FC ATM 700.xlsx

 1. Informace o výskytu vody na dráze
  Y4x: musí být vysílána každému letadlu, kterého se to týká ( // )
 2. Informace o výskytu vody na dráze musí být vyslána
  Y: z iniciativy řídícího ( // )
 3. Zprávy týkající se provozu leteckých zařízení se musí vysílat letadlům
  Y3x: z jejichž letového plánu je zřejmé, že provozní stav dotyčného zařízení může ovlivnit provedení letu ( // )
 4. Všechna povolení ke vstupu, přistání, vzletu a zpětnému pojíždění po dráze
  Musí pilot zopakovat
 5. Letadlo může být požádáno frází "ČEKEJTE "na kmitočtu, když
  Y3x: se zamýšlí, že spojení zahájí stanoviště ATS ( // )
 6. Na frázi „STŮJTE RUŠÍM, OPAKUJI, RUŠÍM VZLET“ pilot odpoví
  Y5x: STOJÍM (VZLET PŘERUŠEN // )
 7. Fráze ŽÁDÁM 15 NM NA FINÁLE znamená
  Y: žádost o přivedení do vzdálenosti 15 NM od bodu dotyku ( // )
 8. Letadlu,o kterém je známo nebo se předpokládá, že je ve stavu nouze, včetně protiprávního činu se
  Y: musí dát přednost před všemi ostatními letadly ( // )
 9. Jestliže pilotovi letadla nacházejícího se ve stavu nouze nařídila ATC předtím zapnout odpovídač na určitý kód
  Tento kód/mód bude obvykle udržován, dokud se za určitých okolností pilot nerozhodne jinak nebo se mu jinak neoznámí. Kde ATC nepožadovalo nastavení kódu nebo nouzového módu, nastaví pilot odpovídač na mód A kód 7700 a/nebo příslušný nouzový mód ADS-B
 10. Od letadla vybaveného odpovídačem SSR se očekává, že v případě, kdy je vystaveno protiprávnímu činu tento
  Y: nastaví na mód A kód 7500, nebo 7700 ( // )
 11. Kdykoliv je známo nebo podezření na protiprávní čin vůči letadlu nebo hrozba bombou, stanoviště ATS musí
  Y: urychleně věnovat pozornost požadavkům nebo předvídaným potřebám letadla (vyhovět požadavkům letadla, dovolujeli to charakter provozu v okolí letadla // )
 12. Předpokládá se, že letadlo, které přijme rozhlasové vysílání o klesání jiného letadla ve stavu nouze opustí stanovené prostory a zůstane na poslechu na příslušném radiovém kmitočtu a
  Vyčká dalších povolení od stanoviště řízení letového provozu
 13. Stanoviště řízení letového provozu (ACC, APP nebo TWR) jichž se to týká, musí všem dotčeným letadlům předávat
  Y: další povolení týkající se dodatečných postupů, jež se mají dodržovat během nouzového klesání a po jeho ukončení ( // )
 14. Velitel letadla letu IFR v třídě D při ztrátě spojení, letí-li za VMC, pokračuje v letu v meteorologických podmínkách pro let za viditelnosti a
  Y3x: přistane na nejbližším vhodném letišti (přistane na letišti určení // )
 15. Velitel letadla letu IFR při ztrátě spojení za IMC pokračuje podle platného letového plánu na příslušné určené navigační zařízení sloužící letišti příletu, bude vyčkávat nad tímto prostředkem a zahájí klesání
  Y4x: v čase co nejblíže předpokládanému času přiblížení naposled přijatému a potvrzenému ( // )
 16. Jakmile je známo, že letadlo letící v prostoru odpovědnosti stanoviště letových provozních služeb zjevně ztratilo radiové spojení, musí stanoviště letových provozních služeb o ztrátě spojení
  Y2x: informovat všechna dotčená stanoviště ATS na trati letu ( // )
 17. Neohlásí-li se letadlo do 30 minut po předpokládaném času příletu oznámeným pilotem
  Y: musí se příslušné informace o tomto letadle předat provozovatelům nebo jejich určeným zástupcům a velitelům všech letadel, jichž se to týká. Normální postupy řízení se obnoví, jestliže to tito požadují. ( // )
 18. Pokud je přijata hrozba bombou nebo jiným výbušným zařízením, stanoviště ATS které hrozbu přijalo
  Y5x: musí o této hrozbě neprodleně informovat letovou posádku ( // )
 19. Při přijmutí rozhlasového vysílání o nouzovém klesání se předpokládá, že velitel letadla
  Y: opustí stanovené prostory a zůstane na poslechu na příslušném radiovém kmitočtu ( // )
 20. Pokud se nachází let VFR v nepříznivých meteorologických podmínkách, měl by být pilot požádán o určité informace. Zahrnují tyto informace i dotaz na zkušenosti pilota?
  Y3x: Ano (Ne // )
 21. Pokud pilot letu VFR hlásí problémy s udržováním VMC o minimální letové nadmořské výšce by
  Y2x: měl by být informován (měl být informován na jeho žádost // )
 22. Radarová pomoc letu VFR by měla být poskytnuta pouze na žádost nebo se souhlasem pilota
  Ano / Druh služby, která by měla být poskytnuta, by měl být dohodnut s pilotem
 23. Pokud letadlo letí v řízeném vzdušném prostoru a požaduje vypouštění paliva hladina letu by neměla být nižší než
  Y2x: 6000ft ( // )
 24. Pokud letadlo letí v řízeném vzdušném prostoru a požaduje vypouštění paliva trať letu by měla pokud možno vést přednostně
  Nad vodou a mimo oblasti, kde jsou hlášeny nebo očekávány bouřky
 25. Ostatní známý provoz musí být , pokud je to proveditelné, separován od letadla vypouštějící palivo, ale ne za ním, horizontálně nejméně
  Y2x: 10 NM (15 NM // )
 26. Ostatní známý provoz musí být , pokud je to proveditelné, horizontálně separován od letadla vypouštějící palivo nejméně
  10 NM, ale ne za letadlem vypouštějícím palivo (za ním 50 NM)
 27. Vertikální rozstup musí být za letadlem vypouštějící palivo zajištěn do vzdálenosti minimálně
  Y: 50 NM (15 NM // )
 28. Minimální vertikální rozstup pod letadlem vypouštějící palivo musí být
  3000 ft
 29. Minimální vertikální rozstup nad letadlem vypouštějící palivo musí být
  Y: 1000 stop ( // )
 30. Jestliže dojde k poruše pozemního rádia nebo k zablokování provozního kmitočtu, může řídící použít k navázání spojení s letadlem nouzového kmitočtu 121,5 Mhz.
  Y: Ano ( // )
 31. Jestliže během nouzové situace není možno vydat instrukce, které zajistí dodržování horizontálního rozstupu mohou být použity nouzové. Tyto mají hodnotu:
  Y: 500 nebo 1000 stop ( // )
 32. Pokud je používán nouzový rozstup
  Y3x: musí být dotyčné letové posádky o této skutečnosti informovány (musí být všechny letové posádky v daném prostoru odpovědnosti o této skutečnosti informovány // )
 33. V případě generování STCA u řízeného letu musí řídící
  Y2x: neprodleně uskutečnit kroky, zajišťující neporušení předepsaného minima rozstupu ( // )
 34. Funkce STCA sleduje radarová data u letadel vybavených odpovídači s módy
  Y: C ( // )
 35. Když pilot hlásí, že provádí manévr v souladu s radou k vyhnutí ACAS, řídící
  Y: se nesmí pokoušet upravovat průběh dráhy letu ( // )
 36. V okamžiku, když se letadlo v důsledku rady k vyhnutí odchýlí od svého povolení, řídící přestává mít odpovědnost za zajištění rozstupů mezi tímto letadlem a jakýmikoli jinými letadly
  Kterých se to v důsledku manévrování na základě RA týká
 37. Je-li letadlo vektorováno a řídícímu bylo generováno MSAW musí být
  Y: instruováno aby okamžitě stoupalo do použitelné bezpečné hladiny, případně musí být přidělen kurz k vyhnutí se terénu ( // )
 38. Stálé letové plány se mohou používat jen pro
  Y2x: lety IFR ( // )
 39. Stálé letové plány se mohou používat jen pro lety IFR, které se provozují pravidelně
  Y4x: každý den po dobu nejméně deseti po sobě jdoucích dnů ( // )
 40. V případě nahodilé změny identifikace letadla, letiště odletu, trati a/nebo letiště určení
  Y2x: se musí RPL pro daný den zrušit a předložit letový plán pro jednotlivý let ( // )
 41. RPL musí pokrývat
  Y2x: celý let od letiště odletu až na letiště určení ( // )
 42. AIREP je
  Y2x: pravidelné hlášení z letadla ( // )
 43. AIREP SPECIAL je
  Y: mimořádné hlášení z letadla ( // )
 44. Pokud budete vyplňovat formulář mimořádného hlášení z letadla pak pro bouřku bez krup použijete zkratku
  Y: TS ( // )
 45. Pokud budete vyplňovat formulář mimořádného hlášní z letadla pak pro bouřku s kroupami použijete zkratku
  Y2x: TSGR ( // )
 46. Výraz "neidentifikované letadlo" v předpisu L 4444 znamená letadlo, které bylo zpozorováno nebo došlo hlášení, že letí v daném prostoru, ale
  Y3x: jehož identita nebyla získána ( // )
 47. Když je poloha bloudícího letadla zjištěna, musí stanoviště ATS
  Y2x: v případě potřeby předat jiným stanovištím ATS a příslušným vojenským stanovištím nezbytné informace týkající se bloudícího letadla a všech letadlu poskytnutých rad ( // )
 48. Jakmile se stanoviště ATS dozví, že v prostoru jeho odpovědnosti je zakročováno proti letadlu, musí kromě jiného
  • /pokusit se navázat obousměrné spojení s letadlem, proti němuž je zakročováno, na kterémkoliv použitelném kmitočtu, včetně tísňového kmitočtu 121,5 MHz, pokud takové spojení není již navázáno
  • /informovat pilota letadla, proti němuž je zakročováno, o zakročování
  • /navázat spojení se stanovištěm řídícím zakročování, které udržuje obousměrné spojení se zakročujícím letadlem, a poskytnout mu dostupné informace týkající se letadla, proti němuž je zakročováno
  • /je-li to nezbytné, předávat zprávy mezi zakročujícím letadlem nebo stanovištěm řídícím zakročování a letadlem, proti němuž je zakročováno
  • /v těsné spolupráci se stanovištěm řídícím zakročování přijmout nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti letadla, proti němuž je zakročováno
  • /informovat stanoviště ATS sousedních letových informačních oblastí, jestliže se jeví, že letadlo zabloudilo z těchto letových informačních oblastí
 49. Jakmile se stanoviště ATS dozví, že v prostoru jeho odpovědnosti je zakročováno proti letadlu, musí se pokusit navázat obousměrné spojení s letadlem, proti němuž je zakročováno
  Na kterémkoliv použitelném kmitočtu, včetně tísňového kmitočtu 121,5 MHz, pokud takové spojení není již navázáno
 50. Identifikace letadla ve formuláři letového plánu je možno vyjádřit
  Y2x: ICAO označením provozovatele následované označením letu (indentifikační značkou letadla // )
 51. Druh letu ve formuláři letového plánu se vyjádří písmenem
  Y2x: S v případě pravidelné dopravy (V v případě všeobecného letectví // )
 52. Druh letu ve formuláři letového plánu se vyjádří písmenem
  Y2x: N v případě nepravidelné dopravy (V v případě všeobecného letectví // )
 53. Druh letu ve formuláři letového plánu se vyjádří písmenem
  Y2x: M v případě vojenského letu ( // )
 54. Pravidla letu ve formuláři letového plánu se vyjádří písmenem
  Y2x: I pro IFR ( // )
 55. Pravidla letu ve formuláři letového plánu se vyjádří písmenem
  Y: žádná odpověď není správná (V pro IFR // )
 56. Pravidla letu ve formuláři letového plánu se vyjádří písmenem
  Y: I pro IFR ( // )
 57. Písmenem H se ve formuláři letového plánu vyjadřuje kategorie turbulence v úplavu
  Y: těžká ( // )
 58. Ve formuláři letového plánu písmeno S v poli „VYBAVENÍ“ znamená standardní vybavení, a to je
  Y: VHF RTF, ADF, VOR, ILS (VHF RTF, ADF, VOR, DME, ILS // )
 59. Písmenem L ve formuláři letového plánu v poli „VYBAVENÍ“ se vyjádří, že na palubě je k dispozici
  Y2x: ILS ( // )
 60. Skutečnost, že zařízení na palubě vyhovuje požadavkům typu RNP pro danou trať, se vyjádří v poli „VYBAVENÍ“ písmenem
  R
 61. Písmenem O ve formuláři letového plánu v poli „VYBAVENÍ“ se vyjádří, že na palubě je k dispozici
  Y: VOR ( // )
 62. Písmeno P uvedené ve formuláři letovém plánu v poli „VYBAVENÍ“, přehledové vybavení, vyjadřuje, že na palubě letadla je k dispozici
  Y3x: odpovídač mód S s vysíláním tlakové hladiny, ale bez vysílání identifikace letadla ( // )
 63. Písmeno I uvedené ve formuláři letového plánu v poli „VYBAVENÍ“, přehledové vybavení, vyjadřuje, že na palubě letadla je k dispozici
  Y: odpovídač mód S s vysíláním identifikace letadla, ale bez vysílání tlakové hladiny ( // )
 64. Písmeno S uvedené ve formuláři letového plánu v poli „VYBAVENÍ“, přehledové vybavení, vyjadřuje, že na palubě letadla je k dispozici
  Y2x: odpovídač mód S s vysíláním identifikace letadla a tlakové hladiny ( // )
 65. Ve formuláři letového plánu písmena ZZZZ v poli letiště odletu znamenají, že
  Y2x: letiště nemá přidělenou směrovací značku ( // )
 66. Cestovní rychlost ve formuláři letového plánu je
  Y2x: pravá vzdušná rychlost ( // )
 67. Písmenem N v poli „TRAŤ“ ve formuláři letového plánu se vyjadřuje cestovní rychlost v
  Y: uzlech ( // )
 68. V poli „TRAŤ“ ve formuláři letového plánu se cestovní rychlost v kilometrech za hodinu vyjádří písmenem
  K
 69. Cestovní letová hladina se může ve formuláři letového plánu vyjádřit písmenem
  Y2x: F ( // )
 70. Nadmořská výška se ve formuláři letového plánu vyjadřuje písmenem
  Y: A ( // )
 71. Zápis "BODAL/N0450F290" v poli „TRAŤ“ formuláře letového plánu znamená plánovanou změnu
  Y3x: hladiny nebo změnu cestovní rychlosti, i když se změní jen jedna z těchto hodnot (traťové rychlosti a hladiny // žádná odpověď není správná)
 72. Za zkratkou REG v poli „JINÉ INFORMACE“ formuláře letového plánu se uvádí
  Y2x: poznávací značka letadla ( // )
 73. Vytrvalost letu se ve formuláři letového plánu uvádí
  Y: v časovém údaji / v hodinách a minutách ( // )
 74. Poznávací značka letadla, je-li jiná než identifikace letadla uvedená v poli 7, se uvede v poli 18 za zkratkou
  REG
 75. Údaje tratě k změněnému letišti určení se mohou uvádět v poli l8 za zkratkou RIF/. Určete správný zápis
  Podrobné údaje o trati na změněné letiště určení, po nichž následuje čtyřpísmenná směrovací značka ICAO daného letiště. Změněná trať je předmětem znovupovolení za letu
 76. Vytrvalost letu v poli 19 se udává podle množství paliva v
  V hodinách a minutách
 77. Za zkratkou PER se v letovém plánu uvádí
  Y: údaje o výkonech letadla ( // )
 78. Pokud je v letovém plánu uvedena v poli 18 zkratka CODE tato znamená
  Y: adresa letadla ve formě kódu (individuální přidělený kód SSR // )
 79. Jestliže letadlo udržuje hladinu v RVSM vzdušném prostoru, pak hladina přidělená letadlu se považuje za udržovanou, jestliže informace o hladině odvozená z tlakové nadmořské výšky nevykazuje rozdíl od přidělené hladiny více než
  200 ft +-
 80. Jestliže bylo letadlu, v RVSM vzdušném prostoru, povoleno opustit hladinu, považuje se jeho manévr za zahájený a dříve obsazená hladina za uvolněnou, pokud informace o hladině odvozená z tlakové nadmořské výšky vykazuje v očekávaném směru od dříve přidělené hladiny více než
  300 ft
 81. Jestliže letadlo, v RVSM vzdušném prostoru, prolétává hladinu při stoupání nebo klesání, pak se hladina letadla považuje za proletěnou, když informace o hladině odvozená z tlakové nadmořské výšky vykazuje, že tato hladina byla proletěna v požadovaném směru o více než
  Y: 200 stop ( // )
 82. Hladina povolená letadlu letícímu v RVSM vzdušném prostoru se považuje za dosaženou, jestliže informace o hladině odvozené z tlakové nadmořské výšky nevykazují větší rozdíl než 200 stop. Tyto informace musí být
  Odvozené z tlakové nadmořské výšky během doby tří po sobě jdoucích aktualizací zobrazení, tří po sobě jdoucích aktualizací ze senzoru nebo po dobu 15 sekund, podle toho, který čas je delší
 83. Tolerance odchylky v RVSM vzdušném prostoru, určující zda informace o hladině odvozená z tlakové nadmořské výšky je přesná, musí být
  200 ft +-
 84. U nepřesného přiblížení se pilot rozhodne, zda přistane nebo provede postup nezdařeného přiblížení nejpozději
  Y: V bodě MAPt (V bodě MAPt nebo ve výšce MDA/H podle toho, co dosáhne dříve // )
 85. Úseky přiblížení podle přístrojů začínají a končí
  Y: v navržených fixech nebo ve stanovených bodech ( // )
 86. V případě nepřesného přiblížení podle přístrojů se přímé přiblížení považuje za přijatelné tehdy, jestliže úhel mezi tratí konečného přiblížení a prodlouženou osou RWY je
  Y: 30° nebo méně ( // )
 87. Minimální sektorové nadmořské výšky MSA jsou stanoveny pro každé letiště a zajišťují výšku nad překážkami nejméně
  1000 ft v okruhu 25 NM od ARP nebo HRP
 88. Minimální sektorové nadmořské výšky MSA jsou stanoveny pro každé letiště a zajišťují výšku nad překážkami nejméně 1000 ft
  Y: v okruhu 25 NM od stanoveného navigačního zařízení ( // )
 89. Kategorie letadel jsou pro přiblížení podle přístrojů členěny podle
  Y3x: rychlosti (maximální povolené přistávací hmotnosti letadla // )
 90. Pokud není stanoveno jinak, je standartní návrhový gradient stoupání (PDG) pro odlet
  0.033
 91. Přímý odlet při standardním přístrojovém odletu je ten, kdy počáteční trať odletu se neodchyluje od prodloužené osy dráhy o více než
  Y2x: 15 stupňů ( // )
 92. Pro každý postup přiblížení
  Y: je publikován pouze jeden postup nezdařeného přiblížení ( // )
 93. Při standardních přístrojových odletech jsou rychlosti stanoveny pro
  Y2x: pro letouny podle zařazení do kategorií A - E ( // )
 94. „Turn at a flyover way-point“ znamená
  Zatáčka po přeletu bodu
 95. Jaké rozlišujeme vstupní sektory do vyčkávání
  Y2x: přímý, boční, paralelní ( // )
 96. Při postupech založených na RNAV znamená popis „Turn at PR506 (fly-by)“
  Y3x: točení na bodu PR506 s předstihem zatáčky (zatáčka s konstantním poloměrem okolo bodu PR506 // )
 97. Jako "reversal" označujeme následující postupy:
  Y3x: předpisová zatáčka (45°/180°), předpisová zatáčka (80°/260°), základní zatáčka (předpisová zatáčka (45°/180°), postup racetrack, základní zatáčka // )
 98. Bezpečná výška nad překážkami (OCH/A) je publikována
  Y3x: na mapě příblížení podle přístrojů (v přistávací mapě // )
 99. Přímé přiblížení (Straight-in Approach) je takové přiblížení, při kterém trať konečného přiblížení svírá s prodlouženou osou RWY úhel maximálně
  30°
 100. Po usazení na trati středního úseku přiblížení provádí pilot korekce ve směru o maximálně
  Y: ± 15° (± 10° // )
 101. Zpráva DLA se musí vyslat, jakmile odlet letadla, pro nějž byly zaslány základní údaje FPL nebo RPL, je zdržen od EOBT obsaženého v základních údajích letového plánu o více jak :
Author
Anonymous
ID
332409
Card Set
FC ATM 700.xlsx
Description
test 601-700
Updated