law_all

 1. Soubor právních norem upravujících právní vztahy v mezinárodním civilním letectví, jež jsou zakotveny v mezinárodních smlouvách, popř. se opírají o mezinárodní obyčej, nazýváme:
  mezinárodní letecké právo
 2. Prvním mezinárodním právním dokumentem, který položil základy mezinárodního leteckého práva, jehož základní ideou se stal princip suverenity nad vzdušným prostorem, se stala:
  Pařížská úmluva (1919, Úmluva o úpravě letectví)
 3. Chicagská úmluva obsahuje ustanovení, jež ve svém souhrnu tvoří statut
  ICAO
 4. Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO) je organizací
  mezinárodní vládní
 5. Základním cílem ICAO je především vypracovávání a zdokonalování standardů a doporučení, aplikovaných v praxi
  mezinárodního civilního letectví
 6. Vnitřní organizační strukturu ICAO tvoří
  Valné shromáždění, Rada ICAO, Aeronavigační komise, Letecký dopravní výbor, Právní výbor, Finanční výbor, Výbor pro společné financování leteckých provozních služeb, Výbor proti nezákonnému vměšování do činnosti civilního letectví, Sekretariát
 7. Činnost ICAO se rozvíjí ve třech základních oblastech
  technické, ekonomické a právní
 8. Standardy (normy) vydávané ICAO jsou pro členské státy
  závazné
 9. Doporučení vydávané ICAO a jejich jednotné aplikace jsou pro členské státy
  žádoucí, aby byly aplikovány
 10. Úmluva o trestních a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla se nazývá
  Tokijská úmluva (1963)
 11. Lze považovat letadla ve službách celních za státní letadla?
  ano
 12. Úmluva o mezinárodním civilním letectví se na policejní letadla
  nevztahuje
 13. Úmluva o mezinárodním civilním letectví se na letadla státní
  nevztahuje
 14. Dojde-li k letecké nehodě, tuto šetří komise
  určená ÚZPLN
 15. Letecký zákon je základním normativním aktem upravujícím
  otázky civilního letectví
 16. Výkon státní správy ve věcech civilního letectví v ČR provádí
  MD a ÚCL
 17. Českou státní příslušnost mají
  letadla zapsána do českého leteckého rejstříku
 18. Letecký rejstřík vede
  ÚCL
 19. O zápisu do leteckého rejstříku vydá Úřad
  osvědčení
 20. Letecký personál tvoří
  výkonní letci, obsluhující personál a pozemní letecký pesonál
 21. Členové leteckého personálu musí být pro výkon své činnosti
  zdravotně a odborně způsobilí
 22. Průkazy způsobilosti vydává
  ÚCL
 23. Platnost průkazu způsobilosti řídícího letového provozu vydaného jiným státem uznává
  ÚCL
 24. Řídící letového provozu jako člen leteckého personálu je lékaři při jeho návštěvě za účelem ošetření tuto skutečnost
  není povinen hlásit
 25. Povinnost ohlásit lékaři, že vykonává činnosti člena leteckého personálu, je držitel průkazu způsobilosti
  není povinen hlásit
 26. Posudek o zdravotní způsobilosti nesmí být od data vydání starší
  3 měsíce
 27. Úřad může užívání vzdušného prostoru ČR v dohodě s Ministerstvem obrany omezit nebo zakázat nepřesáhne-li doba omezení nebo zákazu
  24h ve 3 po sobě jdoucích dnech
 28. Patří do leteckých služeb i poskytování letecké informační služby?
  ano
 29. Patří do leteckých služeb i poskytování meteorologické služby?
  ano
 30. Patří do leteckých služeb i služby při předletové přípravě a monitorování letu?
  ano
 31. K rekreačnímu a sportovnímu létání musí být povolení
  žádná odpověď není správná
 32. Bezpečnostní program systému ochrany civilního letectví před protiprávními činy schvaluje
  MD
 33. Leteckou službu pátrání a záchrany zajišťuje
  MD ve spolupráci s MO a MV
 34. Letecké služby pro vojenské účely mohou být s leteckými službami pro civilní létání
  sloučeny
 35. Nezvěstné letadlo
  takové letadlo, které do ukončení pátrání nebylo nalezeno (ani jeho trosky)
 36. Odvolacím úřadem proti rozhodnutím Úřadu pro civilní letectví je
  MD
 37. Státní dozor v civilním letectví může provádět
  pověřený státní zaměstnanec Ministerstva dopravy a Úřadu pro civilní letectví
 38. Ukládat pořádkové pokuty v civilním letectví má právo
  MD a ÚCL
 39. Za vykonávání činnosti leteckého personálu bez platného průkazu způsobilosti Vám může být uložena pokuta až do výše
  500000
 40. Za vykonávání činnosti leteckého personálu je-li si fyzická osoba vědoma nemoci, která omezuje výkon této činnosti jí může být uložena pokuta až do výše
  500000
 41. Cenu za poskytování letových provozních služeb sjednává
  poskytovatel letových provozních služeb
 42. Vydávání Letecké informační příručky zabezpečuje
  MD
 43. Celková vypočítaná doba letu pro lety podle IFR je vypočítaná doba letu od vzletu
  do příletu nad stanovený bod vymezený ve vztahu k radionavigačnímu prostředku, z něhož se předpokládá zahájení postupu přiblížení podle přístrojů nebo, není-li bod vyznačen radionavigačním prostředkem na letištěi určení, předpokládaná doba příletu nad letiště
 44. Celková vypočítaná doba letu pro lety podle VFR je vypočítaná doba letu potřebná od
  vzletu do příletu nad letiště určení
 45. Hladina je
  všeobecný výraz používaný k vyjádření vertikální polohy letadla, znamenající buď výšku, nadmořskou výšku nebo letovou hladinu
 46. Definice hlásného bodu zní
  stanovené zeměpisné místo, vzhledem k němuž se může hlásit poloha letadla
 47. Informace o provozu je informace, kterou se pilot upozorňuje na jiný známý nebo pozorovaný letový provoz, který se může nacházet v blízkosti polohy letadla nebo jeho zamýšlené trati, a která má pilotovi pomoci vyhnout se srážce. Vydává ji
  stanoviště letových provozních služeb
 48. Cestovní hladina je
  hladina dodržovaná letadlem během značné části letu
 49. Koncová řízená oblast je
  řízená oblast ustanovená obvykle v místech, kde se tratě letových provozních služeb sbíhají v blízkosti jednoho nebo více hlavních letišť
 50. Kurz je
  směr, do něhož směřuje podélná osa letadla, vyjádřený ve stupních od severu (zeměpisného, magnetického, kompasového nebo síťového) (žádná odpověď není správná)
 51. Letecká informační příručka je
  přiručka vydaná státem nebo pověřenou organizací, obsahující letecké informace trvalého charakteru, důležité pro letecký provoz
 52. Letecká stanice (Aeronautical station) je
  pozemní stanice letecké pohyblivé služby. V některých případech může být letecká stanice umístěná např. na palubě lodi nebo na umělé plošině na moři
 53. Letištní provozní zóna slouží k ochraně letištního provozu na těch letištích, kde se
  neposkytuje služba řízení letového provozu
 54. Letištní provozní zóna je vymezena kružnicí
  o poloměru 3NM (5,5km) od vztažného bodu letiště
 55. Letištní provozní zóna je vertikálně vymezena
  zemským povrchem a nadmořskou výškou 4000ft (1200m), pokud ÚCL nestanoví jinak
 56. Kružnice, jíž je vymezena letištní provozní zóna, má střed
  ve vztažném bodu letiště
 57. Letištní provoz je
  veškerý provoz na provozní ploše letiště a všechna letadla v blízkosti letiště
 58. Definice letové dohlednosti zní
  dohlednost dopředu z kabiny letadla za letu
 59. Letová hladina je
  hladina konstantního atmosférického tlaku, vztažená ke stanovenému základnímu údaji tlaku 1013,2 hPa a oddělená od ostatních takových hladin stanovenými tlakovými intervaly
 60. Tlakoměrný výškoměr, který je kalibrován podle standardní atmosféry, když je nastaven na QNH zobrazí
  nadmořskou výšku
 61. Tlakoměrný výškoměr, který je kalibrován podle standardní atmosféry, když je nastaven na tlak 1013,2 hPa zobrazí
  letovou hladinu
 62. Letová provozní služba je všeobecný výraz zahrnující
  letovou informační službu, pohotovostní službu, letovou poradní službu a službu řízení letového provozu (oblastní službu řízení, přibližovací službu řízení nebo letištní službu řízení)
 63. Letové povolení je oprávnění vydané veliteli letadla provést let nebo v letu pokračovat za podmínek určených
  stanovištěm řízení letového provozu
 64. Letový plán zahrnuje
  předepsané informace, vztahující se k zamýšlenému letu letadla nebo jeho části, poskytované stanovištím řízení letového provozu
 65. Letový provoz zahrnuje
  všechna letadla za letu nebo pohybující se na provozní ploše letiště
 66. Meteorologické podmínky pro let za viditelnosti (VMC) jsou podmínky, které jsou vyjádřené
  dohledností, vzdáleností od oblačnosti a výškou základny nejnižší význačné oblačné vrstvy, které jsou stejné nebo lepší než předepsaná minima
 67. Meteorologické podmínky pro let podle přístrojů (IMC) jsou podmínky, které jsou vyjádřené
  dohledností, vzdáleností od oblačnosti a výškou základny nejnižší význačné oblačné vrstvy, které jsou horší než předepsaná minima meteorologických podmínek pro let za viditelnosti
 68. Náhradní letiště je
  letiště, na které letadlo může pokračovat, když přistání na letišti zamýšleného přistání nebo pokračování v letu na toto letiště není možné nebo žádoucí (tj. náhradní letiště při vzletu, náhradní letiště na trati, náhradní letiště na trati ETOPS, náhradní letiště určení)
 69. Letový plán zahrnující změny, pokud k nim došlo později vydanými povoleními je
  platný letový plán (current flight plan)
 70. Letový plán, tak jak je podán stanovišti ATS pilotem nebo určeným zástupcem bez následných změn je
  podaný letový plán (filed flight plan)
 71. Palubní protisrážkový systém ACAS je založený na signálech
  odpovídače sekundárního přehledového radaru (SSR)
 72. Pohybová plocha je
  část letiště určená pro vzlety, přistání a pojíždění letadel, sestávající z provozní plochy a odbavovací plochy (ploch)
 73. Prostory letových provozních služeb jsou abecedně označené vzdušné prostory stanovených rozměrů, uvnitř kterých mohou být prováděny určité druhy letů, a pro které jsou vymezena pravidla provozu a
  letové provozní služby
 74. Provozní plocha je podle definice
  část letiště určená pro vzlety, přistání a pojíždění letadel, s výjimkou odbavovacích ploch
 75. Předpokládaný čas příletu pro VFR lety je
  čas, ve kterém se předpokládá, že letadlo přiletí na(d) letiště
 76. Předpokládaný čas zahájení pojíždění je
  předpokládaný čas, ve kterém letadlo zaháji pohyb související s odletem
 77. Převodní nadmořská výška je
  nadmořská výška, ve které nebo pod níž se vertikální poloha letadla řídí nadmořskými výškami
 78. Definice přízemní dohlednosti zní
  dohlednost na letišti hlášená oprávněným pozorovatelem nebo automatickými systémy
 79. Rada k vyhnutí se provozu je rada poskytnutá stanovištěm letových provozních služeb, určující manévry pomáhající pilotovi
  vyhnout se srážce
 80. Řízený let je
  jakýkoliv let, který je předmětem letového povolení
 81. Řízený okrsek je
  řízený vzdušný prostor, sahající od povrchu země do stanovené výšky
 82. Řízený vzdušný prostor je vymezený vzdušný prostor, ve kterém se poskytuje služba řízení letového provozu v souladu s klasifikací vzdušného prostoru letům
  IFR a VFR
 83. Velitel letadla (Pilot-in-command) je:
  pilot určený provozovatelem nebo, v případě všeobecného letectví, vlastníkem k velení a pověřený provedením bezpečného letu
 84. Tlaková nadmořská výška je
  atmosférický tlak vyjádřený nadmořskou výškou, která odpovídá tomuto tlaku ve standardní atmosféře (dle L8)
 85. Trať je
  průmět dráhy letu letadla na povrch země, jehož směr se v kterémkoliv bodě obvykle vyjadřuje ve stupních, měřených od severu (zeměpisného, magnetického nebo síťového)
 86. Vertikální vzdálenost hladiny, bodu nebo předmětu považovaného za bod, měřená od stanovené roviny je
  měřená od stanovené roviny se nazývá výška
 87. Zvláštní let VFR je možno provést v
  meteorologických podmínkách horších než VMC
 88. Vyčkávací místo dráhy je mimo jiné
  stanovené místo určené k ochraně dráhy, překážkové plochy nebo kritického/citlivého ILS/MLS prostoru, ve kterém pojíždějící letadla a mobilní prostředky musí zastavit a vyčkávat, pokud jim není letištní řídící věží povoleno jinak
 89. Definice zvláštního letu VFR zní
  let VFR, kterému vydala služba řízení letového provozu povolení k letu v řízeném okrsku v meteorologických podmínkách horších než VMC
 90. Právo rozhodnutí o provedení letu má s konečnou platností
  velitel letadla
 91. Provoz letadel za letu nebo na pohybové ploše letiště musí být v souladu s všeobecnými pravidly a navíc, pokud jde o provoz za letu, v souladu
  a) s pravidly letu za viditelnosti; nebo b) s pravidly letu podle přístrojů
 92. Odpovědnost velitele letadla
  velitel letadla, bez ohledu na to, ať už řídí-li letadlo či nikoli, odpovídá za daný let v souladu s pravidly létání, vyjma případů, kdy velitel letadla se smí odchýlit od těchto pravidel za absolutně nezbytných okolností v zájmu bezpečnosti
 93. Velitel letadla je povinen se seznámit se všemi
  dostupnými informacemi, které se týkají zamýšleného letu (meteo, palivo, náhradní plán)
 94. Cestovní hladiny, ve kterých se má let nebo jeho část provést, musí být vyjádřeny jako
  vyjádřený jako: a)letové hladiny letů v nejnižší použitelné letové hladině nebo nad ní nebo nad převodní nadmořskou výškou, pokud se převodní nadmořská výška uplatňuje; b)nadmořské výšky při letech pod nejnižší použitelnou letovou hladinou nebo v převodní nadmořské výšce nebo pod ní, pokud se převodní nadmořská výška uplatňuje
 95. Nejnižší použitelná letová hladina v ČR je nejbližší letová hladina nad nadmořskou výškou
  1500 m (5000 ft)
 96. Shazovat jakékoliv předměty za letu nebo rozprašovat se smí jen
  za dodržení podmínek předepsaných příslušným úřadem (ÚCL) nebo v souladu s příslušnou oznámenou informací, radou a/nebo povolením vydaným příslušným stanovištěm letových provozních služeb
 97. Letadlo smí vléci jiné letadlo nebo předmět jen
  za dodržení podmínek předepsaných příslušným úřadem (ÚCL) nebo v souladu s příslušnou informací, radou a/nebo povolením vydaným příslušným stanovištěm letových provozních služeb
 98. V zakázaném prostoru, nebo v prostoru, ve kterém byla vyhlášena letecká omezení, letadlo
  nesmí letět s výjimkou dodržení podmínek omezení nebo se souhlasem státu, nad jehož územím jsou tyto prostory zřízeny
 99. Skupinové lety se smí provádět jen za podmínek stanovených
  příslušným úřadem (úřady) ATS
 100. Letadlo, které má právo přednosti, musí udržovat kurz a rychlost. Toto pravidlo však nezbavuje velitele letadla odpovědnosti provést opatření, včetně manévrů pro vyhnutí se srážce. Tyto manévry:
  včetně manévrů pro vyhnutí se srážce, které jsou založeny na radách k vyhnutí, poskytovaných zařízením ACAS, aby se co nejlépe zabránilo srážce
 101. Letadlo nesmí letět v takové blízkosti jiného letadla, která by
  vytvářela nebezpečí srážky
 102. Letadlo, které má právo přednosti, musí udržovat kurz a rychlost
  ano
 103. Letadlo, které je podle pravidel povinno dát přednost jinému letadlu se nesmí
  nadlétnout, podlétnout nebo předlétnout, ledaže by se vyhnulo v dostatečné vzdálenosti a byl zohledněn vliv turbulence v úplavu za letadly
 104. Letadlo, které podle pravidel vyhýbání je povinno dát přednost jinému letadlu:
  letadlu, jej nesmí nadlétnout, podlétnout nebo předlétnout, ledaže by se vyhnulo v dostatečné vzdálenosti a byl zohledněn vliv turbulence v úplyvu za letadly
 105. Přibližují-li se dvě letadla čelně nebo přibližně čelně a existuje-li nebezpečí srážky, každé letadlo se musí vyhnout změnou kurzu
  doprava
 106. Letadlo za letu nebo pohybující se na zemi nebo vodě musí dát přednost letadlu, které
  které přistává nebo je v poslední fázi přiblížení na přistání
 107. Kluzák má přednost před motorovými letadly těžší vzduchu
  ano
 108. Přibližují-li se dvě nebo více letadel těžších vzduchu k jednomu letišti, aby na něm přistála, musí
  letadlo ve vyšší hladině dát přednost letadlu v nižší hladině, ale letadlo v nižší hladině nesmí využít tohoto pravidla k tomu, aby se zařadilo před letadlo, které je v poslední fázi přiblížení na přistání, nebo aby takové letadlo předletělo
 109. Velitel letadla, kterému je známo, že jiné letadlo je nuceno nouzově přistát
  musí dát tomuto letadlu přednost
 110. Pojíždí-li dvě letadla čelně nebo přibližně čelně, piloti obou letadel musí zastavit nebo je-li to proveditelné, vyhnout se
  doprava tak, aby byla mezi nimi zajištěna dostatečná vzdálenost
 111. Letadlo, které je předjížděné jiným letadlem po pohybové ploše má přednost a předjíždějící letadlo musí udržovat od předjížděného letadla
  dostatečnou vzdálenost
 112. V případě nebezpečí srážky mezi dvěma letadly pojíždějícími po pohybové ploše letiště v případě, že se dráhy dvou letadel sbíhají, má přednost letadlo
  pojíždějící zprava
 113. Letadlo pojíždějící na provozní ploše letiště musí dát přednost letadlu
  které je předjížděno
 114. Může letadlo v ČR po zhasnutí stop příčky pokračovat v pojíždění po provozní ploše a vstoupit na RWY i když neobdrželo povolení od TWR ?
  ne
 115. Musí letadlo v ČR obdržet povolení od TWR, aby mohlo pokračovat v pojíždění na RWY když byla zhasnuta stop příčka?
  ano
 116. Všechna letadla za letu v době mezi západem a východem slunce nebo v jiném období předepsaném příslušným úřadem (ÚCL) musí mít rozsvícena
  a) protisrážková světla určená k upoutání pozornosti na dané letadlo; a b) polohová světla vyznačující příslušný směr letadla vůči pozorovateli a jiná světla, pokud by mohla být zaměněna s těmito světly, nesmí být rozsvícena
 117. V době mezi západem a východem slunce nebo v jiném období předepsaném příslušným úřadem (ÚCL) všechna letadla na pohybové ploše letiště musí mít rozsvícena světla označující okraje jejich konstrukce, pokud
  nejsou trvale nebo jinak přiměřeně osvětlena
 118. Letadlo, které přilétává na neřízené letiště a nejsou známy parametry letištního okruhu musí
  provádět všechny zatáčky doleva při přiblížení na přistání nebo po vzletu
 119. Letadlo, které je vybaveno radiostanicí, musí na neřízeném letišti a v ATZ bez ohledu na to zda je poskytována AFIS, hlásit na příslušném kmitočtu přiděleném a publikovaném pro jednotlivá letiště mimo jiné
  polohu, nadmořskou výšku a zamýšlenou letovou nebo pozemní činnost
 120. Letový plán se musí předložit před letem
  a) kterýkoliv let, kde je poskytnuta služba řlp; b) IFR let v poradním vzdušném prostoru; c) let v určitých vzdušných prostorech; d) let v určitých vzdušných prostorech pro usnadnění komunikace s ATS ostatních států/armády
 121. Doplňte správné výrazy:
  „Příslušné stanoviště letových provozních služeb musí být informováno, jestliže se průměrná …………………………….rychlost v cestovní hladině mezi hlásnými body odchyluje nebo se předpokládá, že se odchýlí o plus nebo minus 5% ……………………..rychlosti uvedené v letovém plánu.“
  pravá vzdušná rychlost; pravé vzdušné rychlosti
 122. Pokud nebyly uplatněny postupy pro podávání stálých letových plánů, letový plán před odletem se musí předložit
  ohlašovně leteckých provozních služeb
 123. Letový plán se musí předložit před odletem ohlašovně letových provozních služeb nebo za letu musí být vyslán příslušnému stanovišti letových provozních služeb nebo řídící radiové stanici letadlo-země s výjimkou
  stálých letových plánů
 124. Letový plán musí být předložen před odletem nejméně
  60 min
 125. Když se letový plán předkládá za letu, musí být předložen v takovém čase, který zajistí jeho přijetí všemi příslušnými stanovišti letových provozních služeb nejméně
  10 min před tím, než letadlo dosáhne: a) zamýšleného bodu vstupu do řízené oblasti nebo poradního vzdušného prostoru; nebo b) bodu křižování letové cesty nebo poradní tratě
 126. Letový plán musí obsahovat
  informace, týkající se těch z následujících položek, které jsou příslušným úřadem ATS považovány za důležité (identifikace letadla, pravidla letu a druh letu, počet a typ letadel, kategorie turbulence v úplavu, vybavení, letiště odletu, předpokládaný čas zahájení pojíždění, cestovní rychlost, cestovní hladina, trať, letiště určení, celková doba letu, náhradní letiště, vytrvalost letu, celkový počet osob na palubě, nouzové vybavení a vybavení pro přežití, jiné informace)
 127. Je-li letový plán podáván za letu, uvádí se místo předpokládaného času zahájení pojíždění čas
  čas nad prvním bodem tratě, k níž se letový plán vztahuje
 128. Je-li letový plán podáván za letu, uvádí se v položce letiště odletu
  místo, ze kterého je možné získat doplňující informace o letu, jsou-li požadovány
 129. Všechny změny letového plánu, podaného na let IFR nebo na řízený let VFR, musí být co možná nejdříve ohlášeny
  příslušnému stanovišti letových provozních služeb
 130. Považují se informace předložené před odletem týkající se vytrvalosti letu a celkového počtu osob na palubě a opravené v čase odletu
  za význačné změny letového plánu a musí být oznámeny
 131. Hlášení o přistání předávané letadlem musí obsahovat
  identifikaci letadla, letiště odletu, letiště určení, letiště příletu, čas přistání
 132. Ohlásit přistání co nejdříve příslušnému stanovišti letových provozních služeb na letišti příletu se musí učinit
  pro každý let, na který byl předložen letový plán, který pokryl celý let nebo jeho zbývající část k letišti určení
 133. Byl-li podán letový plán jen na část letu, jinou než zbývající část letu na letiště určení, letový plán
  musí být, pokud je tak požadováno, ukončen příslušným hlášením danému stanovišti letových provozních služeb
 134. Není-li na letišti příletu stanoviště letových provozních služeb musí, se hlášení o přistání, je-li požadováno, podat
  v nejkratší možné době po přistání nejrychlejšími dosažitelnými prostředky nejbližšímu stanovišti letových provozních služeb
 135. Pokud je na letišti příletu letištní letová informační služba AFIS, pilot letadla, který na let podal letový plán
  musí hlášení o přistání, je-li požadováné, podat v nejkratší možné době po přistání nejrychlejšími dosažitelnými prostředky nejbližšímu stanovišti letových provozních služeb
 136. Je-li známo, že spojovací zařízení na letišti přistání jsou nedostatečná a nebo jiný způsob hlášení přistání pozemními prostředky není k disposici, pilot letadla, který na let podal letový plán, bezprostředně před přistáním může toto ohlásit vysláním zprávy podobné hlášení o přistání příslušnému stanovišti ATS
  když se takové hlášení požaduje; normálně se takové hlášení musí oznamovat letecké stanici obsluhující stanoviště letových provozních služeb, které zodpovídá za letovou informační oblast, v níž letadlo letí
 137. Zkratka UTC vyjadřuje
  Světový koordinovaný čas (United Time Coordinated)
 138. Kontrola času se musí provést před zahájením
  řízeného letu a vždy během letu, když je to nezbytné
 139. Letové povolení na řízený let nebo na jeho část se musí získat vždy
  před jeho zahájením
 140. Jestliže letové povolení veliteli letadla nevyhovuje
  bude na jeho žádost, je-li to možné, vydáno opravené povolení
 141. Kdykoliv velitel letadla žádá přednostní povolení a příslušné stanoviště řízení letového provozu tak požaduje, musí
  svoji žádost zdůvodnit
 142. Jestliže se před odletem předpokládá, s ohledem na vytrvalost letu a možnost znovu povolení za letu, že bude rozhodnuto pokračovat na změněné letiště určení, musí o tom být uvědoměna příslušná
  stanoviště řízení letového provozu tím, že se v letovém plánu uvede informace, týkající se změněné tratě a změného letiště určení
 143. Na řízeném letišti nesmí letadlo na provozní ploše bez povolení letištní řídící věže
  pojíždět
 144. V případě, že u řízeného letu dojde k neúmyslné odchylce od platného letového plánu, musí velitel letadla co nejdříve oznámit příslušnému stanovišti řízení letového provozu, jestliže průměrná pravá vzdušná rychlost v cestovní hladině mezi hlásnými body se odchyluje, nebo se očekává, že se bude odchylovat od pravé vzdušné rychlosti uvedené v letovém plánu o plus nebo mínus
  0,05 (5%jQuery1101026969288069951625_1496923667469?) L2 PREDPIS 3.6.2.2 odchylka od Machova čísla/pravé vzdušné rychlosti: jestliže se udržované Machovo číslo/pravá vzdušná rychlost v cestovní hladině liší od platného letového plánu o plus mínus Mach 0,02 nebo více, nebo o plus mínus 19 km/h (10 kt) pravé vzdušné rychlosti nebo více, musí být informováno příslušné stanoviště letových provozních služeb.
 145. Velitel letadla musí dodržovat platný letový plán nebo příslušné části platného letového plánu, pro řízený let, pokud si nevyžádá a nezíská povolení změny od příslušného stanoviště řízení letového provozu nebo pokud vzniklý stav nouze si nevynutí okamžitou reakci letadla. V takovém případě musí být příslušnému stanovišti řízení letového provozu oznámeno, jaká byla provedena opatření, a že tato opatření byla vynucena stavem nouze a to
  jakmile to okolnosti dovolí
 146. S výjimkou neúmyslných změn a zhoršení meteorologických podmínek pod VMC musí letadlo dodržovat platný letový plán nebo příslušné části platného letového plánu pro řízený let, pokud si nevyžádá a nezíská povolení změny od příslušného stanoviště řízení letového provozu nebo pokud vzniklý stav nouze si nevynutí
  okamžitou reakci letadla
 147. Pokud není schváleno příslušným úřadem ATS nebo příslušným stanovištěm řízení letového provozu nařízeno jinak, musí být řízený let při letu po trati ATS proveden
  po stanovené ose této tratě
 148. Pokud není schváleno příslušným úřadem ATS nebo příslušným stanovištěm řízení letového provozu nařízeno jinak, musí být řízený let při letu na jakékoliv jiné trati(tam, kde není zřízena trať ATS) proveden
  přímo mezi navigačními zařízeními a/nebo body, vyznačujícími takovou trať
 149. V případě, že u řízeného letu dojde k neúmyslné odchylce od platného letového plánu, musí být při odchylce od plánované tratě provedena tato opatření
  ihned opravit kurz, aby se letadlo vrátilo na trať co nejdříve
 150. V případě, že u řízeného letu dojde k neúmyslné odchylce od platného letového plánu musí být informováno příslušné stanoviště letových provozních služeb, jestliže se průměrná pravá vzdušná rychlost v cestovní hladině mezi hlásnými body odchyluje nebo předpokládá, že se odchýlí o plus nebo mínus
  0,05 (5%???)
 151. Žádosti o změny letového plánu při změně trati beze změny letiště určení musí obsahovat
  identifikaci letadla, pravidla letu, popis nové tratě letu včetně příslušných údajů letového plánu, počínaje polohou, z níž má být požadovaná změna zahájena, opravené předpokládané časy přeletu, jakékoli jiné vhodné informace
 152. Velitel civilního letadla, proti kterému se zakročuje musí
  dodržovat standarty popsané v Dodatku 2 L2, uposlechnout a odpovídat na vizuální signaly
 153. Jestliže je zřejmé, že let za VMC nebude možné provést v souladu s platným letovým plánem, řízený let VFR, v řízeném okrsku musí
  požádat o povolení letět jako zvláštní let VFR
 154. Pokud příslušný úřad ATS nebo příslušné stanoviště řízení letového provozu nestanoví za podmínek určených tímto úřadem jinak, řízený let musí hlásit příslušnému stanovišti letových provozních služeb čas a hladinu přeletu každého povinného hlásného bodu spolu se všemi dalšími požadovanými informacemi
  co možná nejdříve
 155. Letadlo, provádějící řízený let musí
  udržovat nepřetržitě poslech na příslušném hlasovém komunikačním kanálu letadlo-země
 156. Při ztrátě (hlasového) spojení musí letadlo, které tvoří součást letištního provozu na řízeném letišti mimo jiné
  sledovat takové instrukce, které mohou být vydány pomocí vizuálních signálů
 157. Letí-li letadlo v meteorologických podmínkách pro let za viditelnosti, musí, dojde-li ke ztrátě spojení,
  nastavit odpovídač SSR na 7600, pokračovat v letu v meteo podmínkách VMC, přistát na nejbližším vhodném letišti a ohlásit přistání nejrychlejšími prostředky příslušnému stanovišti ŘLP nebo uváží-li za vhodné, dokončit let IFR v souladu s podmínkami s postupy se ztrátou spojení v podmínkách IMC
 158. Letí-li letadlo v meteorologických podmínkách pro let podle přístrojů nebo když pilot uváží let IFR jako nevhodný pro dokončení v podmínkách pro let za viditelnosti, musí letadlo při ztrátě spojení mimo jiné
  pokračovat v letu podle platného letového plánu na příslušný navigační prostředek nebo fix sloužící letišti určení a požaduje-li se tak vyčkávat nad tímto prostředkem nebo fixem až do zahájení klesání
 159. Letí-li letadlo v meteorologických podmínkách pro let podle přístrojů, nebo když pilot uváží let IFR jako nevhodný pro dokončení v podmínkách pro let za viditelnosti, musí letadlo při ztrátě spojení po příletu a vyčkávání nad příslušným navigačním prostředkem nebo fixem sloužící letišti určení
  zahájit klesání v předpokládaném čase přiblížení nebo naposled přijatém a potvrzeném nebo co nejblíže tomuto času
 160. Letí-li letadlo v meteorologických podmínkách pro let podle přístrojů, nebo když pilot uváží let IFR jako nevhodný pro dokončení v podmínkách pro let za viditelnosti, musí letadlo při ztrátě spojení po zahájení klesání nad příslušným navigačním prostředkem nebo fixem
  dokončit normální postup přiblížení podle přístrojů stanovený pro uvedený navigační prostředek nebo fix
 161. Ve vzdušném prostoru, kde je pro řízení letového provozu užíván radar, musí pilot při ztrátě spojení, letí-li za IMC, udržovat poslední přidělenou rychlost a hladinu nebo minimální nadmořskou výšku je-li vyšší po dobu:
  7min
 162. V případě ztráty spojení, není-li na základě regionální letecké dohody stanoveno jinak, musí letadlo udržovat 7 minut poslední přidělenou hladinu nebo minimální letovou výšku v případě že je tato:
  výška vyšší než je poslední přidělená hladina (pravidla IMC)
 163. Ve vzdušném prostoru, kde je pro řízení letového provozu užíván radar, musí pilot při ztrátě spojení, letí-li za IMC, udržovat poslední přidělenou rychlost a hladinu nebo minimální nadmořskou výšku je-li vyšší po stanovenou dobu. Tato doba začíná:
  1) na trati bez hlásných bodů: a) v čase dosažení poslední přidělené hladiny nebo minimální letové výšky; b) v čase nastavení 7600; 2) na trati s hlásnými body: a) v čase dosažení poslední přidělené hladiny neb minimální výšky; b) v dřívr oznámeném výpočtu pilota na povinný hlásný bod; c) v čase, kdy nenastane hlášení nad povinnym hlásným bodem
 164. Ve vzdušném prostoru, kde je pro řízení letového provozu užíván radar, musí pilot při ztrátě spojení, letí-li za IMC, udržovat poslední přidělenou rychlost a hladinu nebo minimální nadmořskou výšku, je-li vyšší, po stanovenou dobu. Tato doba začíná:
  1) na trati bez hlásných bodů: a) v čase dosažení poslední přidělené hladiny nebo minimální letové výšky; b) v čase nastavení 7600; 2) na trati s hlásnými body: a) v čase fosažení poslední přidělené hladiny neb minimální výšky; b) v dřívr oznámeném výpočtu pilota na povinný hlásný bod; c) v čase, kdy nenastane hlášení nad povinnym hlásným bodem
 165. Jestliže je letadlo předmětem protiprávního činu, musí vyvinout úsilí, aby uvědomilo o této skutečnosti příslušné stanoviště řízení letového provozu, aby mu oznámilo
  jakékoliv důležité okolnosti spojené s tímto činem a jakoukoli odchylku od platného letového plánu vynucenou okolnostmi
 166. Jestliže je letadlo předmětem protiprávního činu, musí vyvinout úsilí, aby uvědomilo o této skutečnosti příslušné stanoviště řízení letového provozu. To umožní stanovišti ATS
  dát tomuto letadlu přednost a tak snížit na minimum možnost konfliktu s jinými letadly
 167. S výjimkou zvláštních letů VFR se lety VFR musí provádět tak, aby letadlo ve vzdušném prostoru třídy B letělo při stejné nebo větší vzdálenosti od oblaků než
  1500m horizontálně a 300m vertikálně
 168. S výjimkou zvláštních letů VFR se lety VFR musí provádět tak, aby letadlo ve vzdušném prostoru tříd C,D,E letělo při stejné nebo větší vzdálenosti od oblaků než
  1500m horizontálně a 300m vertikálně
 169. S výjimkou zvláštních letů VFR se lety VFR musí provádět tak, aby letadlo ve vzdušném prostoru třídy G v a pod 900 m AMSL nebo 300 m (1000 ft) nad terénem, podle toho, co je vyšší letělo, při stejné nebo větší vzdálenosti od oblaků než
  mimo oblačnost a za viditelnosti země
 170. S výjimkou zvláštních letů VFR se lety VFR musí provádět tak, aby letadlo ve vzdušném prostoru třídy D letělo při stejné nebo větší letové dohlednosti ve výšce pod 3050 m (10 000 ft) AMSL než
  5 km
 171. S výjimkou zvláštních letů VFR se lety VFR musí provádět tak, aby letadlo ve vzdušném prostoru třídy B letělo při stejné nebo větší letové dohlednosti ve výšce v a nad 3050 m (10 000 ft) AMSL než
  8 km
 172. S výjimkou zvláštních letů VFR se lety VFR musí provádět tak, aby letadlo ve vzdušném prostoru třídy G letělo při stejné nebo větší letové dohlednosti ve výšce v a pod 900 m AMSL nebo 300 m (1000 ft) nad terénem podle toho co je vyšší než
  5 km
 173. Letová dohlednost pro lety VFR vyjma zvláštních letů VFR ve vzdušných prostorech třídy C,D,E je ve výšce v a nad 3050 m (10 000 ft) AMSL
  8 km
 174. Letová dohlednost pro lety VFR vyjma zvláštních letů VFR ve vzdušném prostoru třídy E je ve výšce pod 3050 m (10 000 ft) AMSL
  5 km
 175. Let VFR může být proveden za letové dohlednosti nižší než 5 km, ale ne nižší než l5OO m při rychlostech 140 kt a nižších, které při převládající dohlednosti poskytnou přiměřenou možnost včas spatřit jiný provoz nebo překážky v čase, který dovolí vyhnout se srážce, nebo za okolností, při kterých pravděpodobnost setkání s jiným provozem by byla normálně malá, např. v prostorech s malou hustotou provozu při leteckých pracích v nízkých hladinách. Toto lze uplatňovat ve třídě vzdušného prostoru:
  G
 176. Zvláštní lety VFR letounů v řízeném okrsku se smí provádět vně oblaků za stálé viditelnosti země při minimální přízemní i letové dohlednosti
  1500 m
 177. S výjimkou, kdy je získáno povolení od stanoviště řízení letového provozu, lety VFR nesmí vzlétat nebo přistávat na letišti v řízeném okrsku nebo vstupovat do provozního okruhu nebo okrsku letiště, není-li základna nejnižší význačné oblačnosti alespoň:
  450 m (1500 ft)
 178. S výjimkou, kdy je získáno povolení od stanoviště řízení letového provozu, lety VFR nesmí vzlétat nebo přistávat na letišti v řízeném okrsku nebo vstupovat do provozního okruhu nebo okrsku letiště, jestliže je přízemní dohlednost nižší než
  5 km
 179. Zvláštní let VFR se smí provádět:
  pouze v řízeném okrsku, ve dne, vně oblaků za stálé viditelnosti země a při minimální přízemní i letové dohlednosti 1 500 m (800 m pro vrtulníky)
 180. Vrtulníky mohou provádět zvláštní let VFR při min. přízemní i letové dohlednosti:
  800 m
 181. Lety vrtulníků (za VFR) při letové dohlednosti nižší než 1500 m, ale ne nižší než 800 m, mohou být prováděny, jestliže manévrují rychlostí, která poskytne přiměřenou možnost spatřit jiný provoz nebo překážky v čase, který dovolí vyhnout se srážce. Toto platí:
  pouze v prostoru třídy G
 182. Při provádění letů VFR v noci musí být u letadel, pro něž byl podán letový plán, udržováno obousměrné radiové spojení na příslušném kmitočtu ATS:
  ano, je-li k dispozici
 183. Pro vzlet a přistání při nočních traťových letech musí být využívána pouze letiště schválená pro noční provoz. Toto ustanovení:
  platí pro všechny s výjimkou vrtulníků záchranné služby
 184. Pro vzlet a přistání při nočních traťových letech vrtulníky pro leteckou záchrannou službu:
  platí, že mohou vzlétat i přistávat mimo schválená letiště a heliporty za předpokladu, že jsou vybaveny v souladu s příslušnými rovozními požadavky.
 185. Při nočních traťových letech musí být služba ATC nebo AFIS i na náhradním letišti
  ano
 186. Lety VFR v noci jsou lety prováděné dle:
  odpověď c) Doplnek S predpisu L2
 187. Pro lety letecké záchranné služby VFR v noci:
  lze povolit zvláštní lety
 188. Podmínky pro provádění letů VFR mezi západem a východem slunce stanoví:
  ÚCL
 189. Pokud není schváleno Úřadem pro civilní letectví jinak, lety VFR se nesmí obecně provádět nad:
  FL195, při transsonických rychlostech
 190. S výjimkou, kdy je to nezbytné pro vzlet nebo přistání nebo pokud tak povolí ÚCL, let VFR nesmí být prováděn nad hustě zastavěnými místy (města, vesnice a jiná obydlená místa) nebo shromážděním osob na volném prostranství ve výšce nižší než:
  300 m (1000 ft) nad nejvyšší překážkou v orkuhu 600 m od letadla
 191. S výjimkou, kdy je to nezbytné pro vzlet nebo přistání nebo pokud tak povolí ÚCL, let VFR nesmí být prováděn, mimo let nad hustě zastavěnými místy nebo shromážděním osob na volném prostranství,ve výšce nad zemí nebo vodou ne nižší než:
  150 m (500 ft)
 192. Lety VFR musí být prováděny v cestovních hladinách, které odpovídají letěné trati dle tabulky cestovních hladin, bude-li let probíhat v cestovních hladinách nad
  900 m (3000 ft) nad zemí nebo vodou nebo nad vyšší hodnotou stanovenou příslušným úřadem ATS s výjimkou, kdy je v letovém povolení uvedeno jinak nebo stanoví jinak příslušný úřad ATS
 193. Lety VFR musí být prováděny v souladu s ustanoveními o službách řízení letového provozu jestliže letí ve vzdušném prostoru třídy
  B, C a D
 194. Lety VFR musí být prováděny v souladu s ustanoveními o službách řízení letového provozu, jestliže
  tvoří součást letištního provozu na řízeném letišti
 195. Lety VFR musí být prováděny v souladu s ustanoveními o službách řízení letového provozu, jestliže
  letí jako zvláštní let VFR
 196. Jestliže letadlo letící podle pravidel letu za viditelnosti chce přejít na pravidla letu podle přístrojů, musí, byl-li předložen letový plán, předat nezbytné změny, které mají být provedeny v platném letovém plánu nebo je-li tak požadováno, předložit letový plán příslušnému stanovišti letových provozních služeb a získat od něj povolení před přechodem na let IFR, jestliže se letadlo nachází
  v řízeném vzdušném prostor
 197. Minimální výška pro přelet hustě zastavěného místa při letu IFR je uvedena
  není zvlášť stanovena
 198. S výjimkou, kdy je to nezbytné pro vzlet nebo přistání nebo pokud tak povolí ÚCL, musí být let IFR prováděn v hladině, která není nižší než
  minimální letová nadmořská výška stanovená státem, jehož území je přelétáváno
 199. Kde není minimální letová nadmořská výška stanovena, musí být let IFR prováděn
  v hladině, která je nejméně 300 m (1000 ft) nad nejvyšší překážkou v okruhu 8 km od předpokládané polohy letadla
 200. Jestliže letadlo letí podle IFR v meteorologických podmínkách pro let za viditelnosti nebo do nich vstoupí, nesmí zrušit svůj let podle IFR, pokud neočekává a nezamýšlí, že let bude pokračovat v nepřerušovaných meteorologických podmínkách pro let za viditelnosti
  po přiměřenou dobu
 201. Předpokládaná poloha letadla při letu IFR zohledňuje navigační přesnost, které lze dosáhnout na daném úseku tratě vzhledem k navigačním zařízením použitelným
  na zemi a v letadle
 202. Letadlo, které se rozhodne změnit let IFR na let VFR, musí, byl-li podán letový plán, své rozhodnutí výslovně oznámit
  příslušnému stanovišti letových provozních služeb
 203. Letadlo, které se rozhodne změnit let IFR na let VFR musí, byl-li podán letový plán, výslovně oznámit svoje rozhodnutí příslušnému stanovišti letových provozních služeb, že
  ruší let IFR
 204. Letový plán musí být vždy předložen pro let v poradním prostoru
  kterýmkoliv IFR
 205. Použití tísňových signálů znamená, že
  letadlu hrozí vážné a bezprostřední nebezpečí a požaduje okamžitou pomoc
 206. Signál vyslaný radiotelefonicky sestávající z mluveného slova MAYDAY je
  tísňový signál
 207. Signál vyslaný radiotelegraficky nebo jakýmkoli jiným způsobem signalizace, sestávající ze skupiny písmen "SOS" (...---...) je
  tísňový signál
 208. Rakety nebo střely vydávající červené světlo, vystřelované jednotlivě v krátkých intervalech znamenají signál
  tísňový
 209. Padákové světlice vydávající červené světlo znamená signál
  tísňový
 210. Pilnostní signál znamená, že
  letadlo si přeje vyslat zprávu o obtížích, které jej nutí k přistání aniž by vyžadovalo okamžitou pomoc
 211. Opakované rozsvěcování a zhasínání přistávacích světel, nebo opakované rozsvěcování a zhasínání polohových světel takovým způsobem, aby se zřetelně odlišilo od zábleskových polohových světel, znamenají signál
  pilnostní
 212. Signál vyslaný radiotelegraficky nebo jakýmkoli jiným signalizačním způsobem sestávající ze skupiny písmen "XXX" je
  pilnostní signál; letadlo chce vyslat naléhavou zprávu , týkající se bezpečnosti lodě, letadla nebo jiného vozidla nebo některé osoby na palubě nebo v dohledu
 213. Signál vyslaný radiotelefonicky, sestávající z mluvených slov "PAN, PAN" je
  pilnostní signál; letadlo chce vyslat naléhavou zprávu , týkající se bezpečnosti lodě, letadla nebo jiného vozidla nebo některé osoby na palubě nebo v dohledu
 214. Vizuální signály používané k varování letadla, které bez povolení letí nebo vlétne do omezeného, zakázaného nebo nebezpečného prostoru, jsou ve dne i v noci série světelných střel ,vydávající každá při výbuchu červené a zelené světlo nebo hvězdy. Jsou vypalované ze země v intervalech
  10s
 215. Je-li dáván příkaz letadlu za letu stanovištěm letištní služby řízení světelným signálem, potom stálé zelené světlo znamená
  přistání povoleno
 216. Je-li dáván příkaz letadlu na zemi stanovištěm letištní služby řízení světelným signálem, potom stálé zelené světlo znamená
  vzlet povolen
 217. Je-li dáván příkaz letadlu na zemi stanovištěm letištní služby řízení světelným signálem, potom stálé červené světlo znamená
  stůjte
 218. Je-li dáván příkaz letadlu za letu stanovištěm letištní služby řízení světelným signálem, potom stálé červené světlo znamená
  dejte přednost jinému letadlu a pokračujte po okruhu
 219. Je-li dáván příkaz letadlu za letu stanovištěm letištní služby řízení světelným signálem, potom série zelených záblesků znamená
  vraťte se na přistání
 220. Je-li dáván příkaz letadlu za letu stanovištěm letištní služby řízení světelným signálem, potom série červených záblesků znamená
  letiště není bezpečné, nepřistavejte
 221. Je-li dáván příkaz letadlu na zemi stanovištěm letištní služby řízení světelným signálem, potom série zelených záblesků znamená
  pojíždění povoleno
 222. Je-li dáván příkaz letadlu na zemi stanovištěm letištní služby řízení světelným signálem, potom série bílých záblesků znamená
  vraťte se do vaší výchozí polohy na letišti
 223. Je-li dáván příkaz letadlu za letu stanovištěm letištní služby řízení světelným signálem, potom série bílých záblesků znamená
  přistaňte na tomto letišti a pokračujte na odbavovací plochu
 224. Horizontální červená čtvercová deska se žlutými úhlopříčkami vyložená v signální ploše znamená
  zákaz přistání, který se pravděpodobně prodlouží
 225. Horizontální červená čtvercová deska s jednou žlutou úhlopříčkou vyložená v signální ploše znamená
  že vzhledem ke špatnému stavu provozní plochy neboz jakékoliv jiné příčiny se musí přiblížení na přistání a přistání provádět zvlášt opatrně
 226. Horizontální bílá činka vyložená v signální ploše znamená
  od letadel se požaduje, aby přistávala, vzlétala a pojížděla pouze na drahách a pojezdových drahách
 227. Horizontální bílá činka s černými pruhy kolmo k podélné ose na obou kruhových koncích činky vyložená v signální ploše znamená
  od letadel se požaduje, aby přistávala a vzlétala pouze na drahách, ale jiné manévry nemusí být omezeny na dráhy a pojezdové dráhy
 228. Kříže v jedné nápadné barvě, žluté nebo bílé, vyložené horizontálně na drahách a pojezdových drahách nebo jejích částech, vyznačují
  plochu uzavřenou pro pohyby letadel
 229. Dvojitý bílý kříž, vyložený horizontálně v signální ploše znamená, že
  se letiště používá pro kluzáky a že lety kluzáků právě probíhají
 230. Horizontální bílé nebo oranžové přistávací "T" vyznačující směr, který mají letadla používat pro
  přistání a vzlet, který musí být rovnoběžný s dříkem T a směřovat k jeho příčnému rameni
 231. Skupina dvou číslic vyložená svisle na letištní řídící věži nebo v její blízkosti ukazuje letadlům na provozní ploše směr
  vzletu, vyjádřený v desítkách stupňů k nejbližší desítce stupňů magnetického kompasu
 232. Je-li horizontálně vyložena v signální ploše nebo na konci dráhy a nebo pásu v používání doprava lomená šipka nápadné barvy vzletové, znamená, že zatáčky před přistáním nebo po vzletu se
  mají provádět doprava
 233. Vertikálně umístěné černé písmeno "C" na žlutém podkladě označuje
  ohlašovnu letových provozních služeb
 234. Čtyři oranžové obdélníkové plochy sestavené do tvaru kříže s prázdným čtvercem uprostřed znamenají, že na letišti
  se provádějí výsadky
 235. Motory letadel jsou číslovány pro signalistu stojícího čelem k letadlu
  zprava doleva
 236. Letadlo, proti kterému zakročuje jiné letadlo, musí okamžitě plnit instrukce zakročujícího letadla, vyhodnocovat vizuální signály a odpovídat na ně a je-li to možné, uvědomit příslušné stanoviště letových provozních služeb, pokusit se navázat radiové spojení se zakročujícím letadlem nebo s příslušným stanovištěm řídícím zakročování pomocí všeobecného volání s udáním své identifikace a povahy letu na tísňovém kmitočtu
  121,5MHz
 237. Jestliže se instrukce radiem přijaté z jakýchkoliv zdrojů liší od instrukcí předávaných zakročujícím letadlem pomocí vizuálních signálů, letadlo, proti kterému je zakročováno musí žádat okamžité vysvětlení a přitom se
  i nadále řídit vizuálními instrukcemi předávanými zakročujícím letadlrm
 238. Letí-li letadlo let IFR po zeměpisné trati od 000 stupňů do 179 stupňů musí dodržovat následující cestovní letové hladiny v symbolech
  30, 90, 130, 230, 270
 239. Lety VFR ve směru od 180 stupňů do 359 stupňů mohou být prováděny v letové hladině v symbolech
  45, 65, 85, 105
 240. Ve frazeologii se hladina letu vyjádřena výrazem - Altitude - rozumí
  nadmořskou výškou
 241. Lety IFR ve směru od 180 stupňů do 359 stupňů mohou být prováděny v nadmořských výškách
  8000, 14000, 18000 stop
 242. Lety VFR ve směru od 000 stupňů do 179 stupňů mohou být prováděny v nadmořských výškách
  5500, 7500, 11500 stop
 243. Cestovní hladiny, ve kterých se má let nebo jeho část provést, musí být při letech v převodní nadmořské výšce nebo pod ní vyjádřeny
  nadmořskými výškami
 244. Hladiny, ve kterých se má let nebo jeho část provést, musí být u letů po trati, jež se provádějí do 300 m (1000 ft) nad zemí vyjádřeny
  výškami nad zemí
Author
Anonymous
ID
332100
Card Set
law_all
Description
vse
Updated