ATM Part 1

 1. Základní dokument obsahující informace trvalého charakteru, které mají provozní význam pro bezpečné řízení letového provozu ve vzdušném prostoru ČR je
  AIP = Aeronautical Information Publication = Letecká informační příručka
 2. Letecká informační příručka musí obsahovat platné informace seřazené takto
  Y2x: GEN, ENR, AD ( // )
 3. Oznámení obsahující informaci o zřízení, stavu nebo změně nějakého leteckého zařízení, služby nebo postupů nebo informace o nebezpečí jejichž včasná znalost je nezbytná pro pracovníky zapojené do leteckého provozu jsou publikovány v
  Y4x: NOTAMu ( // )
 4. Označení omezeného, zakázaného nebo nebezpečného prostoru se skládá z písmen a čísla. Např. LKR 20. Písmeno R znamená
  Y2x: omezený prostor (zakázaný prostor // )
 5. Informace, které neodpovídají podmínkám pro vydání NOTAMU nebo publikování v AIPu, ale vztahují se k bezpečnosti letů, leteckému provozu nebo se týkají otázek technických, administrativních nebo právních, jsou publikovány v
  Y: leteckém oběžníku ( // )
 6. Nebezpečné podmínky na pohybové ploše, způsobené sněhem, ledem, tajícím sněhem nebo stojící vodou původem ze sněhu, tajícího sněhu nebo ledu, nebo jejich pominutí,v zimním období jsou publikovány v
  Y2x: SNOWTAMu ( // )
 7. AIP Supplement se vydává jestliže
  Y: se jedná o dočasné časově delší změny (se jedná o změny trvalého charakteru s nutností publikace s tříměsičním předstihem // )
 8. Poletové informace podávané posádkami se týkají
  Y3x: stavu a provozu radionavigačních zařízení (stavu a provozu zařízení a podmínek se kterými se setkali za letu // meteorologických jevů se kterými se setkali za letu)
 9. Informace rozšiřované AIRAC musí dosáhnout příjemce před datem účinnosti nejméně
  Y2x: 28 dní ( // )
 10. Jako jednotka pro rychlost přízemního větru je v ČR stanovena
  Y3x: v uzlech ( // )
 11. Jako jednotka pro vertikální rychlost je v ČR stanovena
  Y2x: stopy / min ( // )
 12. V ČR jako jednotku pro rychlost letu letadla lze použít
  Y2x: uzle nebo km.hod1 ( // )
 13. Dráhová dohlednost je vzdálenost, na kterou může pilot letadla nacházející se na ose RWY vidět
  Y: denní dráhové značení nebo návěstidla ohraničující RWY nebo vyznačující její osu ( // )
 14. ATIS je
  Y: automatická informační služba v koncové řízené oblasti ( // )
 15. Letecká pevná služba je telekomunikační služba mezi
  Y: stanovenými pevnými body ( // )
 16. Letecká pohyblivá služba je služba mezi
  Y2x: leteckými a letadlovými stanicemi nebo mezi letadlovými stanicemi navzájem ( // )
 17. Letištní služba řízení je služba řízení letového provozu pro
  Letištní provoz
 18. Letištní provoz je
  Y3x: veškerý provoz na provozní ploše letiště a všechna letadla letící v blízkosti letiště ( // )
 19. Letová provozní služba je výraz zahrnující
  Y: letovou informační službu, pohotovostní službu, letovou poradní službu a službu řízení letového provozu ( // )
 20. Letová informační oblast je vzdušný prostor stanovených rozměrů v němž se poskytuje
  Letová informační služba, pohotovostní služba
 21. Letové povolení je oprávnění, vydané veliteli letadla provést let nebo v letu pokračovat za podmínek určených
  Stanovištěm řízení letového provozu
 22. Mez povolení je bod
  Y: ke kterému bylo letadlu uděleno letové povolení ( // )
 23. Letiště odletu může být pro daný let
  Y: Náhradním letištěm na trati nebo náhradním letištěm určení ( // )
 24. Následné povolení je povolení vydané letadlu stanovištěm řízení letového provozu, které v daném čase toto letadlo
  Y: neřídí ( // )
 25. NOTAM je oznámení rozšiřované telekomunikačními prostředky obsahující informace o zřízení, stavu nebo změně kteréhokoli leteckého zařízení, služby nebo postupů nebo o nebezpečí, jejichž včasná znalost je nezbytná pro pracovníky, kteří se zabývají
  Letovým provozem
 26. Oblastní služba řízení je služba řízení letového provozu pro
  Řízené lety v řízených oblastech
 27. Ohlašovna letových provozních služeb je stanoviště zřízené
  Y: k přijímání hlášení týkajících se letových provozních služeb a letových plánů předkládaných před odletem ( // )
 28. Palubní protisrážkový systém (ACAS) je systém založený na signálech odpovídače sekundárního radaru , který pracuje
  Y2x: v módu C a S ( // )
 29. Pohotovostní služba je služba za účelem vyrozumívání příslušných organizací o letadlech, kterým se má poskytnout
  Y: pátrací a záchranná služba ( // )
 30. Přibližovací služba řízení je služba řízení letového provozu pro
  Y2x: řízené lety přilétávajících a odlétávajících letadel ( // )
 31. Řízená oblast je řízený vzdušný prostor
  Sahající nahoru od stanovené výšky nad zemí
 32. Řízená oblast v ČR je řízený vzdušný prostor
  Y2x: sahající od horní hranice prostoru G nahoru do FL 660 ( // )
 33. Řízené letiště je letiště, na kterém je letištnímu provozu poskytována
  Y: služba řízení letového provozu ( // )
 34. Řízený let je jakýkoliv let, který je
  Y2x: Předmětem letového povolení ( // )
 35. Řízený okrsek je
  Y3x: řízený vzdušný prostor sahající od povrchu země do stanovené výšky (řízený vzdušný prostor sahající nahoru od stanovené výšky nad zemí // )
 36. Služba řízení letového provozu je služba poskytovaná za účelem
  Y: zabraňovat srážkám mezi letadly a na provozní ploše mezi letadly a překážkami a udržovat rychlý a spořádaný tok letového provozu (zabraňovat srážkám letadel za letu a na provozní ploše a poskytování rad a informací užitených k bezpečnému a účinnému provádění letů // )
 37. Služba uspořádání provozu na odbavovací ploše je služba poskytovaná za účelem uspořádání činností a pohybu
  Letadel a vozidel na odbavovací ploše
 38. Stanoviště letových provozních služeb je výraz zahrnující stanoviště
  Řízení letového provozu, letové informační středisko, ohlašovna letových provozních služeb
 39. Stanoviště řízení letového provozu je výraz zahrnující
  Y2x: oblastní středisko řízení, přibližovací stanoviště řízení a letištní řídící věž ( // )
 40. Trať letových provozních služeb je stanovená trať určená k usměrňování toku letového provozu, pro potřeby poskytování
  Y2x: letových provozních služeb (služeb řízení letového provozu // )
 41. Údobí nejistoty je situace, kdy je
  Nejistota o bezpečnost letadla a osob na jeho palubě
 42. Údobí pohotovosti je situace, kdy je
  Y: důvodná obava o bezpečnost letadla a osob na jeho palubě ( // )
 43. Údobí tísně je situace, kdy je
  Y: určitá jistota, že letadlu a osobám na jeho palubě hrozí vážné bezprostřední nebezpečí, nebo že potřebují okamžitou pomoc ( // )
 44. INCERFA je kódový výraz označující údobí
  Y: nejistoty ( // )
 45. ALERFA je kódový výraz označující údobí
  Y: pohotovosti ( // )
 46. DETRESFA je kódový výraz označující údobí
  Y: tísně ( // )
 47. Letové provozní služby mají za úkol
  Y3x: zabraňovat srážkám letadel, zabraňovat srážkám letadel na provozní ploše a s překážkami na této ploše, udržovat rychlý a spořádaný tok letového provozu, poskytovat rady a informace užitečné k bezpečnému a účinnému provádění letů, vyrozumívat příslušné organizace a orgány o letadlech, po nichž se má pátrat nebo kterým se má poskytnout záchranná služba a spolupracovat s těmito orgány jak se požaduje ( // )
 48. Letové provozní služby zahrnují
  Y3x: službu řízení letového provozu, letovou informační službu a pohotovostní službu (veškeré služby, které se poskytují letadlům v celém vzdušném prostoru // žádná odpověď není správná)
 49. Ty části vzdušného prostoru, o nichž bylo rozhodnuto, že v nich bude poskytována letová informační služba a pohotovostní služba se musí označit jako
  Y2x: letové informační oblasti ( // )
 50. Jako řízená letiště se označují ta letiště, o nichž bylo rozhodnuto, že budou poskytovat letištnímu provozu
  Y: službu řízení letového provozu ( // )
 51. Kde jsou v letové informační oblasti zřízeny řízené oblasti a řízené okrsky
  Y3x: musí tvořit součást této letové informační oblasti ( // )
 52. Ty části vzdušného prostoru,o nichž bylo rozhodnuto, že služba řízení letového provozu bude poskytována letům VFR musí být označeny jako třídy vzdušného prostoru
  Y3x: B, C, D (žádná odpověď není správná // )
 53. Ve vzdušném prostoru jsou povoleny jen lety IFR; všem letům se poskytuje služba řízení letového provozu a zajišťují se mezi nimi rozstupy. Je to vzdušný prostor třídy
  Y2x: A ( // )
 54. Ve vzdušném prostoru jsou povoleny lety IFR i lety VFR; všem letům se poskytuje služba řízení letového provozu, a letům IFR se zajišťují rozstupy vůči jiným letům IFR a letům VFR. Letům VFR se zajišťují rozstupy od letů IFR a poskytují se jim informace o provozu o jiných letech VFR. Je to vzdušný prostor třídy
  Y2x: C ( // )
 55. Ve vzdušném prostoru jsou povoleny lety IFR i VFR; všem letům se poskytuje služba řízení letového provozu, při čemž letům IFR se zajišťují rozstupy vůči jiným letům IFR a poskytují se jim informace o provozu o letech VFR; letům VFR se poskytují informace o provozu o všech ostatních letech. Je to vzdušný prostor třídy
  Y2x: D ( // )
 56. Ve vzdušném prostoru jsou povoleny lety IFR i lety VFR; letům IFR se poskytuje služba řízení letového provozu a zajišťují se jim rozstupy vůči jiným letům IFR. Všem letům se, poskytují informace o provozu, pokud je to proveditelné. Je to vzdušný prostor třídy
  Y2x: žádná odpověď není správná (C // D)
 57. Ve vzdušném prostoru jsou povoleny lety IFR i lety VFR. Letům IFR se poskytuje služba řízení letového provozu a zajišťují se jim rozstupy vůči jiným letům IFR. Všem letům se, poskytují informace o provozu, pokud je to proveditelné. Je to vzdušný prostor třídy
  Y: žádná odpověď není správná (C // )
 58. Ve vzdušném prostoru jsou povoleny lety IFR i VFR; všem letům IFR se poskytuje letová poradní služba; všem letům se na vyžádání poskytuje letová informační služba. Je to vzdušný prostor třídy
  F
 59. Ve vzdušném prostoru jsou povoleny lety IFR i VFR; všem letům se na vyžádání poskytuje letová informační služba. Je to vzdušný prostor třídy
  Y: G ( // )
 60. K poskytování letové informační služby a pohotovostní služby uvnitř letových informačních oblastí musí být ustanovena
  Letová informační střediska
 61. Tam, kde vzdušné prostory letových provozních služeb spolu sousedí vertikálně, t.j. jsou jeden nad druhým, musí lety prováděné ve společné hladině vyhovovat požadavkům
  Y: méně omezující třídy ( // )
 62. Má na stanovení druhu RNP vliv úroveň poskytovaných letových provozních služeb?
  Y2x: Ano ( // )
 63. K poskytování služby řízení letového provozu, letové informační služby a pohotovostní služby v řízených oblastech, řízených okrscích a na řízených letištích musí být zřízena stanoviště
  Y2x: řízení letového provozu (letových provozních služeb // )
 64. Letové informační oblasti se musí vymezit tak, aby pokryly:
  Y2x: celé uspořádání letových tratí ve FIR ( // )
 65. Řízené oblasti, včetně letových cest a koncových řízených oblastí musí být vymezeny tak, aby obsáhly dostatečný vzdušný prostor, pro dráhy těch letů ..................... nebo jejich částí, kde je požadováno poskytování ATS, přihlédnutím k vlastnostem obvykle používaných navigačních prostředků v dané oblasti.
  Y2x: IFR ( // )
 66. Spodní hranice řízené oblasti musí být stanovena ve výšce nad zemí nebo vodou nejméně
  Y: 200 m ( // )
 67. Pro umožnění větší volnosti letů VFR pod řízenou oblastí by se měla stanovit spodní hranice řízené oblasti, je-li to proveditelné a žádoucí ve větší výšce než je minimum
  Y: 200 m ( // )
 68. Jestliže je spodní hranice řízené oblasti ve výšce větší než 900 m MSL(3000 ft), měla by být shodná
  Y: s cestovní hladinou VFR ( // )
 69. Horní hranice řízené oblasti se musí stanovit jestliže se nad touto hranicí
  Y: nebude poskytovat služba řízení letového provozu ( // )
 70. Horizontální hranice řízeného okrsku musí sahat do vzdálenosti nejméně
  Y2x: 5NM od středu letiště nebo dotyčných letišť, ve směrech z nichž se mohou provádět přiblížení ( // )
 71. Může řízený okrsek zahrnovat dvě nebo více letišť ?
  ANO - I více letišt které jsou blízko sebe
 72. Horní hranice řízeného okrsku se smí stanovit:
  Y: Výše nežli je spodní hranice řízené oblasti ( // )
 73. Oblastní středisko řízení by se mělo označit
  Y2x: názvem nejbližšího města nebo zeměpisného místa (názvem stanoviště, kde má pravomoc // )
 74. Letištní řídící věž nebo přibližovací stanoviště řízení by se měla označit
  Y2x: názvem letiště, na kterém jsou umístěna ( // )
 75. Řízený okrsek, řízená oblast a letová informační oblast by se měly označovat
  Y2x: názvem stanoviště, pod jehož pravomoc takový vzdušný prostor spadá (žádná odpověď není správná // )
 76. Počet znaků, požadovaných pro složení označení tratě ATS by měl být pokud je to možné omezen nejvýše na
  5
 77. Základní označení tratí letových provozních služeb je složeno z jednoho písmene abecedy následovaného číslem od 1 do
  Y2x: 999 ( // )
 78. Pro označování tratí, které jsou součástí oblastní sítě tratí ATS a nejsou tratěmi prostorové navigace se používají písmena
  Y: A, B, G, R ( // )
 79. Pro označování tratí prostorové navigace, které jsou součástí oblastní sítě tratí ATS se používají písmena
  Y: L,M,N,P ( // )
 80. Pro označování tratí, které nejsou součástí oblastní sítě tratí letových provozních služeb a nejsou tratěmi prostorové navigace se používají písmena
  H, J, W, V
 81. Pro označování tratí prostorové navigace, které nejsou součástí oblastní sítě ATS se používají písmena
  Y2x: Q, T, Y, Z (L, M, N, P // H,J,V,W)
 82. K označení tratě pro nízké hladiny, zřízené hlavně pro vrtulníky, se používá písmeno
  Y: K ( // )
 83. K označení, že trať nebo její část je zavedena v horním vzdušném prostoru se používá písmeno
  U
 84. K označení, že tratě ATS se používají pro nízké hladiny, zřízené hlavně pro vrtulníky se označují
  K
 85. K označení, že na trati nebo její části se poskytuje pouze poradní služba, se používá písmeno
  Y2x: F ( // )
 86. K označení, že na trati nebo její části se poskytuje pouze letová informační služba, se používá písmeno
  Y2x: G (F // )
 87. K označení tratě RNP 1 v a nad FL 200 kdy všechny zatáčky na trati o 30. až 90. stupňů, musí být prováděny s povolenou tolerancí RNP tečného oblouku mezi přímými úseky o poloměru 22, 5 NM se používá písmeno
  Y2x: Y ( // )
 88. K označení tratě RNP 1 v a pod FL 190 kdy všechny zatáčky na trati o 30. až 90. stupňů, musí být prováděny s povolenou tolerancí RNP tečného oblouku mezi přímými úseky o poloměru 15 NM se používá písmeno
  Y4x: Z ( // )
 89. Je-li za základní označení tratě ATS RNP 1 v a pod FL 190 použito písmeno Z, znamená to, že všechny zatáčky na trati o 30. až 90. stupňů, musí být prováděny s povolenou tolerancí RNP tečného oblouku mezi přímými úseky o poloměru
  15 NM
 90. Je-li za základní označení tratě ATS RNP 1 v a nad FL 200 použito písmeno Y, znamená to, že všechny zatáčky na trati o 30. až 90. stupňů, musí být prováděny s povolenou tolerancí RNP tečného oblouku mezi přímými úseky o poloměru
  22,5 NM
 91. Při hlasovém spojení se základní písmeno označení tratě ATS musí vyslovit
  Y2x: v souladu s hláskovací tabulkou ICAO (v souladu se zvláštní tabulkou pro tratě ATS // )
 92. Pokud se použijí při hlasovém spojení k označení tratě ATS písmena K, U a S musí se vyslovit
  KOPTER, UPPER a SUPERSONIC
 93. Význačné body se musí zřizovat k vymezení tratí ATS nebo postupu přístrojového přiblížení a/nebo ve vztahu k požadavkům letových provozních služeb na získání informací
  Y2x: o průběhu letu ( // )
 94. Význačné body musí být označeny
  Y: názvem ( // )
 95. V ČR používaná specifikace B-RNAV je:
  Y2x: základní navigace ( // )
 96. ČR používaná specifikace P-RNAV je:
  Shodná s požadavky na RNAV 1, RNAV 1 však neumožňuje pro RNAV používat systémy založené na VOR/DME
 97. Specifikace RNAV 1 systémy pro prostorovou navigaci založené na VOR/DME:
  Neumožňuje
 98. Letadlu, o kterém je známo nebo se předpokládá, že je v nouzi, včetně letadla, které je předmětem protiprávního činu,musí být věnována co největší pozornost, pomoc a priorita
  Y: před ostatními letadly jak to okolnosti vyžadují ( // )
 99. Letadlo vybavené odpovídačem SSR, může pro označení stavu nouze využít toto zařízení následovně
  Y2x: žádná odpověď není správná (v MODU C KOD 7700 // )
 100. Letadlo vybavené odpovídačem SSR, může pro označení stavu nouze využít toto zařízení následovně
  Y: žádná odpověď není správná (v MODU C KOD 7700 // )
Author
Anonymous
ID
332277
Card Set
ATM Part 1
Description
Testik
Updated