ATM...special.xlsx

 1. Letadlo vybavené odpovídačem SSR, může pro označení stavu nouze využít toto zařízení následovně
  • /v modu A – kód 7700
  • /v modu A – kód 7500, jako speciální označení, že letadlo je předmětem protiprávního činu
  • /aktivovat příslušnou schopnost ADS-B nebo ADS-C k vyjádření nouze a/nebo pilnosti
  • /vyslat příslušnou nouzovou zprávu prostřednictvím CPDLC
 2. Není-li poloha letadla známa, stanoviště letových provozních služeb musí mimo jiné
  • /pokusit se navázat obousměrné spojení s letadlem, pokud takové spojení již neexistuje
  • /použít všech dosažitelných prostředků k určení polohy letadla
  • /informovat stanoviště ATS, do jejichž prostoru odpovědnosti letadlo zabloudilo nebo může zabloudit, přičemž musí být brány v úvahu všechny činitele, které by za daných podmínek mohly ovlivnit navigační vedení letadla
  • /informovat v souladu s místními dohodnutými postupy příslušná vojenská stanoviště a poskytnout jim příslušný letový plán a další údaje o bloudícím letadle
  • /vyžadovat od stanovišť uvedených pod c) a d) a od jiných letadel za letu veškerou pomoc při navazování spojení s letadlem a stanovení jeho polohy
 3. Služba řízení letového provozu musí být poskytována
  • /všem letům IFR ve vzdušných prostorech tříd A, B, C, D a E
  • /všem letům VFR ve vzdušných prostorech tříd B, C a D
  • /všem zvláštním letům VFR
  • /veškerému letištnímu provozu na řízených letištích
 4. Letová povolení vydávaná stanovišti řízení letového provozu musí zajišťovat rozstupy mezi
  • /mezi všemi lety ve vzdušných prostorech tříd A a B
  • /mezi IFR lety ve vzdušných prostorech tříd C, D a E
  • /mezi lety IFR a VFR ve vzdušném prostoru třídy C
  • /mezi lety IFR a zvláštními lety VFR
  • /mezi zvláštními lety VFR, kde je tak předepsáno příslušným úřadem ATS
 5. Letová povolení musí obsahovat
  • /identifikaci letadla, jak je uvedena v letovém plánu
  • /mez letového povolení
  • /trať letu
  • /hladinu (hladiny) letu pro celou trať nebo její část a změny hladin, požadují-li se
 6. Pohotovostní služba musí být poskytována
  • /všem letadlům, kterým se poskytuje služba řízení letového provozu
  • /pokud je to proveditelné, všem ostatním letadlům, která mají podaný letový plán nebo letadlům, jinak známým letovým provozním službám
  • /kterémukoliv letadlu, o kterém je známo nebo se předpokládá, že je předmětem protiprávního činu
 7. Letové informační středisko musí mít v prostoru své působnosti zařízení pro spojení s následujícími stanovišti
  • /oblastním střediskem řízení, pokud není sloučeno
  • /přibližovacími stanovišti řízení
  • /letištními řídícími věžemi
 8. Oblastní středisko řízení, kromě toho, že má spojení s letovým informačním střediskem, musí mít zařízení pro spojení s následujícími stanovišti, které poskytují služby v prostoru jeho odpovědnosti
  • /přibližovacími stanovišti řízení
  • /letištními řídícími věžemi
  • /ohlašovnami letových provozních služeb, jsou-li zřízeny samostatně
 9. Přibližovací stanoviště řízení, kromě toho, že má spojení s letovým informačním střediskem a oblastním střediskem řízení musí mít zařízení pro spojení
  S přidruženými letištními řídícími věžemi a s ohlašovnou (ohlašovnami) letových provozních služeb, jsou-li zřízeny samostatně
 10. Hlášení o poloze musí kromě jiného obsahovat
  • /identifikaci letadla
  • /polohu
  • /čas
  • /letovou hladinu nebo nadmořskou výšku včetně prolétávané hladiny a povolené hladiny, jestliže povolená hladina není udržována
  • /příští polohu a čas jejího přeletu
  • /následující význačný bod
 11. Vertikální nebo horizontální rozstupy se musí zajistit mezi
  • /mezi všemi lety ve vzdušném prostoru tříd A a B
  • /mezi lety IFR ve vzdušném prostoru tříd C, D, a E
  • /mezi lety IFR a lety VFR ve vzdušném prostoru třídy C
  • /mezi lety IFR a zvláštními lety VFR
  • /mezi zvláštními lety VFR, kde je tak předepsáno příslušným úřadem ATS
 12. Provádí-li přilétávající letadlo přímé přiblížení, odlétávající letadlo smí vzletět
  • /v kterémkoli směru nejpozději pět minut před vypočítaným příletem letadla nad přístrojovou dráhu
  • /ve směru odchýleném nejméně o 45 stupňů od obráceného směru přiblížení přilétávajícího letadla:
  • //nejpozději tři minuty před vypočítaným příletem letadla nad začátek přístrojové dráhy
  • //dříve, než přilétávající letadlo přeletí stanovený fix na trati přiblížení; umístění takového fixu stanoví příslušný úřad ATS po konzultaci s provozovateli
 13. Přilétávající letadlo provádí přímé přiblížení. Rozstup je zajištěn, když odlétávající letadlo vzlétá ve směru
  • /ve směru odchýleném nejméně o 45 stupňů od obráceného směru přiblížení přilétávajícího letadla:
  • //nejpozději tři minuty před vypočítaným příletem letadla nad začátek přístrojové dráhy
  • //dříve, než přilétávající letadlo přeletí stanovený fix na trati přiblížení; umístění takového fixu stanoví příslušný úřad ATS po konzultaci s provozovateli
 14. Informace o význačném provozu musí mimo jiné obsahovat
  • /směr letu dotyčného letadla
  • /typ a kategorii turbulence v úplavu (pokud je to důležité) dotyčného letadla
  • /cestovní hladinu dotyčného letadla a:
  • //vypočítaný čas přeletu hlásného bodu nejbližšího místu průletu hladiny
  • //relativní zaměření dotyčného letadla ve výrazech 12hodinového číselníku a vzdálenost konfliktního provozu
  • //současnou nebo předpokládanou polohu dotyčného letadla
 15. Minimum příčného nebo podélného rozstupu se smí snížit v blízkosti letišť
  • /letištní řídící nepřetržitě vidí každé letadlo a může tak zajistit odpovídající rozstupy
  • /letové posádky nepřetržitě vidí všechna ostatní letadla a ohlásí, že sami mohou dodržovat vlastní rozstupy
  • /letí-li dvě letadla za sebou a letová posádka zadního hlásí, že druhé letadlo je v dohledu a že může udržovat rozstup
 16. Letové povolení pro odlétávající letadla musí kromě jiného obsahovat
  • /identifikaci letadla
  • /mez povolení, za normálních okolností letiště určení
  • /označení přidělené SID, pokud se aplikuje
  • /počáteční hladinu, s výjimkou případů, kdy je tento údaj zahrnut v popisu SID
  • /přidělený kód SSR
  • /jakékoli další nezbytné instrukce nebo informace, které nejsou obsaženy v popisu SID, např. instrukce týkající se změny kmitočtu (nemusí se uvést trať letu)
 17. Mezi prvky informací, které musí vyslat přilétávajícím letadlům stanoviště poskytující přibližovací službu řízení, patří
  • /druh přiblížení a dráha v používání
  • /následující meteorologické informace:
  • //směr a rychlost přízemního větru, včetně význačných odchylek
  • //dohlednost a, kde je uplatňována, dráhová dohlednost (RVR)
  • //současné počasí
  • //oblačnost pod 1500 m (5000 ft) nebo pod nejvyšší minimální sektorovou nadmořskou výškou podle toho, která je větší; cumulonimby; vertikální dohlednost, pokud je k dispozici, jestliže je obloha zatažena
  • //teplota vzduchu
  • //teplota rosného bodu, je-li tak určeno na základě regionálních postupů ICAO
  • //nastavení výškoměru (výškoměrů)
  • //jakékoliv dostupné informace o význačných meteorologických jevech v prostoru přiblížení
  • //předpověď pro přistání typu TREND, pokud je k dispozici
  • /platné podmínky povrchu dráhy v případě srážek nebo jiných dočasných nebezpečí
  • /změny provozního stavu vizuálních a jiných než vizuálních prostředků, nezbytných pro přiblížení a přistání
 18. Mezi informace, které se musí vyslat letadlu při zahájení konečného přiblížení, patří
  • /význačné změny směru a rychlosti průměrného přízemního větru;
  • //hlavní čelní složka větru: 19 km/h (10 kt)
  • //hlavní zadní složka větru: 4 km/h (2 kt)
  • //hlavní boční složka větru: 9 km/h (5 kt)
  • /nejnovější informace, jestliže jsou k dispozici, o střihu větru a/nebo turbulenci v prostoru konečného přiblížení
  • /platná hodnota dohlednosti ve směru přiblížení a přistání nebo, poskytuje-li se, platná hodnota (hodnoty) dráhové dohlednosti a její (jejich) trend
 19. Před pojížděním na vzlet se musí letadlu kromě jiného předat
  • /dráha, která bude použita
  • /směr a rychlost přízemního větru, včetně z toho vzniklého význačného kolísání
  • /QNH pro nastavení výškoměru a buď na základě místních dohod, nebo na žádost letadla QFE pro nastavení výškoměru
  • /teplota vzduchu pro dráhu, která bude použita, pro letadla s turbinovými motory
  • /hodnota dohlednosti ve směru vzletu a počátečního stoupání, je-li menší než 10 km nebo, kde je to použitelné, hodnota (hodnoty) RVR pro dráhu, která má být použita
  • /správný čas.
 20. Před vzletem se letadlu musí mimo jiné oznámit
  • /význačné změny směru a rychlosti přízemního větru, teploty vzduchu a hodnoty (hodnot) dohlednosti nebo RVR
  • /význačné meteorologické podmínky v prostoru vzletu a stoupání, s výjimkou, kdy je známo, že letadlo již takové informace přijalo
 21. Před vstupem do letištního okruhu musí být letadlu mimo jiné poskytnuty, pokud není známo, že letadlo již takovou informaci přijalo
  • /dráha, která bude použita
  • /směr a rychlost přízemního větru, včetně význačného kolísání
  • /QNH pro nastavení výškoměru a buď na základě místních dohod, nebo na žádost letadla QFE pro nastavení výškoměru
 22. Minima rozstupů mezi letadly na letištním okruhu se nezajišťují
  • /letadlům ve skupině se rozstupy nezajišťují s ohledem na ostatní letadla téhož letu
  • /letadla letící v různých prostorech nebo na různé dráhy na letištích, která jsou vhodná pro současná přistání nebo vzlety, jsou vyjmuta ze zajišťování minim rozstupů
  • /letadlům plnícím vojenské úkoly v souladu s Hlavou 16, ust. 16.1 se rozstupy nezajišťují
 23. Při vydávání povolení s ohledem na přednost použijete toto pořadí
  • /letadlu, u kterého se očekává, že je nuceno přistát z důvodu okolností ovlivňujících bezpečnost letu (porucha motoru, nedostatek paliva apod.)
  • /sanitním letadlům nebo letadlům dopravujícím nemocné nebo těžce zraněné osoby vyžadující rychlou lékařskou pomoc
  • /letadlům zapojeným do pátrání a záchrany
  • /jiným letadlům, jak může být stanoveno příslušným úřadem (MD)
 24. Kdykoliv se přeruší všechny lety VFR na letišti, letištní řídící věž musí mimo jiné
  • /pozdržet všechny VFR odlety
  • /vyzvat všechny místní lety letící podle VFR k návratu nebo získat souhlas k provedení zvláštních letů VFR
  • /oznámit přijatá opatření přibližovacímu stanovišti nebo oblastnímu středisku řízení
  • /oznámit všem provozovatelům nebo jejich určeným zástupcům důvod takového opatření, je-li to nutné nebo je tak požadováno
 25. Informace o poloze předávané letadlům se musí udávat následující formou
  • /jako dobře známá zeměpisná poloha
  • /magnetickou tratí a vzdáleností k význačnému bodu, navigačnímu prostředku na trati nebo přibližovacímu prostředku
  • /směrem (použitím hlavních směrů kompasu) a vzdáleností od známé polohy
  • /vzdáleností k bodu dotyku, je-li letadlo na konečném přiblížení
  • /vzdáleností a směrem od osy tratě ATS
 26. Jestliže i po potvrzení o správném nastavení tlaku není zobrazená informace o hladině předávána módem C v rozmezí povolené tolerance, provede řídící podle okolností toto opatření
  • /požádat pilota, aby ukončil vysílání módu C nebo vysílání údajů o výšce z ADS-B, za předpokladu, že to nezpůsobí ztrátu informací o poloze a identitě, a informovat o provedených opatřeních následující řídící pracoviště nebo stanoviště ATC, které se bude letadlem zabývat
  • /informovat pilota o nesrovnalosti a požádat jej, aby udržoval relevantní zařízení v činnosti, aby nedošlo ke ztrátě informace o poloze a identitě letadla, a, když je tak schváleno příslušným úřadem ATS, přepsat zobrazovanou informaci o hladině na hladinu hlášenou pilotem; oznámit provedená opatření následujícímu řídícímu pracovišti nebo stanovišti ATC, které se bude letadlem zabývat
 27. Informace o poloze předávané letadlům nesmí mít následující formu
  • Cokoliv odlišného od:
  • /jako dobře známá zeměpisná poloha
  • /magnetickou tratí a vzdáleností k význačnému bodu, navigačnímu prostředku na trati nebo přibližovacímu prostředku
  • /směrem (použitím hlavních směrů kompasu) a vzdáleností od známé polohy
  • /vzdáleností k bodu dotyku, je-li letadlo na konečném přiblížení
  • /vzdáleností a směrem od osy tratě ATS
 28. Jestliže i po potvrzení o správném nastavení tlaku rozdíl stále existuje, měla by se podle okolností následující opatření
  • /požádat pilota, aby ukončil vysílání módu C nebo vysílání údajů o výšce z ADS-B, za předpokladu, že to nezpůsobí ztrátu informací o poloze a identitě, a informovat o provedených opatřeních následující řídící pracoviště nebo stanoviště ATC, které se bude letadlem zabývat
  • /informovat pilota o nesrovnalosti a požádat jej, aby udržoval relevantní zařízení v činnosti, aby nedošlo ke ztrátě informace o poloze a identitě letadla, a, když je tak schváleno příslušným úřadem ATS, přepsat zobrazovanou informaci o hladině na hladinu hlášenou pilotem; oznámit provedená opatření následujícímu řídícímu pracovišti nebo stanovišti ATC, které se bude letadlem zabývat
 29. Při provádění přiblížení přehledovým radarem radarový řídící musí oznámit pilotovi
  • /dráha v používání
  • /příslušná bezpečná nadmořská výška / výška nad překážkami
  • /úhel nominální sestupové dráhy a, pokud je tak předepsáno příslušným úřadem ATS nebo požadováno letadlem, přibližná rychlost klesání, která má být udržována
  • /postup, který má být uplatněn v případě ztráty radiového spojení, pokud nebyl publikován v leteckých informačních příručkách
 30. Letadlu provádějícímu radarové přiblížení by se mělo přikázat provést postup nezdařeného přiblížení
  • /když se letadlo jeví, že je v nebezpečné poloze na konečném přiblížení
  • /z důvodů provozních konfliktů
  • /neobdrží-li se povolení k přistání od procedurálního řídícího do doby, kdy letadlo dosáhne vzdálenost 4 km (2 NM) od bodu dotyku nebo jiné takové vzdálenosti, která byla dohodnuta s letištní řídící věží
  • /podle instrukcí letištního řídícího
 31. Letadlu, provádějícímu radarové přiblížení se musí před zahájením konečného přiblížení oznámit
  • /dráha v používání
  • /příslušná bezpečná nadmořská výška / výška nad překážkami
  • /úhel nominální sestupové dráhy a, pokud je tak předepsáno příslušným úřadem ATS nebo požadováno letadlem, přibližná rychlost klesání, která má být udržována
  • /postup, který má být uplatněn v případě ztráty radiového spojení, pokud nebyl publikován v leteckých informačních příručkách
 32. Doplňkové zprávy zahrnují
  • /zprávy žádosti o letový plán
  • /zprávy žádosti o doplněk letového plánu
  • /zprávy doplňku letového plánu
 33. Koordinační zprávy zahrnují
  • /zprávy platného letového plánu
  • /zprávy o předpokládaném čase přeletu
  • /koordinační zprávy
  • /zprávy o souhlasu
  • /zprávy o logickém potvrzení
 34. Zprávy podaného letového plánu zahrnují
  • /zprávy o zdržení (DLA)
  • /zprávy o změně (CHG)
  • /zprávy o zrušení letového plánu (CNL)
  • /zprávy o odletu (DEP)
  • /zprávy o přistání (ARR)
 35. Kategorie zpráv o pohybech a řízení letadel zahrnuje
  • /zprávy podaného letového plánu
  • /zprávy o zdržení
  • /zprávy o změně
  • /zprávy o zrušení letového plánu
  • /zprávy o odletu
  • /zprávy o přistání
  • /zprávy o povolení
  • /zprávy o řízení toku
  • /hlášení polohy a hlášení z letadel
 36. Zprávy o řízení zahrnují
  • /zprávy o povolení
  • /zprávy o řízení toku
  • /hlášení polohy a hlášení z letadel
 37. Kategorie zpráv letových informací zahrnuje zprávy
  • /zprávy obsahující informace o provozu (FF)
  • /zprávy obsahující meteorologické informace (FF nebo GG)
  • /zprávy týkající se provozu leteckých zařízení (GG)
  • /zprávy obsahující podstatné informace o letišti (GG)
  • /zprávy týkající se hlášení incidentů v letovém provozu (FF)
 38. Platné meteorologické informace předávané přilétávajícím letadlům musí obsahovat následující informace v tomto pořadí
  • /průměrný směr a rychlost přízemního větru a jejich význačná kolísání
  • /dohlednost včetně význačných směrových rozdílů dohlednosti
  • /dráhová dohlednost (RVR)
  • /současné počasí
  • /množství a výška základny nízké oblačnosti
  • /teplota vzduchu a teplota rosného bodu
  • /tlak pro nastavení výškoměru
  • /jiné doplňující informace
 39. Pokud je přijata hrozba bombou nebo jiným výbušným zařízením, stanoviště ATS které hrozbu přijalo
  • /pokud má přímé spojení s letadlem, neprodleně informovat letovou posádku o hrozbě a o dalších okolnostech týkajících se hrozby
  • /pokud nemá přímé spojení s letadlem, informovat letovou posádku co nejrychleji přes jiné stanoviště ATS nebo jinými způsoby
 40. Jakmile se stanoviště ATS dozví, že v prostoru jeho odpovědnosti je zakročováno proti letadlu, musí kromě jiného
  • /pokusit se navázat obousměrné spojení s letadlem, proti němuž je zakročováno, na kterémkoliv použitelném kmitočtu, včetně tísňového kmitočtu 121,5 MHz, pokud takové spojení není již navázáno
  • /informovat pilota letadla, proti němuž je zakročováno, o zakročování
  • /navázat spojení se stanovištěm řídícím zakročování, které udržuje obousměrné spojení se zakročujícím letadlem, a poskytnout mu dostupné informace týkající se letadla, proti němuž je zakročováno
  • /je-li to nezbytné, předávat zprávy mezi zakročujícím letadlem nebo stanovištěm řídícím zakročování a letadlem, proti němuž je zakročováno
  • /v těsné spolupráci se stanovištěm řídícím zakročování přijmout nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti letadla, proti němuž je zakročováno
  • /informovat stanoviště ATS sousedních letových informačních oblastí, jestliže se jeví, že letadlo zabloudilo z těchto letových informačních oblastí
 41. Letové hladiny zvolené pro daný let
  • musí:
  • /zajistit přiměřenou výšku nad terénem ve všech bodech tratě
  • /splňovat požadavky řízení letového provozu
  • /být slučitelné s použitím tabulky cestovních hladin v doplňku 3 předpisu L 2, je-li uplatňována
 42. S výjimkou případů týkajících se nouzového stavu, ztráty spojení a protiprávního činu
  • musí posádka letadla:
  • /mít odpovídač v provozu a navolit kódy v módu A podle pokynů stanoviště řízení letového provozu (ATC), s nímž má kontakt
  • /mít odpovídač nastaven na kódy v módu A, které jsou předepsány na základě oblastních navigačních dohod
  • /v případě, že nemá žádné pokyny ATC a absence oblastních navigačních dohod, provozovat odpovídač s nastaveným módem A a kódem 2000
Author
Anonymous
ID
332339
Card Set
ATM...special.xlsx
Description
ATM
Updated