Fizjologia zwerząt

 1. Błona komórkowa funkcje:
  • białka mogą przesuwać się po powierzchni;
  • fosfolipidy – lateralnie;
  • w niskiej temperaturze – stan żelowaty stały; cholesterol pełni rolę „bufora płynności”;
  • samoistne tworzenie struktur zamkniętych pęcherzyków.
 2. Podział czynnościowy białek błonowych:
  • receptory błonowe;
  • białka sygnałowe – antygeny zgodności tkankowej;
  • białka transportowe – kanały wapniowe, Na/K ATP-aza;
  • białka kontaktowe – gap junction, tight junction;
 3. Co to są Komórki neurogleju?
  mają gwieździsty kształt (wypustki), nie uczestniczą w przewodzeniu bodźca, natomiast pełnią funkcje wspomagające komórki nerwowe.
 4. Wymień komórki mikrogleju:
  • astrocyty
  • oligodendrocyty
  • komórki mezogleju
  • komórki ependymy (gleju wyściółkowego)
  • komórki Schwanna (lemocyty);
  • mielinujące;
  • niemielinujące;
  • końcowe;komórki satelitarne
 5. Czym jest synapsa:
  Połączenie między zakończeniem neuronu a komórką odbiorczą: neuronem lub komórką efektorową. Istnieją synapsy chemiczne i elektryczne


  Synapsy nerwowo-nerwowe: akso-dendrytyczne, akso-somatyczne, akso-aksonalne.
 6. Budowa synapsy
  • kolbka synaptyczna;
  • pęcherzyki z mediatorem;
  • błona presynaptyczna;
  • szczelina synaptyczna;
  • błona postsynaptyczna.
 7. Włókna
  • Grube zmielizowane (15-120 m/s)
  • Cienkie zmielizowane (3-15 m/s)
  • Niezmielizowane (3 m/s)
 8. Drogi i ośrodki czuciowe swoiste
  • Czucie telereceptywne
  • Czucie proprioreceptywne
  • Czucie interoreceptywne
  • Czucie eksteroreceptywne
 9. Czucie telereceptywne
  • powonienie
  • wzrok
  • słuch
 10. Powonienie
  • I neuron = komórki węchowe;
  • II neuron = opuszka węchowego
  • III, IV, VI neuron - brak
  • Neuron kory hak zakrętu hipokampa
 11. Wzrok
  • I nerwu – czopki i pręciki
  • II neuron – komórki dwubiegunowe
  • III neuron – komórki zwojowe
  • IV neuron – ciało kolankowate boczne
  • V neuron – brak
  • Neuron korowy = kora otoczona bruzdą ostrogłowa
 12. Słuch
  • I neuron – zwój spiralny ślimaka
  • II neuron – jądra ślimakowate
  • III neuron – jądra ciałka czworobocznego
  • IV neuron – w wzgórek dolny blaszki pokrywy;
  • V neuron – ciało kolankowe przyśrodkowe
  • Neuron kory = zakręt skroniowy górny
 13. Czucie proprireceptywne
  • Układ ruchowy
  • Błędnik
 14. Układ ruchowy
  • Receptor = różne
  • I neuron – zwój rdzeniowy
  • II neuron – rogi tylnie rdzenia kręgowego, jądro smukłe, kuliste
  • III neuron - Jądro brzuszne tylnie wzgórza
  • IV, V – brak
  • Neuron korowy = zakręt środkowy
 15. Błędnik
  • Receptor = receptory błędnika
  • I neuron – zwój przedsionkowy
  • II neuron zwój przedsionkowy
  • III, IV, V – brak
  • Neuron korowy – kora móżdżku, jądro nerwu III, IV, VI, rdzeń kręgowy
 16. Czucie interoreceptywne
  • Dotyk
  • Temperatura
  • Ból
 17. Dotyk
  • Receptory = ciałka dotykowe Messnera i blaszkowate Paciniego
  • I neuron – zwój rdzeniowy
  • II neuron – rogi tylnie rdzenia kręgowego
  • III neuron - Jądro brzuszne tylnie wzgórza
 18. Temperatura
  • Receptor = kolba końcowa Krauzego i ciałka zmysłowe Ruffiniego
  • I neuron – zwój rdzeniowy
  • II neuron – rogi tylnie rdzenia kręgowego, jądro smukłe i klinowate
  • III neuron - Jądro brzuszne tylnie wzgórza
  • IV, V
  • Neuron kory – zakręt środkowy
 19. Ból
  • Receptor – nagie zakończenia
  • I neuron – zwój rdzeniowy
  • II neuron – rogi tylnie rdzenia
  • III – Jądro brzuszne tylnie wzgórza
  • IV, V
  • Neuron korowy – zakręt środkowy
 20. Czucie powierzchniowe
  • Receptory mechaniczne – dotyk
  • Receptory termiczne – temp.
  • Nocyceptory – ból
 21. ucie bólu głębokiego
  • Receptory miotatyczne – narząd Golgiego
  • Receptory wrzecionka mięśni i ścięgien
 22. Rodzaje bólu
  • Somatyczny – skóra, kości, mięśnie, stawy
  • Trzewny – serce, płuca, przewód pokarmowy, układ nerwowy
  • Neuropatyczne – nerwy, rdzeń kręgowy, mózg
 23. Czas trwania bólu
  • Ostry ból – ostrzegawczy, ochronny
  • Chroniczny ból
  • Chroniczny zapalny
  • Chroniczny neuropatyczny – nie do leczenia
 24. Nadwrażliwość
  • Allodynia – ból na wskutek bodźca, który u zdrowych ludzi nie wywołuje bóli
  • Hiperalgezja
  • Wzrost wrażliwości po częstym bodźcu bólowym
  • Włókna A-delta zniszczone
  • Pierwotna - …., mediator zapalne – prostaglandy
  • COX-1 – hamowanie przez Aspiryza…
  • COX-2 – hamowanie przez Celerocib i Rofecoxib (..)
  • Substancja P – włokna C, lokalne zapalenie
 25. Bodźce nocyceptora
  • Mecheniczne
  • Termiczne
  • Chemiczne
 26. Reakcje: odruchy bólowe
  • Autonomiczne
  • motoryczne
  • Afektywne
 27. Transmitery bólowe
  • Boradykinina
  • Glutaminian
  • Substancja
  • PCGRP
 28. Neurotransmiery szlaków zastępujących:
  • Serotonina
  • Noradrenalina
  • Enkefaliny
 29. Terapia bólu:
  • cel: hamowanie sensytyzacji nocyceptywnej;
  • kwas acetylosalicylowy – hamuje COX i obniża stężenie prostaglandyn;
  • znieczulenie miejscowe – blokada kanałów sodowych – zmniejszenie bólu pooperacyjnego;
  • ból przewlekły, np. u konia – neurektomia (nieodwracalna);
  • morfina;
  • agoniści receptorów α2 – ksylazyna;
  • podawanie zewnątrzoponowe.
 30. Klasyfikacja bólu
  • Głęboki
  • powierzchniowy
  • przewodowy
  • Ośrodkowy
 31. Głęboki
  • Kostno-stawowy
  • Mięśniowy
  • Naczyniowy
  • Narządowy
 32. Powierzchniowy
  • Skórny
  • Śluzówkowy
  • Rogówkowy
 33. Przewodowy
  • Neuralgia
  • Kauzalia
  • Fantomowy
 34. Ośrodkowy
  • Organiczny
  • Psychogenny
 35. Wymień budowę oka:
  Image Upload 1
 36. Budowa ucha
  • zewnętrzne – do błony bębenkowej
  • środkowe – młoteczek, kowadełko i strzemiączko
  • Wewnętrzne – ślimak, ś. błoniasty, ś. kostny, błona podstawna, kanały półkoliste, trąbka Eustachiusza
 37. UKŁAD AUTONOMICZNY (wegetatywny)
  • Drogi nerwowe ruchowe są dwuneuronowe; w każdej jest zwój nerwowy
  • Impulsy nerwowe przesyłane są za pośrednictwem włókna bez mielinowego stąd ich przekaz jest wolniejszy niż w układzie somatycznym
 38. Układ współczulny (sympatyczny)
  ma swoje ośrodki w pniu współczulnym, który jest równoległy do rdzenia kręgowego. Posiada krótkie włókna przedzwojowe oraz długie zazwojowe.
 39. Układ przywspółczulny (parasympatyczny)
  ośrodki znajdują się w śródmózgowiu, międzymózgowiu, rdzeniu przedłużonym oraz rdzeniu kręgowym. Posiada długie włókna przedzwojowe oraz krótkie zazwojowe.
 40. Układ współczulny: rola:
  kieruje pracą organizmu podczas stresu i wysiłku, gdy organizm zużywa energię (wzmaga dopływ krwi do tkanek – przyspieszenie akcji serca, wzrost stężenia substratów energetycznych).
 41. Układ przywspółczulny
  kontroluje pracę organizmu w stanie spoczynku (pobudza czynności trawienne, wspomaga wchłanianie i przyswajanie pokarmów, gromadzenie zapasów). Obie części tego układu działają jednocześnie, a harmonijna praca danego narządu jest efektem ich współdziałania
 42. Neurotransmitery:
  • Współczulny
  •     Przedzwojowe– Ach
  •     Zazwojowe – Na/A
  • Przywspółczulny
  •     Przedzwojowe – Ach
  •     Zazwojowe – Ach
 43. Receptory cholinergiczne
  • Nikotynowe:
  •    Pentamery
  •    kanały jonowe
  • Muskarynowe:
  •    M1
  •    M2
  •    M3
 44. Adrenergiczne receptory
  • Alfa 1
  • Alfa 2
  • ....
 45. Serce ryby:
  • Serce ryby składa się z zatoki żylnej, przedsionka, komory i stożka tętniczego oddzielonego od siebie zastawkami
  • Jest to serce żylne, z którego krew wypływ aortą brzuszną do… , stamtąd tętnicami do ciała, powraca żyłami do zatoki żylnej
  • Występuje jeden obieg
 46. Serce płaza
  • Serce z dwóch przedsionków i jednej komory – dochodzi do mieszania się krwi utlenowanej z krwią odtelnowaną
  • Zatoka żylna związana jest z prawym przedsionkiem
  • Z komory przez stożek tętniczy...
 47. Serce gadów
  W sercu niepełna przegroda międzykomorowa (u krokodyli całkowita), co powoduje nieznacznie mieszanie się krwi w komorach
 48. Serce ptaków i ssaków:
  występuje pełna przegroda między komorami, serce jest podzielone na część prawą i lewą, nie dochodzi do mieszania się krwi
 49. Układ sercowo naczyniowy
  Serce składa się:
  2 przedsionki i 2 komory
 50. 2 układy:
  • Duży
  • Mały (płucny)
 51. Układ duży:
  Tętnice i żyły układu dużego tworzą dwa zbiorniki - tętniczy i żylny
 52. Układ mały
  Tętnice i żyły układu małego tworzą dwa zbiorniki: zbiornik tętniczy płucny i zbiornik żylny płucny
 53. Naczynia włosowate:
  • Dwie sieci naczyń włosowatych:
  • Pomiędzy zbiornikiem tętniczym dużym i zbiornikiem żylnym dużym
 54. Układ bodźco-przewodzący:
  Skurcz i rozkurcz możliwe są dzięki automatyzmowi serca z poprzez układ bodzco-przewodzący serca
 55. Układ bodźco-przewodzący: składa się:
  • Węzeł zatokowo-przedsionkowy (nadaje sercu rytm 60-100 )
  • Węzeł przedsionkowo-komorowy
  • Pęczek przedsionkowo-komorowy (pęczek Hisa)
  • Pęczki międzywęzłowe
  • Włóka Purkiniego
 56. Fazy pracy serca
  • Skurcz – refrakcja bezwzględna
  • Refrakcja względna
  • Przerwa
 57. Prawo Bowditcha
  Prawo wszystko albo nic
 58. Krążenie
  • Krążenie obwodowe
  • Płucne
  • Wrotne
  • Układ naczyń limfatycznych (przewód piersiowy --> układ żylny)
 59. Transport gazów
  • Fizycznie rozpuszczone O­2 bardzo mało w osoczu
  • Przy pO2=13.3kPa 1l krwi=3ml O2, 35ml CO­2 -- Dlatego musi być wiązane na drodze chemicznej
 60. Transport O­2
  • O2 – osocze – erytrocyty
  • Hemoglobina – oksyhemoglobina
  • Hb4 + 4O2
  • Zdolność krwi do transportu O2 wzrasta 70x
  • Przy pO2 = 13.3kPa – 1 litr krwi
  • 3 ml fizycznie
  • 190 ml z hemoglobiną
 61. Transport O2 (mechaniczne ujęcie)
  • Sieć naczyń wsłosowatych krążenia dużego
  • CO­2 wzrost o 50ml/l krew (wzrost 0.05kPa)
  • Krew tętnicza – zbiornik tętniczy duży 470ml CO­2/l krwi pCO2 = 5.4kPa
  • Zbiornik żylny duży – 530ml CO2/l krwi = pCO2 6.1kPa
 62. Transport CO2 z tkanek do płuc
  • 10% CO­2 rozpuszczony fizycznie w osoczu i erytrocytach
  • 70% HCO3 wodorowęglanowy układ buforowy osocza i erytrocytów
  • 20% karboaminianów, CO­2 związany z wolnymi grupami aminowymi białek osocza i hemoglobiny
 63. Układ buforowy wodorowęglanowy
  • HCO3-]
  • [H2CO3]
  • Wzrost HCO3- we krwi żylnej i spadek krwi tętniczej
  • Cl- w krwi żylnej wchodzą do erytrocytów HCO3- z krwinek do osocza
  • W krwi tętniczej Cl- wychodzą z erytrocytu do osocza
 64. Dyfuzja gazów w tkankach
  • Krew tętnicza > pO2 niż krew żylna
  • Krew – O2 – komórki
  • Tkanki – CO2 – krew
  • Stopień zużycia tlenu = różnica tętniczo-żylna w zawartości O2
  • Serce zużywa tlen 248ml O2/min
  • Wysiłek fizyczny – wzrost 16x zużycia Tlen/min
 65. Neurony wdechowe. Ośrodek wdechu – inspiratory. Rozrusznik czynności oddechowej.
  • Jądro pasma samotnego NTS
  • Część przednia jądra tylno-dwuznacznego nerwu błędnego rdzenia kręgowego – n. ruchowe mięśni wydechowych
 66. Ośrodek wydechu - ekspiratory
  • Część tylna jądra tylko-dwuznacznego nerwu błędnego
  • Pobudza nerwy ruchowe mięśni wydechowych
 67. Rola wentylacji:
  • WDECH:
  • spadek ciśnienia w jamie opłucnej;
  • wzrost ciśnienia transmuralnego (zmiennego);
  • wzrost objętości krwi w wewnątrzpiersiowym układzie niskiego ciśnienia;
  • wzrost objętości wyrzutowej prawej komory.
  • WYDECH – odwrotny kierunek zmian.
 68. Mechanizm uzupełniający ilość tlenu, w oparciu o chemoreceptory:
  • Kłębki szyjne i aortalne impulsy aferentne (wzrost pCO2 i H+, spadek pO2 w krwi tętniczej)
  • -->
  • Rdzeń przedłużony
  • -->
  • Ośrodek wdechu – przyspieszone i pogłębione oddechy
 69. Całkowita woda organizmu:
  • Noworodek – 80% masy ciała
  • 20-40 lat
  •    63% masy ciała mężczyzny
  •    53% masy ciała kobiety
 70. Rozmieszczenie wody: przestrzeń:
  • Wewnątrzkomórkowa – 30-40%
  • Zewnątrzkomórkowa – 22%
  • Transkomórkowa – 1-3%
 71. Płyn zewnątrzkomórkowy ECF
  • Osocze
  • Płyn tkankowy
  • Chłonka
 72. Płyn transkomórkowy
  • Mózgowo-rdzeniowy
  • Komory aorty
  • Maź stawowa
  • Płyn jamy opłucnej
  • Płyn osierdziowy
  • Soki trawienne
 73. Utrata wody
  • Mocz 1.5l
  • Pot/skóra 0.5l
  • Kał 0.1-0.2l
  • Płuca 0.3l
 74. Hormony wpływające na tworzenie moczu
  • Wazopresyna --> cyklaza adenylanowa – cAMP = resorbcja zwrotna H2O w kanalikach dalszych (99%)
  • Diureza wodna – hipotoniczny mocz – spadek wydzielania wazopresyny po wypiciu dużej ilości płynów hipotonicznych, spadek ciśnienia osmotycznego
 75. Czynnik natriuretyczny ANF
  • Wytwarzany przy wzroście objętości krwi krążącej
  • Powoduje wzrost wydalania sodu i wody przez nerki
 76. Renina
  • W czasie niedokrwienia z aparat przykłębuszkowego nerwk
  • Enzym proteolityczny
 77. Renina: schemat działania:
  Alfa 2 globulina (angitensynogen) --Renina--> Angiotensyna I --konwertaza--> Angiotensyna II
 78. Schemat mechanizmu uzupełniającego wodę:
  Droga osmotyczna:
  • Bodziec: 2% wzrost somolarności pozakomórkowej
  • Receptory: CNS (osmoreceptory)
  • Efektory: ADH
  • Odpowiedz: Antydiureza
  • Wynik: Odkładanie wody
 79. Schemat mechanizmu uzupełniającego wodę:
  Droga objętościowa:
  • Bodziec: 10% spadku objętości krwi krążącej
  • Receptor: baroreceptory
  • Efektor: Angiotensyna II
  • Odpowiedź: pragnienie
  • Wynik: chęć pobrania wody
 80. Pragnienie:
  • 2-3% wzrost osmolarności osocza u ludzi = pobudza pragnienie
  • Osmotyczna regulacja pragnienia
 81. Oksytocyna
  • Wpływa na gospodarkę wody – hypersmolarność u psów taka sama reakcja oksytocyny i AVP
  • U ludzi – dawki farmakologiczne oksytocyny wpływają na gospodarkę wody w nerkach
  • zatrucie wodą – dawka oksytocyny > 20 mU/min + płyny hypotoniczne (> 3,5 l).
 82. Ciąża
  • gospodarka wodna – gromadzenie około 6-7 litrów wody, z czego 35% przypada na przestrzeń naczyniową;
  • największa objętość krwi – 32-36 tydzień ciąży; przyrost osocza jest większy niż masy erytrocytarnej → spadek Htk;
  • wzrost objętości krwi → wzrost objętości minutowej serca (szczyt 32 tc, ok. 5 l/ min);
  • zwiększenie częstotliwości uderzeń serca o 20 uderzenia/min;
  • całkowity opór naczyniowy spada (najniższy 32 tydzień ciąży);
  • RR – najczęściej bez zmian lub rozkurczowe początkowo się obniża, potem nieco wzrasta.
 83. Odwodnienie:
  • łagodny niedobór – 2 litry;
  • objawy: suchy język, pragnienie, skąpomocz;
  • umiarkowany niedobór – 2-4 litrów;
  • objawy: jak wyżej oraz osłabienie i tachykardia;
  • znaczny niedobór – powyżej 4 litrów;
  • objawy: jak wyżej oraz spadek RR, zmniejszenie filtracji kłębuszkowej, wzrost stężenia sodu w osoczu.
 84. Zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej:
  • Zasadowica: wzrost pH = duża utrata H+
  • Kwasica: spadek pH = małą utrata H+
 85. Pobieranie H+
  • Poprzez CO2 z metabolizmu oksydacyjnego
  • Przez H2SO4/H3PO4 – rozkład aminokwasów siarkowych i fosforowych
  • Produkcja H+ jako następstwo utraty buforu
 86. Produkcja H+ jako następstwo utraty buforu
  • Wydalanie HCO3- przez nerki
  • Utrata HCO3- z kałem (biegunka)
  • Utrata HCO3- ze ślina (przeżuwacze)
 87. Kwasie wszelkiego rodzaju i kroju:
  • kwasica lub zasadowica oddechowa jest skutkiem niedostatecznej lub nadmiernej eliminacji CO2;
  • kwasica lub zasadowica metaboliczna są skutkiem zatrzymania lub nadmiernej utraty jonów wodorowych;
  • w fazie początkowej są one niewyrównane, później często ulegają kompensacji.
 88. Kwasica oddechowa (pCO­2 > 6.0kP)
  • Przyczyny:
  •     Niedostateczna wentylacja
  • Mechanizmy wyrównawcze:
  •     Wydalanie płynów wodorowych i zwrot wchłaniania jonów wodorowych w nerkach
  • Zmniejszona wentylacja
  •     Zmniejszona wymiana gazowa
 89. Zasadowica oddechowa (pCO2 < 4.7kPa)
  • Przyczyny:
  •     Hiperwentylacja (histeria)
  •     Znaczna wysokość nad poziomem morza
  • Mechanizm wyrównawczy:
  •     Wydalanie wodorowęglanów przez nerki, zasadowy mocz
 90. Kwasica metaboliczna
  • Przyczyny:
  •     Niedotlenione tkanki na wskutek zatrzymania krążenia, zakleszczenia aorty, przetoka, jelita cienkiego
  • Mechanizmy wyrównawcze:
  •     Zwiększenie wydalania CO2, wzrost wchłaniania wodorowęglanów z moczem
 91. Zasadowica metaboliczna
  • Przyczyny:
  •     Przewlekłe spożywanie substancji zasadowych, niedobór K+, wymoty
  • Mechanizmy wyrównawcze:
  •     Wydalanie moczu o odczynie zasadowym
  •     Pobranie zasad
  •     Nadmierna utrata nielotnych kwasów
 92. Oddawanie H+ (Poprzez CO2)
  Przez oddychanie - płuca
 93. Oddawanie H+ (jako wodoru)
  • Wydalane przez nerki (H+)
  • Zużywa H+ - przekształcenie soli
  • Organicznych (roślinożercy)
 94. Układy buforowe - rola:
  • Ochrona przed nadmiernym zakwaszeniem
  • Ochrona przed nadmierną alkalizacją
 95. Biologiczne układy buforowe
  • Hemoglobina/hemoglobinian
  • Białko/białczany
  • Wodorowo- i dwuwodorofosforan
  • Dwuwęglan/kwas węglowy (CO2)
 96. Produkcja/pobieranie jonów H+
  • Przez CO2
  • Poprzez H­2SO4/H3PO4
  • Produkcja H+ jako następstwo utraty buforu
 97. Oddawanie/zużywanie H+
  • Przez CO2 (oddychanie, płuca)
  • Jako H+ (wchłania H+ przez nerki; przekształca soli organicznych w ich kwasy)
 98. Temperatura ciała:
  wypadkowa wytwarzania i utraty ciepła. Prawidłowe funkcje organizmu uniezależnione od stałej temp.
 99. Temperatura ciała: od czego zależy
  • Szybkość reakcji chemicznych
  • Układy enzymatyczne
  • Prawidłowa temp ciała – jama ustna 37°C
 100. Przewodzenie
  wymiana ciepła pomiędzy przedmiotami o różnej temperaturze w czasie kontaktu
 101. Ewaporacja
  • Parowanie wody
  • 2400 J/kg wody
 102. Ośrodkowa wrażliwość termiczna
  • Podwzgórze – część przednia
  • Rdzeń kręgowy
 103. Mechanizmy regulujące temperaturę ciała
  Hormony

  Termoregulacja bezdrżeniowa
 104. Hormony regulujące temp
  • Tarczycy – długotrwały, powoduje wzrost
  • Adrenalina, noradrenalina – gwałtowny wzrost
 105. Termoregulacja bezdrżeniowa aktywowana przez zimno:
  • Dreszcz, głód, wzrost aktywności ruchowej, wzrost wydzielania A i NA = wzrost wytwarzania ciepła
  • Zwężanie naczyń skroniowych „kłębek”, gęsia skórka --> zmniejszenie utraty ciepła
 106. Termoregulacja bezdrżeniowa aktywowana przez ciepło:
  • Rozszerzenie naczyń skórnych, pocenie się, zwiększenie oddychania --> zwiększenie utraty ciepła
  • Brak łaknienia, apatia, bezruch --> zmniejszenie wytwarzania ciepła
 107. Transport ciepła
  • Wewnętrzny – krew i ukrwienie skóry poprzez zwężenie lub rozszerzenie naczyń skórnych
  • Lokalny
  • Rekacja Lewisa – krótkotrwałe rozszerzenie naczyń krwionośnych umożliwiające przepłynięcie krwi do kończyn = zapobiega martwicy przy ekspozycji na zimno
 108. Prawo Dastre Morata:
  Bodźce termiczne oddziałujące na duże powierzchnie skóry, powodują przeciwne do naczyń skóry zachowanie się dużych naczyń klatki piersiowej i jamy brzusznej
 109. Mięsień gładki - cechy komórek mięśni gładkich
  • Rozmieszczone są w ścianach narządów wewnętrznych
  • Nie mają przyczepów kostnych
  • Długość komórki do 40 micrometrów
  • Posiadają tylko jedno jądro komórkowe
  • Wnętrze komórek jest wypełnione nitkami kurczliwymi ułożonymi równolegle i biegnącymi wzdłuż osi długiej komórki
  • Brak sarkomerów
  • W transporcie Ca2+ bierze udział kalmodulina
 110. Mięsnie gładkie – chrakterystyka
  • brak sarkomerów;
  • nitki kurczliwe;
  • aktyna : miozyna = 15 : 1;
  • brak troponin.
 111. Mechanizm skurczu mięśni  gładkich
  • Wiązanie się jonów wapnia z kalmoduliną w cytoplazmie
  • Aktywacja właściwości enzymatycznych jednego z łańcucha lekkich w
  • Hydroliza ATP i zmiana konformacji gła… miozyny
  • Przesuwanie się nitek aktyny względem nici miozyny
 112. Budowa mięśnia poprzecznie prążkowanego
  • Mięsień zbudowany jest z tysięcy komórek mięśniowych tworzących pęczki długości do 50 cm, na obydwóch końcach tworzą one przyczepy do ścięgien
  • Średnica włókna wynosi 50 micrometrów; kształt walcowaty lub wrzecionowaty, kilka lub kilkanaście jąder
  • Komórka otoczona sarkolemmą – pobudliwą błoną komórkową
  • Komórki wypełnia sarkoplazma
  • Włókienko składa się z grubych i cienkic nitek białek kurczliwych
  • Nitka gruba -> miozyna (2 ciężkie i 4 lekkie łańcuchy
  • Nitka cienka -> aktyna + tropomiozyna (4 sznury paciorków skręconych ślimakowato). Na tropomiozynie osadzone są cząsteczki troponiny.
 113. Mechanizm skurczu mięśni poprzecznie prążkowanych
  • Bodziec fizjologiczny (Ach -> pobudzenie błony sarkoplazmatycznej – depolaryzacja
  • Depolaryzacja przesuwa się wzdłuż błony sarkoplazmatycznej i dzięki układowi sarkotubularnemu dochodzi do wnętrza komórki.
  • Uwalniają się jony Ca2+ i wiążą się z podjednostką C troponiny
  • Podjednostka I troponiny znosi hamujące działanie aktyny na miozynę
  • Nitki aktyny wsuwają się pomiędzy nitki miozyny tworząc aktymiozynę (mechanizm ślizgowy). Skurcz uwarunkowany jest obecnością jonów Ca2+
 114. Jednostką czynnościową włókna jest SARKOMER:
  • Obejmuje on jeden cały prążek anizotropowy (A) i sąsiadujące z nim dwie połówki prążka izotropowego (I)
  • Każdy prążek izotropowy lina Z, dzieli na dwie połówki należące do dwóch sąsiadujących sarkomerów
  • Każda cząsteczka (filament) miozyny otoczona jest przez 6 cząstek aktyny.
 115. Układ sarkotubularny
  sarkotubularny jest to struktura wewnątrz komórkowa pośrednicząca w przenoszeniu pobudzenia wewnątrz całej komórki mięśniowej
 116. Układ sarkotubularny zbudowany jest z:
  • Siateczki sarkoplazmatycznej
  • Kanalików cewek porzecznych T
  • Cystern (zbiorników) bocznych i końcowych
 117. Energetyka skurczu mięśnia poprzecznie prążkowanego. Energia uzyskiwana jest z rozkładu ATP, a następnie wykorzystywana do:
  • Uruchamiania mostków porzecznych miozyny
  • Wychwytywania przez siateczkę sarkoplazmatyczną wolnych jonów Ca2+
  • Nierozłożone ATP związane z miozyną jest konieczne do rozbicia kompleksu aktymiozyny i utrzynamia prawidłowego działania mostków poprzecznych
 118. Rodzaje skurczów
  • Pojedynczy
  • Tężcowy
 119. Pojedyńczy
  • Izometryczny (zmiana napięcia bez zmiany długości)
  • Izotoniczny (zmiana długości bez zmiany napięcia)
  • Auksotoniczny (zmiana długości i napięcia)
 120. Tężcowy
  • Zupełni
  • Niezupełny
 121. Siateczka śródplazmatyczna
  Pęczki otoczone są rozbudowanymi błonami siateczki śródplazmatycznej. Pomiędzy pęcherzyki siateczki wnikają tak zwane kanaliki T, łączące się z błoną cytoplazmatyczną włókna. Takie rozwiązanie zapewnia połączenie wewnętrznego systemu błoniastego z plazmalemą i umożliwia szybkie rozprzestrzenienie się bodźca skurczowego we włóknie. W tej sytuacji spłaszczone jądra komórkowe, których liczba może dochodzić do kilkuset, zostają zepchnięte na obrzeża komórki.
Author
Manwe
ID
332326
Card Set
Fizjologia zwerząt
Description
Egzamin 2017
Updated