FC ATM 600.xlsx

 1. Okraje indikací radarových poloh se
  Y2x: Ano (Ano, pokud tak stanoví odpovědný orgán ATS // ne)
 2. Smí se uplatnit radarový rozstup mezi odlétávajícím letadlem a letadlem které vzlétá a není ještě identifikováno?
  Y: nesmí být radarový rozstup uplatňován ( // )
 3. Mezi vyčkávajícími letadly nad stejným vyčkávacím bodem je
  Y: stanovené prostory radarového krytí (prostory s dostatečným krytím primárního radaru // )
 4. Použití radaru v letových provozních službách se musí omezit na
  Y3x: řídící letového provozu ( // )
 5. Za seřízení situační zobrazení a za ověření jeho přesnosti v souladu s technickými instrukcemi odpovídá
  Y2x: musí být o tom pilot informován před poskytováním přehledové služby ATS (mohou se letadlu vydávat příkazy, informace nebo rady na základě použití radaru // )
 6. Jakmile je identita letadla zjištěna
  Y: musí se to pilotovi oznámit ( // )
 7. Dojde-li ke ztrátě identifikace
  Y: nařídit nebo opakovat tolik změn kurzu, kolik je třeba, nebo by se měly použít další způsoby identifikace, dokud se nevyloučí všechna nebezpečí omylu při identifikování ( // )
 8. Jsou-li pozorovány dvě nebo více indikací radarových poloh (při použití PSR) v těsné blízkosti nebo se pozorují podobné pohyby ve stejném čase nebo existuje-li pochybnost o identifikaci radarové polohy z jiného důvodu, mělo by se
  • Cokoliv odlišného od:
  • /jako dobře známá zeměpisná poloha
  • /magnetickou tratí a vzdáleností k význačnému bodu, navigačnímu prostředku na trati nebo přibližovacímu prostředku
  • /směrem (použitím hlavních směrů kompasu) a vzdáleností od známé polohy
  • /vzdáleností k bodu dotyku, je-li letadlo na konečném přiblížení
  • /vzdáleností a směrem od osy tratě ATS
 9. Informace o poloze předávané letadlům nesmí mít následující formu
  Y: vzdálenost k bodu dotyku ( // )
 10. Informace o poloze předávaná letadlu na konečném přiblížení musí mít formu
  Y2x: musí hlásit na bodech stanovených dotyčným stanovištěm ATS (musí hlásit na všech bodech // nemusí se hlásit)
 11. Letadlo, kterému je poskytována přehledová služba ATS se při přeletu povinných hlásných bodů
  Letadla musí být vektorována po tratích, na kterých může pilot monitorovat polohu letadla vzhledem ke svým palubním prostředkům
 12. Při vektorování letadla by měl řídící, kdykoliv je to proveditelné
  Y2x: pilot by měl být informován o účelu takového příkazu ( // )
 13. Dá-li řídící při vektorování letadlu vektor odvádějící ho z dříve přidělené tratě
  Y2x: bude dodržena předepsaná bezpečná výška nad překážkami ( // )
 14. Při vektorování letu IFR musí řídící vydávat taková povolení, která zajistí, že po celou dobu
  Musí být pilot požádán, aby potvrdil nastavený kód a, jestliže to situace umožňuje (např. nejedná se o případ protiprávního činu), aby znovu nastavil správný kód
 15. Když pilot obdržel příkaz nastavit odpovídač na určitý kód nebo změnit kód a kód zobrazený na situačním zobrazení je rozdílný od toho, který byl letadlu přidělen, musí být
  Y: a postupy stanovené předpisem L 4444 smí podle situace změnit (a postupy stanovené předpisem L 4444 smí podle situace změnit // )
 16. V případě , že letadlo je, nebo se jeví, že je v jakémkoliv stavu nouze, řídící musí poskytnout letadlu všechnu možnou pomoc
  Všem stanovištím letových provozních služeb, která by mohla letadlu pomoci. Předání sousedním sektorům se musí také uskutečnit, když je to vhodné
 17. Průběh letu identifikovaného letadla v nouzi se musí sledovat a (pokud je to možné) zaznamenávat na situačním zobrazení, dokud letadlo nevyletí z dosahu přehledového systému ATS, a informace o poloze letadla se musí poskytnout
  Y: 7700 ( // )
 18. V údobí nouze může pilot nastavit odpovídač na mód A kód
  Y: 300 stop ( // )
 19. Tolerance odchylky, určující, zda informace o hladině odvozená z tlakové nadmořské výšky a zobrazená řídícímu je přesná, musí být plus, minus
  Y: nemusí být o této skutečnosti informován (podle úvážení řídícího může být o této skutečnosti informován // )
 20. Pilot letadla, jehož informace o hladině odvozené z tlakové nadmořské výšky je v rozmezí povolené tolerance
  Y: ověřil nastavení tlaku a potvrdil hladinu letadla ( // )
 21. Jestliže zobrazená informace hladiny není v rozmezí povolené tolerance, musí se to pilotovi onámit a musí být požádán, aby
  Y2x: požádat pilota, aby ukončil vysílání módu C za předpokladu, že to nepřeruší činnost odpovídače v módu A ( // )
 22. Jestliže i po potvrzení o správném nastavení tlaku rozdíl stále existuje, měla by se podle okolností následující opatření
  Y: 5.0 NM ( // )
 23. Minimum podélného radarového rozstupu je
  3 NM
 24. Kde je tak předepsáno příslušným úřadem ATS, může být tam, kde to schopnosti radarového zařízení na daném místě dovolují, minimum radarového rozstupu sníženo, ne však pod
  Y3x: 2,5 NM ( // )
 25. Kde je tak předepsáno příslušným úřadem ATS, může být tam, kde to schopnosti radarového zařízení na daném místě dovolují, minimum radarového rozstupu, mezi za sebou letícími letadly usazenými na stejné trati konečného přiblížení ve vzdálenosti do 10 NM od konce dráhy, sníženo ne však pod
  Y2x: do vzdálenosti 10 NM od konce RWY (do vzdálenosti 10 NM od začátku RWY // )
 26. Jestliže se uplatňuje schválené snížené minimum radarového rozstupu mezi za sebou letícími letadly, usazenými na trati konečného přiblížení, lze toto minimum uplatňovat
  Y2x: každých 5 sekund nebo méně ( // )
 27. Jestliže se používá schválené snížené minimum radarového rozstupu mezi za sebou letícími letadly usazenými na trati konečného přiblížení musí být používán radarový systém s obnovou informací
  Y2x: 0,01 Mach ( // )
 28. Stanovené rychlosti by při řízení dopředné rychlosti měly v FL 250 a výše být vyjádřeny pravým Machovým číslem v násobcích hodnoty
  Y2x: IAS (GS // )
 29. Stanovené úpravy při řízení dopředné rychlosti jsou založené na
  Pravidel IFR
 30. Pozoruje-li se, že identifikovaný let, letící mimo řízený vzdušný prostor je konfliktní s tratí jiného letadla, pilot by měl být informován, aby v případě nutnosti mohl zahájit manévr k vyhnutí se srážce. Jedná se o let podle
  Y2x: Ano ( // )
 31. Je možné použít informaci o hladině odvozené z módu C i když tato není ověřená k poskytnutí informace o nebezpečí srážky?
  Y: nařízením změn kódů nebo vysíláním IDENT ( // )
 32. Pokud dojde k poruše radiového vysílače na letadle a přijimač letadla je funkční, může se k potvrzování povolení u letadla vybaveného SSR použít
  Smí se v používání rozstupů uvedených v ust. 8.7.3 pokračovat
 33. Když řízené letadlo s úplnou ztrátou spojení letí v prostoru a v letových hladinách, kde se uplatňují radarové rozstupy
  Y2x: smí požádat pilota o návrat na letiště vzletu (přikáže pilotu návrat na letiště vzletu // zajistí pokračování na první letiště zamýšleného přistání)
 34. Jestliže dojde k poruše odpovídače SSR po vzletu a letadlo letí ještě v prostoru TMA ve kterém je vybavení provozuschopným odpovídačem s určitými schopnosti povinné, radarový řídící
  Y: 500 stopami ( // )
 35. Jestliže dojde k poruše radarového zařízení např. v FL 230 a není možné ihned zajistit neradarový rozstup, je možno použít jako nouzového opatření, letových hladin oddělených od sebe minimálně
  Y3x: jednou před zahájením konečného přiblížení ( // )
 36. Řídící musí oznámit letadlu, které je vektorováno pro přístrojové přiblížení jeho polohu, nejméně
  Y: když pilot ohlásí, že letiště vidí ( // )
 37. Povolení k vizuálnímu přiblížení se vydává
  45° nebo menší
 38. Jestliže je letadlo vektorováno na konečné přiblížení, musí závěrečný vektor umožnit letadlu se usadit v hladině letu na trati konečného přiblížení před naletěním stanovené nebo nominální sestupové dráhy a měl by zajistit naletění úhlu tratě konečného přiblížení pod úhlem
  Y: když je usazen na trati konečného přiblížení ( // )
 39. Letadlu vektorovanému k nalétnutí konečného přiblížení na prostředek vybraný pilotem, se musí přikázat aby ohlásil
  Před tím, než letadlo ohlásí, že je usazeno, pokud okolnosti vydání povolení v takovém čase nebrání
 40. Při vektorování pro konečné přiblížení na prostředek vybraný pilotem by povolení k přiblížení mělo být vydáno
  Že letiště nebo předcházející letadlo vidí
 41. Při vektorování pro vizuální přiblížení bude vydáno povolení k vizuálnímu přiblížení až pilot ohlásí
  Že letiště nebo předcházející letadlo vidí
 42. Vektorování pro vizuální přiblížení by obvykle mělo být ukončeno v čase, kdy pilot ohlásí
  Y: OCA/H (DA/H // )
 43. Řídící provádějící radarová přiblížení, musí mít k dispozici pro druhy přiblížení informace týkající se
  Y: 5.0 NM ( // )
 44. Minimum podélného radarového rozstupu je
  Ano
 45. Jestliže se má uplatňovat snížený radarový rozstup 2.5 NM mezi za sebou letícími letadly usazenými na stejné trati konečného přiblížení je nutno brát v úvahu typy letadel s ohledem na turbulenci v úplavu
  Y: 8 NM ( // )
 46. Není-li jinak předepsáno příslušným úřadem ATS, radarový řídící by měl oznámit letištnímu řídícímu, když je letadlo provádějící přiblížení řízené radarem v přibližné vzdálenosti od bodu dotyku
  Y3x: 4 NM ( // )
 47. Jestliže radarový řídící neobdržel od letištního řídícího povolení k přistání pro letadlo provádějící přiblížení řízené radarem přibližně ve vzdálenosti 8 NM, následná informace a vyžádání povolení k přistání by měla být předána přibližně ve vzdálenosti
  Y: 2 NM ( // )
 48. Povolení k přistání, když letadlo provádí přiblížení řízené radarem, přijaté od letištního řídícího by mělo být obvykle předáno letadlu před tím, než dosáhne od bodu dotyku vzdálenosti
  • /dráha v používání
  • /příslušná bezpečná nadmořská výška / výška nad překážkami
  • /úhel nominální sestupové dráhy a, pokud je tak předepsáno příslušným úřadem ATS nebo požadováno letadlem, přibližná rychlost klesání, která má být udržována
  • /postup, který má být uplatněn v případě ztráty radiového spojení, pokud nebyl publikován v leteckých informačních příručkách
 49. Při provádění přiblížení přehledovým radarem radarový řídící musí oznámit pilotovi
  Y3x: 1000 stop ( // )
 50. Minima radarových rostupů podle turbulence v úplavu se musí uplatňovat když letadlo letí bezprostředně za jiným letadlem ve stejné nadmořské výšce nebo méně než
  1000 ft
 51. uplatňovat minima radarových rozstupů podle turbulence v úplavu když letadlo křižuje trať jiného letadla za ním ve stejné nadmořské výšce:
  4 NM
 52. Pro letadla, které jsou ve fázi přiblížení a vzletu a obě používají stejnou nadmořskou výšku, se musí zajistit v případě, že první letadlo je kategorie těžká a následující letadlo kategorie těžká, toto radarové minimum podle turbulence v úplavu
  Y: 5.0 NM (4.0 NM // )
 53. Pro letadla, která jsou ve fázi přiblížení a vzletu a obě používají stejnou nadmořskou výšku, se musí zajistit v případě, že první letadlo je kategorie těžká a následující letadlo kategorie střední, toto radarové minimum podle turbulence v úplavu
  Y3x: 6 NM ( // )
 54. Pro letadla, které jsou ve fázi přiblížení a vzletu a obě používají stejnou nadmořskou výšku, se musí zajistit v případě, že první letadlo je A 380-800 a následující letadlo je kategorie těžká (jiné než A 380-800), toto minimum radarového rozstupu podle turbulence v úplavu :
  Y: 8NM ( // )
 55. Pro letadla, které jsou ve fázi přiblížení a vzletu a obě používají stejnou nadmořskou výšku, se musí zajistit v případě, že první letadlo je A 380-800 a následující letadlo je kategorie lehká, toto minimum radarového rozstupu podle turbulence v úplavu :
  Y3x: 7NM (6NM // )
 56. Pro letadla, které jsou ve fázi přiblížení a vzletu a obě používají stejnou nadmořskou výšku, se musí zajistit v případě, že první letadlo je A 380-800 a následující letadlo je kategorie střední, toto minimum radarového rozstupu podle turbulence v úplavu :
  Y6x: neuplatňuje se (3.0 NM // 5 NM)
 57. Jestliže letadlo ve fázi přiblížení nebo vzletu letí bezprostředně za jiným letadlem a obě používají stejnou nadmořskou výšku, se musí zajistit v případě, že první letadlo je kategorie střední a následující letadlo kategorie těžké, radarové minimum podle turbulence v úplavu
  Y: neuplatňuje se ( // )
 58. Jestliže letadlo ve fázi přiblížení nebo vzletu letí bezprostředně za jiným letadlem a obě používají stejnou dráhu, se musí zajistit v případě, že první letadlo je kategorie střední a následující letadlo kategorie střední, toto radarové minimum podle turbulence v úplavu
  Y: 5 NM ( // )
 59. Jestliže letadlo ve fázi přiblížení křižuje trať jiného letadla za ním ve stejné nadmořské výšce se musí zajistit v případě, že první letadlo je kategorie střední a následující letadlo kategorie lehké, radarové minimum podle turbulence v úplavu
  Y: by měla být předána dostatečně včas, aby se pilot mohl rozhodnout jaké opatření provede ( // )
 60. Informace o tom, že letadlo pravděpodobně vletí do prostoru nepříznivého počasí
  Y3x: 5.0 NM ( // )
 61. Letí-li LEHKÉ letadlo bezprostředně za STŘEDNÍM ve stejné nadmořské výšce a ve fázi přiblížení, musí se zajistit nejméně toto radarové minimum podle turbulence v úplavu
  Y2x: neuplatňují se ( // )
 62. Letí-li STŘEDNÍ letadlo bezprostředně za LEHKÝM ve stejné nadmořské výšce a ve fázi vzletu, musí se zajistit nejméně toto radarové minimum podle turbulence v úplavu
  Y2x: Ihned ( // )
 63. Letadlu, jemuž byla přehledová služba ATS ukončena, se musí ukončení oznámit
  Zjistit, zda přijímač letadla je funkční či nikoliv, tím, že přikáže letadlu na kanálu do té doby používaném potvrdit příkaz provedením určitého manévru, a sledováním tratě letadla nebo příkazem letadlu zapnout IDENT nebo měnit kódy SSR a/nebo vysílání ADS-B
 64. Dojde-li ke ztrátě obousměrného spojení s letadlem, řídící by měl
  Y5x: nejméně jednou před zahájením konečného přiblížení ( // )
 65. Řídící musí oznámit letadlu, které je vektorováno pro přístrojové přiblížení jeho polohu
  Y: by mělo být připomenuto, aby prověřilo, zda je podvozek vysunut a zajištěn (musí být připomenuto, aby prověřil vysunutí podvozku a klapek // )
 66. Letadlu provádějícímu radarové přiblížení nacház-li se na konečném přiblížení
  Y: z důvodů provozních konfliktů ( // )
 67. Letadlu provádějícímu radarové přiblížení by se mělo přikázat provést postup nezdařeného přiblížení
  Y: postup, který má být uplatněn v případě ztráty radiového spojení, není-li tento publikován v AIP ( // )
 68. Letadlu, provádějícímu radarové přiblížení se musí před zahájením konečného přiblížení oznámit
  Y2x: identifikovaným letadlům ( // )
 69. Informace zobrazené na situačním zobrazení se při používání přehledových systémů ATS v letové informační službě vysílají
  Y2x: mezi za sebou odlétávajícími letadly (mezi za sebou přilétávajícími a odlétávajícími letadly // mezi přilétávajícími letadly)
 70. Schválí-li tak příslušný úřad ATS smí se používat přehledového radaru v letištní službě řízení k zajišťování radarových rozstupů
  Y4x: nesmí být vektorovány (mohou být vektorovány radarem // )
 71. Zvláštní lety VFR za normálních okolností
  Část trati až hodinu letového času před letadlem, vyjma, když byla na základě regionálních postupů ICAO stanovena jiná doba
 72. SIGMET informace předávané letadlům z iniciativy země by měly pokrýt
  Y3x: část trati až jednu hodinu letového času před letadlem ( // )
 73. AIRMET informace předávané letadlům z iniciativy země by měly pokrýt
  Y
 74. Schopnost dělení 8,33 kHz se v poli vybavení ve formuláři letového plánu uvede pod písmenem:
  Y5x: W (žádná odpověď není správná // )
 75. Schopnost RVSM se v poli vybavení uvede ve formuláři letového plánu pod písmenem:
  • /zprávy žádosti o letový plán
  • /zprávy žádosti o doplněk letového plánu
  • /zprávy doplňku letového plánu
 76. Doplňkové zprávy zahrnují
  • /zprávy platného letového plánu
  • /zprávy o předpokládaném čase přeletu
  • /koordinační zprávy
  • /zprávy o souhlasu
  • /zprávy o logickém potvrzení
 77. Koordinační zprávy zahrnují
  Y5x: FPL, DLA, CHG, CNL, DEP, ARR (FPL, CPL, RLP, DLA, CHG, CNL // )
 78. Zprávy podaného letového plánu zahrnují
  Y: zprávy podaného letového plánu a přidružené aktualizující zprávy, koordinační zprávy, doplňkové zprávy, zprávy o řízení (zprávy o údobích nouze, zprávy podaného letového plánu a s nimi spojené zprávy, koordinační zprávy, zprávy o řízení // )
 79. Kategorie zpráv o pohybech a řízení letadel zahrnuje
  Y5x: kde se nachází místo mezipřistání nebo místo jeho konečného určení (kde se nachází letiště vzletu // kde se nachází letiště určení)
 80. Letadlo prolétává více letovými informačními oblastmi a není vybaveno vhodným obousměrným radiovým spojením. Odpovědnost za koordinaci pohotovostní služby má ATS letové informační oblasti
  Y2x: ihned po tom, kdy přebírající ATC souhlasí s převzetím řízení ( // )
 81. Uplatňují-li se v čase předání řízení radarová minima rozstupů, předání hlasového spojení letadlo –země z předávajícího na přebírající ATC se musí uskutečnit
  Y: VMC ( // )
 82. ACC smí po koordinaci s APP předat letadlo přímo TWR, jestliže bude celé přiblížení provedeno za
  Y2x: 5 minut ( // )
 83. APP musí ihned předávat na ACC opravu předpokládaného času přiblížení vydaného ACC, když se předpokládaný čas přiblížení vypočítaný APP liší o
  Y2x: 15 minut (5 minut // )
 84. Informace o přilétávajících letadlech musí ACC předávat APP před předpokládaným časem příletu nejméně
  Y: zprávy o údobí nouze, zprávy o pohybech a řízení, zprávy letových informací (tísňové a pohotovostní zprávy, zprávy o pohybech a řízení letadel, zprávy letových informací // )
 85. Zprávy ATS se dělí na tři základní kategorie
  Y: zprávy o povolení, zprávy o předání řízení, zprávy o řízení toku, hlášení polohy a hlášení z letadel ( // )
 86. Zprávy o řízení zahrnují
  Y4x: obsahující informace o provozu, obsahující meteorologické informace, o provozu leteckých zařízení, obsahující podstatné informace o letišti, týkající se hlášení incidentů v letovém provozu (obsahující informace o provozu, o povolení, o řízení toku, o činnosti leteckých zařízení, obsahující důležité informace o letištích // )
 87. Kategorie zpráv letových informací zahrnuje zprávy
  Y2x: informaci o přednosti, adresáty, datum a čas podání zprávy, označení odesilatele, vlastní text zprávy (údaj o přednosti, adresáty, čas podání zprávy, označení odesilatele, vlastní text zprávy // )
 88. Zprávy ATS předávané po AFTN musí obsahovat
  Y: SS, DD a FF, GG a KK ( // )
 89. Přednosti pořadí l, 2, 3 mají následující přednostní značky
  YXY
 90. Je-li adresátem vojenská služba nebo vojenský orgán, uvádí se na páté až sedmé pozici adresy písmena
  ZQZ
 91. V adrese pro zprávy týkající se letů IFR se použije následující třípísmenné označení
  Y2x: ZFZ ( // )
 92. V adrese pro zprávy týkající se letů VFR se použije následující třípísmenné označení
  ZTZ
 93. V adrese pro zprávy letištní řídící věži se použije následující třípísmenné označení
  Y2x: ZPZ ( // )
 94. V adrese pro zprávy ARO se použije následující třípísmenné označení
  Y: 6 číslicemi udávajícími datum a čas ( // )
 95. Čas podání v adrese musí být složen z číselné skupiny tvořené
  Y4x: ústní potvrzení ( // )
 96. Při ústním předávání zpráv mezi stanovišti ATS je důkazem, že zpráva byla přijata
  Y3x: FPL nebo RPL ( // )
 97. Základní údaje letového plánu pro řízení toku tvoří
  Y: 30 minut před daným letem ( // )
 98. Základní údaje letového plánu, které jsou nezbytné pro účely řízení letového provozu musí být předloženy prvnímu středisku řízení na trati nejméně
  Platného letového plánu, která obsahuje všechny pro ATS důležité údaje, nebo zprávy o předpokládaném čase přeletu, která obsahuje navržené podmínky předání
 99. Oznámení o letu se při koordinaci musí předat prostřednictvím zprávy
  • /průměrný směr a rychlost přízemního větru a jejich význačná kolísání
  • /dohlednost včetně význačných směrových rozdílů dohlednosti
  • /dráhová dohlednost (RVR)
  • /současné počasí
  • /množství a výška základny nízké oblačnosti
  • /teplota vzduchu a teplota rosného bodu
  • /tlak pro nastavení výškoměru
  • /jiné doplňující informace
 100. Platné meteorologické informace předávané přilétávajícím letadlům musí obsahovat následující informace v tomto pořadí
  Y3x: 15 minut (10 minut // )
 101. Zpráva DLA se musí vyslat, jakmile odlet letadla, pro nějž byly zaslány základní údaje FPL nebo RPL, je zdržen od EOBT obsaženého v základních údajích letového plánu o více jak :
Author
Anonymous
ID
332408
Card Set
FC ATM 600.xlsx
Description
test 501-600
Updated