Blandat

 1. Vilka grundläggande bestämmelser finns det för utformning och placering av
  bebyggelse och byggnadsverk?
  • Smälta in i stadsbilden
  • Skydd mot olyckor/krig
  • Tillgång till energi och vatten
  • Sophämtning
  • Tillgänglighet
  • Trafik
 2. Vilka övergripande mål vad avser planläggning finns det i PBL?
  Planläggning ska ta hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter.

  Tillgänglighet.

  Ändamålsenlig och estetisk.

  Främja ekonomisk tillväxt.
 3. Vilka ”lämplighetsvillkor” finns det vad avser planläggning och bygglov i PBL?
  • Man ska bygga på mark som är lämplig med hänsyn till: 
  • Hälsa och säkerhet
  • Tillgänglig infrastruktur (VA, avfall etc)
  • Vatten- och luftföroreningar, buller
  • Risk för olyckor, översvämningar, erosion
 4. Ge fyra principiellt skilda exempel på vad som krävs enligt plan- och bygglagen vad gäller ett byggnadsverks tekniska egenskaper.
  • Lämplig för ändamålet
  • Brandsäker
  • Tillgänglig för rörelsehindrade
  • Hushålla med vatten och avfall
 5. Förhandsbesked?
  Visar om platsen ens är lämplig att bygga på. Inga ritningar behövs. Får du ja - fritt fram att söka bygglov.
 6. Kännetecken Trädgårdsstad? Hustyper, gatustruktur, funktioner, kvartersuppbyggnad?
  • Planmönster anpassat till topografin
  • Trädstruktur
  • Husen har gemensam karaktär
  • Husen står längs gatorna, entré mot gatan och trädgård bakom
  • Oftast två våningar
  • Funktionsblandat!
 7. Skillnad avstyckning klyvning?
  • Avstyckning - stamfastighet består. 
  • Klyvning - ursprunglig fastighet upplöses, nya bildas.
 8. Redogör för lämplighetsvillkoren i fastighetsbildningslagen.
  • Fastigheter som nybildas eller ombildas ska vara varaktigt lämpade för sina ändamål. Tillgång till vägar viktigt. 
  • Tillgång till vatten/avlopp om man ska bygga där.
  • Fastighetsbildning får inte ske om ändamålet kan tillgodoses på något annat sätt.
Author
hajen
ID
332063
Card Set
Blandat
Description
Bladat
Updated