FC ATM 300.xlsx

 1. Pracovní plocha radiovýškoměru musí být zřízena
  Y: před prahem dráhy pro přesné přiblížení ( // )
 2. Vyčkávací místo RWY musí být zřízeno tak, že
  pojíždějící letadlo nebo mobilní prostředek nemohou narušit (nenaruší) překážkovou plochu nebo rušit provoz radionavigačních prostředků (L14 3.12.3)
 3. Závazné informace o fyzikálních vlastnostech TWY jsou publikovány
  v AIP, AD 2.8
 4. Únosnost pojezdové dráhy musí být nejméně
  stejná jako únosnost RWY, jíž slouží, a to proto, že pojezdová dráha bude vystavena větší hustotě provozu a v důsledku pomalu pojíždějících nebo stojících letounů většímu zatížení než RWY, jíž slouží.
 5. Značení TWY, obratiště a stání letadel musí být barvy
  žluté
 6. Značení RWY musí být barvy
  bílé
 7. Výstražné značení se musí skládat
  Y3x: z bílého nápisu "RWY AHEAD", červeného pozadí a žlutého okraje (z bílého nápisu "RWY AHEAD", červeného pozadí a žlutého okraje // z bílého nápisu "RWY HOLDING POINT", černého pozadí a žlutého okraje)
 8. V případě rovnoběžných RWY musí být poznávací číslo každé RWY doplněno dále uvedeným písmen/em/y v pořadí zleva doprava při pohledu ze směru přiblížení
  Y: z dvoumístného čísla, jež vyjadřuje nejbližší desítku magnetického severu a na rovnoběžných RWY musí být doplněno písmenem ( // )
 9. Bezpečnostní značení odbavovací plochy musí být barvy
  Y: nápadné, přednostně červené (žluté // )
 10. Světelná sestupová soustava pro vizuální přiblížení musí být zřízena jako pomůcka pro přiblížení na RWY
  Y: je-li RWY používána proudovými letouny nebo jinými letouny s obdobnými požadavky na jejich vedení (je-li trvale posunut THR RWY // )
 11. Standardní úhel sestupu je
  Y2x: 3 stupně ( // )
 12. Denní překážkové značení objektů se skládá
  jQuery1101024968029145279624_1497729824836?červené a bílé barvy???
 13. Překážková návěstidla umístěná na mobilních prostředcích, souvisejících s pohotovostí
  Y: musí vydávat modré záblesky (musí vydávat bílé záblesky // )
 14. Překážková návěstidla umístěná na ostatních mobilních prostředcích, souvisejících s obsluhou na stání/FOLLOW ME
  Y: musí vydávat bílé záblesky ( // )
 15. Značení nepoužitelnosti RWY musí být
  • 7.1.2 Značení nepoužitelnosti musí být umístěno na dočasně uzavřené RWY nebo pojezdové dráze nebo jejich části s výjimkou případu jejich krátkodobého uzavření, přičemž však je službami řízení letového provozu zajištěna dostatečná výstraha.
  • 7.1.2.1 Značky nepoužitelnosti musí být umístěny na dočasně uzavřené nezpevněné RWY nebo pojezdové dráze nebo jejich části s výjimkou případu jejich krátkodobého uzavření, přičemž však jezajištěna dostatečná výstraha jiným způsobem.
  • Umístění
  • 7.1.3 Na RWY musí být značení nepoužitelnosti umístěno na každém konci RWY, nebo její části
  • vyhlášené za uzavřenou a doplňkové značení musí být umístěno tak, aby vzdálenosti mezi značením nepřekročily 300 m. Na pojezdové dráze musí být značení nepoužitelnosti umístěno nejméně na každém konci pojezdové dráhy, nebo její uzavřené části.
  • 7.1.3.1 Na nezpevněné RWY musí být značky nepoužitelnosti umístěny na každém konci RWY nebo její části vyhlášené za uzavřenou. Na pojezdové dráze musí být značky nepoužitelnosti umístěny nejméně na každém konci pojezdové dráhy, nebo její uzavřené části.
 16. Značení nepoužitelnosti TWY musí být
  Y: žluté barvy, tvar kříže ( // )
 17. Letištní pohotovostní plán musí být sestaven pro
  Y: Každé letiště (letiště, která jsou předmětem letecké obchodní dopravy // )
 18. Letištní pohotovostní plán musí být ověřován prováděním
  • a) celoletištního cvičení mimořádných událostí v intervalech nepřesahujících dva roky a dílčími cvičeními mimořádných událostí v průběhu roku k zajištění, aby jakékoliv nedostatky zjištěné během celoletištního cvičení mimořádných událostí byly odstraněny; nebo
  • b) sérií modulových zkoušek zahájených během prvního roku a vyúsťujících v celoletištní cvičení mimořádných událostí v intervalu nepřesahujícím tři roky;
  • A vyhodnocován následně, nebo po skutečné mimořádné události, tak, aby byly odstraněny
  • jakékoliv nedostatky zjištěné během takových cvičení nebo skutečných událostí
 19. Kategorie letiště pro záchrannou a požární službu musí být odvozena od
  Y2x: celkové délky a maximální šířky trupu letounu běžně používající letiště ( // )
 20. Zásahový čas na kteroukoliv část provozované RWY nesmí přesáhnout
  Y2x: 3 minuty (2 minuty // )
 21. Poloha nejméně jednoho ukazatele směru větru musí být vyznačena
  Y: kružnicí o průměru 15 m se šířkou čáry nejméně 0,5 m, barvy kontrastní, přednostně bílé ( // )
 22. Pro dosažení potřebného kontrastu ukazatele směru větru musí být použita kombinace barev
  Y: červené/oranžové a bílé ( // )
 23. Každé letiště musí být vybaveno
  Y: nejméně jedním ukazatelem směru větru ( // )
 24. Ukazatel směru větru musí být umístěn
  tak, aby byl viditelný z letících letadel nebo z letadel na pohybové ploše a aby při tom nebyl ovlivňován vzdušnými víry, vyvolanými blízkými objekty.
 25. RWY pro nepřesné přístrojové přiblížení je
  Y4x: přístrojová RWY vybavená vizuálními prostředky a nevizuálním prostředkem zajišťujícím alespoň směrové vedení dostatečné pro přímé přiblížení (přístrojová RWY vybavená vizuálními prostředky a nevizuálním prostředkem zajišťujícím bezpečný vertikální odstup od překážek // )
 26. RWY pro přesné přiblížení I. kategorie je
  RWY vybavená vizuálními prostředky a nevizuálními prostředky určená pro přistání po přístrojovém přiblížení typu B s výškou rozhodnutí (DH) ne menší než 60 m (200 ft) a buď s dohledností ne menší než 800 m anebo s dráhovou dohledností ne menší než 550 m.
 27. Postupy za podmínek nízké dohlednosti (LVP) jsou
  Postupy za nízkej dohľadnosti (Low Visibility Precedures) sú súbory podmienok, ktoré nastanú a súbory podmienok, ktoré sa musia vytvoriť k zaisteniu bezpečnej prevádzky pri vzletoch za nízkej dohľadnosti, pri priblížení na pristátie II. a III. kategórie podľa klasifikácie ICAO a pri pristátí. LVP tiež charakterizujeme ako podmienky zabezpečenia opatrení pre bezpečnú a plynulú prevádzku aj pri sťažených meteorologických podmienkach.
 28. ICAO definuje poskytování AIS a leteckých map v:
  Y3x: Annex 15 a Annex 4 ( // )
 29. ICAO Annex 4 definuje povinnosti státu v oblasti:
  Y2x: Leteckých map ( // )
 30. Účelem AIS je:
  Služba zřízená pro daný prostor působnosti, která je odpovědná za poskytování leteckých dat a leteckých informací potřebných pro bezpečnost, pravidelnost a hospodárnost letového provozu
 31. Integrovaný soubor leteckých informací se skládá z následujících částí:
  Y: 1. AIP včetně změnové služby 2. AIP Supplement 3. NOTAM a PIB 4. AIC 5. číselný kontrolní seznam platných NOTAM a seznam platných NOTAM v otevřené řeči (1. AIP včetně změnové služby 2. Meteo informací 3. NOTAM a PIB 4. AIC 5. číselný kontrolní seznam platných NOTAM a seznam platných NOTAM v otevřené řeči // )
 32. ICAO Doc 8400 obsahuje:
  Letecký předpis Zkratky a kódy
 33. AIP má tyto části:
  AIP SUP, GEN, ENR, AD
 34. Informace o uzavření RWY na dva dny (bez grafiky) bude zveřejněna v:
  Y: NOTAM ( // )
 35. AIRAC je:
  Y2x: Regulovaný systém řízení leteckých informací ( // )
 36. Datum uváděné na stránkách AIP je:
  Y: Datum účinnosti ( // )
 37. Informace o LDA je uvedena v AIP části:
  AD
 38. Informace o provozní době letiště je publikována v AIP části:
  Y: AD ( // )
 39. Informace o měřících jednotkách je uvedena v AIP části
  Y2x: GEN (AD // )
 40. Zakázané, omezené a nebezpečné prostory jsou publikovány v AIP části:
  ENR 5.1
 41. NOTAM je určen k oznámení informací:
  O zřízení, stavu nebo změně kteréhokoli leteckého zařízení, služby nebo postupů, nebo o nebezpečí, jejichž včasná znalost je nezbytná pro pracovníky, kteří se zabývají letovým provozem
 42. NOTAM Kód (Q) je určen pro:
  Y: automatické zpracování NOTAM ( // )
 43. Dočasná změna informace uvedené v AIP je účinná od 18 SEP do 20 JUL následujícího roku bude publikována jako:
  Y: AIP SUP ( // )
 44. Předletový informační bulletin je:
  Y: přehled informací provozního významu připravený před letem z platných NOTAM ( // )
 45. V AIP je uvedena provozní doba AD od 07:00 UTC do 21:00 UTC. Účinný NOTAM uvádí provozní dobu stejného AD od 06:00 UTC do 20:00 UTC. Provozní doba AD je:
  Y2x: od 06:00 UTC do 20:00 UTC ( // )
 46. Správné dekódování NOTAM položky D) „0500-1400 EXC 10-13 AND SAT SUN“ je:
  Y2x: v období účinnosti NOTAM od 0500 UTC do 1400 UTC vyjma 10. až 13. daného měsíce a sobot a nedělí (v období účinnosti NOTAM od 0500 UTC do 1400 UTC vyjma 10:00 UTC až 13:00 UTC a sobot a nedělí // )
 47. Z pohledu délky platnosti dělíme data/informace AIS na:
  Y: statické a dynamické ( // )
 48. Komunikační frekvence TWR je publikována v AIP části:
  AD 2.18
 49. Tabulka východů/západů slunce je publikována v AIP část:
  GEN 2.7
 50. Seznam traťových radionavigačních zařízení je publikován v AIP část:
  Y2x: ENR ( // )
 51. SNOWTAM je:
  Y: NOTAM zvláštní série oznamující stanovenou formou nebezpečné podmínky na pohybové ploše způsobené sněhem, ledem, tajícím sněhem nebo stojící vodou původem ze sněhu, tajícího sněhu nebo ledu nebo jejich odstranění ( // )
 52. Oblastní službu řízení musí poskytovat
  Oblastním střediskem řízení; nebo stanovištěm poskytujícím přibližovací službu řízení v řízeném okrsku nebo řízené oblasti omezených rozměrů, které je určeno především pro poskytování přibližovací služby řízení, kde není zřízeno oblastní středisko řízení
 53. Pohotovostní službu v řízeném vzdušném prostoru a na řízených letištích poskytuje
  Stanoviště letových provozních služeb / Příslušná stanovistě řízení letového provozu
 54. Letovou informační službu v řízeném vzdušném prostoru a na řízených letištích poskytuje
  Y2x: příslušná stanoviště řízení letového provozu ( // )
 55. Letový plán by měl být opraven nebo podle vhodnosti předložen nový, přesáhne-li zdržení vypočítaného času zahájení pojíždění řízeného letu o
  Y5x: 30 minut ( // )
 56. Řízení odlétávajícího letadla musí předávat stanoviště poskytující letištní službu řízení stanovišti poskytujícímu přibližovací službu řízení v případě, že převládají v blízkosti letiště meteorologické podmínky pro let podle přístrojů
  Ihned po vzletu, nebo když je letadlo v předepsaném bodě nebo hladině
 57. Stanoviště poskytující přibližovací službu řízení musí převzít řízení přilétávajících letadel, za předpokladu, že mu byla předána
  Y: po dosažení předepsaného bodu nebo hladiny pro předání řízení (jejichž řízení mu bylo předáno ACC // )
 58. Odpovědnost za řízení letadla musí být předána stanovištěm poskytujícím oblastní službu řízení v řízené oblasti stanovišti poskytujícímu oblastní službu řízení v sousední řízené oblasti
  Y: v předpokládaném čase jeho přeletu společné hranice ( // )
 59. Letový plán by měl být opraven nebo podle vhodnosti předložen nový, přesáhne-li zdržení vypočítaného času zahájení pojíždění neřízeného letu o
  Y2x: 60 minut ( // )
 60. Letová povolení se vydávají výhradně pro
  Urychlení toku a zajištění rozstupů letového provozu a zakládají se na známých provozních podmínkách, které ovlivňují bezpečnost provozu letadel
 61. Není-li letové povolení pro velitele letadla vhodné, může
  Y: žádat a je-li to proveditelné, obdržet opravené povolení ( // )
 62. Jsou-li na letišti odletu podány letadlem letové plány pro různé úseky letu s mezipřistáním, nové letové povolení pro každou následující část letu
  Y3x: Musí být vydáno ( // )
 63. Jsou-li na letišti odletu podány letadlem letové plány pro různé úseky letu s mezipřistáním může být vydáno letové povolení na celý let
  Y2x: ano, ale při splnění stanovených podmínek ( // )
 64. Stanoviště řízení letového provozu musí vydávat taková letová povolení, která jsou nezbytná pro
  Y: zabránění srážek a udržení rychlého a spořádaného toku letového provozu ( // )
 65. Provozní podmínky na jejichž základě se vydává letové povolení
  Y3x: Zahrnují též jakýkoliv provoz dopravních prostředků na používané provozní ploše ( // )
 66. Letové povolení
  Y: nezbavuje velitele letadla jakékoliv odpovědnosti v souvislosti s možným porušením používaných pravidel a předpisů ( // )
 67. Jestliže je hladina letadla hlášena vzhledem ke QNH, pak slovo „METRŮ“ nebo „STOP“ za číslicemi
  Y2x: musí následovat (nemusí následovat // )
 68. Je-li v letovém plánu uvedeno, že počáteční část letu bude neřízený let a že následující část tohoto letu bude předmětem ATC, musí se letadlu oznámit, aby si od tohoto stanoviště ATC, v jehož prostoru bude řízený let zahájen
  Y2x: vyžádalo povolení ( // )
 69. Letadlům, v jejichž letových plánech se stanoví, že první část letu bude předmětem ATC a že následující část bude neřízeným letem, musí se, za normálních okolností, letadlu vydat povolení
  Y: k bodu, nad nímž řízený let skončí ( // )
 70. Mez povolení se musí vyjádřit názvem
  Y: příslušného význačeného bodu nebo letiště nebo hranicí řízeného prostoru ( // )
 71. Jestliže provozní podmínky nedovolují povolit požadovanou změnu letového plánu, musí se
  Musí se použít slova „NEJSEM SCHOPEN“ („UNABLE“). Jestliže to okolnosti dovolují, měla by se nabídnout alternativa tratě nebo hladiny
 72. Fráze "POVOLENO PO TRATI LETOVÉHO PLÁNU" se smí použít k vyjádření kterékoliv tratě nebo její části za předpokladu, že
  Y2x: trať nebo její část je totožná s tou, která je uvedena v letovém plánu (letadlo poletí po takto stanovené trati // )
 73. ATC traťová povolení musí letová posádka
  Zopakovat řídícímu letového provozu
 74. Všechna povolení a příkazy pro vstup, přistání, vzlet z/od, vyčkávání v blízkosti křižování a zpětné pojíždění po dráze musí
  Y: letová posádka zopakovat ( // )
 75. Příkazy týkající se hladin, kurzu a rychlosti musí letová posádka
  Y2x: vždy zopakovat ( // )
 76. Je nutné, aby letová posádka opakovala dráhu v používání bez ohledu na to, zda byla přijata ATISem?
  Y: Ano, je to nutné ( // )
 77. Řízení dopředné rychlosti na konečném přiblížení by se nemělo provádět po bodu ve vzdálenosti
  Y3x: 4 NM od prahu RWY ( // )
 78. Stanovené rychlosti by při řízení dopředné rychlosti měly být v hladinách pod FL 250 vyjádřeny v násobcích hodnoty:
  10 kt IAS
 79. Stanovené rychlosti by při řízení dopředné rychlosti měly v FL 250 a výše být vyjádřeny Machovým číslem v násobcích hodnoty :
  Y: 0.01 mach ( // )
 80. Stanovené úpravy při řízení dopředné rychlosti v hladinách pod 7600m (FL 250) jsou založené na
  Násobcích 10 kt IAS
 81. Je možné nařizovat úpravy rychlosti letadel při vstupu do vyčkávacího obrazce?
  Y2x: Ne, není to možné ( // )
 82. Je možné nařizovat úpravy rychlosti je-li letadlo usazeno ve vyčkávacím obrazci?
  Ne
 83. V hladinách pod FL 250 se úpravy rychlosti vyjadřují
  Y: v násobcích hodnoty 10 uzlů na základě IAS ( // )
 84. Je možné uplatňovat řízení vertikální rychlosti mezi letadly která jsou usazena ve vyčkávacím obrazci?
  Y3x: Ne, není to možné (Je to možné v odůvodněných případech // )
 85. Příkazy obsahující časté změny rychlostí stoupání/klesání
  Y2x: by se neměly uplatňovat ( // )
 86. Měl by se řídící, pokud nařídí rychlost stoupání, ujistit do které hladiny může stoupající letadlo tuto rychlost udržovat?
  Ano
 87. Změna letu IFR na let VFR je akceptovatelná, jen když zpráva iniciovaná velitelem letadla stanovišti ATS obsahuje specifickou frázi
  Y2x: ruším let IFR ( // )
 88. Při povolení ke vstupu do letištního okruhu musí být letadlu poskytnut mimo jiné
  Y3x: QNH s výjimkou, kdy je známo, že letadlo již tuto informaci obdrželo (letištní QNH a převodní výšku // )
 89. Použít slovo „těžká“ musí letadla kategorie turbulence v úplavu „těžká“ použít bezprostředně za volacím znakem při prvním radiotelefonním spojení
  Y3x: se stanovišti ATS (s přibližovacím stanovištěm řízení nebo letištní řídící věží // )
 90. Údaje pro nastavení výškoměru se zaokrouhlují
  Na nejbližší nižší celý hPa
 91. Při letech v ČR v blízkosti letišť se musí vertikální poloha letadel při letu v převodní výšce nebo pod ní vyjadřovat
  Y2x: nadmořskými výškami ( // )
 92. Při letech v ČR v blízkosti letišť se musí vertikální poloha letadel při letu v převodní hladině a nad ní vyjadřovat
  Y3x: letovými hladinami ( // )
 93. Při letech v ČR uvnitř koncových řízených oblastí se musí vertikální poloha letedel při letu v převodní hladině a nad ní vyjadřovat
  Y2x: letovými hladinami ( // )
 94. Při průletu převodní vrstvou se vertikální polohy letadel vyjadřují při stoupání
  Y2x: letovými hladinami ( // )
 95. Při průletu převodní vrstvou se vertikální polohy letadel při klesání vyjadřují
  Y2x: nadmořskými výškami ( // )
 96. Převodní hladina musí být
  Y4x: nejbližší letová hladina nad převodní nadmořskou výškou ( // )
 97. Převodní hladinu, která se má použít v blízkosti letiště musí stanovit
  Y: příslušné stanoviště ATS na základě hlášení QNH a předpovědi tlaku na střední hladině moře, je-li tak požadováno ( // )
 98. Údaj QNH se vztahuje k
  Nadmořské výšce
 99. Hlášení o poloze musí kromě jiného obsahovat
  Y3x: Příští polohu a čas jejího přeletu ( // )
 100. Od požadavku hlášení poloh přeletu každého povinného hlásného bodu nebo intervalu mohou být lety osvobozeny za podmínek stanovených
  Příslušným úřadem ATS
Author
Anonymous
ID
332293
Card Set
FC ATM 300.xlsx
Description
ATM 201 - 301 with correct test answers
Updated