  Y2x: pro letouny podle zařazení do kategorií A - E ( // )
 94. „Turn at a flyover way-point“ znamená
  Zatáčka po přeletu bodu
 95. Jaké rozlišujeme vstupní sektory do vyčkávání
  Y2x: přímý, boční, paralelní ( // )
 96. Při postupech založených na RNAV znamená popis „Turn at PR506 (fly-by)“
  Y3x: točení na bodu PR506 s předstihem zatáčky (zatáčka s konstantním poloměrem okolo bodu PR506 // )
 97. Jako "reversal" označujeme následující postupy:
  Y3x: předpisová zatáčka (45°/180°), předpisová zatáčka (80°/260°), základní zatáčka (předpisová zatáčka (45°/180°), postup racetrack, základní zatáčka // )
 98. Bezpečná výška nad překážkami (OCH/A) je publikována
  Y3x: na mapě příblížení podle přístrojů (v přistávací mapě // )
 99. Přímé přiblížení (Straight-in Approach) je takové přiblížení, při kterém trať konečného přiblížení svírá s prodlouženou osou RWY úhel maximálně
  30°
 100. Po usazení na trati středního úseku přiblížení provádí pilot korekce ve směru o maximálně
  Y: ± 15° (± 10° // )
 101. Zpráva DLA se musí vyslat, jakmile odlet letadla, pro nějž byly zaslány základní údaje FPL nebo RPL, je zdržen od EOBT obsaženého v základních údajích letového plánu o více jak :
Author
Anonymous
ID
332410
Card Set
FC ATM 780.xlsx
Description
test 701 - 780
Updated