ATM...8.xlsx

 1. Jakmile je známo, že letadlo letící v prostoru odpovědnosti stanoviště letových provozních služeb zjevně ztratilo radiové spojení, musí stanoviště letových provozních služeb o ztrátě spojení
  Informovat všechna dotčená stanoviště letových provozních služeb na trati letu
 2. Neohlásí-li se letadlo do 30 minut po předpokládaném času příletu oznámeným pilotem
  Musí se příslušné informace o tomto letadle předat provozovatelům nebo jejich určeným zástupcům a velitelům všech letadel, jichž se to týká
 3. Pokud je přijata hrozba bombou nebo jiným výbušným zařízením, stanoviště ATS které hrozbu přijalo
  • /pokud má přímé spojení s letadlem, neprodleně informovat letovou posádku o hrozbě a o dalších okolnostech týkajících se hrozby
  • /pokud nemá přímé spojení s letadlem, informovat letovou posádku co nejrychleji přes jiné stanoviště ATS nebo jinými způsoby
 4. Při přijmutí rozhlasového vysílání o nouzovém klesání se předpokládá, že velitel letadla
  Opustí stanovené prostory a zůstane na poslechu na příslušném radiovém kmitočtu a vyčká dalších povolení od stanoviště řízení letového provozu
 5. Pokud se nachází let VFR v nepříznivých meteorologických podmínkách, měl by být pilot požádán o určité informace. Zahrnují tyto informace i dotaz na zkušenosti pilota?
  Ano
 6. Pokud pilot letu VFR hlásí problémy s udržováním VMC o minimální letové nadmořské výšce by
  By měl být informován
 7. Radarová pomoc letu VFR by měla být poskytnuta pouze na žádost nebo se souhlasem pilota
  Ano / Druh služby, která by měla být poskytnuta, by měl být dohodnut s pilotem
 8. Pokud letadlo letí v řízeném vzdušném prostoru a požaduje vypouštění paliva hladina letu by neměla být nižší než
  6000 ft
 9. Pokud letadlo letí v řízeném vzdušném prostoru a požaduje vypouštění paliva trať letu by měla pokud možno vést přednostně
  Nad vodou a mimo oblasti, kde jsou hlášeny nebo očekávány bouřky
 10. Ostatní známý provoz musí být , pokud je to proveditelné, separován od letadla vypouštějící palivo, ale ne za ním, horizontálně nejméně
  10 NM
 11. Ostatní známý provoz musí být , pokud je to proveditelné, horizontálně separován od letadla vypouštějící palivo nejméně
  10 NM, ale ne za letadlem vypouštějícím palivo (za ním 50 NM)
 12. Vertikální rozstup musí být za letadlem vypouštějící palivo zajištěn do vzdálenosti minimálně
  Do 15 minut letu nebo 50 NM
 13. Minimální vertikální rozstup pod letadlem vypouštějící palivo musí být
  3000 ft
 14. Minimální vertikální rozstup nad letadlem vypouštějící palivo musí být
  1000 ft
 15. Jestliže dojde k poruše pozemního rádia nebo k zablokování provozního kmitočtu, může řídící použít k navázání spojení s letadlem nouzového kmitočtu 121,5 Mhz.
  Ano
 16. Jestliže během nouzové situace není možno vydat instrukce, které zajistí dodržování horizontálního rozstupu mohou být použity nouzové. Tyto mají hodnotu:
  Poloviční vertikální rozstup = 500 ft RVSM 1000 ft non RVSM
 17. Pokud je používán nouzový rozstup
  Musí být dotyčné letové posádky informovány o tom, že je používán nouzový rozstup, a dále musí být informovány o aktuálně používaném minimu rozstupu. Navíc musí být všechny dotyčné letové posádky informovány o význačném provozu
 18. V případě generování STCA u řízeného letu musí řídící
  Bez prodlení vyhodnotit situaci a, pokud je to nezbytné, uskutečnit kroky zajišťující, že používané minimum rozstupu nebude porušeno nebo bude obnoveno
 19. Funkce STCA sleduje radarová data u letadel vybavených odpovídači s módy
  C, S
 20. Když pilot hlásí, že provádí manévr v souladu s radou k vyhnutí ACAS, řídící
  Se nesmí pokoušet upravovat průběh dráhy letu až do okamžiku, kdy pilot oznámí „MIMO KONFLIKT“
 21. V okamžiku, když se letadlo v důsledku rady k vyhnutí odchýlí od svého povolení, řídící přestává mít odpovědnost za zajištění rozstupů mezi tímto letadlem a jakýmikoli jinými letadly
  Kterých se to v důsledku manévrování na základě RA týká
 22. Je-li letadlo vektorováno a řídícímu bylo generováno MSAW musí být
  Instruováno, aby okamžitě stoupalo do použitelné bezpečné hladiny, a je-li to nezbytné pro vyhnutí se terénu, musí mu být přidělen nový kurz
 23. Stálé letové plány se mohou používat jen pro
  IFR provozované pravidelně ve stejný den (dny) po sobě jdoucích týdnů a alespoň v deseti případech nebo každý den po dobu alespoň deseti po sobě jdoucích dnů. Prvky každého letového plánu musí mít vysoký stupeň stálosti
 24. Stálé letové plány se mohou používat jen pro lety IFR, které se provozují pravidelně
  Ve stejný den (dny) po sobě jdoucích týdnů a alespoň v deseti případech nebo každý den po dobu alespoň deseti po sobě jdoucích dnů. Prvky každého letového plánu musí mít vysoký stupeň stálosti
 25. V případě nahodilé změny identifikace letadla, letiště odletu, trati a/nebo letiště určení
  Se musí RPL pro daný den zrušit a předložit letový plán pro jednotlivý let
 26. RPL musí pokrývat
  Celý let z letiště odletu až na letiště určení
 27. AIREP je
  Pravidelné hlášení z letadla za letu sestavené ve shodě s požadavky na hlášení polohy a provozní a/nebo meteorologická hlášení
 28. AIREP SPECIAL je
  Mimořádné hlášení z letadla
 29. Pokud budete vyplňovat formulář mimořádného hlášení z letadla pak pro bouřku bez krup použijete zkratku
  TS
 30. Pokud budete vyplňovat formulář mimořádného hlášní z letadla pak pro bouřku s kroupami použijete zkratku
  TSGR
 31. Výraz "neidentifikované letadlo" v předpisu L 4444 znamená letadlo, které bylo zpozorováno nebo došlo hlášení, že letí v daném prostoru, ale
  jehož identita nebyla získána
 32. Když je poloha bloudícího letadla zjištěna, musí stanoviště ATS
  Oznámit letadlu jeho polohu a instrukce pro opravu letu a v případě potřeby předat jiným stanovištím ATS a příslušným vojenským stanovištím nezbytné informace týkající se bloudícího letadla a všech letadlu poskytnutých rad
 33. Jakmile se stanoviště ATS dozví, že v prostoru jeho odpovědnosti je zakročováno proti letadlu, musí kromě jiného
  • /pokusit se navázat obousměrné spojení s letadlem, proti němuž je zakročováno, na kterémkoliv použitelném kmitočtu, včetně tísňového kmitočtu 121,5 MHz, pokud takové spojení není již navázáno
  • /informovat pilota letadla, proti němuž je zakročováno, o zakročování
  • /navázat spojení se stanovištěm řídícím zakročování, které udržuje obousměrné spojení se zakročujícím letadlem, a poskytnout mu dostupné informace týkající se letadla, proti němuž je zakročováno
  • /je-li to nezbytné, předávat zprávy mezi zakročujícím letadlem nebo stanovištěm řídícím zakročování a letadlem, proti němuž je zakročováno
  • /v těsné spolupráci se stanovištěm řídícím zakročování přijmout nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti letadla, proti němuž je zakročováno
  • /informovat stanoviště ATS sousedních letových informačních oblastí, jestliže se jeví, že letadlo zabloudilo z těchto letových informačních oblastí
 34. Jakmile se stanoviště ATS dozví, že v prostoru jeho odpovědnosti je zakročováno proti letadlu, musí se pokusit navázat obousměrné spojení s letadlem, proti němuž je zakročováno
  Na kterémkoliv použitelném kmitočtu, včetně tísňového kmitočtu 121,5 MHz, pokud takové spojení není již navázáno
 35. Identifikace letadla ve formuláři letového plánu je možno vyjádřit
  ICAO označením provozovatele následovaným číslem letu NEBO značkou státní příslušnosti
 36. Druh letu ve formuláři letového plánu se vyjádří písmenem
  S v případě pravidelné dopravy; N v případě nepravidelné dopravy; G v případě všeobecného letectví; M v případě vojenského letu; X v případě jiných než výše uvedených kategorií
 37. Druh letu ve formuláři letového plánu se vyjádří písmenem
  S v případě pravidelné dopravy; N v případě nepravidelné dopravy; G v případě všeobecného letectví; M v případě vojenského letu; X v případě jiných než výše uvedených kategorií
 38. Druh letu ve formuláři letového plánu se vyjádří písmenem
  S v případě pravidelné dopravy; N v případě nepravidelné dopravy; G v případě všeobecného letectví; M v případě vojenského letu; X v případě jiných než výše uvedených kategorií
 39. Pravidla letu ve formuláři letového plánu se vyjádří písmenem
  • I v případě, že je zamýšleno provést celý let podle pravidel IFR
  • V v případě, že je zamýšleno provést celý let podle pravidel VFR
  • Y v případě zahájení letu podle pravidel IFR, po kterém bude následovat jedna nebo více navazujících změn pravidel pro let
  • Z v případě zahájení letu podle pravidel VFR, po kterém bude následovat jedna nebo více navazujících změn pravidel pro let
 40. Pravidla letu ve formuláři letového plánu se vyjádří písmenem
  • I v případě, že je zamýšleno provést celý let podle pravidel IFR
  • V v případě, že je zamýšleno provést celý let podle pravidel VFR
  • Y v případě zahájení letu podle pravidel IFR, po kterém bude následovat jedna nebo více navazujících změn pravidel pro let
  • Z v případě zahájení letu podle pravidel VFR, po kterém bude následovat jedna nebo více navazujících změn pravidel pro let
 41. Pravidla letu ve formuláři letového plánu se vyjádří písmenem
  • I v případě, že je zamýšleno provést celý let podle pravidel IFR
  • V v případě, že je zamýšleno provést celý let podle pravidel VFR
  • Y v případě zahájení letu podle pravidel IFR, po kterém bude následovat jedna nebo více navazujících změn pravidel pro let
  • Z v případě zahájení letu podle pravidel VFR, po kterém bude následovat jedna nebo více navazujících změn pravidel pro let
 42. Písmenem H se ve formuláři letového plánu vyjadřuje kategorie turbulence v úplavu
  Heavy (Těžká) - MTOW 136000 kg a více
 43. Ve formuláři letového plánu písmeno S v poli „VYBAVENÍ“ znamená standardní vybavení, a to je
  COM, NAV, přibližovací vybavení (tj. VHF RTF, VOR, ILS)
 44. Písmenem L ve formuláři letového plánu v poli „VYBAVENÍ“ se vyjádří, že na palubě je k dispozici
  ILS
 45. Skutečnost, že zařízení na palubě vyhovuje požadavkům typu RNP pro danou trať, se vyjádří v poli „VYBAVENÍ“ písmenem
  R
 46. Písmenem O ve formuláři letového plánu v poli „VYBAVENÍ“ se vyjádří, že na palubě je k dispozici
  VOR
 47. Písmeno P uvedené ve formuláři letovém plánu v poli „VYBAVENÍ“, přehledové vybavení, vyjadřuje, že na palubě letadla je k dispozici
  odpovídač – Mód S zahrnující schopnost hlásit tlakovou nadmořskou výšku, ale bez schopnosti hlásit identifikaci letadla
 48. Písmeno I uvedené ve formuláři letového plánu v poli „VYBAVENÍ“, přehledové vybavení, vyjadřuje, že na palubě letadla je k dispozici
  Odpovídač – Mód S zahrnující schopnost hlásit identifikaci letadla, ale bez schopnosti hlásit tlakovou nadmořskou výšku
 49. Písmeno S uvedené ve formuláři letového plánu v poli „VYBAVENÍ“, přehledové vybavení, vyjadřuje, že na palubě letadla je k dispozici
  Odpovídač – Mód S zahrnující schopnost hlásit jak tlakovou nadmořskou výšku, tak identifikaci letadla
 50. Ve formuláři letového plánu písmena ZZZZ v poli letiště odletu znamenají, že
  Letiště nemá přidělenou směrovací značku ICAO
 51. Cestovní rychlost ve formuláři letového plánu je
  TAS
 52. Písmenem N v poli „TRAŤ“ ve formuláři letového plánu se vyjadřuje cestovní rychlost v
  Kt
 53. V poli „TRAŤ“ ve formuláři letového plánu se cestovní rychlost v kilometrech za hodinu vyjádří písmenem
  K
 54. Cestovní letová hladina se může ve formuláři letového plánu vyjádřit písmenem
  F (letová hladina/stovky stop), S (letová hladina/desítky metrů)
 55. Nadmořská výška se ve formuláři letového plánu vyjadřuje písmenem
  A (stopy) nebo M (metry)
 56. Zápis "BODAL/N0450F290" v poli „TRAŤ“ formuláře letového plánu znamená plánovanou změnu
  V bodě BODAL se změní rychlost na 450 kt a hladina na FL290
 57. Za zkratkou REG v poli „JINÉ INFORMACE“ formuláře letového plánu se uvádí
  Značka státní příslušnosti a rejstříková značka
 58. Vytrvalost letu se ve formuláři letového plánu uvádí
  V hodinách a minutách
 59. Poznávací značka letadla, je-li jiná než identifikace letadla uvedená v poli 7, se uvede v poli 18 za zkratkou
  REG
 60. Údaje tratě k změněnému letišti určení se mohou uvádět v poli l8 za zkratkou RIF/. Určete správný zápis
  Podrobné údaje o trati na změněné letiště určení, po nichž následuje čtyřpísmenná směrovací značka ICAO daného letiště. Změněná trať je předmětem znovupovolení za letu
 61. Vytrvalost letu v poli 19 se udává podle množství paliva v
  V hodinách a minutách
 62. Za zkratkou PER se v letovém plánu uvádí
  Údaje o výkonu letadla označené jediným písmenem, jak je uvedeno v Předpisu L 8168, je-li tak předepsáno příslušným úřadem ATS
 63. Pokud je v letovém plánu uvedena v poli 18 zkratka CODE tato znamená
  ICAO adresa letadla
 64. Jestliže letadlo udržuje hladinu v RVSM vzdušném prostoru, pak hladina přidělená letadlu se považuje za udržovanou, jestliže informace o hladině odvozená z tlakové nadmořské výšky nevykazuje rozdíl od přidělené hladiny více než
  200 ft
 65. Jestliže bylo letadlu, v RVSM vzdušném prostoru, povoleno opustit hladinu, považuje se jeho manévr za zahájený a dříve obsazená hladina za uvolněnou, pokud informace o hladině odvozená z tlakové nadmořské výšky vykazuje v očekávaném směru od dříve přidělené hladiny více než
  300 ft
 66. Jestliže letadlo, v RVSM vzdušném prostoru, prolétává hladinu při stoupání nebo klesání, pak se hladina letadla považuje za proletěnou, když informace o hladině odvozená z tlakové nadmořské výšky vykazuje, že tato hladina byla proletěna v požadovaném směru o více než
  300 ft
 67. Hladina povolená letadlu letícímu v RVSM vzdušném prostoru se považuje za dosaženou, jestliže informace o hladině odvozené z tlakové nadmořské výšky nevykazují větší rozdíl než 200 stop. Tyto informace musí být
  Odvozené z tlakové nadmořské výšky během doby tří po sobě jdoucích aktualizací zobrazení, tří po sobě jdoucích aktualizací ze senzoru nebo po dobu 15 sekund, podle toho, který čas je delší
 68. Tolerance odchylky v RVSM vzdušném prostoru, určující zda informace o hladině odvozená z tlakové nadmořské výšky je přesná, musí být
  200 ft
Author
Anonymous
ID
332268
Card Set
ATM...8.xlsx
Description
ATM
Updated