FC ATM 500.xlsx

 1. Jestliže bylo dosaženo vizuální orientace s terénem před dokončením postupu přiblížení podle přístrojů, musí se přesto provést úplný postup,
  Y: pokud letadlo nepožádá a neobdrží povolení k vizuálnímu přiblížení ( // )
 2. Letadlo by mělo za normálních podmínek vyčkávat nad
  Y: určenými vyčkávacími fixy ( // )
 3. Mezi letadly vyčkávajícími za letu a ostatními letadly, buď přilétávajícími, odlétávajícími nebo na trati musí být zajištěn vertikální rozstup od hranice vyčkávacího prostoru kdykoliv jsou letadla kterých se to týká ve vzdálenosti
  Y: do 5 minut ( // )
 4. Je možné letadlu pro udržení bezpečného a spořádaného toku letového provozu nařídit, aby kroužilo ve své současné nebo jakékoli jiné poloze?
  Y: Ano ( // )
 5. Oznámí-li pilot letadla, které provádí přiblížení ve sledu úmysl vyčkávat na zlepšení počasí nebo z jiných důvodů, zatím co ostatní letadla vyjadřují úmysl pokračovat v přiblížení na přistání, pilotovi, který si přeje vyčkávat se vydá povolení
  Na sousední bod vyčkávání, aby tam vyčkával na změnu počasí nebo přesměrování
 6. Při postupech pro časově vymezená přiblížení se musí stanovit vhodný bod na dráze přiblížení a letadlům se musí udávat čas, kdy mají přeletět stanovený bod ve směru k letišti, který stanovuje stanoviště poskytující
  Y2x: Přibližovací službu řízení ( // )
 7. Předpokládaný čas přiblížení je čas, ve kterém ATC očekává, že přilétávající letadlo po zdržení
  Y4x: opustí vyčkávací bod k dokončení svého přiblížení na přistání ( // )
 8. Čas, ve kterém ATC očekává, že přilétávající letadlo po zdržení opustí vyčkávací bod k dokončení svého přiblížení na přistání je
  Y2x: předpokládaný čas zahájení přiblížení ( // )
 9. Opravy předpokládaného času přiblížení se musí vysílat letadlu bez zdržení, kdykoliv se tento liší od dříve oznámeného o
  Y: 5 minut nebo více ( // )
 10. Předpokládaný čas přiblížení musí být vyslán letadlu nejrychlejším způsobem, kdykoliv se předpokládá, že letadlo bude žádáno vyčkávat
  Y: 30 min a více ( // )
 11. Mezi prvky informací , které musí vyslat přilétávajícím letadlům stanoviště poskytující přibližovací službu řízení, patří
  Y4x: platné podmínky povrchu dráhy v případě srážek nebo jiných dočasných nebezpečí (převodní výška // převodní vrstva)
 12. Mezi informace, které se musí vyslat letadlu při zahájení konečného přiblížení, patří
  Y: platná hodnota dohlednosti ve směru přiblížení a přistání (dráha v používání // )
 13. Má-li řídící k dispozici informace o větru ve formě složek, pak význačná změna hlavní čelní složky se rozumí
  Y: 10 kt (15 kt // )
 14. Má-li řídící k dispozici informace o větru ve formě složek, pak význačná změna hlavní boční složky se rozumí
  5 kt
 15. Má-li řídící k dispozici informace o větru ve formě složek, pak význačná změna hlavní zadní složky se rozumí
  Y: 2 kt ( // )
 16. Letištní řídící věž musí oznámit přibližovacímu stanovišti řízení, oblastnímu středisku řízení nebo letovému informačnímu středisku, nebo záchrannému koordinačnímu středisku jestliže letadlo, které bylo předáno letištní řídící věži
  Jestliže se letadlo po předání letištní řídící věži neohlásilo nebo se ohlásilo, ale ztratilo radiové spojení, a v žádném z těchto případů nepřistálo do pěti minut od předpokládaného času přistání
 17. V případě překážky, kterou řídící zpozoruje a která by mohla ohrozit bezpečnost odlétávajícího nebo přilétávajícího letadla, musí v případě že letadlo nezahájilo rozjezd
  Y: zrušit povolení ke vzletu ( // )
 18. Kdykoliv to bezpečnost vyžaduje, smí být některé nebo všechny lety podle VFR na letišti nebo v jeho blízkosti přerušeny
  Y2x: letištní řídící věží ( // )
 19. Letištní řídící musí nepřetržitě sledovat
  Y: veškerý letový provoz na letišti a v jeho blízkosti, včetně mobilních prostředků a personálu na provozní ploše ( // )
 20. Výrazu "dráha v používání" se používá k označení dráhy
  Které jsou po určitou dobu považovány letištní řídící věží za nejvhodnější pro přistání a vzlety očekávaných typů letadel na letišti
 21. Informace o význačném místním provozu musí být předána
  Y: přímo TWR nebo prostřednictvím APP ( // )
 22. Nese letištní řídící odpovědnost za to, že vždy vydá upozornění na nebezpečí způsobené turbulencí v úplavu?
  Y: Ne ( // )
 23. Letištní řídící musí upozornit letadlo na očekávaný výskyt nebezpečí způsobeného turbulencí v úplavu
  Y3x: kdykoliv je to proveditelné ( // )
 24. Měl by letištní řídící vzít v úvahu při vydávání povolení nebo instrukcí vzlétajícím, přistávajícím nebo pojíždějícím letadlům, nebezpečí způsobené spalinami proudových motorů a proudem vzduchu za vrtulovými letadly?
  Y: ano ( // )
 25. Před pojížděním na vzlet se musí letadlu kromě jiného předat
  Y: teplota vzduchu pro dráhu, která bude použita, pro letadla s turbínovými motory ( // )
 26. Před vzletem se letadlu musí mimo jiné oznámit
  Y: význačné meteorologické podmínky v prostoru a vzletu stoupání s vyjímkou, kdy je známo, že letadlo již takové informace přijalo ( // )
 27. Před vstupem do letištního okruhu musí být letadlu mimo jiné poskytnuty, pokud není známo, že letadlo již takovou informaci přijalo
  Y: QNH pro nastavení výškoměru ( // )
 28. Může řídící letového provozu předat letadlu údaj QFE na jeho žádost používá-li se ve FIR QNH?
  Y: Ano ( // )
 29. Jednopilotním vrtulníkům by neměl být vydáván příkaz ke změně kmitočtu
  Y3x: během vznášení nebo pojíždění ve vzduchu ( // )
 30. Letadlům se smí povolit pojíždět po dráze v používání
  Y: za předpokladu, že to nebude mít za následek žádné zdržení nebo nebezpečí pro ostatní letadla ( // )
 31. Jestliže bylo letadlo požádáno aby ohlásilo uvolnění dráhy, toto hlášení smí být předáno až když letadlo minulo vyčkávací místo
  Y: celým letadlem ( // )
 32. Jestliže letištní řídící vyšle vozidlu pohybujícímu se na provozní ploše řízeného letiště světelný signál - červené záblesky, znamená to
  Y: opusťte přistávací plochu nebo pojezdovou dráhu a dívejte se po letadle ( // )
 33. Jestliže letištní řídící vyšle vozidlu pohybujícímu se na provozní ploše řízeného letiště světelný signál - bílé záblesky, znamená to
  Y2x: uvolněte provozní plochu v souladu s místními instrukcemi (uvolněte přistávací plochu nebo pojezdovou dráhu a dívejte se po letadle // )
 34. Záblesky dráhových nebo pojezdových světel jsou-li použity jako návěstí, musí mít následující význam, jsou-li použity TWR
  Y: uvolněte RWY (pojezdovou dráhu) a pozorujte věž pro světelnou návěsť ( // )
 35. Záblesky dráhových nebo pojezdových světel se jako návěstí použijí
  Y: v případě že signály světlometkou nejsou zpozorovány nebo v nouzových podmínkách ( // )
 36. Obvykle se nemusí požadovat obousměrné radiové spojení při pohybu po provozní ploše podle předem schváleného plánu TWR jedná-li se o pohyb
  Y2x: Stavebního personálu a personálu provádějící údržbu ( // )
 37. Minima rozstupů mezi letadly na letištním okruhu se nezajišťují
  Y2x: mezi letadly letícími v jedné skupině ( // )
 38. Vstoupí-li letadlo do letištního okruhu bez příslušného povolení
  Musí se mu přistání dovolit, jestliže jeho počínaní naznačuje, že si to přeje
 39. Musí být dána přednost letadlům zapojených do pátrání a záchrany?
  Ano
 40. Při vydávání povolení s ohledem na přednost použijete toto pořadí
  • /letadlu, u kterého se očekává, že je nuceno přistát z důvodu okolností ovlivňujících bezpečnost letu (porucha motoru, nedostatek paliva apod.)
  • /sanitním letadlům nebo letadlům dopravujícím nemocné nebo těžce zraněné osoby vyžadující rychlou lékařskou pomoc
  • /letadlům zapojeným do pátrání a záchrany
  • /jiným letadlům, jak může být stanoveno příslušným úřadem (MD)
 41. Odlétávajícímu letadlu nebude obvykle povoleno zahájit vzlet z RWY v používání, dokud předcházející odlétávající letadlo
  Nepřeletí konec dráhy v používání nebo nezahájí zatáčku nebo dokud všechna přistávající letadla neuvolnila dráhu v používání
 42. Snížené minimum rozstupu mezi letadly využívající stejnou dráhu může stanovit při splnění daných podmínek:
  Y2x: příslušný úřad ( ATS) (příslušný úřad (ÚCL) // )
 43. Snížená minima rozstupu na dráhu, jsou-li povoleny je možno používat
  Y: 30 min po místním východu slunce a 30 min před místním západem slunce ( // )
 44. V kategorii 2 jsou jednomotorová vrtulová letadla s maximální schválenou vzletovou hmotností
  Vyšší než 2 000 kg, avšak nižší než 7 000 kg; a dvoumotorová vrtulová letadla s maximální povolenou vzletovou hmotností nižší než 7 000 kg
 45. Mohou být použita snížená minima mezi odlétávajícím letadlem a předcházejícím přilétávajícím letadlem
  Y3x: Ne ( // )
 46. Při uplatňování snížených minim rozstupu na dráhu musí být dodrženy tyto meteorologické podmínky
  Y3x: dohlednost nesmí být nižší než 5 km a základna oblačnosti ne níže než 1000 stop ( // )
 47. H Při uplatňování snížených minim rozstupu na dráhu nesmí složka zadního větru překročit :
  5 kt
 48. Na letišti je vybudována dráha 06/24. Musí být stanoveny pro dráhu 06 zvlášť a pro 24 rovněž zvlášť snížená minima rozstupu pro dráhu, pokud tato chceme používat?
  Ano
 49. Používají se snížená minima na dráhu pro přistání. Následující přistávající letadlo Kategorie 1 může minout práh RWY, jestliže předcházející letadlo je Kategorie 1 nebo 2 a které přistálo nebo minulo bod nejméně:
  ................. a je v pohybu a uvolní RWY bez pojíždění zpět po dráze
  Y2x: 600 m od prahu RWY ( // )
 50. Používají se snížená minima na dráhu pro přistání. Následující přistávající letadlo Kategorie 2 může minout práh RWY, jestliže předcházející letadlo je Kategorie 1 nebo 2 provedlo vzlet a minulo bod nejméně
  Y2x: 1500 m od prahu RWY ( // )
 51. Používají se snížená minima na dráhu pro přistání. Následující přistávající letadlo Kategorie 2 může minout práh RWY, jestliže předcházející letadlo je Kategorie 1 nebo 2 a které přistálo nebo minulo bod nejméně: .............. a je v pohybu a uvolní RWY bez pojíždění zpět po dráze
  Y: 1500 m od prahu RWY ( // )
 52. Používají se snížená minima na dráhu pro přistání. Následující přistávající letadlo může minout práh RWY, jestliže předcházející letadlo je Kategorie 3 a které přistálo nebo minulo bod nejméně: .............a je v pohybu a uvolní RWY bez pojíždění zpět po dráze
  Y: 2400 m od prahu RWY ( // )
 53. Když se před vzletem vyžaduje letové povolení, povolení ke vzletu se
  Y: nesmí vydat dokud letové povolení nebylo dotyčnému letadlu nepředáno a jim potvrzeno ( // )
 54. Při přijetí povolení k okamžitému vzletu před vstupem na dráhu, letadlo
  Y: musí z pojíždění vjet na dráhu a bez zastavení vzletět ( // )
 55. Povolení ke vzletu ze stejné RWY nebude obvykle vydáno dokud odlétávající letadlo nepřeletí
  Y: konec dráhy v používání ( // )
 56. Snížení hlukové zátěže nesmí být určujícím faktorem pro stanovení dráhy, když je základna význačné oblačnosti nižší než:
  500 ft nad letištěm
 57. Snížení hlukové zátěže nesmí být určujícím faktorem pro stanovení dráhy pro vzlet, když je dohlednost nižší než:
  Y: 1900 m ( // )
 58. Snížení hlukové zátěže nesmí být určujícím faktorem pro stanovení dráhy, když je boční složka větru, včetně nárazů větší než:
  Y: 15 kt (10 kt // )
 59. Snížení hlukové zátěže nesmí být určujícím faktorem pro stanovení dráhy, když je zadní složka větru včetně nárazů větší než:
  5 kt
 60. Po přijetí povolení k okamžitému vzletu letadlo před vstupem na dráhu musí
  Y3x: po vjetí na dráhu vzletět bez zastavení ( // )
 61. Patří mezi faktory, které by měly být brány v úvahu ve vztahu k pořadí na odlet i typy letadel a jejich a výkony?
  Ano
 62. Přistávajícímu letadlu se obvykle nepovolí přeletět práh dráhy při jeho konečném přiblížení dokud
  Y4x: všechna předchozí přistávající letadla neopustila dráhu v používání (žádná odpověď není správná // )
 63. Povolení pro přistání
  Y3x: musí obsahovat číslo dráhy ( // )
 64. Může se od letadla kategorie HEAVY požadovat aby přistálo za dotykovou zónou dráhy?
  Y3x: Ne ( // )
 65. Může se od letadla kategorie STŘEDNÍ požadovat aby přistálo za dotykovou zónou dráhy?
  Y2x: Ano ( // )
 66. TWR musí zajistit záznam o pohybech vozidel a osob na provozní ploše
  Před tím, než se začnou uplatňovat postupy za nízké dohlednosti
 67. Příslušný úřad ATS musí stanovit pravidla pro zahájení a pokračování provozu přesného přiblížení kategorie II/III a rovněž pro provádění za podmínek, kdy RVR je nižší
  Než 550 m
 68. Provoz za nízké dohlednosti musí být zahájen
  Y: letištní řídící věží (letištní řídící věží nebo přibližovacím stanovištěm řízení dle směrnice příslušného úřadu ATS // )
 69. Kdykoliv se přeruší všechny lety VFR na letišti, letištní řídící věž musí mimo jiné
  Y2x: oznámit přibližovacímu stanovišti nebo oblastnímu středisku řízení přijatá opatření (oznámit důvod zastavení všem provozovatelům a odpovědným orgánům vojenského řízení letového provozu // žádná odpověď není správná)
 70. Rozstupy mezi zvláštními lety VFR navzájem se
  Y2x: musí zajišťovat, když je tak předepsáno příslušným úřadem ATS (musí zajišťovat // )
 71. Mezi zvláštními lety VFR a lety IFR musí být
  Y: zajištěn vždy v řízeném okrsku bez ohledu na třídu vzdušného prostoru ( // )
 72. Dovolují-li to provozní podmínky, smí se povolit zvláštní lety VFR se souhlasem stanoviště, které poskytuje:
  Y: přibližovací službu řízení ( // )
 73. Zvláštním letům VFR se smí vstoupit do CTR za účelem přistání není-li přízemní dohlednost menší než
  Y2x: 1500 m ( // )
 74. Světla vizuální sestupové soustavy patří do
  Přibližovacích světel
 75. Stop příčky patří do světel:
  Y4x: pojezdové dráhy ( // )
 76. O získání identifikace pilot
  Y: musí být informován ( // )
 77. Kritický bod (Hot Spot) je místo na:
  Y2x: pohybové ploše letiště (provozní ploše letiště // )
 78. Uplatňování identifikačních postupů pomocí PSR bez použití SSR způsobem porovnání pozorované indikace radarové polohy s letadlem o němž je známo, že právě vzlétlo je možné za předpokladu, že identifikace je získána do vzdálenosti
  Y: 1 NM od konce použité RWY (2 NM od konce použité RWY // )
 79. Patří do minimálních požadavků na informace získané z radaru informace radarové mapy?
  Y: Ano ( // )
 80. Při uplatňování identifikačních postupů pomocí PSR bez použití SSR způsobem porovnání konkrétní indikace radarové polohy hlášené letadlem nad bodem tento
  Y: musí být zobrazen na situačním zobrazení ( // )
 81. Informace o poloze předávané letadlům se musí udávat následující formou
  • /jako dobře známá zeměpisná poloha
  • /magnetickou tratí a vzdáleností k význačnému bodu, navigačnímu prostředku na trati nebo přibližovacímu prostředku
  • /směrem (použitím hlavních směrů kompasu) a vzdáleností od známé polohy
  • /vzdáleností k bodu dotyku, je-li letadlo na konečném přiblížení
  • /vzdáleností a směrem od osy tratě ATS
 82. Je-li letadlo na konečném přiblížení, informace o poloze se musí udávat
  Y: vzdáleností k bodu dotyku ( // )
 83. Lze použít jako identifikační postup pomocí SSR rozpoznání identifikace ve formuláři (labelu)?
  Y: Ano ( // )
 84. Jestliže i po potvrzení o správném nastavení tlaku není zobrazená informace o hladině předávána módem C v rozmezí povolené tolerance, provede řídící podle okolností toto opatření
  Y2x: požádá velitele letadla, aby vypnul vysílání módu C nebo vysílání údajů o výšce z ADSB za předpokladu, že to nezpůsobí ztrátu informací o poloze a identifikaci ( // )
 85. Jestliže letadlo udržuje hladinu mimo vzdušný prostor RVSM, pak hladina přidělená letadlu se považuje za udržovanou, jestliže informace o hladině odvozená z tlakové nadmořské výšky nevykazuje rozdíl od přidělené hladiny více než
  300 ft
 86. Jestliže bylo letadlu letícímu mimo vzdušný prostor RVSM povoleno opustit hladinu, považuje se jeho manévr za zahájený a dříve obsazená hladina za uvolněnou, pokud informace o hladině odvozená tlakové nadmořské výšky vykazuje v očekávaném směru od dříve přidělené hladiny více než
  Y: 300 stop ( // )
 87. Hladina povolená letadlu letícímu mimo vzdušný prostor RVSM se považuje za dosaženou, jestliže informace o hladině odvozené z tlakové nadmořské výšky nevykazují větší rozdíl než 300 stop. Tyto informace musí být
  Y3x: tři po sobě jdoucí ( // )
 88. Jestliže je stanoveno menší kritérium pro určování obsazené hladiny při využívání Informací o hladině odvozené z tlakové nadmořské výšky, nesmí být toto však nižší než
  Y: 200 stop ( // )
 89. Tolerance odchylky, určující zda informace o hladině odvozená z tlakové nadmořské výšky je přesná musí být mimo vzdušný prostor RVSM
  Y2x: /- 300 stop ( // )
 90. Jestliže je letadlo vybaveno módem S se schopností vysílat identifikaci letadla, musí v případě, že na let není podán letový plán vysílat
  Y: poznávací značku letadla ( // )
 91. Seřídit situační zobrazení a ověřovat jeho přesnost v souladu s technickými instrukcemi má povinnost
  Y: řídící ( // )
 92. Pokud se provádí identifikační postup pomocí PSR bez použití SSR způsobem zjištění kurzu letadla a následným sledováním jeho tratě, musí se letadlu přikázat provést jednu nebo více změn kurzu a porovnáním pohybů konkrétní indikace radarové polohy s provedením vydaných a letadlem potvrzených instrukcí. Změny kurzu musí být o
  Y: 30 stupňů nebo více ( // )
 93. Letadlu, kterému se poskytovala přehledová služba ATS formou vektorování a kterému byl vydán pokyn k přechodu na vlastní navigaci
  Y: musí se předat informace o poloze, jestliže vydané pokyny odvedly jej z dříve přidělené trati ( // )
 94. Je-li prováděno vektorování nesmí být letadlo vyjma, kdy je uskutečňováno předání řízení,vektorováno blíže k hranici vzdušného prostoru za který řídící odpovídá než
  Y2x: 2,5 NM ( // )
 95. řídící musí vydávat při vektorování taková povolení, která zajistí, že po celou dobu bude dodržena předepsaná bezpečná výška nad překážkami, dokud pilot nedoletí na bod, ve kterém přejde na vlastní navigaci.Toto ustanovení se týká
  Y: pouze letů IFR (letů IFR a zvláštních letů VFR // )
 96. řídící musí vydávat při vektorování taková povolení, která zajistí, že po celou dobu bude dodržena předepsaná bezpečná výška nad překážkami, dokud pilot nedoletí na bod, ve kterém přejde na vlastní navigaci.Týká se toto ustanovení i případu, kdy byla letadlu povolena přímá trať a není vektorováno?
  Y2x: ANO ( // )
 97. Jestliže pilot žádá navigační pomoc
  Y: musí uvést důvod ( // )
 98. Radarové rozstupy se musí obecně uplatňovat
  Y: pouze mezi identifikovanými letadly ( // )
 99. Je-li tak schváleno příslušným úřadem ATS, radarové rozstupy založené na použití RPS a/nebo PSR se musí uplatňovat tak, aby předepsané minimum rozstupu bylo mezi
  Y: středy stop RPS a/nebo PSR ( // )
 100. Není-li tak schváleno příslušným úřadem ATS, radarové rozstupy založené na použití PSR stop a odpovědí SSR se musí uplatňovat tak, aby předepsané minimum rozstupu bylo mezi
  Y2x: středy stop PSR a nejbližším okrajem SSR ( // )
Author
Anonymous
ID
332407
Card Set
FC ATM 500.xlsx
Description
test 401-500
Updated