HUM_DIAKRITIKA

 1. Co je obsahem pojmu lidský činitel?
  Je to věda o člověku v jeho pracovním i osobním životě, o jeho vztazích s technologiemi, postupy, prostředím a s ostatními lidmi
 2. Z čeho vznikla disciplína lidský činitel ?
  z ergonomie,…
 3. Co je to systém ?
  soubor organizovaných prvků
 4. Co je chování člověka ?
  vnější činnost člověka zajišťující jeho adaptaci a interakci s okolím
 5. Co rozumíme pod pojmem „osobnost“ ?
  osobnost člověka tvoří bio-psycho-sociální jednotku, psychika se rozvíjí na biologickém základu sociálním prostředím
 6. Kdy nastává největší útlum výkonu ?
  mezi 02.00 a 04.00
 7. V souvislosti s pojmem lidská výkonnost platí :
  je ovlivněna psychickou a fyzickou kondicí jedince v daném čase
 8. Co je to zdraví ?
  stav tělesné, duševní a sociální pohody
 9. Jaké jsou atributy týmu?
  společný úkol a cíl, společně sdílené hodnoty a pravidla
 10. Co je to stres?
  reakce na zátěž a způsob přizpůsobení na zátěžovou situaci
 11. Co znamená v letectví zkratka SHELL?
  model ICAO o vzájemných vazbách mezi prostředím, technologiemi a lidským činitelem
 12. Co je to lidská výkonnost?
  schopnost vykonávat pohybovou, intelektuální či kombinovanou činnost
 13. Co nejvíce ovlivňuje výkonnost týmu?
  jeho motivace a vzájemné vztahy
 14. Co je to motivace?
  soubor prostředků, které energizují lidské jednání
 15. Co je to Reasonův model chyb?
  zobrazení okolností a chyb v bezpečnostních systémech
 16. Co je to lidská chyba?
  aktivita, jejímž výsledkem je negativní ovlivnění systémů či nedosažení zamýšleného výsledku
 17. Jaké je dělení původu chyb dle J.Rasmussena?
  chyby založené na vědomostech, pravidlech a dovednostech
 18. Jaké jsou hlavní cíle automatizace v ATM?
  zvýšit efektivitu ATCO, snížit zatížení ATCO, posílit bezpečnost
 19. Jaká jsou rizika zavádění automatizace v ATM?
  následné problémy se zatížením ATCO, vznik předpokladů pro nové lidské chyby
 20. Co je to komunikace?
  proces, kdy jsou informace a pocity verbálně či neverbálně sdíleny mezi různými osobami
 21. Jaké jsou nástroje určené k efektivní komunikaci v ATC?
  používání standardní frazeologie, readback, AJ-ICAO Level 4
 22. Neverbální komunikace:
  je součástí většiny komunikace
 23. Jaký je hlavní smysl šetření událostí v letovém provozu?
  přijetí preventivních opatření, aby se předešlo opakování v budoucnosti
 24. Aktivní chyba je:
  chyba, která má okamžitý a přímý dopad na systém
 25. Co je to ergonomie?
  věda o uspořádání pracovních podmínek a technologií s cílem vytvořit optimální podmínky pro člověka
 26. Odkud vycházejí podněty vedoucí ke stresu?
  z okolního prostředí, mysli jedince, zdravotního stavu jedince
 27. Jaké jsou projevy stresu?
  tělesné, myšlenkové, neadekvátní chování
 28. Na čem závisí rozsah pociťovaného stresu?
  na typu stresoru a osobnosti jedince
 29. Jaké jsou hlavní negativní dopady únavy?
  chybný úsudek, snížená výkonnost a flexibilita
 30. Kdy nastává nuda?
  při nízkém zatížení, nedostatku aktivity
 31. Lidské chyby v řízení letového provozu jsou:
  nedílnou součástí systému řízení, nelze jim 100% zabránit, avšak jim lze předcházet
 32. Ke zdravému životnímu stylu patří zejména:
  pravidelné stravování, pitný režim, dostatek spánku
 33. Z hlediska výskytu lidských chyb v ATC je nejnebezpečnější:
  letový provoz s nízkým zatížením
 34. K efektivním strategiím zvládání stresu patří:
  soudržnost a podpora týmu, zdravý životní styl
 35. Stres má následující fáze:
  poplachová fáze, rezistenční fáze, vyčerpání
 36. Nejdůležitějšími profesionálními stresory v ATC jsou:
  provozní zátěž, úroveň týmové spolupráce, mezilidské vztahy
 37. Dlouhodobý spánkový deficit:
  snižuje výkonnost, vede k celkovému vyčerpání a zhroucení jedince
 38. Lidské chyby jsou spolupůsobícím činitelem u událostí v leteckém provozu:
  v 70-80%
 39. Na co musí lidský činitel v ATC dlouhodobě reagovat?
  na trvalou poptávku po letecké dopravě a změny v technologiích
 40. Jaký je smysl aplikace HF (lidského činitele) do ATC?
  přizpůsobit zaváděné nové technologie schopnostem a omezením člověka s důrazem na zlepšení nebo zabránění událostem v letovém provozu
 41. Kde je nejzranitelnější místo v systému podle modelu SHELL:
  rozhraní (L) - Liveware s ostatními částmi systému
 42. Co po druhé světové válce nejvíce ovlivnilo rozvoj řízení letového provozu?
  rozšíření používání radarů
 43. Co nejvíce přispívá ke vzniku lidské chyby v řízení letového provozu?
  únava, ztráta pozornosti, nedostatečná úroveň znalostí a dovedností
 44. Jaké jsou fáze tvoření týmu?
  formování (vzájemné poznávání), bouření (vymezování rolí a pozic v týmu), normování (ustanovování rolí, pozic a pravidel), výkon (soustředění se na požadovanou aktivitu)
 45. Jaké fáze má proces komunikace?
  1) formulování myšlenky odesílajícím, 2) vyslání, 3) převzetí, 4) dekódovaní
 46. Jaké části předané informace si pamatujeme nejlépe?
  začátek a konec
 47. Co nejdůležitějšího musí být vzato v úvahu při designu stanovišť LPS?
  osvětlení, vlhkost vzduchu a teplota, odstínění hluku
 48. Jaké jsou projevy únavy u řídícího letového provozu patří k nejdůležitějším?
  snížená flexibilita, větší tolerance vůči chybám, menší koncentrace
 49. Co je známo pod pojmem Maslowova pyramida?
  model lidských potřeb
 50. Autokratický styl řízení:
  představuje direktivní řízení podřízených jejich vedoucími
Author
Anonymous
ID
332065
Card Set
HUM_DIAKRITIKA
Description
Human s diakritikou pro hnidopichy.
Updated