Radiokomunikacni predpisy

 1. radiokomunikační službou je komunikační činnost, která spočívá v přenosu, vysílání
  nebo příjmu signálů prostřednictvím
  rádiových vln
 2. zajištění účelného využívání rádiových kmitočtů a správu rádiového spektra
  vykonává
  Český telekomunikační úřad
 3. plán přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtovou tabulku) stanoví
  Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhláškou
 4. individuální oprávnění k vyžívání rádiových kmitočtů uděluje
  Český telekomunikační úřad
 5. držitel individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů je povinen platit za
  využívání rádiových kmitočtů
  poplatek dle nařízení vlády o poplatcích
 6. Český telekomunikační úřad může udělit také krátkodobé oprávnění k využívání
  rádiových kmitočtů na dobu nepřesahující
  15 dní
 7. Rádiovým spektrem se rozumí elektromagnetické vlny v rozmezí
  8,3 kHz – 3000 GHz
 8. Rádiové kmitočty z pásma 130 MHz spadají do pásma označovaného jako
  VHF
 9. Státní kontrolu elektronických komunikací vykonává
  Český telekomunikační úřad
 10. fyzická osoba vykonávající obsluhu vysílacího rádiového zařízení bez platného
  průkazu odborné způsobilosti se dopustila
  přestupku
 11. za obsluhu vysílacího rádiového zařízení bez platného průkazu odborné způsobilosti
  uloží Úřad fyzické osobě pokutu do výše
  100 000 Kč
 12. v mezinárodní volací značce České republiky tvoří první dvě písmena (prefix) vždy
  dvojice písmen
  OK nebo OL
 13. mezinárodní volací značka letadlové stanice u letounů zapsaných v leteckém
  rejstříku ČR je
  OK a další tři písmena
 14. stanice provozované na základě všeobecného oprávnění lze provozovat
  bez volací značky
 15. falešné volací značky a falešné signály
  se nesmí používat
 16. pohyblivá stanice letecké pohyblivé služby je
  letadlová stanice
 17. pohyblivá stanice námořní pohyblivé služby je
  lodní stanice
 18. pevná služba je
  radiokomunikační služba mezi stanovenými pevnými body
 19. nejvyšší prioritu a absolutní přednost má zpráva
  tísňová
 20. tísňové volání a tísňová zpráva se vysílají jen na rozkaz
  velitele nebo osoby odpovědné za loď nebo letadlo
 21. mezinárodní středovlnný tísňový a bezpečnostní kmitočet v radiotelefonii je
  2182 kHz
 22. mezinárodní tísňový kmitočet v radiotelefonii v letecké pohyblivé službě je
  121,5 MHz
 23. služba u letadlové nebo lodní stanice podléhá nejvyšší pravomoci
  velitele nebo osoby, která je odpovědná za letadlo nebo loď
 24. doba platnosti průkazů odborné způsobilosti pro leteckou a námořní pohyblivou
  službu je vyhláškou č. 157/2005 Sb. stanovena na
  5 let
 25. o prodloužení doby platnosti průkazu odborné způsobilosti se žádá
  písemně, minimálně jeden měsíc před koncem platnosti průkazu
 26. písemně, minimálně jeden měsíc před koncem platnosti průkazu
  uhradit příslušný správní poplatek a doložit praxi v obsluze rádiových stanic
 27. . v případě, že doba platnosti průkazu již uplynula, může držitel průkazu žádat o nový
  průkaz
  v období do jednoho roku ode dne pozbytí platnosti průkazu
 28. první znak nebo první dva znaky mezinárodní volací značky označují
  státní příslušnost stanice
 29. stejná volací značka
  nemůže být přidělena dvěma nebo více provozovatelům stanic
 30. inspekční orgány zemí, které pohyblivá (letadlová nebo lodní) stanice navštíví
  mohou vyžadovat předložení průkazu operátora
 31. Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) je
  specializovanou organizací Organizace spojených národů pro oblast telekomunikací
 32. mezinárodní organizací CEPT se rozumí
  Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ
 33. Q-kódem se rozumí
  kódová skupina tří písmen začínající vždy písmenem Q, která má určitý konkrétní, mezinárodně dohodnutý význam
 34. volací značky se přidělují tak, aby nemohly být zaměněny
  s tísňovými, pilnostními a bezpečnostními signály nebo s kódovými zkratkami Qkódu
 35. volací značkou je
  každé poznávací označení stanice přidělené podle Radiokomunikačního řádu, které umožňuje zjištění její totožnosti během vysílání
 36. provozovatel stanice vysílá vlastní volací značku během spojení
  předepsaným postupem minimálně na začátku a na konci
Author
Anonymous
ID
332131
Card Set
Radiokomunikacni predpisy
Description
testove otazky CTU
Updated